Lisette Sandifort: ‘Onze inwoners verdienen een mooie, veilige stad en waar het leven je niet moeilijker wordt gemaakt dan nodig is’.

VVD-fractievoorzitter Lisette Sandifort blikte op 26 juni 2023 in haar eerste termijn van het voorjaarsdebat in de Zoetermeerse gemeenteraad terug op het eerste jaar van het college en de gepresenteerde perspectiefnota. Ze vergeleek daarin haar kijk op de samenleving met een Obstacle Run, waarin obstakels worden overwonnen met snelheid en hulp van anderen. In deze visie is Zoetermeer een mooie en bruisende stad met een sociaal vangnet en een kleine, sterke overheid. De perspectiefnota is positief door de fractie van de Zoetermeerse VVD ontvangen vanwege concrete acties op het gebied van het vergoten woningvoorraad, datagedreven werken en gezonde gemeentefinanciën. Er worden echter ook vragen gesteld over onderwerpen zoals arbeidsmarktstimulering, het sociaal domein en gebiedsontwikkeling. Lisette Sandifort presenteerde een aantal moties van om ‘obstacles’ weg te nemen, zoals het ondersteunen van nachtbussen, het vergroten van digitale veiligheid, het bieden van ruimte aan culturele ondernemers en het definitief maken van huurkortingen. Lisette Sandifort: ‘Want een mooie, veilige stad waar iedereen kan genieten, waar zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn en kunnen, en waar het leven je niet moeilijker wordt gemaakt dan nodig: dat verdienen onze inwoners’.

De volledige uitgesproken tekst:

Het eerste jaar van het college zit erop en haar eerste volledig ‘eigen’ perspectiefnota ligt vandaag voor. En voor ik dieper in ga op de details, kan ik vast een spoiler geven: wat een mooie verdiepingsslag van het coalitieakkoord waar mijn fractie zo blij mee is.

Als je politiek actief bent kom je weleens in de situatie dat je gevraagd wordt uit te leggen hoe je tegen de samenleving aankijkt. Ik leg dat altijd graag uit aan de hand van een Obstacle Run. Een Obstacle Run, u allen wellicht bekend, is een hardloopwedstrijd waarbij de deelnemers onderweg diverse obstakels tegenkomen. Die obstakels zijn soms pittig, maar, als je flinke vaart hebt, goed te doen. Als de vaart er echter uit is, heb je hulp nodig. En meestal krijg je die van andere deelnemers. En een ander belangrijk kenmerk van een Obstacle Run: de omgeving is mooi en de weg naar de finish is bruisend en leuk. En je voelt oprechte trots dat je meedoet en het gehaald hebt.

Zo kijk ik ook naar het leven en naar onze stad. Ik gun al onze inwoners een mooie, bruisende stad waarin ze kunnen kiezen zelf vaart te maken en te houden, een stad die het mogelijk maakt om vaart te kunnen maken en houden. Zodat inwoners obstakels in het leven zelf aankunnen. En ik gun onze inwoners een goed sociaal vangnet en een kleine, sterke overheid die hen kan helpen als de vaart er even uit is. Ik gun onze inwoners een stad waarbij obstakels niet te hoog zijn, zodat ze onmogelijk worden voor iedereen. En ik gun de mensen voor wie alle obstakels structureel te hoog zijn of vaart maken niet mogelijk is, dat zij niet bij elk obstakel opnieuw om hulp hoeven te vragen, maar dat hen een structureel vangnet wordt geboden. Zodat iedereen kan genieten van onze mooie stad.

Met die blik heeft mijn fractie naar de voorliggende perspectiefnota gekeken. En ik zei het al, we zijn blij. We zien meer en meer concrete actie om onze woningvoorraad te vergroten. We zien inzet op expertise op datagedreven werken. We zien gezonde gemeentefinanciën en een verstandige koers richting 2026. We zien steeds meer werkgevers voor Zoetermeer kiezen en waarderen de koers die het college daarin vaart om dat te stimuleren. Kortom veel complimenten. Maar, uiteraard ook wat vragen.

Werken is belangrijk. Heel belangrijk. We zijn dan ook blij met het onderzoek naar de mogelijkheden om te sturen op extra matching in de arbeidsmarkt Zuid Holland, zodat de bijstandsuitkeringen in Zoetermeer gaan afnemen. Maar dit onderzoek duurt een jaar, lezen wij, waarom is dat nodig? We zouden hier zo graag meer vaart in zien. Zoveel mensen zijn hierbij gebaat.

Dan het sociaal domein. We delen ongetwijfeld met elkaar de ambitie om het sociaal vangnet zo klein als verantwoord mogelijk in te richten met een kleine, sterke overheid. Maar toch zien we het aantal structurele fte’s flink stijgen. Wat is hier het plan? Hoe verhouden deze dingen zich tot elkaar? Krijgen deze extra mensen de, tijdelijke, opdracht om ervoor te zorgen dat de formatie uiteindelijk structureel afneemt?

En dan een derde onderwerp: de gebiedsontwikkeling Meerzicht. Voorzitter, we, maar nog belangrijker, de bewoners, voelen niet de vaart, de actie, de concrete plannen die we elders wel zien. We zien ook geen communicatie of betrokkenheid van de wijk-inwoners. Wanneer kunnen we wat gaan verwachten? En gaat het college op korte termijn al aan de slag met al dan niet kleine stappen en projecten om de ambities waar te gaan maken en de inwoners enthousiast en vol vertrouwen te krijgen?

En dan nu het leuke gedeelte. Om onze stad nog mooier te maken en meer obstakels weg te nemen, doen we een aantal aanvullende voorstellen op de perspectiefnota. Vijf voorstellen die obstakels wegnemen of kleiner maken en een voorstel dat de stad een stukje mooier maakt. Ik licht ze graag éen voor één toe.

Ik start met onze motie over de nachtbus. Over obstakels gesproken. Twee buslijnen die in de dienstregeling staan, maar die sinds de corona-tijd niet meer worden uitgevoerd. En waar vele inwoners en bezoekers van onze stad de dupe van zijn. Wij stellen voor deze lijnen de komende drie jaar voor onze rekening te nemen ervanuitgaande dat we daarmee de noodzaak kunnen aantonen en de personele issues die deels ten grondslag liggen aan het nu niet uitvoeren van deze lijnen, hopelijk dan opgelost zijn.

Dan kom ik bij een groot obstakel in onze veiligheid: digitale criminaliteit. Met twee voorstellen willen wij zowel onze jeugd, als onze ouderen, weerbaarder maken in de digitale wereld door hen, op een voor de doelgroep passende manier, kennis aan te reiken. En nee, we stellen niet voor om dat zelf te doen. Daar zijn al ontzettend veel toegankelijke initiatieven voor. Wat we wel vragen, is dat de gemeente een rol speelt in het kenbaar maken en stimuleren van het gebruik van die initiatieven.

Een motie voor ondernemers in onze stad mag natuurlijk niet ontbreken. Ons voorstel gaat specifiek over ondernemers en ondernemende mensen in de culturele sector. Wij willen ervoor zorgen dat zij zelf vaart kunnen maken en kunnen houden in hun culturele ondernemerschap. En in deze sector is het obstakel letterlijk ‘ruimte’. Ruimte voor makersplaatsen, broedplaatsen en ateliers. Wij vragen met onze motie aan het college om de schaarste en behoefte hieraan met voorrang te adresseren in de uitvoeringsagenda Cultuurvisie 2030.

Een ander voorstel dat ik wil delen is onze motie over het definitief maken van de huurkorting. Ik kan mijn hele spreektijd vullen met het belang van toegankelijkheid van sport of met een toelichting op de logica waarom wij dit terecht en eerlijk vinden. De systematiek van de jaarlijkse indexatie van de huren werkt goed, maar afgelopen jaar was wat ons betreft de uitzondering op een normaliter goed werkende regel. Oorzaken daarvan zijn u allen bekend. Onze oproep is dan ook: blijf de systematiek hanteren, maar de korting die er dit jaar op zit, maken we graag definitief.

En dan ons voorstel met als doel het mooier maken van onze ‘route’ onderweg. De route in mijn metafoor van de Obstacle Run, maar in dit geval ook letterlijk in onze stad. Onze tunnelbak. Midden in ons centrum. Een van onze visitekaartjes van de stad. Een centrum waar we zo hard aan het werk zijn om het mooier en beter te maken. En daar hoort de tunnelbak bij. Onze omroep: maak van dit grijze stukje Zoetermeer een stukje om trots op te zijn. Het is formeel al een kunstwerk, maar zo ziet het er nog niet uit.

De stroom aan moties vandaag van alle fracties is niemand ontgaan. Ideeën genoeg in deze raad. We hebben in een aantal mooie voorstellen gelezen. Voorstellen die Zoetermeer leefbaarder en mooier maken. Ik laat het aan de sprekers na mij om daar zelf meer over te vertellen, maar ons enthousiasme ziet u vandaag logischerwijs terug door ons logo op die moties en/of onze stem.

Voor ik ga afronden, nog een kort moment van reflectie op de financiële impact van alle voorstellen. Over het ravijn hoef ik niemand wat uit te leggen. En toch menen we als fracties dat er aan verschillende zaken structureel geld uitgegeven moet worden of dat er ergens structureel minder geld moet worden ge-ind. De raad gaat zich vandaag uitspreken welke van die voorstellen op een meerderheid kunnen rekenen. Ik daag het college graag uit om de aangenomen moties als accentverschuivingen te zien, bij het opstellen van de begroting. En wat onze fractie betreft, daarbij waar mogelijk, binnen de eigen programma’s ruimte te zoeken.  

Tot slot, met de voorliggende perspectiefnota denken wij dat een hoop obstakels worden verkleind. We zien voorstellen die de stad mooier maken en voorstellen die van Zoetermeer een haalbaardere Obstacle Run maken. Met onze moties doen wij daar nog een schepje bovenop. Want een mooie, veilige stad waar iedereen kan genieten, waar zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn en kunnen, en waar het leven je niet moeilijker wordt gemaakt dan nodig: dat verdienen onze inwoners.

Total
0
Shares
Related Posts