Zoetermeerse VVD bepleit breed (uit-)gedragen ‘anti-pesten-pact’

Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld of online is. ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat we ons in Zoetermeer actief moeten inzetten om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar nodig aan te pakken en daartoe met alle betrokken instanties, scholen, verenigingen, wijkteams en wijkagenten, hulpverleners etc. afspraken maken waar dit nog niet is gebeurd,’ aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Ik heb daarom bij het college in schriftelijke vragen naar aanleiding van een recent rapport van de Kinderombudsman gepleit voor een breed gedragen ‘anti-pesten-pact’. De Kinderombudsman heeft op 14 juni 2022 het rapport ‘In eenzaamheid gepest; Kinderen over hun ervaringen met pesten en (het gebrek aan) hulp bij pesten’ uitgebracht. In de conclusies staat dat de meeste kinderen worden gepest vanwege hun uiterlijk, kleding en/of gedrag. ‘Een belangrijk knelpunt hierbij is dat wanneer kinderen op meerdere plekken in hun leven worden gepest, zoals op school, in de buurt en online, er niemand is die zich overal verantwoordelijk voelt, Er is niemand die zich verantwoordelijk voelt pesten domeinoverstijgend aan te pakken’, aldus de Kinderombudsman.

In het rapport wordt geconstateerd dat degenen die het meest lijden onder pesten de kinderen zijn die gepest worden vanwege een combinatie van discriminatiegronden – vooral seksuele gerichtheid en armoede – en uiterlijke kenmerken. School is weliswaar de belangrijkste plek waar kinderen gepest worden, maar de negatieve impact van pesten is nog groter onder kinderen die ook op andere levensdomeinen gepest worden, waarbij in de buurt en online er uit springen. Rob Duiven: ‘Ik heb het college gevraagd of het de mening van de Zoetermeerse VVD deelt dat alle betrokkenen zich actief moeten inzetten om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig aan te pakken en of het rapport van de Kinderombudsman aanleiding geeft het beleid en aanpak in Zoetermeer te herzien, aan te vullen of te versterken’.

In de Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek ontbreken voor wat betreft het pesten de cijfers voor Zoetermeer. ‘Ik wil dus ook weten of het college wel een helder en actueel inzicht heeft in de problematiek in Zoetermeer? Wordt dit wel periodiek gemonitord en zijn er aantallen/percentages bekend?’.

De Kinderombudsman beveelt aan dat er een brede domeinoverstijgende aanpak van pesten moet komen en een domeinoverstijgende verantwoordelijke komen. Dit betekent dat er ook programma’s ontwikkeld moeten worden om pesten in de buurt en online tegen te gaan. Tevens moet een verantwoordelijke worden aangesteld die deze domeinen coördineert zodat er afstemming is tussen buurt en school en de online wereld van kinderen. Gemeenten moeten volgens de Kinderombudsman in deze brede domeinoverstijgende aanpak een centrale rol nemen. Welke acties voorziet het college om deze domeinoverstijgende aanpak in Zoetermeer uit te rollen, bijvoorbeeld in de vorm van een breed (uit-)gedragen ‘anti-pesten-pact’?

Total
0
Shares
Related Posts