VVD boekt successen in begrotingsdebat

Maandag 7 november vond het najaarsdebat plaats, ook wel het begrotingsdebat genoemd. Aan de orde was de vaststelling van de programmabegroting 2023 – 2026. Deze begroting is hier digitaal te raadplegen. Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie zoals deze door VVD-wethouder Jan Iedema aan de raad werd gepresenteerd. In deze begroting zijn de plannen uit het coalitieakkoord van een financiële dekking voorzien. Veel van de voor de Zoetermeerse VVD belangrijke punten hebben een plaats gekregen in het coalitieakkoord en zijn dus nu in de begroting opgenomen. Voor de Zoetermeerse VVD voerde fractievoorzitter Lisette Meier het woord. Na afloop van het debat, het was inmiddels dinsdag 8 november geworden, konden Lisette en de fractie tevreden terugkijken op de dag en het behaalde resultaat. Lisette Meier: ‘De begroting is met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen  goedgekeurd. En van de acht moties die de VVD-fractie had ingediend zijn alle acht door de raad aangenomen. Een resultaat waarmee we als Zoetermeerse VVD tevreden mogen zijn. en resultaat dat bovendien naar meer smaakt!’.

Belangrijk thema en rode draad van haar inbreng was de aandacht voor de Kleine Kwaliteit. ‘We zijn ontzettend blij met de eerste uitwerkingen van de, onder andere in het coalitieakkoord afgesproken, grootste plannen en vergezichten. De Grote Kwaliteit, de vergezichten, Zoetermeer 2040, plannen voor Buytenwegh en Meerzicht. Het ziet er goed uit en is ontzettend nodig’, aldus Lisette Meier: ’Maar aan de deur hoor je dat niet. Aan de deur hoor je dat de stoeptegels losliggen, er niet genoeg speelplekken zijn, hangjeugd voor overlast zorgt, of dat er te weinig parkeerplaatsen zijn.  Net als dat voor de beleving van die student vooral de kleine kwaliteit belangrijk is, is dat voor inwoners ook zo. Wat verbetert er voor hen vandaag of morgen in hun straat of wijk?’.

Moties VVD

Daarom diende de VVD een aantal moties in met voorstellen die Kleine Kwaliteit te verbeteren: door met inwoners op zoek te gaan naar plekken in de stad die met een kleine ingreep aantrekkelijker en mooier gemaakt kan worden, door het plaatsen van broodcontainers om de rattenplaag in de stad te beperken, door het plaatsen van schaaktafels in de openbare ruimte, door het benutten van de rotondes in de stad als visitekaartje van de stad.

Ook het onderwerp veiligheid kreeg vanzelfsprekend aandacht. In het coalitieakkoord is onder meer voorzien in een stevige uitbreiding van het aantal BOA’s. De achterblijvende bezetting van het politiekorps in de stad blijft een punt van aanhoudende zorg. Om de preventie extra te versterken heeft het college met het aannemen van de VVD-motie ‘Promotie Keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen’ de opdracht gekregen deze keurmerken nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Het voorstel van de VVD om De harde Leerschool naar Zoetermeer te halen werd unaniem aangenomen. De stichting De Harde Leerschool biedt (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder een nieuwe kans biedt om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij. De kandidaten krijgen een uniek en pittig programma voorgeschoteld dat zorgt voor een duurzame gedragsverandering.

De noodzaak om onverminderd aandacht te hebben voor het bouwen van nieuwe woningen kreeg uiteraard ook in dit debat weer alle aandacht. Het voorstel van de VVD dat het college opdraagt te onderzoeken of en hoe marktpartijen meer ruimte kan worden gegeven met als doel meer en sneller te kunnen bouwen, kreeg brede steun vanuit de raad.

Op het terrein van onderwijs boekte de VVD succes met het unaniem aannemen van de motie ‘Bouwen aan meer MBO-opleidingen’. Er zijn in Zoetermeer geen MBO technische opleidingen. Er is tegelijkertijd een groot tekort aan vakmensen met een MBO Techniek achtergrond. De stichting Haagbouw op zoek naar een locatie buiten de bestaande locaties in Rotterdam en Den Haag. De motie draagt het college op in contact te treden met Stichting Haagbouw en te onderzoeken of deze opleider naar Zoetermeer gehaald kan worden.

Mede ingediende moties

De VVD heeft uiteraard ook moties van andere partijen mede ingediend. Bijvoorbeeld de motie van D66 e.a. ‘Maak weer ruimte voor stille studieruimte’ om binnen het gemeentelijke vastgoed of met economische partners (zoals DIF), middels een pilot één of meerdere geschikte ruimtes voor een langere periode beschikbaar te stellen als stille studieruimte. Of de motie van Zó! Zoetermeer om te onderzoeken hoe kan worden voorkomen dat deelscooters, -fletsen en eventuele andere deelmobiliteit gaan rondzwerven. Of de motie van Zó! Zoetermeer e.a. om voor 1 januari 2023 een voorstel naar de raad te sturen met daarin een concreet plan om in het voorjaar van 2023 een skatevoorziening in Oosterheem gebruiksklaar te hebben.

Steun aan moties

Steun heeft de VVD gegeven aan een reeks van moties, zowel van coalitie- als oppositiefracties. Bijvoorbeeld het amendement van de PvdA e.a. om een tijdelijk noodfonds in te stellen voor hulp in noodsituaties als gevolg van de stijgende kosten voor energie en levensonderhoud en dit noodfonds te voeden met een bedrag van 2 miljoen euro. Of het amendement van de PvdA e.a. om het budget voor de Kindpas te verhogen. Of de motie van de SP e.a. om inzichtelijk te maken welke activiteiten van het conceptplan ‘Huis van de Wijk’ inmiddels door Inzet zijn gerealiseerd. Of de motie van de PVV e.a. om de mogelijkheden tot het aanbieden van een starterslening voor inwoners van Zoetermeer te onderzoeken. Of de motie van GroenLinks om te onderzoeken op welke manier de leegstand effectief terug gedrongen kan worden in Zoetermeer. Of de motie van de LHN e.a. om voor het voorjaarsdebat aan te geven welke verenigingen kampen met een tekort aan kunstgras en/ of waar vernieuwing nodig is en hiervoor een plan voor te leggen.

Total
0
Shares
Related Posts