Log in op Mijn VVD

Organisatie

De leden, verenigd in ongeveer 428 afdelingen van de VVD, vormen de basis van de partij.

Elk voorlopig besluit, genomen aan de basis, vindt zijn definitieve beslissing aan de top: de algemene ledenvergadering. Zij is het hoogste gezagsorgaan van de VVD. De VVD is democratisch georganiseerd op diverse niveaus. U treft hieronder al onze organisatieonderdelen (klik hier voor het organogram).

De algemene vergadering 

De belangrijkste beslissingen van de VVD worden genomen in het hoogste partijorgaan: de algemene vergadering. De leden worden hiervoor via een beschrijvingsbrief, waarin de te bespreken onderwerpen worden vermeld, uitgenodigd. Op dit moment bestaat de algemene vergadering uit twee kamers: de algemene vergadering van afgevaardigden en de algemene ledenvergadering. In de laatste vergadering vindt stemming plaats op basis van one man one vote. In de algemene vergadering van afgevaardigden heeft iedere afgevaardigde van een afdeling op basis van het ledental van de desbetreffende afdeling één of meerdere stemmen. (Voor iedere 50 leden 1 stem) De algemene vergadering wordt twee keer per jaar georganiseerd: het laatste weekend van mei en van november. 
Tevens kan besloten worden tot het houden van een ledenraadpleging. Hierbij krijgt ieder stemgerechtigd lid gedurende een bepaalde periode de gelegenheid om over een onderwerp, kandidatenlijst of te vervullen functie een aanbeveling uit te brengen op een door het hoofdbestuur te bepalen wijze. 

De afdeling
In elke gemeente, waarin ten minste tien leden van de VVD wonen, kan een afdeling worden opgericht. Er zijn zelfs zes afdelingen in het buitenland. Ook in de afdeling ligt bij de ledenvergadering, die ten minste één maal per jaar moet worden gehouden, de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Een van de taken is het vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraad en het voorstellen van kandidaten voor de Provinciale Staten, Staten Generaal en het Europees Parlement. 
Verder kunnen leden door inhoudelijke discussies meepraten over de liberale koers, zich inzetten voor het voeren van een permanente campagne, werven van leden en het organiseren van cursussen, politiek cafés en andere activiteiten. Uiteraard is het gemeentelijk beleid één van de meest naar voren springende onderwerpen waar de afdeling zich mee bezighoudt. 

De regio
Met ingang van 1 januari 2005 zijn de ondercentrales als bestuurslaag afgeschaft. Op vrijwillige basis kunnen afdelingen besluiten om samen te werken in regionaal verband. De leden van het regiobestuur worden door het regio-contact uit de leden van de aangesloten afdelingen benoemd. De regio heeft ondermeer taken op het terrein van coördinatie van PR, ledenwerving en opleiding en training. 

De statencentrale
Eenmaal in de vier jaar treedt de statencentrale op, die haar hoofdzetel heeft in de gemeente waarin het hoofdstembureau voor de provinciale verkiezingen is gevestigd. Statencentrales zijn belast met de kandidaatstelling voor leden van de Provinciale Staten en bevordering van verkiezing van deze kandidaten. 

De kamercentrale
Voor verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer heeft Nederland volgens de Kieswet negentien rijkskieskringen. De VVD telt echter geen negentien maar zeventien kamercentrales, omdat de KC Gelderland en de KC Brabant zich uitstrekken over het gebied van ieder twee rijkskieskringen. De centralevergadering kiest het bestuur van hun kamercentrale. Dat bestaat uit een voorzitter (die tevens lid is van de Partijraad), één of meer vice-voorzitters, de secretaris, de penningmeester en één of meer andere leden voor het vervullen van bepaalde taken (zoals PR, jongerenbeleid, talentmanagement en opleiding en training). Allen worden in functie benoemd. Tevens zijn er diverse leden met een adviserende stem: vertegenwoordigers van het Liberaal Vrouwen Netwerk, Bestuurdersvereniging en de Provinciale Statenfractie. 
Evenals in de afdelingen berust het hoogste gezag bij de ten minste één maal per jaar te houden centralevergadering. Alle leden hebben toegang tot deze vergadering, mogen het woord voeren en hebben stemrecht. 
Het takenpakket van de KC omvat onder andere de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer, het meewerken aan de kandidaatstelling voor andere vertegenwoordigende lichamen, het bevorderen van het goede verloop van de werkzaamheden in de afdelingen en statencentrale(s) in haar gebied, het verzorgen van PR-, opleidings- en trainingsactiviteiten, het begeleiden van talent alsmede het benoemen van partijraadsleden en vertegenwoordiging in het Liberaal Vrouwen Netwerk. 

De partijraad
De partijraad is het adviescollege van de VVD, dat een bijdrage kan leveren tot voorlopige besluitvorming over alle mogelijke onderwerpen en ook politieke uitspraken kan doen. Klik hier voor meer informatie over de partijraad

Het hoofdbestuur
De VVD wordt bestuurd door het hoofdbestuur (HB), dat bestaat uit een door ledenraadpleging gekozen voorzitter, één of meerdere vice-voorzitters, een penningmeester, algemeen secretaris en secretarissen voor de organisatie. De vergaderingen van het HB worden met adviserende stem bijgewoond door de voorzitters van de Kamerfracties, een vertegenwoordiger van de VVD-fractie in het EP, een vertegenwoordiger van de VVD-leden in de Raad van Ministers (bij regeringsdeelname), de voorzitter van de VVD Bestuurdersvereniging en de vice-voorzitter van de JOVD. De hoofdbestuursleden worden door de algemene vergadering voor de tijd van drie jaar verkozen en zijn één maal herkiesbaar. De leden van het HB hebben een onderlinge taakverdeling. 
Zo is tenminste één lid in het bijzonder belast met de organisatie van de partij, één met de politiekinhoudelijke discussie, één met de in- en externe communicatie, één met de opleidings- en trainingsactiviteiten van de Haya van Somerenstichting en één met het onderhouden van contacten met buitenlandse liberale partijen. Het hoofdbestuur wordt ondersteund door bezoldigde medewerkers. Zij vormen onder leiding van de directeur het Algemeen Secretariaat, gevestigd in het Thorbeckehuis in Den Haag. 

Themabijeenkomsten
Met enige regelmaat worden op landelijk niveau bijeenkomsten georganiseerd die tot doel hebben om maatschappelijke kwesties of bestuurlijk problemen binnen de samenleving centraal te stellen en liberale antwoorden hierop te formuleren. In samenwerking met o.a. Kamerleden, specialisten uit het veld, landelijke partijcommissies en het Algemeen Secretariaat worden deze bijeenkomsten voorbereid. U kunt als VVD lid hieraan deelnemen. 

 

Flitscongressen
Om in te kunnen spelen op de landelijke politieke actualiteit organiseert de VVD met enige regelmaat zogeheten Flitscongressen. In tegenstelling tot themabijeenkomsten zijn de onderwerpen minder ver van tevoren bekend maar kan, mocht hier aanleiding tot toe zijn, de VVD als partij wel op een snelle en inhoudelijke wijze reageren op debatten in de samenleving. U bent hier als lid van harte welkom om te participeren!