Log in op Mijn VVD

Er is een nieuwe opleiding in de maak binnen De Haagse Hogeschool: de bachelor Applied Data Science & Artificial Intelligence. Als alles naar verwachting verloopt, start deze opleiding in september 2022 in de Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer. En dat is groot nieuws: dit is namelijk de eerste hbo-bacheloropleiding in Nederland die specifiek gericht is op data science en AI. 'Door de nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de DIF een logische plek voor deze nieuwe bachelor. Met ruim 300 IT-bedrijven en het hoogste percentage werkgelegenheid in deze branche is Zoetermeer bij uitstek een IT-stad', aldus VVD-wethouder onderwijs Jan Iedema: 'Nieuwe unieke bacheloropleidingen zijn schaars. Dat er juist in Zoetermeer één bijkomt is iets waar we trots op mogen zijn. Tegelijkertijd heeft de aanwezigheid van studenten een positief effect op de stad en de lokale economie'.

Op 4 oktober stelde de VVD vragen over een eventueel dreigende knelpunten in het elektriciteitsnet, dit naar aanleiding van een brandbrief van de gemeente Amsterdam aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat daarover. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat uit systeemstudies van Stedin blijkt dat continu investeringen in de elektriciteitsnetten noodzakelijk zijn om de groeiende vraag naar elektriciteitstransport te kunnen faciliteren. Mede daarom zijn de gemeente Zoetermeer en Stedin in gesprek over uitbreiding van diverse hoogspanningsstations. Die uitbreiding is nodig omdat uit scenarioanalyse blijkt dat er zonder uitbreiding knelpunten zouden ontstaan. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Altijd stroom uit het stopcontact is zo vanzelfsprekend in Nederland. Om dit ook in de nabije toekomst zo te laten zijn, zijn investeringen nodig. Goed te vernemen dat de gemeente Zoetermeer dit op het netvlies heeft staan en daarover in gesprek is met netbeheerder Stedin’.

Zaterdag 20 november liep de Zoetermeer VVD door de wijkcentra van Rokkeveen en Noordhove. Leden van de fractie en kandidaat-raadsleden liepen met grijpers en vuilniszakken in de aanslag in en rondom de winkelcentra om het aanwezige zwerfaval op te ruimen. Het is wellicht wat dubbel om de troep van anderen op te ruimen, maar de leuke reacties van mensen, het resultaat en de gesprekken met inwoners over wat er naast minder zwerfafval nog meer mooier en beter kan in onze stad, maakten het dubbel en dwars waard. De VVD zal de komende maanden vaker in de stad en in de wijken acte de présence geven, in de aanloop naar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Kwetsbaarheden in industriële controlesystemen waarmee onder meer verkeerslichtsystemen, rioleringen, klimaatinstallaties, veiligheidssystemen, pompen en parkeerplaats- en laadpaalinfrastructuur worden aangestuurd, frustreren de overheid steeds meer, zo blijkt uit een onderzoek van AG Connect en Binnenlands Bestuur. Het doorvoeren van updates voor deze systemen verloopt doorgaans erg traag gaat en is lastig mede omdat leveranciers patches niet (op tijd) gereed hebben voor gaten in de soms decennia oude systemen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Onze samenleving, en ook die van Zoetermeer, raakt steeds meer afhankelijk van en steeds meer vervlochten met digitale systemen. Deze ontwikkeling biedt veel voordelen, maar kunnen bij uitval ook een bron zijn van ongemak en hinder. De Zoetermeerse VVD vindt dat kwetsbaarheden in essentiële industriële controlesystemen in Zoetermeer voorkomen dienen te worden zodat de continue beschikbaarheid gewaarborgd is’.

De fractie van de VVD heeft besloten geen kandidaat voor te dragen voor de vacante plek in het Zoetermeerse college van B&W dat door het vertrek van wethouder Marc Rosier naar de MRDH per 12 november zal ontstaan. De fractie van de VVD is van oordeel dat gelet op de korte periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en daarmee het aflopen van de huidige raadsperiode, het niet noodzakelijk is de plaats in te vullen. Met een herschikking van de portefeuilles kunnen de nog resterende werkzaamheden tot aan het verkiezingsreces worden waargenomen. De herverdeling van de portefeuilles zelf is een verantwoordelijkheid van het college.

 

Dyscalculie is een leerstoornis is, net als dyslexie, die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het geautomatiseerd (snel en accuraat) kunnen oproepen en uitvoeren van reken- en telhandelingen. Mensen met dyscalculie problemen kunnen hebben bij het maken van rekensommen, maar ook bij o.a. klokkijken en omgaan met geld. VVD-raadslid Thera Hoekstra: 'Rond de 5 tot 6 procent van Nederlanders heeft dyscalculie. Dit zijn dus tussen de 6.000 en 7.500 Zoetermeerders. Er zijn ongeveer 12.000 basisschoolleerlingen in Zoetermeer, waarvan naar verwachting 600 tot 750 leerlingen dyscalculie zullen hebben. Mensen met onbehandelde dyscalculie hiervan hun gehele leven last zullen hebben, zowel tijdens hun opleiding als tijdens hun werkende en latere leven. De VVD vraagt daarom aandacht hiervoor bij het college'. VVD-wethouder onderwijs Jan Iedema was het hiermee eens en zegde toe in het kader van de Lokale Educatieve Agenda dit met de onderwijsinstellingen op te pakken.

‘Wat goed is, dat moet goed blijven. En wat niet goed is, dat moet beter worden. En gelukkig gaat veel goed in Zoetermeer. Zoetermeer is een fijne stad om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. Dat ook de aanhoudend positieve waardering die onze inwoners, jaar na jaar, aan hun stad geven’. Zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aan zijn eerste termijn van het begrotingsdebat op 1 november. De laatste begroting van dit college, en, zo bleek de dag erna, de allerlaatste begroting van VVD-wethouder financiën Marc Rosier. Rob Duiven hield de raad voor dat de VVD terugkijkt op een periode waarin de huidige coalitie, waarin de VVD met twee wethouders is vertegenwoordigd, voor de stad en de inwoners mooie en belangrijke zaken gedaan kregen. Zoals het vullen van de woningbouw-pijplijn met onder meer het Entreegebied, de binnenstad en de versnellingsagenda. Maar ook het nieuwe, fraai vormgegeven station lansingerland-Zoetermeert, het uitbouwen van het Dutch Innovation Park naar volwaardige campus en, de bouw van een mooi nieuw zwembad. ‘Zoetermeer is een vitale stad en wat de VVD betreft blijft Zoetermeer ook een vitale stad’', aldus Rob Duiven: ‘Echter, het rapport Louter heeft vorige jaar ons laten zien dat dit niet vanzelfsprekend is en vanzelf gaat’.

Na ruim 7,5 jaar als wethouder namens de VVD Zoetermeer, neemt Marc Rosier in november afscheid van de Zoetermeerse Gemeente politiek. Helemaal vervreemd van Zoetermeer zal hij niet raken, in zijn nieuwe rol bij de MRDH als Manager Openbaar Vervoer zal hij zich hard blijven inzetten voor OV in de regio en dus ook in Zoetermeer. De VVD Zoetermeer neemt met pijn in het hart afscheid van Marc als wethouder, maar gunt hem uiteraard deze prachtige uitdaging. De VVD Zoetermeer dankt Marc van zijn jarenlange inzet voor de partij. Marc Rosier kwam in 2010 namens de VVD Zoetermeer in de gemeenteraad en werd een jaar later fractievoorzitter. In aanloop naar de verkiezingen van 2014 was hij lijsttrekker om vervolgens als wethouder in het college plaats te nemen en ook na de verkiezingen van 2018 was Marc weer wethouder. Voorzitter van de Zoetermeerse VVD, Dick Faas, verwoordt het zo: 'Ik heb tussen 2014 en 2018 als lid van fractie heel fijn met Marc samengewerkt, onder andere met het besluit rond Station Lansingerland Zoetermeer. Ik denk dat het nieuwe station en de komst van de wijk ‘Entree’ twee enorme successen zijn die Marc mag vieren en waar we als VVD én als stad echt trots op mogen zijn. Ik ben in ieder geval heel trots op wat hij gedaan heeft en wens Marc dan ook alle goeds!'. Over de invulling van de portefeuilles van Marc is op dit moment nog niets bekend, maar de verwachting is dat daar in de komende weken meer duidelijkheid over komt. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Allereerst gaan we Marc natuurlijk enorm missen, maar wensen hem veel succes! Nu moeten we met fractie gaan kijken naar de invulling van de portefeuilles van Marc om daar ze snel mogelijk een gedegen besluit over te nemen'.

De VVD heeft in het begrotingsdebat tegen de motie van GroenLinks gestemd om de klimaatcrisis en ecologische crisis te erkennen en in Zoetermeer symbolisch de urgente klimaatnoodsituatie uit te roepen. VVD raadslid Jan Willem Schotel lichtte in de stemverklaring toe waarom: ‘De klimaatverandering is er. En blijft. Mondiaal is er nu geen grotere uitdaging dan deze. De motie heeft dan ook onze sympathie. De motie is wat de VVD wel iets te veel ‘bla, bla’, zoals Greta Thunberg dat recent aangaf en te weinig concreet. Het is een beetje voor de buhne. De VVD steunt concrete en haalbare lokale inspanningen van harte. Maar niet zaken die je op landelijk niveau moet vaststellen, zoals de noodtoestand rond de Corona pandemie. Adaptatie kan wel goed lokaal: hittestress voorkomen door bomen in de wijk, ruimte voor water retentie in de stad om in te spelen op steeds wisselender en heftige regenbuien, minder tegels in de tuin en het openbaar gebied. Dat zijn lokale zaken die kunnen en daar treft u de VVD aan uw zijde. Niet bij bla, bla. Dat lost niets op‘.

Op 27 oktober is de nieuwe ontsluitingsroute voor Nutricia in gebruik genomen. De afgelopen weken heeft Nutricia de route getest en is de proefperiode succesvol afgerond. Gezien het belang van de weg voor Zoetermeer, Nutricia en niet in de laatste plaats de bewoners aan de Eerste Stationsstraat, heeft het college ervoor gekozen de weg direct vanaf 27 oktober 2021 volledig in gebruik te nemen. De Zoetermeerse VVD is zeer verheugd dat deze nieuwe ontsluitingsroute is gerealiseerd en dat daarmee een einde is gekomen aan de onwenselijke situatie dat vrachtverkeer van Nutricia via de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan moest rijden. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Al in maart 2019 vroeg de VVD werk te maken van de ontsluitingsweg. Directe aanleiding waren twee recente ongelukken op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Ik ben heel blij dat de weg nu gerealiseerd is. De verkeersveiligheid in Zoetermeer is voor de VVD een belangrijk onderwerp'. VVD-wethouder Verkeer Marc Rosier: ’Eindelijk is het zover. Er rijdt nu veel minder vrachtverkeer door de Eerste Stationsstraat. Dit komt zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid in de wijk ten goede. Het weren van vrachtverkeer uit het Dorp is jarenlang onderwerp van onderzoek geweest. Dit heeft geleid tot een duurzame oplossing samen met Nutricia die het vrachtverkeer uit het Dorp weert, dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid.’

Het college heeft een nieuwe laadvisie vastgesteld. Dit betekent dat inwoners in Zoetermeer die een tijdelijke ontheffing hebben gekregen om via stroomkabels vanuit de eigen woning de auto op te laden op openbaar terrein dat zij dit niet langer mogen doen. Het college wil dit stop zetten omdat er voldoende alternatief is voor de bewoners. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Het college stelt dat er op dit moment voldoende openbare laadpalen zijn, maar als wij naar de geluiden uit de stad luisteren dan maak ik mij grote zorgen dat we nu in één keer een te grote stap willen zetten. Inwoners die zelf hebben geïnvesteerd in de infrastructuur voor het zelf opladen van de auto-accu’s worden nu gestraft hierdoor. Dit vindt de VVD niet aanvaardbaar’. De motie van de VVD die het mogelijk maakt dat de huidige ontheffinghouders een verlenging wordt gegeven voor vijf jaar, kreeg een meerderheid in de raad. Jeffrey van Gils: ‘Mooi dat we voor elkaar hebben dat mensen die hebben geïnvesteerd om als een van de eerste duurzaam en elektrisch te kunnen autorijden niet worden gestraft. Er komt nu een overgang van vijf jaar of een financiële compensatie'.

Maandag 25 oktober debatteerde de gemeenteraad over het op 16 oktober 2021 verschenen NRC-artikel met de titel ‘Undercover naar de moskee’. Hierin wordt melding gemaakt dat meerdere gemeenten in Nederland, waaronder Zoetermeer, undercoveronderzoek zouden hebben laten verrichten naar lokale moslimgemeenschappen. Vooruitlopend op de beantwoording van de eigen gestelde schriftelijke vragen hadden vier fracties (PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA) een interpellatiedebat aangevraagd. Burgemeester Bezuijen had via een memo de raad als geïnformeerd over het voornemen een extern begeleid feitenonderzoek te houden. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid en woordvoerder op dit dossier Jeffrey van Gils: ‘Dat er in 2017 onderzoek is gedaan naar de islamitische krachtenvelden in Zoetermeer is niet vreemd. Het voorkomen, opsporen en aanpakken van radicalisering en extremisme is en blijft namelijk prioriteit om de veiligheid in Zoetermeer en Nederland te garanderen. De VVD-fractie vindt het dan op zich ook begrijpelijk dat het college opdracht heeft gegeven om te onderzoeken of het beeld binnen de gemeente en politie klopt bij de werkelijkheid. Dat enkele fracties niet eerst de antwoorden op de gestelde vragen willen afwachten en nu al de burgemeester de maat willen nemen vindt de VVD niet chique'.

Het kabinet heeft op 15 oktober 2021 besloten om diverse maatregelen te nemen om de stijging van de energierekening voor Nederlanders te verminderen. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. Dat kan bijvoorbeeld ook via energiebespaaradvies of energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen bewoners aan de slag om hun stookkosten te verlagen. VVD-raadslid Jan Willem Schotel: ‘Naar aanleiding van dit bericht heeft de VVD-fractie vragen aan het college gesteld of het al plannen heeft die met bijdragen uit deze gelden (deels) gefinancierd kunnen worden. En indien dat nog niet het geval is, waarom is hierop nog geen actie ondernomen’.

Zoetermeer is in 2040 een ‘slimme stad’, zo luidt de ambitie in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. De Zoetermeerse VVD onderschrijft uiteraard deze ambitie mits ook de privacy van de Zoetermeerse inwoners daarbij in het oog wordt gehouden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli jl. concrete aanbevelingen gepubliceerd voor de ontwikkeling van zogenoemde Smart City-toepassingen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Op de vraag of visie, beleid en uitvoering in Zoetermeer voldoen aan de aandachtspunten en aanbevelingen in het AP-rapport, heeft het college op schriftelijke vragen van de VVD geantwoord dat de basisbeginselen voor Smart City-toepassingen op orde zijn’ Een geruststellend antwoord. Wel blijft het zaak als raad de vinger goed aan de pols te houden. Een goede zaak dat het college aangeeft de raad te betrekken bij Smart City-toepassingen'.

Maandag 11 oktober besprak de Zoetermeerse gemeenteraad het verzoek van de COA over de opvang en huisvesting asielzoekers en vergunninghouders in de voormalige PI van Zoetermeer. Tot besluitvorming kwam het helaas niet omdat de stemmen bij één van de 36 amendementen staakten. En dan is een nieuwe raadsvergadering noodzakelijk. Voor de Zoetermeerse VVD voerde VVD-raadslid Jeffrey van Gils het woord: ‘Tijdens het debat was al wel duidelijk geworden dat met name de linkse partijen voor wat betreft stellen van voorwaarden niks hard laat staan concreet konden of wilden maken en waarbij alles, en in het bijzonder de zorgen van onze inwoners, werden genegeerd. De VVD neemt de zorgen van onze inwoners wel serieus. Daarom onze harde maar ook concrete randvoorwaarden waarmee wij duidelijkheid scheppen naar de COA, college en niet in de laatste plaats de Zoetermeerse inwoners’. De VVD is in ieder geval geen voorstander van een permanent AZC in onze stad'

Op 5 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering van het VVD Lokaal Netwerk Zoetermeer de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Jan Iedema was al op de ledenvergadering op 1 september als lijsttrekker benoemd. VVD-lijsttrekker Jan Iedema: ' De lijst met kandidaten is een mooie mix van ervaren krachten en nieuw talent en stuk voor stuk gedreven Zoetermeerders. We gaan een hele mooie tijd tegemoet! '

 1. Jan Iedema
 2. Lisette Meijer
 3. Rob Duiven
 4. Vivianne van Yperen
 5. Jeffrey van Gils
 6. Thera Hoekstra
 7. Berend Aptroot
 8. Ruud van den Beukel
 9. Robin Fries
 10. Robbert Moree
 11. Quinten de Gruijter
 12. Ingrid Jacobs

De vraag naar elektriciteit stijgt snel. Door diverse energieleveranciers en netwerkbeheerders wordt om aan de stijgende vraag te voldoen geïnvesteerd in de elektriciteitsinfrastructuur. Echter, de versterking van het netwerk loopt niet altijd in de pas met de groei van de vraag naar capaciteit, zo blijkt uit een brandbrief van de gemeente Amsterdam aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ik wil weten of zo’n situatie ook in Zoetermeer kan ontstaan. Wat de Zoetermeerse VVD betreft moeten de woningbouw, de energietransitie en de economische ontwikkeling van Zoetermeer en andere ambities niet in gevaar komen door de knelpunten op het elektriciteitsnet’. Reden genoeg voor schriftelijke vragen hierover aan het college. ‘Is er al met Stedin of andere gemeenten in de regio contact over dit vraagstuk?’, zo vraagt Duiven zich af: ‘En wat doet het college om er voor te zorgen dat een eventueel achterblijvende uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur geen risico wordt voor onze stad en in het bijzonder voor de woningbouwdoelstellingen in Zoetermeer’.

Elk jaar houdt de fractie van de Zoetermeerse VVD een 'fractieweekend', dat dan vooral in het teken staat van de voorbereiding op het voorjaarsdebat. Doorgaans vindt het fractieweekeinde dus begin juni plaats maar vanwege Corona was het niet mogelijk dit in 2020 en 2021 te doen. Dus ruim tweeëneenhalf na het fractieweekeinde in juni 2019 in Noordwijk trok de fractie er weer op uit, dit keer op 1 en 2 oktober op kasteel De Essenburgh in het Gelderse Hierden. De focus was deze keer gericht op de voorbereiding in het begrotingsdebat begin november, maar ook de resterende raadsperiode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 stond uiteraard op de agenda. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Het was weer een geslaagde bijeenkomst waarin we met elkaar de ruimte en de tijd konden nemen wat diepgaander over zaken met elkaar van gedachten te wisselen. Hoewel we de afgelopen raadsperiode al mooie resultaten hebben bereikt is het zaak om ook in de laatste maanden tot aan de verkiezingen nog ons aandeel in de Zoetermeerse politiek te leveren'.

De kranten staan er vol mee: komen er meer asielzoekers naar Zoetermeer? Wat de Zoetermeerse VVD betreft komt er geen permanent Asielzoekerscentrum (AZC) naar Zoetermeer en krijgt de gemeente Zoetermeer geen grotere opdracht van het Rijk voor de huisvesting van statushouders. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: 'Noodopvang kan wat de VVD betreft alleen als aan strenge voorwaarden wordt voldaan omtrent de veiligheid, maximale duur, financiën en het draagvlak onder de inwoners van Zoetermeer. Mensen met een vluchtelingenstatus horen natuurlijk goed onderdak te krijgen. Maar tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor onder meer de Zoetermeerders die nu noodgedwongen de stad verlaten omdat ze hier geen huis kunnen vinden. De VVD blijft de komende jaren daarom werken aan de enige echte oplossing, en dat is door woningen bij te bouwen. Dan kan iedereen in de stad op een fatsoenlijke manier een huis huren of kopen'.

Op 23 augustus stelde de VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vragen over de luchtkwaliteit in de Zoetermeerse scholen. Uit artikelen in de landelijke media bleek namelijk dat de luchtkwaliteit van de ruim 9300 schoolgebouwen achterblijft bij de verwachtingen en op die plekken niet voldoet aan wettelijke eisen. Op zijn vraag of het college dit beeld herkent luidt het antwoord dat name bij de oudere scholen, die van voor 2000, waar men afhankelijk is van het oppervlak aan te open ramen,  de in het artikel genoemde problemen herkenbaar zijn. Bij nieuwere scholen waar sinds het toepassen van het Programma van Eisen ‘Frisse Scholen’ de ventilatie in de schoolgebouwen sterk is verbeterd, kunnen ventilatieproblemen optreden. Deze installaties zijn complex en vragen om vakkundig onderhoud en inregelen voor een goed binnenklimaat. Ook het aantal leerlingen in de klas is hierbij van belang. Het is aan de schoolbesturen hier goed op toe te zien, aldus het college. Rob Duiven: ‘Een eerlijk antwoord van het college, waaruit blijkt dat men, terecht, het belang van een goede luchtkwaliteit in de klas onderkent. Leerprestaties en gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel zijn immers gebaat bij een gezond binnenklimaat in de scholen. Een goede ventilatie voor een goede luchtkwaliteit is daarbij heel belangrijk’.

De kosten voor de jeugdzorg rijzen al jaren de pan uit. De VVD heeft daarvoor al diverse maken de noodklok geluid. De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft samen met de rekenkamercommissies van de gemeente die gebruikmaken van de dienstverlening van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden onderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg en de vraag of de gemeenteraden voldoende inzicht hebben in de ontwikkeling van de kosten. VVD-raadslid Robbert Morée: ‘In de reactie van het college op het rapport staat niets over de effectiviteit van het instrumentarium en hoe het college er voor gaat zorgen dat de maatschappelijke inzet op jeugd leidt tot het doel: het verbeteren van de geestelijke gezondheid en weerbaarheid van de jeugd, zonder dat de financiering daarvan permanent ontspoort’. Een VVD-amendement om het college daarom op te dragen om per instrument of interventie gegevens te verzamelen, zodat integraal inzicht bestaat over de effectiviteit van de ingezette instrumenten en interventies, werd met grote meerderheid door de raad aangenomen. 

Op 16 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met de coronapas voor horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden. Het is de bedoeling dat de horeca het bezit van een coronapas per 25 september zelf gaat controleren. Daarover is er bij met name horeca-ondernemers onrust ontstaan. Wel heeft het kabinet aangekondigd geld vrij te maken voor gemeenten zodat zij extra toezichthouders kunnen inzetten voor handhaving van coronatoegangsbewijzen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils stelde hierover in de raadsvergadering van 21 september mondelinge vragen aan burgemeester Michel Bezuijen: ‘Ik wilde weten of de burgemeester bereid is om te kijken of de tijdelijke middelen bedoeld om de coronapas te handhaven kunnen worden ingezet als compensatiemiddel voor ondernemers die netjes controleren op de coronapas, bijvoorbeeld middels een subsidie voor de inhuur van beveiligers’. Het antwoord was positief: de tijdelijke middelen kunnen daar in beginsel voor worden ingezet. Hoe dat precies wordt geregeld is echter nog niet duidelijk.

Het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer gaan samen verder op de bestaande locaties. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft gaat zelfstandig door. De drie ziekenhuizen blijven samenwerken in het Orthopedisch Centrum in Zoetermeer, Hartcentrum in Den Haag en Prostaatkankercentrum in Delft. Zo luidt het voorgenomen besluit van het RHG-bestuur in het kader van de ontvlechting van de drie ziekenhuizen. ‘Dat is goed nieuws! Een grote stad als Zoetermeer moet altijd beschikken over een ziekenhuis’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Het aanbieden van zorg wordt steeds specialistischer en dus is de samenwerking tussen ziekenhuizen is dus logisch. Gelukkig dat de ontvlechting van de RHG-groep dat niet in de weg staat. Ook het voortbestaan van het spiksplinternieuwe Orthopedisch Centrum in Zoetermeer komt daarmee niet in het geding'.

Maandag 13 september stond een ogenschijnlijk saai onderwerp op de commissie-agenda: het Raadsvoorstel Investeringsmiddelen investeringsfonds huidige bestuursperiode. Niets is minder waar. Dit raadsvoorstel gaat over het bepalen hoeveel geld er uit het Eneco-investeringsfonds van € 60 miljoen in 2021 en 2022 gehaald kan en mag worden om plannen te financieren. Het college stelt voor een bedrag van € 15 miljoen te reserveren. Er moeten dan wel voor concrete plannen concrete raadsvoorstellen worden gemaakt die voldoen aan het in juni door de raad vastgestelde Afwegingskader van het investeringsfonds Fonds Zoetermeer 2040 .VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘De VVD is voorstander dat in beginsel alle plannen worden gekoppeld aan de door de raad vastgestelde Omgevingsvisie Zoetermeer 2040, zoals de VVD dat in juni ook in het debat over de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 heeft bepleit. Het raadsvoorstel pleit daar ook voor maar het is goed om dat steeds te bevestigen’.

Op 5 september was VVD-raadslid Jeffrey van Gils te gast in het KRO-NCRV radio-programma Pointer op Radio 1. Onderwerp van gesprek was het tekort woningen, in het bijzonder aan sociale huurwoningen in Nederland. Jeffrey van Gils: ‘Ook Zoetermeer heeft hiermee te kampen. De Zoetermeerse VVD hamert daarom voortdurend op de noodzaak in onze stad meer woningen te bouwen. Niet alleen sociale woningen, maar ook woonruimte voor andere doelgroepen. Ook het rapport Louter heeft vorig jaar op indringende en niet te ontkennen wijze dat zonder ingrijpen de trage maar gestage, bijna geniepige, erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad onverminderd doorgaat. Terecht wordt dus in de nieuwe Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 gestreefd naar het vergroten van de concurrerende woonaantrekkelijkheid door het creëren van een evenwichtiger en gevarieerder woningaanbod’.

In de lokale media zijn vrijdag 3 september berichten verschenen die erop leken te wijzen dat het college besloten had dat, op verzoek van het rijk, in Zoetermeer noodopvang gerealiseerd zou worden ten behoeve van Afghaanse vluchtelingen. Naar aanleiding van de persberichten heeft de VVD gelijk mondelinge vragen aangekondigd. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De opvang van vluchtelingen, bouwen van een AZC of extra huisvesting van statushouders zijn gevoelige zaken waarover de inwoners zich heel terecht zorgen maken wat dit voor hen en de samenleving gaat betekenen. Dit soort onderwerpen moet in de gemeenteraad besproken kunnen worden. Waarom moest de raad daarom dit bericht uit de krant vernemen?’.

Niet helemaal een verrassing, want omdat zich voor de deadline voor het aanmelden van kandidaten op 7 juni 12.00 uur geen tegenkandidaten hadden gemeld, kon het lijsttrekkerschap van de Zoetermeerse VVD Jan Iedema eigenlijk al niet meer ontgaan. De regels vereisen echter wel een formeel besluit van de Ledenvergadering. En dat besluit viel op woensdag 1 september 2021: met algemene stemmen werd Jan Iedema op het VVD-schild gehesen. Met een bos bloemen van VVD-voorzitter Dick Faas werd de benoeming bezegeld. Er werden nog meer besluiten genomen. Ook het Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 werd door de Ledenvergadering aangenomen evenals de definitieve groslijst met de verkiesbare kandidaten. Op 5 oktober wordt de kandidatenlijst vastgesteld en wordt de line-up duidelijk waarmee lijsttrekker Jan Iedema campagne zal gaan voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022.

Vlak voor de zomer besloot de gemeente om vanaf 2022 niet meer toe te staan dat elektrische auto’s mogen worden opgeladen met een laadkabel die over de stoep loopt. Maar waarom dit nu ineens niet meer mag is onduidelijk, de Zoetermeerse VVD heeft daarover vragen gesteld aan het stadsbestuur. Als het aan de gemeente ligt moeten alle elektrische auto’s straks op eigen terrein of bij een laadpaal worden opgeladen. Uiteraard geen probleem als je een eigen oprit hebt, maar veel Zoetermeerders parkeren in de openbare ruimte. Zij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een laadpunt aan de gevel en zonnepanelen op het dak zodat zij de auto voor de deur op een openbare parkeerplaats kunnen opladen. Dat mag dus over 4 maanden niet meer. 'Als overheid moet je maatschappelijke problemen oplossen, maar ik vraag me oprecht af wat het probleem nu is. In de 3,5 jaar dat ik woordvoerder Verkeer en Vervoer ben heb ik nog geen één klacht ontvangen over laadkabels op de stoep. Wel al meerdere over de openbare laadpalen in de stad. We moeten ons dan ook afvragen of we nu niet iets te ambitieus zijn', aldus Jeffrey van Gils, raadslid voor de VVD.

In Nederland blijft de luchtkwaliteit van de ruim 9300 schoolgebouwen achter bij de verwachtingen en voldoet die op plekken niet aan wettelijke eisen, aldus een bericht daarover in het Algemeen Dagblad van 23 augustus. In het primair onderwijs zou slechts 33 procent van het onderwijspersoneel de ventilatie momenteel op orde vinden, in het voortgezet onderwijs 34 procent en in het mbo 23 procent. En maar liefst 80 procent van de scholen zou een slecht binnenklimaat hebben. Reden voor de VVD om schriftelijke vragen te stellen over de actuele situatie in Zoetermeer. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Leerprestaties en gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel zijn gebaat bij een gezond binnenklimaat in de scholen. Een goede ventilatie voor een goede luchtkwaliteit is daarbij heel belangrijk, zeker gelet ook op de nog steeds voortdurende zorgen over Covid-19’.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli jl. concrete aanbevelingen gepubliceerd voor de ontwikkeling van zogenoemde Smart City-toepassingen. De aanbevelingen zijn bedoeld voor gemeenten die met slimme sensoren en meetapparatuur data in de openbare ruimte verzamelen of dat van plan zijn. Gesteld wordt door de AP dat technologie kan helpen om problemen op te lossen en de stad leefbaarder en veiliger te maken maar dat er wel aandacht voor de rechten, vrijheden en privacy van burgers moet zijn. De Zoetermeerse VVD heeft daarom schriftelijke vragen gesteld of visie, beleid en uitvoering in Zoetermeer naar het oordeel van het college voldoen aan de aandachtspunten en aanbevelingen in het AP-rapport. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De VVD is voorstander van het samen met de inwoners en ondernemers zoeken naar en benutten van innovatieve, slimme oplossingen die kunnen bijdragen aan het bevorderen van onder meer de leefbaarheid, vitaliteit, mobiliteit en gezondheid, mits ook de privacy van de Zoetermeerse inwoners daarbij in het oog wordt gehouden’.

‘Een beetje inburgeren bestaat niet’, aldus Rob Duiven, VVD-fractievoorzitter en woordvoerder op het onderwerp invoering van de nieuwe inburgeringswet tijdens het debat in de gemeenteraad op 12 juli 2021: ‘Ingeval het beschikbare budget onverhoopt onvoldoende blijkt, dan mag dat niet te koste gaan van de kwaliteit van de inburgering’.  In de commissie Samenleving op 5 juli had hij al richting het college aangegeven dat de omvang van het van rijkswege beschikbare budget, kaderstellend moet zijn voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2022. Om beide punten -budget en kwaliteit- stevig in het raadsbesluit te verankeren heeft de VVD, met de fracties van Zó! Zoetermeer, LHN, Zoetermeer Vooruit en CU/SGP als mede-indieners, een amendement ingediend dat met een nipte meerderheid door de raad werd aangenomen.

Op 12 juli debatteerde de gemeenteraad over de actualisatie van het Zoetermeerse veiligheidsbeleid. Om de vier jaar stelt de raad de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer vast. Burgemeester Michel Bezuijen heeft tijdens zijn eerste raadsvergadering in Zoetermeer van 12 oktober 2020 de raad toegezegd de huidige, in 2018 door de raad vastgestelde kadernota tussentijds te actualiseren. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘De VVD is tevreden met de bijgestelde kadernota. Met deze actualisatie kan Zoetermeer beter inspelen op actuele veiligheidsontwikkelingen. Een must, want de recente incidenten met steekwapens in Zoetermeer laten de aandacht voor veiligheid niet mag verslappen’.

VVD-raadslid Vivianne van Yperen heeft per 2 juli 2021 haar tijdelijk ontslag ingediend als lid van de gemeenteraad van Zoetermeer vanwege haar zwangerschap en bevalling. De voorzitter van het centraal stembureau heeft VVD-commissielid Sabin Jahan benoemd als tijdelijke opvolger van Vivianne. De gemeenteraad stemde op 12 juli unaniem in met de toelating van het benoemde tijdelijke raadslid tot de raad. De benoeming van Sabin geldt tot en met 22 oktober 2021. Dan keert Vivianne weer terug in de raad. 

Het veiligheidsbeleid in Zoetermeer wordt geactualiseerd, met onder meer meer aandacht voor de leefbaarheid in buurten, woonoverlast en het versterken van de handhaving. De VVD steunt deze actualisatie maar maakt zich ernstig zorgen over de continuïteit ervan. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid Jeffrey van Gils: ‘We werken nu met veel tijdelijke budgetten in het veiligheidswerkveld, die lopen eind 2022 af, maar de problemen waar we tegenaan lopen stoppen dan niet. Die vragen dus om een consequente en structurele aanpak.’

Vol trots draagt de Zoetermeerse VVD Jan Iedema voor als de kandidaat-lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De deadline voor het aanmelden van tegenkandidaten verstreek 7 juni 12.00 uur en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus op 1 september aanstaande zal Jan’s lijsttrekkerschap officieel bevestigd worden in de ledenvergadering. Jan Iedema is op dit moment wethouder op het gebied van onder andere economie en onderwijs. Voorzitter Dick Faas beschrijft Jan als een energieke en geboren leider die een ruime politieke ervaring combineert met een open en vriendelijk karakter. Jan reageert enthousiast op de voordracht: 'Het is een eer en een genoegen om de lijst te mogen aanvoeren. Na de zomer worden ook de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de Zoetermeerse VVD bekend gemaakt, waarin onze plannen voor de komende jaren staan. Ik kijk ernaar uit om in de komende campagne de kar te mogen trekken!'

Maandag 5 juli besprak de commissie Samenleving van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel over het in werking treden van de nieuwe Inburgeringswet. Vanaf 1 januari 2022 gaat een nieuwe Wet inburgering 2022 van kracht. Het huidige inburgeringsstelsel gaat met de nieuwe wet volledig op de schop. De regie komt bij de gemeente en de inburgering start op de dag dat de gemeente weet wie als inburgeraar naar Zoetermeer komt. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘Door deze regierol bij de gemeente te leggen kan deze ‘een betere en slimmere verbinding leggen tussen de inburgering en  de andere wettelijke taken in het sociaal domein’. En de uitvoeringslasten worden gedekt uit het gemeentefonds en doen geen beroep op de middelen van de gemeente, zo staat in de toelichting op het raadsbesluit. Waar hebben we dit eerder gehoord?’, was zijn kritische constatering refererend aan de perikelen rond de rijksbijdragen voor de jeugdzorg en wmo.

Maandag 28 juni heeft de gemeenteraad in het voorjaarsdebat niet alleen de Perspectiefnota vastgesteld heeft ook ingestemd met het Afwegingskader Investeringsfonds Eneco-middelen. Het afwegingskader beschrijft wanneer, op basis van welke overwegingen en met welke doelen de Eneco-middelen ingezet kunnen worden. VVD-fractievoorzitter en –woordvoerder Rob Duiven: ‘Het Afwegingskader is een belangrijk instrument om tot een verstandige en evenwichtige besteding van de eenmalige Eneco-middelen te komen. Met de recent vastgestelde Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 beschikken we over een stevig, integraal, analytisch en inhoudelijk goed doorwrocht fundament. Met het Afwegingskader Investeringsfonds Eneco-middelen beschikt Zoetermeer over een robuust instrument om de beschikbare financiële middelen hier gericht en goed renderend voor in te zetten’.

Op maandag 28 juni heeft de Zoetermeerse gemeenteraad ingestemd met de Perspectiefnota 2022 waarin de doorgaans de nieuwe politieke lijnen staan vermeld voor het komende jaar en waarop de begroting voor dat volgende jaar zal worden gebaseerd. Doorgaans, want ook dit jaar presenteerde het college een beleidsarme nota. VVD-fractievoorzitter en -woordvoerder Rob Duiven verwoordde het zo: ‘Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2022 gaat het om het beteugelen van een meerjarig oplopend structureel financieel tekort. Een financiële reeks die als een steeds zwaarder wordende molensteen om de nek van de gemeente hangt. In de toelichting op de Perspectiefnota wordt dat met gevoel voor understatement genoemd dat de ‘financiële vertreksituatie niet gunstig is, maar wel onzeker’. Dit klinkt als ‘de remmen van de auto zijn is slechte conditie, maar we weten we op dit moment wel dat het onzeker is of ze het straks doen’. Dit onzekere financiële perspectief dient zich aan als een dilemma, zeker in het licht van een gewenste structureel en reëel sluitende begroting dit najaar, waar de VVD voorstander van is’.

De VVD steunt de nieuwe Omgevingsvisievisie Zoetermeer 2040 zoals die maandag 14 en 21 juni 2021 door de raad is besproken en vastgesteld. VVD-fractievoorzitter en portefeuillehouder stadsontwikkeling Rob Duiven: ‘De Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is hèt antwoord op hetgeen het rapport Louter vorig jaar op indringende en niet te ontkennen wijze zichtbaar heeft gemaakt. Ik heb toen gesteld dat zonder ingrijpen de trage maar gestage, bijna geniepige, erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad onverminderd doorgaat. Deze visie op de stad zet de lijnen uit om die trend te doorbreken’. VVD-wethouder Jan Iedema die de visie Zoetermeer 2040 in zijn portefeuille heeft, kon daarom ook met tevredenheid terugkijken op de raadsbehandeling van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 die onder zijn auspiciën tot stand is gekomen.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven lichtte in het Resultatendebat op 31 mei 2021 twee zinnen op uit de jaarstukken over 2020 waarin hij vond dat gemeentefinanciën goed waren samenvat: Gesteld wordt dat het structureel begrotingsbeeld onverminderd negatief blijft. Een incidentele meevaller is helaas geen oplossing een structureel probleem. ‘Nog steeds, en dus ook in 2020, vormen de hardnekkige tekorten op de wmo en jeugdzorg de hoofdmoot van dat structurele probleem’, zo hield hij de raad en het college voor: ‘Het sociaal domein is nog steeds een moeras van financieel levensgevaarlijk drijfzand waar we liever omheen sluipen. En het zou eigenlijk een innovatieplaats moeten zijn waar tijd, geld en ruimte is om beleidsbarrières te doorbreken en samen met alle betrokkenen te werken aan die zo veel benoemde en geroemde 'bedoeling'.

In het Algemeen Dagblad van 25 mei 2021 wordt melding gemaakt dat veel knoppen bij verkeerslichten helemaal niet in verbinding staan met het stoplicht. Deze ‘placebo-knoppen’ zijn vooral bedoelt om voetgangers en fietsers het gevoel te geven men controle heeft over wat er gebeurt. In sommige gevallen zijn de knoppen voor fietsers overbodig geworden omdat er overal lussen in de weg liggen die fietsers kunnen detecteren. Voor VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aanleiding schriftelijke vragen aan het college te stellen. ‘Zijn er in Zoetermeer ‘placeboknoppen’ zoals in het artikel is toegelicht, en zo ja, wat is de reden dat van dergelijke knoppen gebruik wordt gemaakt in Zoetermeer?’, zo wil hij van het college weten.

De nieuwe cultuurvisie 2030 heeft tot doel (in ambtelijke beleidstaal): het versterken van het culturele vermogen van de stadscultuur van Zoetermeer, het wonen in Zoetermeer aantrekkelijk te maken en de samenleving te versterken door culturele aanbod te bestendigen en vergroten. In thema’s en programmalijnen wordt in de uitwerking van dit doel voorzien. VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Thera Hoekstra: ‘Focus is nodig om dit doel te bereiken en focus is nu precies wat er enigszins mist in dit raadsvoorstel. De acht programmalijnen bedienen binnen Zoetermeer alles en iedereen, waardoor niemand er tegen kan zijn, maar waardoor ook niemand er echt baat bij heeft, ook de stad niet. Dit is de kool en de geit sparen’.

Een mooi succes voor VVD-wethouder Marc Rosier: maandag 17 mei ging de gemeenteraad officieus akkoord met de plannen voor de inrichting van het Entreegebied. Officieus want de stemming vindt later door middel van een zogenaamde briefstemming plaats omdat de raad digitaal vergadert. Maar afgaande op de reacties van de fracties kan worden aangenomen dat de plannen op een stevige meerderheid in de raad mogen rekenen. VVD-raadslid en woordvoerder Jeffrey van Gils: ‘De woningnood in Zoetermeer blijft groot, daarom moeten we bouwen en De Entree, onze nieuwe stadswijk langs de Afrikaweg gaat daaraan de grootste bijdrage leveren. Er is daarover vanaf het begin met inwoners gesproken en die hebben samen met de raad de eerste kaders gegeven voor een nieuwe leefbare, moderne en duurzame stadswijk met een gezonde mix aan woningen, voor starters, gezinnen en empty nesters’.

De Zoetermeerse VVD ging op woensdag 14 april voor de derde maal digitaal in gesprek met Ondernemend Zoetermeer. Dit keer lag de focus op de Zoetermeerse horeca-ondernemers die sedert het begin van de Corona-crisis zwaar getroffen zijn. Helaas was vangwege het debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen VVD minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ‘t Wout op het laatste moment verhinderd. Zijn plaats werd ingenomen door VVD Kamerlid Thierry Aartsen die, net als in april 2020, namens de landelijke politiek antwoord kon geven op een uiteenlopende reeks van vragen en opmerkingen. Voor de lokale invalshoek was Wethouder Jan Iedema aanwezig en VVD-raadsleden Vivianne van Yperen en Jeffrey van Gils. Naast actuele en acute zorgen kwamen ook diverse ideeën en suggesties naar boven over de periode na Corona om Zoetermeer voor wat betreft uitgaan en bruis weer in beweging te krijgen. Voor de Zoetermeerse inwoners, door Zoetermeerse ondernemers!

Burgemeester Bezuijen heeft tijdens het raadsdebat over de veiligheidssituatie op 12 oktober 2020 de raad toegezegd het veiligheidsbeleid te actualiseren. Maandag 12 april besprak de commissie samenleving van de Zoetermeerse gemeenteraad de concept-actualisatie van het Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer. Hierna volgt de participatieprocedure waarin de veiligheidspartners (denk aan het Openbaar Ministerie, en de politie) hun zienswijze kunnen geven, gelijktijdig met het ter inzage leggen voor iedereen die wil reageren. Deze termijn loopt tot 2 mei 2021. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid in de VVD-fractie Jeffrey van Gils: ‘Er worden een aantal terechte punten aangehaald in de concept-actualisatie, zoals de inzet op preventie en de persoonsgerichte aanpak. Dat klinkt goed, maar gaat het ook goed?  Ik heb daarom de burgemeester gevraagd om aandacht te houden voor de effectiviteit van het beleid. De VVD vindt dat veiligheid en de effectiviteit daarvan een duidelijke plek in de begroting en dus de P&C cyclus verdient. De huidige passages zijn namelijk vrij kaal en geven onvoldoende inzicht in hoe het ervoor staat met de veiligheid.

Op maandag 12 april besprak de commissie Stad van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel met de plannen voor De Entree. Dit was niet de eerste keer dat de raad zich bezighield met de nieuwe wijk. Deze keer ging het over de wijze waarop de ambities uit het eerder vastgestelde Masterplan De Entree waren verwerkt naar concrete ontwikkelkaders en kwaliteitsmaatregelen. Fractievoorzitter Rob Duiven voerde namens de VVD het woord: ‘Vorig jaar in het voorjaarsdebat vroeg de VVD vanwege de enorme woningnood niet verslappen in de ambitie in Zoetermeer te blijven bouwen. De motie 'Samen doorbouwen aan Zoetermeer' onderstreepte die noodzaak nog eens. Goed dus te kunnen constateren dat het tijdens Corona-crisis lukt om met de ontwikkeling van 4500 woningen in De Entree aan de stad toe te voegen, op tempo te blijven’.

Op 10 maart stelde de Zoetermeerse VVD vragen over deelname van Zoetermeer aan het voorgestelde 'deltaplan' om de sociale problematiek in kwetsbare wijken aan te pakken. Er zijn namelijk grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met armoede en achterstanden in deze wijken is aanleiding geweest voor burgemeester Jan Hamming van Zaanstad om namens vijftien burgemeesters de landelijke politiek op te roepen een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen. De Zoetermeerse VVD vindt dat de gemeente Zoetermeer zich actief moet opstellen als het gaat om het onderkennen en benutten van mogelijkheden tot extra financiële ondersteuning vanuit het rijk voor deze en vergelijkbare grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld in de oproep voor een deltaplan voor probleemwijken. In het antwoord op de vraag of het college bereid is te onderzoeken of Zoetermeer zich bij het initiatief en oproep kan aansluiten staat dat het college nader onderzoek hier naar gaat doen en de raad zo spoedig mogelijk zal informeren over de uitkomst. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Ik ben verheugd te kunnen constateren dat  het college de opvatting van de VVD deelt dat de gemeente zich actief moet opstellen als het gaat om het benutten van de mogelijkheden tot (extra) financiële ondersteuning vanuit het Rijk en dat het nu actief onderzoek gaat doen naar de kansen en mogelijkheden'.

Op de Algemene Vergadering van het Lokaal Netwerk van de VVD in Zoetermeer is Dick Faas gekozen als voorzitter. Dick is in het dagelijks leven commercieel en operationeel eindverantwoordelijk bij Entranz B.V. in Zoetermeer. Dit is een softwarebedrijf voor de evenementindustrie waar hij medeoprichter van is. Dick Faas: 'Als VVD'er is het ondernemerschap op een of andere manier dus nooit ver weg. Ik vond het al leuk om processen, procedures en organisaties op te bouwen en te verbeteren, maar met de vrijheden en de verantwoordelijkheden van het ondernemerschap erbij, zijn mijn werkdagen er nog veel leuker geworden.  Ik zet mij graag de komende periode in als voorzitter van de Zoetermeerse VVD'.

De impact van de Corona-maatregelen in enkele branches van het bedrijfsleven is ongelofelijk groot. Natuurlijk zijn er ook sectoren waar de impact van de maatregelen zich minder laat voelen, maar sectoren als de horeca, retail, evenementen, en contact beroepen, worden zwaar getroffen. Dat zijn juist ook die sectoren waar een 1½ meter-samenleving lastig of zelfs helemaal niet is te realiseren. De lokale VVD'ers willen alles bespreekbaar maken om de ondernemers in de stad te helpen, zoals het hele Marktplein benutten als horeca terrein, waarover de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld.

Met de komst van stadswijk Entree krijgt ook het stationsgebied bij de Mandelabrug een complete make-over. De plannen zijn naar de gemeenteraad gestuurd om verder te bespreken, verwacht wordt dat er in mei besluiten kunnen worden genomen. VVD-wethouder Marc Rosier: 'De Entree profiteert optimaal van de ligging binnen Zoetermeer, maar zeker ook van de centrale ligging in en goede aansluiting op de Randstad. Entree is een stadswijk waar onder andere het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer centraal staat. Daar hoort een goed bereikbaar OV-knooppunt voor de hele regio bij en een aantrekkelijk stationsgebied waar het prettig verblijven is'.

De stembureaus zijn gesloten, Nederland heeft op 17 maart gestemd. De VVD boekt een historische zege: voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog is een politieke partij vier maal achtereen de grootste met 35 zetels. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met de winst van de VVD zijn Nederland en Zoetermeer weer een stukje liberaler geworden. Een stevige steun in de rug voor het beleid en de aanpak van de VVD, landelijk èn lokaal. Tegelijk zie je dat Nederland ook deels versplinterd stemt en daar is voor ons ook werk aan de winkel. We zijn een echte volkspartij en we zijn er graag voor iedereen. Nu begint het proces van formeren en verdelen van het geld. Zoetermeer is het meest representatief voor Nederland dus het nieuwe kabinet kan bij ons te rade. Voor meer geld naar de gemeenten. Voor bouwen, veiligheid en weer versterken van de economie. Samen sterker verder!'.

Op maandag 15 maart sprak de gemeenteraad over het startdocument over de Transitievisie Warmte. Het aardgasvrij maken gaat bijna iedere inwoner en ondernemer merken. VVD-raadslid en woordvoerder op dit onderwerp Jan Willem Schotel: ‘Het zal een giga-operatie zijn die bijna elke woning, bijna elk pand in de stad zal betreffen. En aan deze uitdaging voegen we nog een paar extra toe: de operatie moet uiterlijk 2040 afgerond zijn en de transitie moet ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn. Haalbaar en betaalbaar voor eigenaren zowel als voor bewoners en huurders. De vraag is: hoe realistisch is die doelstelling?’.

Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is en we nog steeds zo veel mogelijk thuis blijven, ziet De Zoetermeerse VVD toch positieve signalen rondom de vaccinatiecampagne, de besmettingsaantallen en de bezetting in de ziekenhuizen en op de IC’s. Daarom is het ook nu tijd om weer goed te kijken naar de verschillende corona maatregelen. Reden dus ook om na te denken over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de horeca ondernemers om hun buitenterrassen weer te kunnen openen, liefst al vanaf eind maart. De VVD roept daarom het college op mee te denken over mogelijkheden om zo goed mogelijk samen met horeca- en andere ondernemers te bezien wat er allemaal nodig is om de zomermaanden zo winstgevend mogelijk door te komen. Dat betekent eerst en vooral ook luisteren naar de ondernemers zelf die vaak prima plannen en ideeën hebben. Het betekent ook dat serieus moeten worden gekeken kijken naar maatwerk en naar de minder vanzelfsprekende alternatieven die zullen worden aangedragen. De nood is hoog, en vraagt iets extra’s van de politiek. De VVD is bereid om daarvoor buiten de gebaande lijnen te gaan bijvoorbeeld door te willen kijken of het hele marktplein een terras kan worden en in winkelcentra ruimte komt voor meer terrassen.

Er zijn grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met armoede en achterstanden in deze wijken is aanleiding geweest voor burgemeester Jan Hamming van Zaanstad om namens vijftien burgemeesters de landelijke politiek op te roepen een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen. Het gaat om ruim een miljoen inwoners bij wie de problemen zich opstapelen, aldus de vijftien burgemeesters. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De Zoetermeerse VVD vindt dat de gemeente Zoetermeer zich actief moet opstellen als het gaat om het onderkennen en benutten van mogelijkheden tot extra financiële ondersteuning vanuit het rijk voor deze en vergelijkbare grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld in de oproep voor een deltaplan voor probleemwijken'.

Op maandag 8 maart behandelde de commissie Samenleving het agenderingsverzoek over de wijze waarop in Zoetermeer de participatie (tot voor kort samenspraak genoemd) plaats vindt bij met name binnenstedelijke woningbouwprojecten. VVD-raadslid Thera Hoekstra, binnen de VVD-fractie portefeuillehouder participatie: ‘Het is belangrijk dat de inwoners bijtijds worden meegenomen in de plannen. Dit is een moeilijke balans: zowel te vroeg als te laat informeren leidt tot vermijdbare discussies. Door goed te informeren over de plannen en het proces creëren we een groter draagvlak en door de inzichten die omwonenden delen, wordt de gemeenteraad voorzien van waardevolle input zodat verstandige besluiten genomen kunnen worden'. 

‘Als je het doet, dan moet je het goed doen’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven over de vraag hoe en wanneer het referendum over het nieuwe afvalbeleid in Zoetermeer zou meten plaatsvinden. De Zoetermeerse VVD is daarom voorstander om het referendum samen te laten vallen met komende gemeenteraadsverkiezingen. Want de VVD wil dat referendum goed wordt voorbereid, volgens de geldende regels, en dat kost tijd, bijvoorbeeld om de vraagstelling scherp te formuleren, de informatie- en communicatie naar inwoners goed in te richten en nog veel meer. 'Bovendien, hoe hoger de opkomst bij het referendum, hoe representatiever en overtuigender de uitkomst is', aldus Rob Duiven: 'De ervaring leert namelijk dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen veel hoger zijn dan bij apart georganiseerde referenda'.

Samen sterker verder. Ook na de crisis weer samen aan de slag, indachtig ook de titel van het VVD-verkiezingsprogramma. De samenvatting van het verkiezingsprogramma vind je hier. Op maandag 8 maart, vanaf 19.30 uur kan je daarover in gesprek met VVD-minister Stef Blok. Stel je vragen voor of tijdens de door de Zoetermeerse VVD georganiseerde interactieve livestream via Facebook Live. Stef Blok was onder meer fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en minister van Wonen en Rijksdienst, van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is op dit moment minister van Buitenlandse Zaken in het demissionaire kabinet Rutte.

In het kader van de campagne voor de Tweede Kamer-verkiezing op 17 maart vond er op donderdag 25 februari een geslaagd, interactief Facebook Live Event plaats. Tweede Kamerlid en nummer 5 op de VVD kandidatenlijst Dilan Yesilgoz-Zegerius, VVD Zoetermeer fractievoorzitter Rob Duiven en VVD Zoetermeer raadslid Jeffrey van Gils vragen beantwoordden vragen over hoe Nederland en Zoetermeer nog veiliger gemaakt kunnen worden. Via de chat ontvangen vragen van de deelnemers aan de livestream werden door moderator Lisette Meijer ingebracht. De vragen hadden onder meer betrekking op de aanpak van jeugdcriminaliteit en -overlast, wat de rol van de ouders of opvoeders hierbij hoort te zijn en wat preventie kan bijdragen. Maar er waren ook vragen over het aanpakken van het tekort aan politieagenten, de aanpak van lachgas, experimenteren met wijkrechtbanken zoals in Eindhoven gebeurd. Kortom, een reeks van thema's passeerde de revue waarin ook duidelijk werd dat veel landelijke onderwerpen relevant zijn voor Zoetermeer en omgekeerd. Voor na de Corona-tijd is dan ook de afspraak gemaakt dat Dilan op werkbezoek komt naar Zoetermeer om hier verder over te spreken. Heb je de livestream gemist? je kan hem via deze link bekijken. Vragen naar aanleiding van de livestream Dilan of de Zoetermeerse VVD? Je kunt hen bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. Zo heet het verkiezingsprogramma van de VVD 'Samen aan de slag'. Op woensdag 3 maart kan je daarover in gesprek met VVD Tweede Kamerlid en nummer 4 op de VVD kandidatenlijst, Bente Becker. Bente zit sinds 2017 in de Tweede kamer en is binnen de VVD-fractie belast met onder meer de portefeuilles integratie en inburgering, vreemdelingenzaken en internationaal migratiebeleid. Het Online Event wordt samen met de VVD Pijnacker-Nootdorp georganiseerd en is op 3 maart vanaf 19.30 uur te volgen via Facebook Live. Heb je vragen  over  of ideeën voor het nieuwe verhaal van de VVD, over nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd? Stel ze vooraf of tijdens het Online Event .

Hoewel 100% veiligheid niet mogelijk is, doen wij wel ons best om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Dankzij onze politie en inlichtingendiensten is Nederland een van de veiligste landen ter wereld. Onze geweldige agenten en andere hulpverleners verdienen onze volledige steun. Criminelen pakken we keihard aan. Zij moeten weten dat ze in Nederland vroeg of laat worden opgepakt en streng worden gestraft. Deze en andere standpunten over het thema Veiligheid en Recht staan in het verkiezingsprogramma van de VVD 'Samen aan de slag'. Op donderdag 25 februari discussiëren VVD Tweede kamerlid en nummer 5 op de kandidatenlijst Dilan Yeşilgöz-Zegerius, VVD Zoetermeer fractievoorzitter Rob Duiven en VVD Zoetermeer raadslid Jeffrey van Gils over het thema veiligheid in het online event via Facebook Live. Heb je vragen of ideeën over hoe we Nederland en Zoetermeer nog veiliger kunnen maken? Stel ze vooraf of tijdens het Online Event. Je kunt je hier voor dit event aanmelden. 

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe inburgeringswet van kracht. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Door de regierol bij de gemeente te leggen kan deze een betere en slimmere verbinding leggen tussen de inburgering en  de andere wettelijke taken in het sociaal domein: Jeugdwet, Participatiewet, Wmo 2015 en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  Veel nieuwkomers maken gebruik van een of meerdere voorzieningen op grond van deze wetten. De voorbereidingen op de invoering zijn gaande, zo laat de gemeente weten op vragen van de VVD: vooralsnog verloopt dit volgens het tijdsschema. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Belangrijk is dat de gemeenteraad op tijd wordt betrokken, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders. Een voorstel voor de raad zal daarom uiterlijk in het tweede kwartaal op de agenda staan. Hierbij wordt ook het advies van de Adviesraad Sociaal Domein mee genomen’.

Maandagavond 15 februari stond de Zoetermeerse gemeenteraad voor de keuze: gaat we door met het oplossen van de woningnood of stoppen we onmiddellijk met alle bouwprojecten in de stad? Dat laatste eiste de PDvZ in een motie die kort voor de aanvang van de vergadering met de andere raadsfracties was gedeeld. Omdat de motie ‘vreemd van de orde van de dag’ was volgde er geen debat en moesten de fracties volstaan met een stemverklaring. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De behoefte aan meer woningen in Zoetermeer is groot. De VVD heeft daarom als prioriteit: bouwen: veel bouwen en sneller bouwen. Het acuut stilleggen van alle bouwprojecten is daarom niet noodzakelijk en vanwege de woningnood ook niet in het belang van Zoetermeer’. De motie werd met 1 stem voor en 38 stemmen tegen verworpen.

Woensdagavond 10 februari is de Zoetermeerse VVD in gesprek gegaan met Zoetermeerse ondernemers werkzaam in de contactberoepen branche. De avond stond in het teken van inzicht krijgen in wat er allemaal speelt als gevolg van de aanhoudende lockdown en sluiting van winkels en zaken en wat dit betekent voor het dagelijkse leven van deze groep ondernemers. Voor de VVD namen raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven, fractiemedewerker Senada van Makkelenberg en wethouder economie Jan Iedema aan het gesprek deel. Het gesprek tussen de ondernemers kwam snel op gang en er werden veel herkenbare situaties met elkaar gedeeld.
 

Gemeenten krijgen in de nieuwe Wet inburgering een belangrijke regierol in de uitvoering van de wet. Gemeenten kunnen daarmee in het nieuwe stelsel keuzes maken in de uitvoering die rekening houden met lokale omstandigheden. Gemeenten ontvangen straks ook structureel budget om de taken van de nieuwe wet uit te voeren. Op dit moment is de IND ook bezig de achterstanden in asielaanvragen weg te werken. Dit leidt tot een piek in het aantal statushouders dat moet inburgeren en worden gehuisvest. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Ik wil daarom graag weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de voorbereidingen van de gemeente Zoetermeer op de invoering van het nieuwe stelsel van inburgering. Verder heb ik gevraagd wanneer en op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken gaat worden bij het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders ten aanzien van de voorbereidingen op en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering’.

Maandag 1 februari stond in de commissie Stad het Raadsvoorstel Jaarschijf 2021 Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 op de agenda. VVD-raadslid Jeffrey van Gils was positief over de plannen: ‘We starten in 2021 met de planning naar het veiliger en beter maken van het fietspad in het Van Tuyllpark. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een motie van de Zoetermeerse VVD die vroeg om de fietsverbinding naar de hockey en andere sportverenigingen te verbeteren. Daar ben ik dus blij mee’. Op zijn vraag wat er precies nu gedaan gaat worden, antwoordde de VVD-wethouder Verkeer Marc Rosier dat dit in eerste instantie bedoeld is voor het maken en uitwerken van de plannen: ‘In het derde kwartaal is er duidelijkheid over die plannen. Ook dan is er inzicht in de realisatie en de daaraan verbonden kosten’.

‘Het is gezien de recente verhoging noodzakelijk om statushouders tijdelijk te huisvesten’, aldus het Zoetermeers college op schriftelijke vragen van VVD-fractievoorzitter Rob Duiven. Die had op 18 december gevraagd of het college de opvatting van de minister van BZK deelt dat gemeenten om aan hun taakstelling voldoen statushouders te huisvesten in sobere, tijdelijke huisvesting, zoals verbouwde kantoren of zorgvastgoed, in verplaatsbare woningen of in gemengd wonen projecten. Op eerdere vragen van de Zoetermeerse VVD had het college nog geantwoord dat dat ‘het op dit moment nog niet duidelijk is of onze gemeente de extra taakstelling aankan’. Maar reeds in het persbericht 10 december 2020 luidden de wethouders Wonen in Zuid-Holland de noodklok over stapeling huisvestingsopgaven. De eerste helft van 2021 verdubbelt namelijk naar verwachting de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders ten opzichte van die voor de tweede helft 2020.

Binnen de VVD Zoetermeer is de werkgroep Gemeentepolitiek actief voor leden die geïnteresseerd zijn van politieke onderwerpen op lokaal niveau. Een leuk traject om aan deel te nemen als je meer te weten wil komen over gemeentepolitiek of hierin actief zou willen worden. Dit en nog veel meer is wat het lidmaatschap van de VVD jou biedt! Wil je daar meer over weten of jezelf opgeven? Neem dan contact op met Robin Fries. Ben je nog geen lid van de VVD en toch geïnteresseerd om mee te doen aan de werkgroep Gemeentepolitie? Word dan nu lid van de VVD op: vvd.nl/word-lid.

‘Wat de VVD betreft wordt dus nog in deze bestuursperiode de visie Zoetermeer 2040 vastgesteld. De Corona-crisis heeft zaken versneld en zichtbaarder gemaakt. Dat is geen reden voor doemdenken, maar wel voldoende reden om snel werk te maken van een visie op Zoetermeer in 2040!’, zo sloot VVD-fractievoorzitter Rob Duiven maandag 18 januari zijn betoog af over het Expertadvies Zoetermeer 2040. Dit expertadvies is ‘een “menukaart’ met handelingsperspectieven gericht op het keren van de neergaande lijn en een wenkend toekomstperspectief voor Zoetermeer’ vorm te geven. De volgende stap is het door het college op te stellen stadsvisie Zoetermeer 2040. Streven is deze visie nog voor het zomerreces van 2021 in de raad te bespreken en vast te stellen.

Op 2 december 2020 heeft het college de schriftelijke vragen beantwoord van de VVD-fractie naar aanleiding van berichten in de media over de verwachte enorme opgave in de huisvesting van statushouders in 2021. Over dezelfde berichten in de media stelde VVD-kamerlid Daniel Koerhuis kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar aanleiding van de antwoorden van de minister op deze vragen heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vervolgvragen aan het college gesteld over dit thema. Rob Duiven: ‘De minister van stelt onder meer dat het kabinet reeds 3 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor een tiental pilots waarbij wordt geëxperimenteerd met flexibele opvang- en huisvestingsoplossingen en dat in 2021 het kabinet nogmaals 50 miljoen euro zal vrijmaken voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Ik wil van het college weten of het van plan is zich volgend jaar aan te melden voor een bijdrage uit de extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de huisvesting van kwetsbare groepen, onder meer voor voorbeeldprojecten die voorzien in de flexibele huisvesting van vergunninghouders en andere doelgroepen’. 

Maandagavond 21 december hebben leden van de Zoetermeerse VVD zich vrijwillig ingezet om de kerstpakketten die de stichting Present elk jaar krijgt van de Vincentius-vereniging weg te brengen naar mensen die dat extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Allemaal mensen die de stichting Present eerder dit jaar al mochten ondersteunen in het opknappen van hun huis. De stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden de stichting Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Meer hierover is te vinden op www.stichtingpresent.nl.

'Op 19 april 2017 deed ik als spiksplinternieuw lid van de VVD mee aan een sessie over het verkiezingsprogramma van de Zoetermeerse VVD. Thema van de avond: Financiën. Als enthousiaste nieuweling had ik me suf gezocht naar dingen die beter konden op het gebied van financiën en na wat zoeken kwam ik op mijn inbreng van de avond. De belastingtermijnen. I know, exciting!, aldus inmiddels VVD-raadslid Jeffrey van Gils. In Zoetermeer is het namelijk zo dat men de belastingen of in één keer kon betalen of in maximaal 6 maanden. Inwoners betalen dan die 6 maanden het dubbele tarief en de andere 6 maanden van het jaar betaal je dan niets. Jeffrey van Gils: 'Dat vond ik raar, waarom kan dat niet gewoon per maand? Per maand betalen is namelijk niet alleen heel normaal in het bedrijfsleven en bij andere overheden, zoals bijvoorbeeld bij de motorrijtuigen- en loonbelasting, maar het helpt heel veel mensen ook bij het grip houden op hun uitgaven. Na 6 maanden geen afrekening te hebben gezien vergeten veel mensen dat er in maart ook weer de gemeentelijke belastingen aankomen. Dat is zuur, want niet alleen moet je vervolgens 6 maanden dubbel betalen, maar als je er geen rekening mee hield is het geld er misschien wel helemaal niet'.

Op maandag 14 december vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over het afvalbeleid. Het verminderen van de hoeveelheid restafval is een opgave die iedere gemeente in Nederland kent, dus ook Zoetermeer. Met 217 kilo restafval per jaar per persoon in 2018 scoort de gemeente Zoetermeer slecht. Het gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten ligt voor dat jaar op 165 kilo restafval per persoon per jaar. De Zoetermeerse VVD heeft zich meerdere keren kritische vragen gesteld of nascheiding van PBD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) misschien niet beter werkt dan bronscheiding van dat afval (VVD kritisch over draagvlak beoogd nieuw afvalbeleid). VVD-raadslid en woordvoerder Jan Willem Schotel: ‘De VVD heeft nog steeds twijfel. Inmiddels keert een hele reeks van gemeenten op de schreden terug van bronscheiding van PBD. Vanwege technologische ontwikkelingen, vanwege veel hogere kosten dan in de prognoses verwacht werden.’.

Op 22 november stelde de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen over overvolle containers en zwerfafval bij milieu-eilanden. De VVD ontvangt namelijk daarover regelmatig klachten van inwoners die geen afval meer kunnen aanbieden en die zich -terecht- groen en geel ergeren aan de rommel en het zwerfvuil. ‘Want vuil zal vuil aantrekken en een verloedering van de omgeving ligt op de loer’, aldus VVD-raadslid Jan Willem Schotel in zijn toelichting op de schriftelijke vragen. Het college is het in haar antwoord met de VVD eens dat een schone leefomgeving essentieel is voor de leefbaarheid van de wijken en dat de gemeente met opgeruimde milieu-eilanden het goede voorbeeld moet geven. Jan Willem Schotel: 'Daarom is het goed te horen dat in december de inzamelaars meer ophaalrondes zullen rijden wanneer er meer aanvoer is'.

Op 1 september 2020 stelde het college het bod voor de nieuw te maken regionale woningmarktafspraken vast. In deze afspraken maken negen gemeenten (naast Zoetermeer Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Westland) afspraken over de voorraad van alle woningen en betaalbare woningen. Een belangrijke doelstelling is de betaalbare woningvoorraad beter te spreiden over de woningmarktregio. Het Zoetermeerse bod omvat een woningbouwprogramma in van 10.686 woningen en 2.920 doelgroepwoningen (circa 27%). Op maandag 8 december vergaderde de commissie Stad over het bod van Zoetermeer over nieuwe woningmarktafspraken. VVD-raadslid Robbert Morée: 'De VVD heeft als prioriteit: bouwen: veel bouwen, sneller bouwen. Want 27% sociale woningbouw van 100 nieuwe huizen is minder dan 27% sociale woningbouw van 1000 huizen'.

Interview met VVD-wethouder Marc Rosier in VNG Magazine nummer 19, 4 december 2020. Gemeenten zitten in zwaar weer nu de financiële tekorten blijven oplopen. Zo ook Zoetermeer, waar jaarlijks een tekort van vijftien miljoen leidde tot een pakket van 112 bezuinigingen. Wethouder financiën Marc Rosier wordt er moedeloos van. Een rondgang langs plekken die het meest zijn getroffen. ‘Sinds 2012 zijn we in Zoetermeer volcontinu aan het bezuinigen’, zegt wethouder Marc Rosier (VVD). ‘In eerste instantie door alle extra’s weg te bezuinigen, maar sinds 2017 ook door te snijden in het openbaar gebied en door de jeugdkosten onder controle te houden. De nieuwe taken rond de Wmo en de jeugdzorg die we erbij kregen en de korting die we in dat verband accepteerden, maakten het er niet eenvoudiger op. Het vet was er inmiddels wel af en wat we ook deden, de tekorten bleven oplopen. Inmiddels is de grens bereikt.’ Rosier windt er geen doekjes om. ‘Zoetermeer heeft echt het matje bereikt van het aantal bezuinigingen dat een stad aankan. Gaan we nog meer korten, dan maken we dingen echt kapot. Dan zak je als stad door je basis en gaan mensen onder de armoedegrens leven. Want helaas is het vooral die groep die het zwaarst onder de bezuinigingen lijdt.

Begin november stelde de VVD schriftelijke vragen aan het college wat de omvang en impact van huisvesting van statushouders in Zoetermeer in 2021 zijn op de beschikbaarheid van woonruimte in Zoetermeer, in het bijzonder gezien in het licht van de door het kabinet voorspelde 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'. Het college stelt in haar antwoord dat ‘Het [is] op dit moment nog niet duidelijk is of onze gemeente de extra taakstelling aankan’. Wel is het duidelijk voor het college dat corporaties de toename van de taakstelling in het eerste half jaar van 2021 niet volledig kunnen opvangen. Er is dus behoefte aan alternatieve huisvesting voor sociale huur maar op dit moment is die alternatieve huisvesting nog niet geregeld. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Een duidelijk maar tegelijkertijd ook alarmerend antwoord. De taakstelling is voor de eerste helft van 2021 vastgesteld op 96 statushouders, terwijl de taakstelling voor heel 2020 maar 85 statushouders betrof. Kortom, meer dan een verdubbeling al in de eerste helft van 2021. Ik ga er vanuit dat het college de ernst en urgentie nu goed onder ogen ziet en snel actie gaat ondernemen’.

Regelmatig ontvangt de fractie van de Zoetermeerse VVD meldingen dat het op plekken in onze stad vaak mis is bij milieu-eilanden. Dit weekend betrof het Oosterheem, Noordhove en Seghwaert. Afval dat men niet kwijt kan omdat de containers vol zijn wordt dan maar naast de containers geplaatst. Dit ziet er niet alleen kwalijk uit, maar het leidt ook tot zwerfvuil en verrommeling. Vuil zal vuil aantrekken en een verloedering van de omgeving ligt op de loer. De VVD heeft daarover vragen gesteld aan het college van B&W. 'Het wordt onze inwoners wel erg lastig gemaakt om hun afval te scheiden als de containers bij de milieu-eilanden al niet op tijd worden geleegd', stelt VVD-raadslid Jeffrey van Gils, daarbij verwijzend naar de recente plannen van het college over aanpassing van het afvalbeleid. In vragen aan het college stelt de VVD voor om in de komende feestmaand extra ophaalrondes uit te voeren: 'Goed voorbeeld doet immers goed volgen'.

Kom praten met ons! Tijdens het (digitale) spreekuur in 2021 hebben wij een thema waarover u met ons in gesprek kunt. Bijvoorbeeld over wonen, ondernemen, onderwijs, veiligheid, WMO, jeugdzorg, afvalbeleid, cultuur, energietransitie, armoedebeleid, omgevingsonderhoud. etc.. U kunt natuurlijk ook uw eigen onderwerp inbrengen. Als u het onderwerp van te voren aangeeft dan kunnen wij ervoor zorgen dat de woordvoerders aan kunnen sluiten bij het gesprek. Geïnteresseerd? Mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Data spreekuren 2020/2021:

3 december

14 januari

4 februari

4 maart

8 april

6 mei

3 juni

1 juli

9 september

7 oktober

4 november

2 december

Het Zoetermeerse amendement op het concept-verkiezingsprogramma van de VVD ‘Samen aan de slag’ over voldoende financiering voor gemeenten voor de uitvoering van landelijk beleid ‘Wie bepaalt, die betaalt!’, kreeg steun van maar liefst 83% van de VVD-leden uit Zuid-Holland en wordt dus doorgeleid naar de Algemene Ledenvergadering van de VVD op 12 december. Opstellers van het amendement VVD-raadsleden Jeffrey van Gils en Vivianne van Yperen: ‘Bij zaken waarbij de rijksoverheid de beleidsregels bepaalt, of aanvullende eisen stelt en waarbij gemeenten voornamelijk als uitvoeringsorganisatie wordt gebruikt, zoals is gebeurd bij de jeugdzorg en de wmo, dient de rijksoverheid ook voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen om deze taken uit te voeren. Waar dit in het verleden niet voldoende gebeurd is, dient dit alsnog te gebeuren!’

Op 11 november 2020 vond de Algemene Beschouwing over de begroting 2021 van de Provincie Zuid-Holland plaats. Ook wat er in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gebeurt heeft impact op zaken die ook in Zoetermeer spelen. Denk aan de woningbouwopgave. Niet alleen in Zoetermeer willen we op termijn 16.000 nieuwe woningen realiseren, in de provincie Zuid-Holland ligt er een opgave: 230.000 nieuwe woningen tot en tussen 2030 en 2040 nog eens 60.000 woningen. Ook de VVD Zuid-Holland pleit, net als de Zoetermeerse VVD, voor bouwen, bouwen en bouwen. Denk ook aan de mobiliteit. Zorg voor goede verbindingen en knooppunten, nieuwe vormen van vervoer. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn essentiële thema’s voor een vitaal Zoetermeer. Denk aan de economie. Kansen voor actieve ondernemers, ruimte voor innovatieve startups, perspectief voor hardwerkende zelfstandigen, zorg voor het MKB. Stuk voor stuk zaken die ook voor de toekomst van Zoetermeer belangrijk zijn. Als landelijk opererende partij is de VVD in staat op zowel rijks-, provinciaal en lokaal niveau belangrijke thema’s op de politieke kaart te zetten. Voor de VVD en VVD'ers belangrijke voorstellen kunnen zo krachtig en eenduidig op alle niveaus worden bepleit en verdedigd.

Maandag 9 november vergaderde de gemeenteraad verder over de programmabegroting 2021 – 2024 (voor het eerste deel klik hier). Dit tweede deel begon met de reactie van het college op de punten die de raad op maandag 2 november had opgebracht, gevolgd door een tweede ronde in het debat tussen raad en college en raadsleden onderling. De lange sessie, die ook dit keer weer digitaal werd gehouden, werd afgesloten met de stemming, dit keer alleen over twee amendementen en het raadsbesluit, de begroting, zelf. De programmabegroting werd unaniem door de raad vastgesteld, een mooi resultaat voor VVD-wethouder Financiën Marc Rosier. Over de ingediende moties wordt door middel van de ‘briefprocedure’ gestemd. Raadsleden kunnen tot donderdagochtend 12 november 09.30 uur schriftelijk hun stem uitbrengen. De uitslag van de stemming volgt dan zo spoedig mogelijk.

In de eerste termijn van het najaarsdebat heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aandacht gevraagd voor de moeilijke taak die de handhavers in Zoetermeer uitvoeren. De handhavers staan dagelijks in de frontlinie als het aankomt op het handhaven van de coronamaatregelen. Daarbij leveren zij een prestatie die verder gaat dan hard werken, want de situatie op straat waar de BOA's moeten ingrijpen gaat vaak gepaard met intimiderend, agressief gedrag en zelfs geweld. Afgelopen week werd bekend dat de minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten politiemensen voor hun werk tijdens de crisis een bonus van netto € 300 verstrekken. De minister heeft daarbij aangegeven dat een bonus voor BOA's vanuit de gemeenten moet komen. En wat de VVD betreft krijgen onze handhavers die bonus ook. Daarom zal de VVD, met steun van de LHN, CDA en PVV, tijdens het tweede deel van het najaarsdebat op 9 november 2020 een motie indienen voor een bonus van € 300 netto voor de Zoetermeerse handhavers.

‘Begin 2020 was Corona voor velen van ons nog een Mexicaans biertje met een lichte kleur, gebotteld in een fles van blank glas, koel geserveerd met een partje citroen of limoen in de flessenhals’, zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven zijn inbreng namens de VVD-fractie in het najaarsdebat: ‘Inmiddels heeft Corona een andere, veel sinistere klank. Een mondiale  pandemie die op grote schaal mensen ziek maakt en waarvoor stevige ingrepen in de samenleving noodzakelijk zijn, met ook grote gevolgen voor Zoetermeer. Dit vraagt om een andere manier van werken’. De impact van de crisis raakt velen in Zoetermeer. Inwoners worden ziek, verliezen dierbaren of verliezen hun baan of business.  Rob Duiven: ‘Dan hoort er een sterke overheid te zijn. Want alleen samen kunnen we Corona verslaan. Dit vraagt dus om een overheid die mikt op resultaat en niet op regeltjes. Een overheid die snapt dat mensen en situaties eigenlijk nooit hetzelfde zijn. En een overheid die verschillen niet zo erg vindt als de uitkomst per persoon maar rechtvaardig is’.

In de landelijke media zijn berichten verschenen dat in 2021 27.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar met de huidige toestand op de woningmarkt is dat eigenlijk niet te doen, zou de strekking van een brief van het kabinet aan de provincies en gemeenten zijn. Voor 2020 was de afspraak dat ongeveer 12.000 statushouders een woning zouden krijgen. ‘Dat was al lastig, maar het probleem wordt alleen maar groter, zo zou in de brief van het kabinet staan’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Er zou in het schrijven van de regering worden gesproken over een 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'. Als reden voor de voor de piek zou worden opgegeven dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) druk bezig is met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden’. Dat gaat veel sneller dan gemeenten woningen kunnen regelen, zeker op een krappe woningmarkt, aldus de berichten in de media. Reden genoeg voor de VVD-fractie om schriftelijke vragen aan het college te stellen over de verwachtingen voor Zoetermeer.

Op 12 oktober is op 96-jarige leeftijd de oud-burgemeester van Zoetermeer, de heer Jan Willem Wegstapel, overleden. VVD'er Jan Willem Wegstapel heeft van 1970 tot en met 1978 veel voor Zoetermeer betekend. Hij heeft als betrokken en bekwaam bestuurder de stad groot gemaakt en het fundament gelegd voor het huidige Zoetermeer, de derde stad van Zuid-Holland. De VVD Zoetermeer wenst de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van het verlies.

De politie bereidt zich voor op een bijzonder oud en nieuw, zo meldt de website van de Nationale Politie op 26 oktober. Met ingang van dit jaar geldt een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dat gehandhaafd zal moeten worden. Daar bovenop komt de handhaving van coronamaatregelen die, zoals de verwachtingen nu luiden, tot en met de feestdagen kunnen voortduren. Als onberekenbare factor wordt daar het maatschappelijk ongenoegen gezien, dat samenhangt met de coronamaatregelen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt in een begin oktober uitgebracht rapport voor de toename van het maatschappelijke ongenoegen en anti-overheidssentiment. De politie geeft al aan dat dit al merkbaar is, onder meer in de vorm van toename van het aantal overlastmeldingen. Reden om het college te vragen op welke wijze de gemeente Zoetermeer zich voorbereid op oud en nieuw’.

De kans op een Brexit-deal wordt steeds kleiner. Uit onderzoek door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat Nederlandse bedrijven minder op de hoogte en minder voorbereid zijn op de gevolgen van de Brexit en de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk dan in 2019. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven stelde daarom op 21 september vragen aan het college over welke activiteiten het college had ondernomen en ging ondernemen in de richting het Zoetermeerse bedrijfsleven om extra aandacht te vragen voor een goede voorbereiding op de Brexit. Het college deelt in haar antwoord de opvatting van de VVD dat dat een samenloop van de impact van de Corona-crisis en een waarschijnlijke harde Brexit een extra risico vormt voor bedrijven in Zoetermeer die direct of indirect zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Rob Duiven: ‘Ik ben tevreden over de door het college ondernomen en nog te ondernemen activiteiten in de richting van de Zoetermeerse bedrijven. Het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker No Deal Brexit wordt namelijk groter terwijl de preparatie daarop door veel bedrijven achterblijft en bovendien de economische impact van de Corona-crisis zich in toenemende mate doet voelen’.

Gemeenten hadden al grote financiële problemen vóór de start van de coronacrisis, en maken nu alleen maar meer kosten terwijl ze veel inkomsten mislopen. Daarom slaken zij de zoveelste noodkreet. Tweede Kamerlid Harry van der Molen beklemtoont in Goedemorgen Nederland dat als er niets verandert, de gemeentelijke rekening uiteindelijk bij de inwoners komt te liggen: 'Ik wil niet dat dit een soort ondergeschoven kindje wordt'. Dat merkt ook Marc Rosier, wethouder Financiën in Zoetermeer: 'De kosten voor de zorg en de schuldhulpverlening en het armoedebeleid nemen door de tweede golf alleen maar toe', zegt hij: 'Dat is eigenlijk onhoudbaar voor ons. De afgelopen jaren hadden we juist te weinig geld, en hebben onze inwoners gemerkt dat we minder geld hebben voor bibliotheken en voor het vegen van de straat'. Om die reden heeft de gemeente Zoetermeer de parkeertarieven flink moeten verhogen. 'Mogelijk zullen we weer moeten bezuinigen, maar dat wil niemand. Dat kan niet, en daarom moet het kabinet in actie komen. Sterker nog, als dat niet gebeurt, als het Rijk de gemeente als kostenpost blijft zien, weet ik zeker dat alle gemeenten in verzet gaan komen want we houden het niet meer vol'. Kijk het interview terug op Goedemorgen Nederland.

Het onderwerp veiligheid is een terugkerend thema in de Zoetermeerse gemeenteraad. De VVD had samen met de LHN, PVV, PDvZ, Zò! Zoetermeer, CU/SGP en CDA een agenderingsverzoek ingediend omdat, ondanks alle getroffen maatregelen, de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijken en de buurten in toenemende mate onder druk te staan. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Overlast die uiteenloopt van intimiderend gedrag, vandalisme en het wakker schreeuwen van de buurt diep in de nacht. Overlast die kort gezegd het woonplezier van onze inwoners aantast. Overlast dus, waar iets aan gedaan moet worden’. Dit debat vormde ook gelijk de vuurdoop voor burgemeester Michel Bezuijen, die eerder op avond door de Commissaris van de Koning Jaap Smit als burgemeester van Zoetermeer was geïnstalleerd.

Maandag 12 oktober debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad over het dreigende faillissement van de  Stichting Stedelijk Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ). Met het onvermijdelijke faillissement loopt het voortbestaan van het voortgezet openbaar onderwijs in Zoetermeer in gevaar. De SSVOZ heeft in de stichting Lucas Onderwijs een professionele overnamepartner gevonden die bereid is stevig in het voortgezet openbaar onderwijs in Zoetermeer te investeren mits de gemeente Zoetermeer ook bereid is een stevige bijdrage te leveren. VVD-raadslid Raymund Zinck: ‘De SSVOZ staat kort voor het faillissement. Een faillissement zou verstrekkende gevolgen hebben voor de rond 1500 leerlingen waar onder meer een groep kwetsbare leerlingen in het praktijkonderwijs bij hoort. Niets doen is geen optie. Ten eerste kan dat niet omdat de gemeente een zorgplicht heeft voor het openbaar onderwijs. Ten tweede zal dat betekenen dat de leerlingen in de regio ergens over verschillende scholen verdeeld worden, met alle gevolgen van dien’. Aan het eind van het debat ging de gemeenteraad met 35 stemmen voor en 1 stem tegen akkoord met het raadsvoorstel om de noodzakelijke financiële steun te verlenen.

Een geslaagde online themabijeenkomst op woensdag 7 oktober 2020 over de veiligheid in Zoetermeer met een grote opkomst van aangemelde deelnemers. Doel van de door de VVD-fractie georganiseerde thema-avond was te inventariseren welke problemen rond veiligheid er spelen in Zoetermeer. In aanwezigheid van onder meer burgemeester Bezuijen en VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (veiligheid in grote steden) discussieerden inwoners, ondernemers en lokale politici van nagenoeg alle in de gemeenteraad van Zoetermeer vertegenwoordigde partijen aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen over concrete veiligheidsonderwerpen.

Maandag 5 oktober vergaderde de gemeenteraad in de Commissie Stad over het nieuwe afvalbeleid, voluit het Afval- en grondstoffenbeleidsplan 20121 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!’, zoals dat door GroenLinks-wethouder Groeneveld voor vaststelling naar de raad is gestuurd. VVD-raadslid en woordvoerder namens de VVD-fractie op dit onderwerp Jan Willem Schotel lichtte toe waar voor de VVD-fractie de grootste pijn zit: ‘Is er wel voldoende draagvlak voor de voorgestelde aanpak? We betwijfelen dat. Vraag aan het college is ons maar vooral de inwoners van de stad te overtuigen dat de voorgestelde aanpak eerlijker, effectiever en goedkoper is’. Op een later, nog vast te stellen moment spreekt de raad verder over dit belangrijke onderwerp, eerst nog een keer in de Commissie Stad waarin de wethouder zal reageren op de vragen en reacties in de commissie en naar verwachting later dit najaar in de gemeenteraad.

Maandag 21 september stond het raadsvoorstel Visie Binnenstad 2040 op de agenda van de gemeenteraad. Woordvoerder voor de VVD-fractie was Jeffrey van Gils die in de eerste plaats aangaf heel blij te zijn met de toekomstbeelden die in deze visie worden neergezet. Toch ook enkele kritische kanttekeningen:'Minstens zo belangrijk is wat er straks gedaan wordt met deze visie. Want in een visie kan je niet wonen’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Wij zijn dan ook erg blij met positieve kijk van de wethouder en andere partijen tegenover het uitwerken van gebiedspaspoorten als volgende stap. De VVD ziet graag dat de bebouwing in de Ondineschouw een goede overgang vormt tussen de laagbouw in de Leyens en de hoogbouw van de binnenstad. Het VVD-amendement hierover kreeg steun van een meerderheid in de raad. Voorts vindt de VVD dat de permanente ontwikkeling van deze locatie, gezien de huidige status van het project in de visie, nog wel even op zich zal laten wachten. Jeffrey van Gils: ‘Dat betekent niet dat we het gebied niet tijdelijk kunnen gebruiken. Daarbij denken wij dan aan flexwoningen. Deze kunnen op hele korte termijn worden gerealiseerd en kunnen tot een permanente invulling over 10 tot 15 jaar alvast een bijdrage leveren aan het grote woningtekort’. De motie van VVD en CDA kreeg helaas geen meerderheid in de raad. Wat de VVD betreft een gemiste kans om op relatief korte termijn tijdelijk extra woningen te bouwen.

De Zoetermeerse VVD heeft  het college gevraagd of het bereid is het bedrijfsleven in Zoetermeer opnieuw te informeren over het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker wordende No Deal Brexit. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker No Deal Brexit wordt dus groter terwijl de voorbereiding daarop door veel bedrijven achterblijft en bovendien de economische impact van de Corona-crisis zich in toenemende mate doet voelen’.

Deze vraag staat centraal op de digitale thema-avond georganiseerd door de fractie van de Zoetermeerse VVD op woensdagavond 7 oktober 2020 van 19.30 uur - 20.45 uur. Discussieer mee over onder meer problemen met de veiligheid op straat, incidenten met jongeren, risico’s voor ondernemers. Het zijn maar enkele voorbeelden van zorgen over de veiligheid in Zoetermeer. Zijn deze zorgen terecht of overdreven? Is Zoetermeer veilig genoeg? Wat staat ons te doen? Met onder andere Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius, inwoners, deskundigen, ondernemers en politici van diverse gemeenteraadfracties. Aanmelden kan via deze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dinsdag 15 september hervatte de gemeenteraad het debat over de toekomst van Zoetermeer naar aanleiding van het rapport van het adviesbureau Louter over de toekomst van Zoetermeer (zie voor het eerste deel: Zoetermeer 2040: zonder ingrijpen wordt Zoetermeer armer, ouder en dommer) . In dit tweede deel ook de tweede termijn van de inbreng van de Zoetermeerse VVD door fractievoorzitter Rob Duiven. Hij begon zijn bijdrage de raad er aan te herinneren dat als er niets zou veranderen Zoetermeer armer, ouder en dommer zou worden. Rob Duiven: 'De vraag is hoe we dat voorkomen. Want Zoetermeerders verdienen een kansrijke toekomst. Om zich in onze stad kunnen blijven ontplooien. Om zelf keuzes te kunnen maken hoe ze hun leven in Zoetermeer willen inrichten. Om zichzelf te kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf te kunnen halen'. En wat de VVD betreft wordt dat gedaan door te focussen op het in Zoetermeer fijn kunnen wonen en werken. Zodat ook de sterke schouders die Zoetermeer zo hard nodig heeft in Zoetermeer blijven. Zodat we het niveau van de voorzieningen op peil blijft. Zodat Zoetermeer sociaal-economisch vitaal blijft'.

Op 4 september 2020 ontving de gemeenteraad weer een memo met een zoveelste onaangename verassing. Opnieuw met de verwachting dat de kosten in 2020 zullen stijgen. Het water staat de gemeente aan de lippen en blijft stijgen. En dat is onhoudbaar. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: 'Een pijnlijk bericht dat het college rekening houdt met een kostenstijging van € 2,76 mln. De financiële situatie van veel gemeenten, ook Zoetermeer, is onhoudbaar geworden omdat het rijk structureel onvoldoende geld ter beschikking stelt voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp. Zoetermeer heeft vorig jaar 14 miljoen moeten bezuinigen: 'De rek is eruit! Het rijk moet inzien dat nog meer bezuinigen en verhogen van de lasten voor de inwoners onverantwoord en onacceptabel is'.

'Ontkennen kan niet meer: zonder ingrijpen worden we in Zoetermeer ouder, armer en dommer', zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven op prikkelende wijze zijn pitch over het rapport 'De staat van Zoetermeer' van adviesbureau Louter in het raadsdebat over de visie op Zoetermeer 2040. Rob Duiven: ‘Het rapport laat ons zien wat veel inwoners al beginnen door te krijgen. Zij zien talentvolle kinderen uit Zoetermeer vertrekken omdat die elders een woning en goed betaald werk vinden. Ze verhuizen naar elders omdat de wijken door verloedering en eenzijdig woningaanbod minder aantrekkelijk worden om in te wonen. Zij zien steeds meer sterke schouders uit Zoetermeer vertrekken. Sterke schouders die Zoetermeer hard nodigt heeft om de lasten van de toenemende zorg te dragen', aldus Rob Duiven: 'Zoetermeer, de groeistad van weleer, dreigt een vertrekstad te worden. We moeten dus nu ingrijpen. Niets doen is geen optie. Dus bouwen voor de sterke schouders. Aantrekkelijk bouwen en snel bouwen. Want bouwen in Zoetermeer is bouwen aan Zoetermeer'. Op 8 september vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over de toekomst van Zoetermeer. In het eerste deel lag de focus op de politieke duiding van het rapport. In het tweede deel van het debat zal het gaan over de ambities en oplossingsrichtingen. De datum van dit tweede deel van het debat is nog niet bekend. Met de opbrengst van beide delen gaat het college aan de slag om een visie uit te werken en aan de raad voor te leggen.

De gemeenteraad raad heeft in december vorig jaar besloten dat er een bezoekersregeling voor het parkeren in de binnenstad moet komen. De invoering van deze bezoekersregeling is een aantal keer uitgesteld. Ook de invoering per 1 september blijkt nu te zijn uitgesteld. Bewoners hebben bericht ontvangen dat belangrijke formele besluiten op dit moment nog niet zijn afgerond en dat onbekend is wanneer de bezoekersregeling kan ingaan.

VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘De VVD vindt het van groot belang dat de bewoners van de binnenstad nu zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de door de raad vastgestelde bezoekersregeling. Wij hebben daarom de volgende, eenvoudige vragen aan het college gesteld: waarom is de bezoekersregeling uitgesteld en wanneer wordt de regeling nu ingevoerd?’ De VVD hoopt snel een reactie van het college te ontvangen zodat ook de bewoners van de binnenstad eindelijk weten waar ze aan toe zijn.

Maandagavond 20 juli sloot de fractie van de VVD met een barbecue het politiek seizoen 2019 - 2020 af. Naast alle leden van de fractie waren ook VVD-wethouders Marc Rosier en Jan Iedema aanwezig. Onder het genot van een drankje en een hapje werd gezamenlijk terug- en vooruitgekeken op de resultaten en uitdagingen. Dat Zoetermeer uitdagingen kent is genoegzaam bekend. De kosten voor de jeugdzorg en wmo blijven stijgen. In zijn tweede termijn van het voorjaarsdebat merkte VVD-fractievoorzitter Rob Duiven hierover op: 'De recent ontvangen doorrekening over de kosten jeugdhulp zorg in natura laten een mogelijke extra overschrijding zien. Er moet dus meer gebeuren dan tot op heden wordt gedaan. Want wat de VVD betreft gaan we onze stad niet kapot bezuinigen. De VVD wil geen OZB-verhoging en andere lastenverzwaringen zoals door GroenLinks is geopperd. Natuurlijk, het rijk moet over de brug komen met structurele, extra middelen. Maar alleen lijdzaam wachten op eventueel extra geld uit Den Haag is niet genoeg'. Hij vroeg dus het college om naast het blijven proberen extra financiële steun van het rijk te verkrijgen, na te denken over extra maatregelen, zoals het hanteren van een budgetplafond, effectiever maken van de diagnostiek, Zoetermeer aan het rijk aan te bieden als wettelijke pilotgemeente voor een drempel binnen de jeugdzorg door het instellen van een eigen bijdrage, versterken van het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de jeugdzorg en wmo. Hij herhaalde zijn waarschuwing uit het voorjaarsdebat in 2019: 'Om straks draconische maatregelen te voorkomen zijn nu drastische maatregelen noodzakelijk’.