Log in op Mijn VVD

Beginselen

Bij de VVD gaat het om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen.

De VVD is opgericht in 1948 en werkt en denkt vanuit het liberalisme. Op basis van het Liberaal Manifest en de Beginselverklaring brengen onze politici het liberalisme in praktijk. Periodiek stellen we verkiezingsprogramma's op, op landelijk, lokaal en Europees niveau. 

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij de VVD. Ze zijn vastgesteld en uitgewerkt in de Beginselverklaring. 

Vrijheid 
Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie. De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. En we moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties. 

Verantwoordelijkheid 
Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Een mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten we helpen. Maar daardoor mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid.

Verdraagzaamheid 
Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen.
Ook is verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk. De VVD verwerpt de klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid. Deze is echter geen beperking. Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt de mate en vorm van deze gebondenheid. Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen. 

Sociale rechtvaardigheid 
Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. De VVD wil ongelijkheid zoveel mogelijk opheffen. Het waren de liberalen die begonnen met de bouw van sociale wetgeving. 

Gelijkwaardigheid 
Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze.

--------------------------------

Op 15 november 2008 stelde het partijcongres na enkele debatten de beginselverklaring vast die door Mark Rutte was opgesteld. In het stuk wordt gepleit voor een „optimistische" VVD die „in het offensief gaat tegen de terreur van de middelmaat, vóór de hardwerkende Nederlander die vorm en inhoud geeft aan de eigen toekomst".

 

Ook wordt in het document veel nadruk gelegd op het belang van onderwijs in een kleinschalige omgeving. Goed burgerschap moet volgens Rutte inhouden dat iedereen in Nederland „zich rekenschap geeft van cultuur en bijbehorende normen van onze samenleving". Daarnaast legt Rutte accent op „een kleine, krachtige staat", de vrije markteconomie en het versterken van de internationale rechtsorde.

Voor slechts € 25,-
één jaar lang lid zijn
van de VVD?

Word lid

VVD Zoetermeer financieel ondersteunen?

Doneer nu