Meer geld voor melden van discriminatie

‘In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Met gelijke kansen en gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Zoetermeer. Mensen zijn weliswaar niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is’, zo begon VVD-raadslid Rob Duiven zijn betoog in het kader van het debat in de commissie samenleving over het raadsvoorstel Versterken Antidiscriminatievoorziening. Op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (WGA) zijn gemeenten sinds 2009 verplicht te voorzien in een antidiscriminatievoorziening (ADV). Dit is een meldpunt voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en registratie van klachten.

Het budget dat gemeenten sinds 2009 krijgen is niet meer toereikend voor de huidige uitvoering van de WGA-taken. Om de ADV’s te versterken heeft het Rijk in de meicirculaire van 2021 aangekondigd vanaf 2021 structureel aanvullende middelen via de algemene uitkering beschikbaar te stellen. Het college stelt voor de antidiscriminatievoorziening in Zoetermeer te versterken door in te zetten op meer capaciteit en samenwerking met ketenpartners. De Zoetermeerse VVD steunt dit voorstel.

Jaarlijks neemt het aantal meldingen van discriminatie in Zoetermeer toe. In 2019 werden 33 meldingen behandeld, in 2021 is dat aantal in slechts drie jaar verdubbeld tot 66 meldingen. Zoetermeer staat bovendien daarmee op plaats 3 in het lijstje van relatief hoog scorende gemeenten in de regio Haaglanden en Hollands Midden, met alleen Gouda en Den Haag voor zich. ‘Wat zijn de oorzaken van deze stijging in Zoetermeer?’, wilde Rob Duiven van het college weten: ‘Hoe kunnen wij in Zoetermeer het aantal incidenten en daarmee het aantal meldingen terugdringen? Welke ambitie heeft het college om hier werk van de maken?’. In haar antwoord gaf de wethouder aan dat het aantal meldingen weliswaar relatief maar niet significant hoger zijn maar dat dit te maken zou kunnen hebben met een relatief hogere naamsbekendheid van het meldpunt. Zekerheid daaromtrent kon zij niet geven. ‘Het is belangrijk een eerlijk beeld te hebben van het aantal meldingen dat gedaan wordt of gedaan zou kunnen worden’, aldus Rob Duiven: ‘Dat is wellicht lastig zichtbaar te maken maar wel belangrijk te weten hoe effectief het antidiscriminatiebeleid in Zoetermeer is’. Op 12 september staat het raadsvoorstel op de agenda van de gemeenteraad.

Total
0
Shares
Related Posts