VVD vraagt inwoners naar hun mening over flexwoningen Noordhovetracé

De gemeente zoekt geschikte locaties voor flexwoningen. Naast het voormalige baggerdepot in De Leyens (Zwaardslootseweg) heeft wethouder Weerwag ook zijn oog laten vallen op een groenstrook in Noordhove (Noordhovetracé). De Zoetermeerse VVD ging langs de deuren om daarover de reacties van de inwoners op te tekenen. Behoud van het groen, verkeer en parkeren en veiligheid waren veelgehoorde zorgen. Ook was men niet te spreken over het feit het voornemen uit de krant te moeten vernemen. De locaties Zwaardslootseweg en Noordhovetracé lijken in een memo van 19 april 2023 volgens het college vanuit het locatieonderzoek de meest geschikte locaties voor flexwonen. Het college heeft daarom besloten om deze locaties in te brengen in de prioritering van initiatieven voor ruimtelijke projecten waarbij afgewogen wordt in welke volgorde locaties ontwikkeld worden en welke locaties nog moeten wachten. Belangrijk in het proces is een participatieplan waarin wordt opgenomen hoe en op welk moment belanghebbenden worden betrokken. De Zoetermeerse VVD zal bij de verdere stappen in dit proces de vinger stevig aan de pols houden!

De locaties Noordhovetracé en Zwaardslootseweg worden ingebracht in de prioritering van projecten. Na het beschikbaar komen van een projectleider en projectgroep bestaat het verdere proces uit een aantal logische
stappen. Hieronder staan deze stappen geschetst. Belangrijk in het proces is een participatieplan waarin wordt opgenomen hoe en op welk moment belanghebbenden worden betrokken. Het is van belang om dit vroeg in het proces te doen.

  1. Selectie van geschikte partner
  2. Ontwikkeling plan en sluiten van overeenkomst
  3. Haalbaarheidsonderzoek
  4. Ontwerp- en vergunningsprocedures
  5. Uitvoering plan

Naar aanleiding van het coalitieakkoord ‘Samen doen wat nodig is’ is door de gemeente een locatieonderzoek gedaan naar acht potentiële locaties die kansen bieden voor het realiseren van flexwonen. Het doel hiervan is om snel sociale huurwoningen te realiseren voor spoedzoekers. Vervolgens is voor vier potentiële locaties de gemeentelijke businesscase en de snelheid van realisatie onderzocht. Het gaat om de locaties: Zwaardslootseweg,Noordhovetracé, Ondineschouw en Entree. De realisatie van flexwonen geeft invulling aan het coalitieakkoord en draagt bij aan de ambitie in de Regionale Realisatieagenda om in de regio Haaglanden 1500 flexwoningen te realiseren waardoor er woningen toegevoegd worden voor spoedzoekers.

Belangrijkste voorwaarden voor de locatiekeuze zijn: de locatie moet voor minimaal 15 jaar beschikbaar zijn om tijdelijk wonen rendabel te maken, flexwonen kan op plekken waar geen of toelaatbare hinder is voor andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals definitieve woningbouw, bedrijventerreinen, groen en recreatie en de tijdelijkheid van de locatie. Flexwonen is bedoeld als tijdelijke oplossing voor spoedzoekers en geen robuuste maatregel om het woningtekort op te lossen. De bewoners moeten aan het eind van de looptijd een nieuwe woning
vinden.

Total
0
Shares
Related Posts