Log in op Mijn VVD

In de politiek is een risico van het vak dat een simpele brief soms een eigen leven gaat leiden. Zo ook op 24 april van dit jaar. Een brief van de gemeente Zoetermeer aan de gemeenteraad, over de financiële haalbaarheid van flexwoningen op verschillende locaties in onze stad, werd vertaald naar een prikkelende headline alsof de bouw daarvan morgen begint. Zover is het nog lang niet, er is geen enkel besluit over genomen en wat de Zoetermeerse VVD betreft komen er op het Noordhovetracé überhaupt geen flexwoningen. ‘Normaliter blijft zo’n brief daarbij, de wethouder en ambtenaren gaan verder uitzoeken of het wenselijk en haalbaar is. Die kans acht ik voor het Noordhovetracé heel erg klein’, aldus VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Flexwoningen zijn voor ons vooral een middel om in te zetten waar permanente woningbouw gewenst is, maar door allerlei redenen nog een flink aantal jaar op zich laat wachten. Daar voldoet het Noordhovetracé niet aan’.

Dinsdag 16 mei 2023 is de nieuwsbrief van de fractie van de Zoetermeerse VVD verschenen. De nieuwsbrief, die gedurende het politieke seizoen maandelijks verschijnt, bevat nieuws, standpunten en achtergrondinformatie vanuit de Zoetermeerse VVD-fractie. In dit nummer met onder meer informatie over de woningbouwplannen in De Leyens (bekend als ‘De Sniep’), over onze inzet voor korfbalvereniging De Meervogels, onze inzet voor een nachtbus tussen Zoetermeer en Leiden, strijd voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in de stad, kwaliteit en continuïteit van het jeugdzorgbeleid en het voorkomen van het plaatsen van flexwoningen in Noordhove. 

De nieuwsbrief wordt toegezonden aan leden en andere belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. Wil je op de hoogte blijven van wat de fractie van de Zoetermeerse VVD doet? Dat kan uiteraard ook door het volgen op social media (Twitter, Facebook en Instagram), raadplegen van deze website, maar dus ook via de mail door middel van de (maandelijkse) Nieuwsbrief van de fractie. Meld je hier aan: ja, ik wil graag de (maandelijkse) nieuwsbrief van de Zoetermeerse VVD-fractie ontvangen!

Na het uitspreken van de woorden ‘dat verklaar en beloof ik’ is Thera Hoekstra op 15 mei 2023 opnieuw geïnstalleerd als raadslid namens de Zoetermeerse VVD. Na de verkiezingen van vorig jaar moest zij afscheid nemen van het raadswerk, iets waar ze het moeilijk mee heeft gehad. ‘De kiezer heeft altijd gelijk ook al doet het pijn, dus ik moest het accepteren en weer vooruit kijken’, is Thera’s reactie. Het afgelopen jaar heeft ze andere keuzes gemaakt dan ze had gehoopt, maar ze is wel met goede moed vooruit gegaan. ‘Heel eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat ik in deze raadsperiode nog een kans zou krijgen om weer plaats te nemen in de raad. Het raadslidmaatschap is zo mooi dat het vrijkomen van een plaats mij niet waarschijnlijk leek. Nu het toch zo is, wil ik heel graag Vivianne van Yperen bedanken voor deze kans. Haar keuze was niet gemakkelijk en daarom heb ik des te meer respect voor haar krachtige besluit’.  

Op maandag 15 mei besprak de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel Herziening Businesscase middengebied Entree. De gebiedsbusinesscase van de Entree wordt periodiek herzien. Uit de herziening van december 2022 is naar voren dat de kosten voor de komende jaren stijgen als gevolg van prijsstijgingen en vertraging in de uitvoering. De prijsstijgingen worden, met uitzondering van het gemeentelijk aandeel, verhaald op de ontwikkelende partijen. VVD-raadslid Berend Aptroot gaf namens de VVD aan hier niet van te schrikken: ‘Dit is iets hoort bij deze tijd. Helaas een negatief lijn maar we hebben voor de stad nog steeds een positieve businesscase. Er staat een plus alleen minder groot dan die eerst was. De Zoetermeerse VVD roept het college en iedereen die er invloed op heeft op om nu echt vaart te maken bij dit project’. Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

In de raadsvergadering van 15 mei 2023 stelde VVD-raadslid Berend Aptroot mondelinge vragen aan het college over de vervanging van het oude kunstgras van ZKV de Meervogels. De Meervogels, die korfballen op het hoogste niveau van Nederland, heeft al langer de wens om een center court (omheind hoofdveld) te hebben. Deze zomer worden de zeer verouderende kunstgrasvelden terecht vervangen. Bij deze vervanging wordt het omheinde hoofdveld helaas niet gerealiseerd. De tender hiervoor staat inmiddels uit. ‘De Meervogels zijn actief op het hoogste niveau korfbal in Nederland. De Zoetermeerse VVD heeft van deze vereniging begrepen dat zij graag het hoofdveld van hun club willen omheinen met een hek’, aldus Berend Aptroot: ‘Zij kunnen dan meer publiek langs het veld kwijt en ook meer sponsorborden plaatsen. Momenteel is dit veld niet omheind met een hek en lopen de velden van deze vereniging in elkaar over'. Is het college bereid de omheining van het hoofdveld toe te staan wanneer dit mogelijk is binnen de voorwaarden van de huidige tender of met kleine aanpassingen, was dan ook zijn vraag aan het college.

‘Op 17 april heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een principeakkoord bereikt met het kabinet over het financieel kader bij de Hervormingsagenda Jeugd. Met dit akkoord komt er de komende jaren voldoende financiële ruimte om de agenda uit te voeren. Daarmee kunnen gemeenten voor hun inwoners en vooral voor kwetsbare kinderen en gezinnen het verschil maken’, aldus de VNG in de ledenbrief. Ook het actiecomité Raden in Verzet waar de Zoetermeerse VVD deel vanuit maakt, is blij dat het Rijk de eerder afgegeven besparingen in 2024 en 2025 verzacht. Gemeenten kunnen nu verder met de Hervormingsagenda Jeugd. Zolang die niet goed van de grond komt, wordt het ook moeilijk om de besparingen en verbeteringen in de Jeugdzorg -die het Rijk en gemeenten voor zich zien- te kunnen realiseren. ‘Wat echter in onze ogen niet helpt, is dat er opnieuw niet voor een structurele oplossing is gekozen', aldus Rob Duiven die Vivianne van Yperen heeft opgevolgd als lid van het actiecomité: ‘De besparingen die moeten oplopen tot € 1 miljard worden tijdelijk verzacht, maar moeten vanaf 2026  vooralsnog onverminderd worden gerealiseerd, terwijl nog helemaal niet duidelijk is of dat haalbaar is’.

Op maandag 15 debatteerde de raad over de randvoorwaarden voor de woningbouwontwikkeling op de locatie De Sniep. Omdat de omgeving minimaal bij het plan dat ontwikkelraar Chronos in 2020 had ingediend, betrokken was geweest en er weerstand bleek tegen deze plannen vanuit omwonenden is besloten eerst een participatietraject te volgen. Dit traject is inmiddels voltooid en de randvoorwaarden zijn na participatie met de omwonenden opgesteld. ‘Woningbouw is hard nodig, een hele generatie dreigt geen woning te kunnen vinden en aan de oplossing daarvoor moet ook Zoetermeer meewerken. Als er dan een plan wordt aangeboden spreekt het voor zich dat de gemeente hier constructief naar gaat kijken’, aldus VVD-raadslid en woordvoerder op dit dossier Jeffrey van Gils: ‘Dat is hier gebeurd. De oorspronkelijke plannen voor twee woontorens zijn van tafel en er kan straks een nieuw plan worden ontwikkeld binnen strenge randvoorwaarden met betrekking tot onder andere de bouwhoogte, het parkeren en de uitstraling’. Het raadsvoorstel werd met 23 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen.

De gemeente zoekt geschikte locaties voor flexwoningen. Naast het voormalige baggerdepot in De Leyens (Zwaardslootseweg) heeft LHN-wethouder Weerwag ook zijn oog laten vallen op een groenstrook in Noordhove (Noordhovetracé). De Zoetermeerse VVD ging langs de deuren om daarover de reacties van de inwoners op te tekenen. Behoud van het groen, verkeer en parkeren en veiligheid waren veelgehoorde zorgen. Ook was men niet te spreken over het feit het voornemen uit de krant te moeten vernemen. De locaties Zwaardslootseweg en Noordhovetracé lijken in een memo van 19 april 2023 volgens het college vanuit het locatieonderzoek de meest geschikte locaties voor flexwonen. Het college heeft daarom besloten om deze locaties in te brengen in de prioritering van initiatieven voor ruimtelijke projecten waarbij afgewogen wordt in welke volgorde locaties ontwikkeld worden en welke locaties nog moeten wachten. Belangrijk in het proces is een participatieplan waarin wordt opgenomen hoe en op welk moment belanghebbenden worden betrokken. De Zoetermeerse VVD zal bij de verdere stappen in dit proces de vinger stevig aan de pols houden!

Sharon Stellaard maakt in haar promotieonderzoek ‘Boemerangbeleid’ een reconstructie van beleidshervormingen op het gebied van Jeugdzorg en passend onderwijs sinds eind jaren ’80 en trekt de volgende verontrustende conclusie: ‘hervormingen worden primair ingegeven door de onbedoelde gevolgen van de daaraan voorafgaande hervorming. Beleid werkt als een boemerang’, aldus de onderzoeker. Reden voor een aantal fracties, waaronder die van de Zoetermeerse VVD, om op basis van dit inzicht het Zoetermeerse jeugdzorgbeleid en de plannen om dit te verbeteren kritisch onder de loep te nemen. VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Het promotie-onderzoek van Stellaard geeft pijnlijk inzicht in de patronen van ineffectief hervormingsbeleid en aanhoudend beleidsfalen op het gebied van onder meer de jeugdzorg en passend onderwijs. Het beleid verandert wel, maar de onderliggende sociale problematiek niet. Om dat om te keren, is een opdracht niet alleen aan het rijk maar ook aan onszelf. Als gemeente kunnen we niet alles oplossen, maar wat kunnen we lokaal wel? De VVD ziet in de studie van Sharon Stellaard bruikbare aanknopingspunten om een boemerangeffect te vermijden’.

Op maandag 17 april werd in de commissie Plenair het agenderingsverzoek van alle raadsfracties besproken over de toekomst van de geboortezorg in Zoetermeer. Het college had op 13 april een memo naar de raad gestuurd, waarin het college aangeeft dat het zich grote zorgen maakt over de wijze waarop het bestuur van de onlangs gefuseerde ziekenhuizen Haga en Langeland heeft aangegeven het onderzoek naar de toekomst van de tweedelijns geboortezorg te willen vormgeven. Alle raadsfracties, dus ook die van de Zoetermeerse VVD, maken zich daar net als het college grote zorgen over. VVD-raadslid en woordvoerder over de ziekenhuiszorg in Zoetermeer Jeffrey van Gils: ‘Het zal ook eens makkelijk gaan. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe frustrerend dit moet zijn voor de verloskundigen in onze stad en iedereen die daar direct mee te maken heeft. Namens de Zoetermeerse VVD zeg ik nogmaals onze keiharde steun toe aan het behoud van een volwaardig ziekenhuis, met geboortezorg. Dat verdient Zoetermeer en dat verdienen onze Zoetermeerders’.

Op dinsdag 11 april debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad over het voorstel van het college om door de huurders van het gemeentelijk vastgoed in 2023 een tijdelijke huurkorting te verlenen als tegemoetkoming in de stijgende lasten. Huurders hebben daarmee langer de tijd om de organisatie aan te passen, energie- en kostenbesparende maatregelen te treffen en/of prijzen te verhogen. De gemeenteraad heeft mede op eerder aandringen van de Zoetermeerse VVD de huren van het Zoetermeerse vastgoed meer dan 50% verlaagd. Dit gaat om een tijdelijke huurkorting voor 2023. ‘Op initiatief van de LHN is een amendement aangenomen waarmee wij de uitgestelde huurstijging over meerdere jaren uitsmeren. Dit betekent dat we de huurkorting over een langere periode uitsmeren’, aldus VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Voorts heeft de VVD samen met het CDA bij het college aangedrongen om in samenspraak met de clubs en verenigingen te komen tot scenario’s waarbij we de clubs en verenigingen kunnen helpen bij het reduceren van de kosten. Dit voorstel is door de raad aangenomen. Wordt vervolgd dus’.

Op 11 april 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuw veiligheidsbeleid voor onze stad. De Zoetermeerse VVD is positief over dit nieuwe beleid, waarbinnen de volgende speerpunten zijn vastgesteld: problematische jeugd(groepen), ondermijning, extremisme en maatschappelijk ongenoegen en digitale criminaliteit. Op basis van dit nieuwe beleid werkt de gemeente samen met diverse partners werken aan en voor een veilig Zoetermeer. Zoetermeer, een stad van inmiddels meer dan 127.000 inwoners, kent de afgelopen 60 jaar een geschiedenis van een enorme groei en ontwikkeling. Veiligheid en leefbaarheid zijn door deze snelle ontwikkeling in een relatief korte periode opkomende thema’s die meer en meer aandacht vragen. VVD-fractievoorzitter Lisette Meier: 'Blijven investeren in veiligheid en leefbaarheid is een noodzaak die niet alleen de Zoetermeerse VVD ziet, maar met ons de gehele raad'.

Op 15 mei 2023 vertrekt VVD-raadslid Vivianne van Yperen als raadslid uit de Zoetermeerse Gemeenteraad. Zij kan het raadswerk niet meer combineren met haar werk en jonge gezin. ‘Er zitten helaas maar 7 dagen in een week en maar 24 uur in een dag’. Van Yperen kreeg de kans op een leidinggevende functie binnen het bedrijf waar zij werkzaam is. 'Deze kans wilde ik niet aan mijn neus voorbij laten gaan, maar houdt wel in dat ik mijn zetel in de gemeenteraad moet opgeven’. Vivianne van Yperen kwam ruim vijf jaar geleden als 26-jarige in de gemeenteraad en tijdens de verkiezingen in 2022 is zij herkozen. Fractievoorzitter Lisette Meijer betreurt het vertrek van Vivianne van Yperen: 'Vivianne heeft zich onder andere als lid van het Actiecomité Raden in Verzet hard gemaakt voor een betere financiële verhouding tussen gemeenten en het Rijk. Met het vertrek van Vivianne verliezen we een zeer goed en toegewijd raadslid'. Een definitief afscheid van de politiek is dit wat van Yperen betreft zeker niet. Zij blijft een actief lid van de Zoetermeerse VVD. Thera Hoekstra neemt de plek van Vivianne in. Zij wordt na het afscheid van van Yperen op 15 mei 2023 geïnstalleerd als raadslid. Hoekstra is geen onbekende in de Zoetermeerse politiek. In de periode 2018-2022 was zij al raadslid.

De Zoetermeerse VVD is op zoek naar een betrokken, enthousiaste en flexibele fractiemedewerker, iemand die interesse heeft in de lokale politiek. Ben jij bereid jouw vrije tijd beschikbaar te stellen en voel jij je thuis bij de standpunten van de VVD? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat doe je als fractiemedewerker? Je komt te werken in een leuk team en krijgt heel diverse en afwisselende taken. Zo ondersteun je onze fractie bij fractievergaderingen, leg je contact met ondernemers en plan je onze werkbezoeken, ondersteun je bij communicatie met inwoners en help je onze social media te beheren. Ook ondersteun je de voorbereiding van debatten en denk je mee over belangrijke vraagstukken binnen Zoetermeer.

In de commissievergadering van 27 maart is de rapportage ruimtelijk fysiek 2e helft 2022 besproken. Hierin staat de voortgang van alle woningbouwprojecten en andere ruimtelijk fysieke projecten (zoals bijvoorbeeld het zwembad) in een overzicht. Over het algemeen gaat het in Zoetermeer best goed met bouwen, maar ook Zoetermeer heeft ook last van de stijgende materiaalkosten en beperkte capaciteit bij de gemeente. VVD-commissielid Quinten de Gruijter: ‘Heel fijn dat we op deze manier steeds makkelijker een overzicht hebben van alle bouwprojecten in Zoetermeer. Over het algemeen kunnen we flink gaan bouwen, maar een aantal projecten loopt ook vertraging op. Een van de redenen hiervan is capaciteit in de gemeentelijke organisatie. Wat ons betreft doen we hier wat aan door gebruik te maken van de motie van mijn collega Berend Aptroot ‘gebruik de markt, versnel de bouw’. Op die manier kunnen we doen wat nodig is en zoveel en zo snel mogelijk bouwen, bouwen, bouwen, want dat is heel hard nodig!’

Op 4 april gaf het college antwoord op de door de Zoetermeerse VVD gestelde vragen over het behoud van het Zoetermeers erfgoed voor de stad en haar inwoners. Het college is het met de VVD eens dat het Zoetermeerse erfgoed belangrijk is en zoveel mogelijk voor de stad behouden moet blijven. Het college is nu in kaart aan het brengen hoe het tentoonstellen van Zoetermeers erfgoed en het aanbieden van erfgoededucatie kan worden behouden. Onderdeel hiervan is het maken van heldere afspraken over het publiek toegankelijk houden van het Zoetermeers erfgoed voor de stad en haar inwoners. Het college zet hier maximaal op in. ‘Vanzelfsprekend ben ik blij met deze inspanningsverklaring’, zegt VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Maar uiteindelijk telt het resultaat. Daar zal het straks om gaan als het voorstel van het college op tafel ligt voor het tentoonstellen van het Zoetermeers erfgoed en het aanbieden van erfgoededucatie’.

Op 27 maart hebben raadslid Jeffrey van Gils van de Zoetermeerse VVD en raadslid Esmael Zamani van D66 schriftelijke vragen aan het college gesteld over de nachtbus tussen Zoetermeer en Leiden. ‘Het is inmiddels drie jaar sinds door corona de nachtbussen van en naar Zoetermeer stil kwamen te liggen’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Wij zien deze cruciale dienstverlening om Zoetermeer ook ‘s nachts bereikbaar te houden graag zo snel mogelijk terugkeren'. De Zoetermeerse VVD stond in 2017 samen met de SP aan de wieg van de nachtbus tussen Zoetermeer naar Leiden die in januari 2021 definitief uit de dienstregeling is verdwenen. Vier keer per nacht reed een bus tussen Leiden en Zoetermeer en de proef werd zelfs verlengd omdat er goed gebruik van werd gemaakt. Ideaal was dat de bus aansloot op het nachtnet van de NS, makkelijk om in de vroege ochtend naar Schiphol te reizen of juist na het stappen in Amsterdam weer thuis te geraken. Een jaar geleden stelde de Zoetermeerse VVD ook reeds schriftelijke vragen aan het college hierover, maar nog zonder tastbaar resultaat.

Sabin Jahan van de Zoetermeerse VVD is op woensdag 15 maart gekozen in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit is bekend gemaakt tijdens de openbare zitting op 23 maart van het hoofdstembureau. Op woensdag 29 maart zal zij in het Algemeen Bestuur worden geïnstalleerd waarin de VVD met vier zetels zal zijn vertegenwoordigd. De volledige uitslag van de verkiezingen kunt u hier raadplegen. Het Algemeen Bestuur van Rijnland wordt ook wel de Verenigde Vergadering (VV) genoemd. Vier jaar lang behartigen zij de belangen van de inwoners en gebruikers in het werkgebied van Rijnland. Het Hoogheemraadschap (of waterschap) van Rijnland werkt elke dag aan droge voeten en schoon water. Dat doen ze voor iedereen en met oog voor natuur en landschap. De belangrijkste taken zijn: zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en gezond water, voor voldoende water en waterzuivering. Alles voor een duurzaam, waterrijk leefgebied, waar iedereen ook in de toekomst nog kunnen wonen, werken en genieten. Meer informatie over het Hoogheemraadschap van Rijnland kunt u hier vinden.

 

 

Op woensdagmiddag 22 maart 2023 heeft een delegatie van de fractie van de Zoetermeerse VVD een werkbezoek gebracht aan VVD-Tweede Kamerlid en vice-fractievoorzitter Bente Becker. Het grootste deel van het bezoek ging op aan overleg over actuele onderwerpen die zowel op nationaal als lokaal niveau spelen. Onderwerpen waren onder meer gemeentefinanciën, stikstof, bouwen, immigratie en inburgering en jeugdzorg. Uiteraard werd ook stilgestaan bij de actuele politieke situatie zoals die na de verkiezingen op 15 maart in ‘politiek Den Haag’ is ontstaan. Over diverse onderwerpen zijn vervolgafspraken gemaakt waardoor zaken die voor Zoetermeer belangrijk zijn onder aandacht van de landelijke VVD-politici blijven. En na het overleg vanzelfsprekend een ‘familiefoto’ waar ook VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans spontaan voor aanschoof.

Dinsdag 21 maart 2023 is de nieuwsbrief van de fractie van de Zoetermeerse VVD verschenen. De nieuwsbrief, die gedurende het politieke seizoen maandelijks verschijnt, bevat nieuws, standpunten en achtergrondinformatie vanuit de Zoetermeerse VVD-fractie. In dit nummer met onder meer informatie over het nieuwe evenementenbeleid, ondertekening regionale realisatieagenda Wonen Haaglanden en het behoud van het Zoetermeers erfgoedDe nieuwsbrief wordt toegezonden aan leden en andere belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. Wil je op de hoogte blijven van wat de fractie van de Zoetermeerse VVD doet? Dat kan uiteraard ook door het volgen op social media (Twitter, Facebook en Instagram), raadplegen van deze website, maar dus ook via de mail door middel van de (maandelijkse) Nieuwsbrief van de fractie. Meld je hier aan: ja, ik wil graag de (maandelijkse) nieuwsbrief van de Zoetermeerse VVD-fractie ontvangen!

In de raadsvergadering van 20 maart 2023 is het nieuwe evenementenbeleid besproken en vastgesteld. Dit evenementenbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met de vele partijen in de stad die betrokken zijn bij evenementen. Het begon met een uitgebreide evaluatie van het oude evenementenbeleid dat sinds 2016 van kracht is. In een intensief participatietraject is vervolgens toegewerkt naar nieuw beleid. Een mix van stimulerende maatregelen en acties gaat Zoetermeer ervoor zorgen dat er nog meer kan worden genoten van een toonaangevend en ruim evenementenaanbod. 'De Zoetermeerse VVD heeft met dit beleid ingestemd', aldus VVD-fractievoorzitter Lisette Meier: 'In het nieuwe evenementenbeleid zien wij een hoop zaken terug die wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan, veel daarvan was ook al in het coalitieakkoord geland. Daar zijn we dus heel blij mee. Met dit nieuwe evenementenbeleid maken we meer mogelijk in onze stad'.

Op 6 maart besprak de commissie Stad de concept-versie van de regionale realisatieagenda Wonen Haaglanden. Hierin maken negen gemeenten, de provincie Zuid-Holland, het rijk, de woningcorporaties en andere belangrijke actoren in de bouwwereld afspraken over de woningbouwproductie. Het is een stap in een proces dat is gestart vanuit de ambitie uit het coalitieakkoord van het huidige kabinet, om de woningbouw te versnellen tot rond de 100.000 woningen per jaar. VVD-commissielid Quinten de Gruijter voerde namens de fractie van de Zoetermeerse VVD het woord: ‘Versnellen van de woningbouw is nodig. Daar is de VVD het helemaal mee eens. Maar bij het bouwen van nieuwe woningen het coalitieakkoord en Zoetermeer 2040 wel leidend zijn, niet de behoefte die de regio meent te hebben. Zoetermeer doet al heel veel. In het coalitieakkoord staat dat op de lange termijn wordt gestreefd naar een evenwichtige balans tussen sociale huur, particuliere huur  en koopwoningen. Per project of gebied wordt gekeken wat nodig is, waarbij wordt gericht op doelgroepen, de effecten op de wijk en de realisatie van de visie Zoetermeer 2040. Kortom, de VVD wil bouwen naar behoefte!’.

De uitslag van de verkiezingen op woensdag 15 maart leert dat de VVD in Zoetermeer -zij het nipt- de grootste is gebleven. De VVD bleef de BoerBurgerBeweging (BBB) die als tweede eindigde voor. De VVD eindigde -met een verlies van 1,8%- op 14,2 % van de stemmen, BBB op 13,8 %. Het verschil was 170 stemmen. Grote verliezer is echter Forum voor Democratie (FvD). Vier jaar geleden won FvD in Zoetermeer, met ruim 20%, maar behield daarvan slechts 4,3 % over. GroenLinks (+0,3) en de PVV (+0,2%) gingen een fractie vooruit en kamen beiden uit op 8,8% van de stemmen. De VVD in Zoetermeer steekt in dat opzicht iets positiever af ten opzichte van het eindresultaat voor de provincie Zuid-Holland. BBB werd daar eerste met 13,7% van de stemmen, de VVD tweede met 12.9% van de stemmen. Of de kandidaten uit Zoetermeer verkozen zijn is nog afwachten. De uitslagen voor de provinciale staten en waterschappen zijn nog niet definitief. Het wachten is voorts op de uitslagen op kandidaatsniveau.

De gemeenteraad heeft op 14 juni 2021 besloten om de voortgang van de ‘Omgevingsvisie Zoetermeer 2040’ en bijbehorende strategische agenda‘s eens per jaar tijdens een raadsvergadering te bespreken. Op maandag 20 maart was dit onderwerp in de raad geagendeerd. ‘Sinds de laatste stand van zaken is de context behoorlijk veranderd, al blijft de stip op de horizon in 2040 hetzelfde. In maart waren de verkiezingen, waarvoor zowel ambtelijk als bestuurlijk veel energie is gestoken in een nieuw coalitieakkoord. Een coalitieakkoord met ‘2040 in de aderen’, aldus VVD-wethouder Jan Iedema namens het college in het memo aan de raad: ‘De Visie is steeds wijder verspreid over de verschillende beleidsvelden. Belangrijkste doel van de Strategische Agenda is misschien wel het zichzelf overbodig maken’. Dat was ook de strekking van de inbreng van VVD-fractievoorzitter Lisette Meier in het raadsdebat: ‘Met de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 heeft Zoetermeer een duidelijke stip op de horizon gezet. Het coalitieakkoord onderstreept dit. Zaak is nu koers te houden. De Zoetermeerse VVD constateert dat dit het geval is. Dus wat ons betreft: vooral doorgaan op de ingeslagen weg!’.

Op zaterdag 11 maart bezocht Mark Rutte in het kader van de campagne van de VVD voor de verkiezingen van provinciale staten en waterschappen Zoetermeer. Samen met Jeannette Baljeu, VVD-lijsttrekker voor de provinciale staten van Zuid-Holland, de Zoetermeerse kandidaten voor het algemeen bestuur van het waterschap Rijnland, Sabin Jahan en Johann van der Veere en leden van de fractie en bestuur van het Lokaal Netwerk Zoetermeer, voerde bij in het Stadhart gesprekken met inwoners van de stad. Menigeen greep de gelegenheid aan met de VVD-aanvoerder op de foto te gaan, Mark Rutte voerde ook gesprekken met  ondernemers en politiemensen en handhavers. Het enthousiasme van Mark Rutte en de mensen met wie hij in gesprek of op de foto ging was aanstekelijk. Zelfs campagnevoerende SP-dames grepen de kans aan om met de VVD'er  op de foto te gaan. Aan hun reactie te zien een enerverende ervaring waarover in Zoetermeerse SP-kringen ongetwijfeld nog lang gesproken zal worden. "Doen wat nodig is' is het motto en belofte van de VVD. Doe dus wat daarvoor nodig is als kiezer en stem op 15 maart op de VVD!

Mark Rutte bezoekt zaterdag 11 maart Zoetermeer in het kader van de campagne voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Samen met lokale VVD-politici en lijsttrekker voor de VVD in Zuid-Holland Jeannette Baljeu. Mark Rutte: 'Er valt wat te kiezen op 15 maart! Kiezers kunnen er met hun stem voor zorgen dat we de belasting voor middengroepen en ondernemers laag houden. Dat de overheid verstandig en zuinig met belastinggeld omgaat. En dat we voorkomen dat linkse partijen bedrijven het land uit jagen en belastingen verhogen in tijden waarin mensen het al lastig genoeg hebben. Wij willen dat mensen in Nederland een vrij, veilig en welvarend leven kunnen leiden', aldus de VVD voorman. 'Mensen die hard werken of hard gewerkt hebben mogen niet door het ijs zakken. Hun portemonnee moeten we beschermen. Daarom móeten we de linkse wolk klein houden. Wil je werk laten lonen, dan kies je VVD.'

Op 3 februari 2023 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over het door de burgemeester van Utrecht opgelegde ‘online gebiedsverbod’ tegen een jongen uit Zeist. In januari van dit jaar hebben de burgemeesters van Zoetermeer, Den Haag en Delft aangekondigd te willen experimenteren met zo’n digitaal gebiedsverbod. Op die manier hopen de gemeenten gewelddadige jongerengroepen uit de regio aan te pakken en geweldsdelicten te verminderen. Het is een volgende stap in de aanpak tegen onder meer drillrapgroepen in de drie steden. Over deze uitspraak en de eventuele gevolgen voor deze aanpak heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld. VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer en portefeuillehouder veiligheid: ‘En hoewel het college laat weten door de uitspraak het experiment vooralsnog niet door kan gaan, Is het college het wel met de Zoetermeerse VVD eens dat we alles op alles moeten zetten In Zoetermeer om overlast te voorkomen en om jongeren die afglijden tijdig te ondervangen en weer de goede weg op te helpen. En dat de burgemeester daartoe alle bevoegdheden die hij heeft om Zoetermeer veiliger te maken ook daadwerkelijk gebruikt of daarmee experimenteert daar waar de wet dit niet verbiedt’.

Op de Algemene Vergadering van het Lokaal Netwerk van de Zoetermeerse VVD traden naar een nieuwe voorzitter ook drie andere bestuursleden aan. Dennis Doorakkers gaat in de nieuwe samenstelling de functie van penningmeester vervullen, Ingrid Jacobs en Ronald Bos gaan het bestuur als algemeen bestuurslid versterken. Dennis Doorakkers: 'Samen met de overige bestuursleden en de fractie wil ik mij de komende tijd inzetten voor een vereniging met een positief kritische houding om de inhoudelijke zaken in beweging te zetten, zonder de menselijke maat te verliezen'. 'Als lid van het bestuur van de Zoetermeerse VVD, streef ik naar een actieve bijdrage aan de organisatie van de partij en het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van onze stad', aldus Ronald Bos: 'Mijn sociaal-liberale overtuiging staat hierbij voorop, waarin gelijke kansen voor iedereen centraal staan. Ik kijk ernaar uit om samen met u aan de slag te gaan om Zoetermeer nog beter te maken!' Ingrid Jacobs: 'Ik ben een verenigingsmens, mijn expertises zijn verbinding maken en organiseren. Ik wil graag betrokken zijn bij de VVD en meewerken aan verbinden en mogelijk een grotere achterban creëren.'.

Op dinsdag 7 maart wisselde de voorzitterswissel van de Zoetermeerse VVD van eigenaar. Dick Faas droeg de voorzittershamer tijdens de Algemene Ledenvergadering het voorzitterschap over aan Daphne Lureman-van der Zwet die kort daarvoor met algemene stemmen door de leden tot voorzitter van het Lokaal Netwerk Zoetermeer was benoemd. Dick Faas nam na 13 jaar in diverse functies in het bestuur van het Lokaal Netwerk te hebben gefungeerd, afscheid om, zoals hij dat verwoordde 'aan de andere kant van de bestuurstafel de Zoetermeerse VVD te volgen'. Fractievoorzitter Lisette Meier en secretaris Mark Baggerman benoemden in hun afscheids- en dankwoord de kwaliteiten die Dick Faas de afgelopen jaren in dienst van de Zoetermeerse VVD heeft gesteld. Voorzitter Daphne Lureman: 'In het jaar dat ik nu deelneem en bijdraag aan het bestuur en de vereniging van de VVD afdeling Zoetermeer, ben ik enthousiast geworden en zie ik de uitdaging om de vereniging, het samenspel tussen bestuur - fractie - wethouder en activiteiten verder te brengen. In de rol van voorzitter hoop ik het bestuur verder te kunnen versterken, het ledenaantal van de vereniging, afdeling Zoetermeer te vergroten en de verbinding binnen de afdeling te vergroten om zo een groter aantal actieve leden aan ons te binden'.

Op 15 maart mag je stemmen op de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Voor Zoetermeer is het belangrijkste punt dat we de woningnood moeten oplossen. We hebben samen met onze buurgemeente een super mooie locatie waar we in een paar jaar 6.000 woningen kunnen bouwen, maar helaas heeft GroenLinks er liever 3 windmolens en daarom ze houden het plan al ruim een jaar in de provincie tegen. Stem ze weg, die 3 windmolens! En benut de ruimte voor het bouwen van 6.000 woningen die hard nodig zijn om aan de enorme vraag van woonruimte te voldoen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils legt het in deze video nog eens haarfijn uit. Meer weten over deze plannen? Lees daar hier meer over!  ‘Met de visie Zoetermeer 2040 wil Zoetermeer bouwen naar behoefte, voor wat nodig is in Zoetermeer. De provincie moet dus het bouwen van 6000 woningen in Bleizo-West toestaan!’, aldus Quinten De Gruijter in het verkiezingsdebat voor Omroep West waarin hij de degens kruiste met de lijsttrekker Laura Nijenhuis van D66 en Tessa Beeloo van Volt over New Towns. En daarom zijn verkiezingen voor provinciale staten ook belangrijk voor Zoetermeer. Stem dus ook in het belang van Zoetermeer, stem dus op 15 maart op de VVD!

In het Streekblad van 2 maart jl. laat de interim-directeur van museum De Voorde weten dat de collectie wordt afgestoten en dat dit via de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) zal plaatsvinden. Schenkers van objecten hebben hier geen zeggenschap in, aldus de interim-directeur van museum De Voorde. Dit betekent dat de collectie aan andere musea wordt aangeboden om over te nemen. Dit geldt ook voor het Zoetermeers erfgoed dat museum De Voorde van het Historisch Museum ’t Oude Huis indertijd heeft overgenomen en wat voor een belangrijk deel in 1993 door het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) is geschonken. Dat laatste onder de voorwaarde dat objecten uit deze geschonken collectie slechts mogen worden verkocht of vernietigd met toestemming van de HGOS. Het standpunt van de directe van museum De Voorde staat hier haaks op. VVD-raadslid Rob Duiven maakt zich hier zorgen over: ‘Het behoud van cultureel erfgoed is van groot belang voor een stad en haar inwoners omdat het de geschiedenis vertegenwoordigt, de waarden en de identiteit van een stad en haar inwoners. Het behoud ervan helpt om te verbinden en een gevoel van trots en samenhang te creëren. Cultureel erfgoed kan voorts een belangrijke toeristische attractie zijn voor een stad en het biedt mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek. Cultureel erfgoed mag èn moet dus behouden en gezien worden!’.

Wat gebeurt er eigenlijk in die grote logistieke gebouwen naast de A12? U bent van harte welkom op zaterdag 4 maart en zaterdag 11 maart in Bleiswijk. De A12 van Utrecht via Gouda naar Den Haag is een belangrijke logistieke verbinding. Binnen één uur rijden wonen maar liefst 9 miljoen mensen die allemaal wel eens naar de supermarkt gaan of iets online of in een winkel kopen. Dat is ook de reden dat er zich diverse logistieke bedrijven hebben gevestigd op de bedrijvenparken langs de A12. Centraal gelegen en goed bereikbaar. Vanaf de A12 kunt u deze bedrijven goed zien. Bent u ook zo benieuwd hoe zo’n gebouw er van binnen uit ziet en hoe het logistieke proces werkt? Wat de economische betekenis is van logistiek langs de A12 voor onze regio? Wie werken er achter de schermen en zorgen voor de bevoorrading van winkels of het bezorgen van uw online aankoop? Wat doen die bedrijven nu echt aan verduurzaming? Op zaterdag 4 en 11 maart kunt u het allemaal zelf komen bekijken. Op deze dagen organiseren de verzamelde logistieke bedrijven, samen met Gezina Atzema (VVD kandidaat voor Provinciale Staten uit onze regio) en de lokale netwerken van de VVD, waaronder die van de Zoetermeerse VVD, rondleidingen voor alle geïnteresseerden uit de omliggende gemeenten.

Er zijn verschillende redenen waarom iemand ervoor zou kunnen kiezen om bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op de VVD te stemmen. Eén ervan is omdat de leden van de Eerste Kamer gekozen worden door de leden van de provinciale staten. Een sterke VVD in de provincie betekent een sterke VVD in de senaat. Op 21 oktober 2022 werd bekendgemaakt dat Edith Schippers de lijsttrekker wordt van de VVD voor de Eerste Kamer verkiezingen in 2023. Edith Schippers (1964) was van 2010 tot en met 2017 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte I en II. Tijdens haar ministerschap was zij verantwoordelijk voor grote dossiers zoals de hervorming van de langdurige zorg en de invoering van het eigen risico in de zorgverzekering. Ook zette zij zich in voor het verminderen van bureaucratie in de zorg en het bevorderen van preventie. Na haar vertrek uit de politiek heeft Schippers verschillende nevenfuncties vervuld, waaronder commissaris bij DSM en adviseur van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar VGZ. Ook is zij voorzitter van de Nederlandse Sportraad en van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Dinsdag 21 februari 2023 is de nieuwsbrief van de fractie van de Zoetermeerse VVD verschenen. De nieuwsbrief, die gedurende het politieke seizoen maandelijks verschijnt, bevat nieuws, standpunten en achtergrondinformatie vanuit de Zoetermeerse VVD-fractie. In dit nummer met onder meer informatie over het haalbaarheidsonderzoek voor de uitbreiding van Snowworld, ingenomen standpunt door de fractie ten aanzien van de donatie door de gemeente aan de noodhulp voor Turkije en Syrië, Integrale Huisvestingsplannen voor het onderwijs, en de update over de acties en plannen van het actiecomité raden in Verzet. De nieuwsbrief wordt toegezonden aan leden en andere belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. Wil je op de hoogte blijven van wat de fractie van de Zoetermeerse VVD doet? Dat kan uiteraard ook door het volgen op social media (Twitter, Facebook en Instagram), raadplegen van deze website, maar dus ook via de mail door middel van de (maandelijkse) Nieuwsbrief van de fractie. Meld je hier aan: ja, ik wil graag de (maandelijkse) nieuwsbrief van de Zoetermeerse VVD-fractie ontvangen!

De Zoetermeerse gemeenteraad besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken. Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit 3 Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie. VVD-raadslid Vivianne van Yperen is één van de leden 'van het eerste uur' van het actiecomité: 'Op 7 december 2022 zijn vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het actiecomité Raden in Verzet bijeengekomen om raads- en commissieleden uit het hele land te informeren over de onderhandelingen tussen de overheid en gemeenten. De financiële positie van gemeenten en andere actuele zaken zijn hierbij aan bod gekomen. Het lijkt erop dat de meeste gemeenten tot en met 2025 voldoende budget krijgen voor hun taken, maar vanaf 2026 is het nog onduidelijk hoe de financiering eruit zal zien. Het actiecomité Raden in Verzet heeft zich ingezet voor meer budget voor gemeenten, wat heeft geleid tot de benodigde budgetten tot en met 2025'.

Maandag 20 februari besprak de raad het raadsvoorstel SnowWorld Autorisatie budget haalbaarheidsfase. In de vergadering van 20 december 2022 heeft het college de projectopdracht 'SnowWorld: uitbreiding en modernisering' vastgesteld, waarmee SnowWorld en omliggende partners de recreatiemogelijkheden kunnen moderniseren en aanpassen aan de huidige markt. Het raadsbesluit gaat over het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de beoogde ontwikkeling waarvoor de raad werd gevraagd een budget van €250.000,- beschikbaar te stellen voor de haalbaarheidsfase, waarvan de kosten op de initiatiefnemer verhaald zullen worden. Voor de Zoetermeerse VVD voerde commissielid Quinten de Gruijter in de commissie Stad het woord namens de fractie: 'De VVD vindt SnowWorld belangrijk voor Zoetermeer. Het is beeldbepalend en de plannen bieden mooie perspectieven voor de inwoners op het terrein van werkgelegenheid, recreatie en onderwijs. Maar, het moet wel kunnen. De VVD vindt de plannen voldoende veelbelovend om de haalbaarheidsfase in te gaan'. In de raad voegde raadslid Berend Aptroot hieraan toe: 'De Zoetermeerse VVD steunt het haalbaarheidsonderzoek en kijkt uit naar de resultaten. Wij zien kansen voor de natuurrecreatie en sport, de leefbaarheid van Zoetermeer en impulsen voor onze economie en werkgelegenheid'. Het raadsvoorstel kreeg met een robuuste meerderheid van 28 stemmen voor en 9 stemmen tegen de steun van de raad.

Maandag 20 februari stond het raadsvoorstel Bijdrage noodhulp Turkije en Syrië op de agenda van de Zoetermeerse gemeenteraad. Het college stelde aan de raad voor een bedrag van € 127.000 euro te doneren aan Giro555. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners van onze stad en vertaalt zich naar een donatie van 1 euro per inwoner. VVD-fractievoorzitter Lisette Meier voerde namens de Zoetermeerse VVD het woord: 'Net als iedereen in de raad, vindt ook de Zoetermeerse VVD het verschrikkelijk wat er in Turkije en Syrië is gebeurd. Een natuurramp met een ongekende omvang en velen slachtoffers. Wij zijn er trots op dat Nederland als welvarend land doet wat we moeten doen: hulp bieden, zowel financieel als op andere manieren. Het voorstel om daar als Zoetermeerse gemeenschap extra aan bij te dragen vinden we echter niet verstandig. We vinden het een taak van de landelijke overheid om hulp te bieden en niet de taak van een gemeente. Het geld in ons budget is van en voor Zoetermeerders. En hoewel de omvang van deze ramp groot is, zijn wij er geen voorstander van een uitzondering te maken. We willen niet in de positie komen dat we bij elke ramp in de wereld een afweging moeten maken of deze wel of niet erg genoeg is om een uitzondering te rechtvaardigen'. Om die reden stemde de fractie tegen dit raadsvoorstel dat met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen werd aangenomen.

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Als u stemt, heeft u invloed op wat er de komende jaren gebeurt in de provincie Zuid-Holland, in één van de waterschappen waaronder Zoetermeer valt (Delfland, Rijnland en Schieland) en -indirect- op de verkiezing van de Eerste Kamer. Het VVD verkiezingsprogramma voor de periode 2023-2027 heet 'Jouw waterschap Rijnland' en kunt u hier vinden. De VVD heeft de afgelopen vier jaar meebestuurd in Rijnland en met de VVD in het Dagelijks Bestuur zijn vele thema’s voortvarend aangepakt. Het onderhoud van dijken, keringen en gemalen is structureel aangepakt en in de keten van de waterzuivering zijn grote stappen gezet op onderhoud en vernieuwing. Er zijn waterbergingen gebouwd of in aanbouw en er is geïnvesteerd in innovatieve projecten zoals de Limes Bubble Barrier in de Rijn bij Katwijk. Ook kandidaten van de VVD uit Zoetermeer staan op de kandidatenlijst voor Provinciale Staten of het Algemeen bestuur van het waterschap Rijnland. In drie korte interviews stellen de drie kandidaten zich aan u voor. Als derde in die reeks is dat Sabin Jahan die zich kandidaat heeft gesteld voor het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Als u stemt, heeft u invloed op wat er de komende jaren gebeurt in de provincie Zuid-Holland, in één van de waterschappen waaronder Zoetermeer valt (Delfland, Rijnland en Schieland) en -indirect- op de verkiezing van de Eerste Kamer. Het VVD verkiezingsprogramma voor de verkiezing van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de periode 2023-2027 heet 'Doen wat nodig is voor Zuid-Holland' en kunt u hier vinden. De VVD In Zuid-Holland kiest voor het realiseren van meer woningen in Zuid-Holland, voor goede kansen op leren en werk, in een gezonde omgeving en met de natuur dichtbij. Dit kan omdat de VVD het lef heeft moeilijke keuzes te maken en omdat de VVD een beroep doet op alle inwoners, bedrijven en betrokkenen om mee te doen. Ook kandidaten van de VVD uit Zoetermeer staan op de kandidatenlijst voor Provinciale Staten of één van de waterschappen. In drie korte interviews stellen de drie kandidaten zich aan u voor. Als tweede in die reeks is dat Alleandré Hook die zich kandidaat heeft gesteld voor het de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Begin december 2022 viel bij veel huurders van Zoetermeers vastgoed een brief op de mat met een huurverhoging van 14,5%. De gemeente deed wat het altijd doet: het consumentenprijsindexcijfer volgen van september. Dit jaar valt die, mede door de hele hoge energieprijzen extreem hoog uit. Op 16 december 2022 stelde VVD-raadslid Berend Aptroot namens de Zoetermeerse VVD vragen aan het college over deze forse huurverhoging en verzocht het hen de verhoging te heroverwegen. En niet zonder succes. Het college geeft gehoor aan het verzoek van de Zoetermeerse VVD door de voorgenomen huurverhoging van 14.5% te halveren. Berend Aptroot: 'Ik ben heel blij dat het college het voorstel van ons volgt en de huurders tegemoet komt. Dit is goed nieuws voor onze sportclubs en verenigingen, maar zeker ook voor onze inwoners!'.

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Als u stemt, heeft u invloed op wat er de komende jaren gebeurt in de provincie Zuid-Holland, in één van de waterschappen waaronder Zoetermeer valt (Delfland, Rijnland en Schieland) en -indirect- op de verkiezing van de Eerste Kamer. Het VVD verkiezingsprogramma voor de periode 2023-2027 heet 'Jouw waterschap Rijnland' en kunt u hier vinden. De VVD heeft de afgelopen vier jaar meebestuurd in Rijnland en met de VVD in het Dagelijks Bestuur zijn vele thema’s voortvarend aangepakt. Het onderhoud van dijken, keringen en gemalen is structureel aangepakt en in de keten van de waterzuivering zijn grote stappen gezet op onderhoud en vernieuwing. Er zijn waterbergingen gebouwd of in aanbouw en er is geïnvesteerd in innovatieve projecten zoals de Limes Bubble Barrier in de Rijn bij Katwijk. Ook kandidaten van de VVD uit Zoetermeer staan op de kandidatenlijst voor Provinciale Staten of het Algemeen bestuur van het waterschap Rijnland. In drie korte interviews stellen de drie kandidaten zich aan u voor. Als eerste in die reeks is dat Johann van der Veere die zich kandidaat heeft gesteld voor het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Op maandag 6 februari stond bespreking van het raadsvoorstel Vaststellen Integraal HuisvestingsPlan (IHP) primair onderwijs en het IHP voortgezet onderwijs op de agenda. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Het doel van deze plannen is het voor de komende jaren maken en in stand houden van adequate, toekomstbestendige, duurzame schoolgebouwen ter ondersteuning van goed onderwijs voor de Zoetermeerse kinderen. VVD-fractievoorzitter en portefeuillehouder onderwijs Lisette Meijer: ‘Het is een goed doordachte plan, ambitieus en goed onderbouwd. Mijn complimenten daarvoor! Er is goed over nagedacht, bijvoorbeeld over de vraag waar nieuwe scholen is het hardst nodig zijn, waar de leerlingengroei verwacht mag worden. De Zoetermeerse VVD is heel blij met deze enorme impuls aan het Zoetermeerse onderwijs en aan de stad. Een impuls die op een aantal locaties ook geen overbodige luxe is en gewoon echt hard nodig’.

Op 3 februari 2023 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over het door de burgemeester van Utrecht opgelegde ‘online gebiedsverbod’ tegen een jongen uit Zeist. Dit digitale gebiedsverbod hield in dat betrokkene werd verboden om online op te roepen tot opstand tegen het coronabeleid en het vuurwerkverbod. In januari van dit jaar hebben de burgemeesters van Zoetermeer, Den Haag en Delft aangekondigd te willen experimenteren met zo’n digitaal gebiedsverbod. Op die manier hopen de gemeenten gewelddadige jongerengroepen uit de regio aan te pakken en geweldsdelicten te verminderen. Het is een volgende stap in de aanpak tegen onder meer drillrapgroepen in de drie steden. ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat we alles op alles moeten zetten om overlast te voorkomen en om jongeren die afglijden tijdig te ondervangen en weer de goede weg op te helpen. Jongeren die hun leven niet willen beteren krijgen te maken met zerotolerance handhaving’, aldus VVD-fractievoorzitter Lisette Meier en portefeuillehouder veiligheid: ‘De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Zoetermeer veiliger te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt of daarmee experimenteert daar waar de wet dit niet verbiedt. Ik heb daarom vragen aan het college gesteld over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak voor de aanpak van gewelddadige jongerengroepen’.

Dinsdag 31 januari 2023 is de vierde nieuwsbrief van de fractie van de Zoetermeerse VVD verschenen. De nieuwsbrief, die gedurende het politieke seizoen maandelijks verschijnt, bevat nieuws, standpunten en achtergrondinformatie vanuit de Zoetermeerse VVD-fractie. In dit nummer met onder meer informatie over de rondetafelconferentie over de ziekenhuiszorg in Zoetermeer, het onderzoek van de Zoetermeerse Rekenkamercommissie over de participatie bij de Regionale Energie Strategie (RES) en het bestemmingsplan over de bouwlocatie Eleanor Rooseveltlaan. De nieuwsbrief wordt toegezonden aan leden en andere belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. Wil je op de hoogte blijven van wat de fractie van de Zoetermeerse VVD doet? Dat kan uiteraard ook door het volgen op social media (Twitter, Facebook en Instagram), raadplegen van deze website, maar dus ook via de mail door middel van de (maandelijkse) Nieuwsbrief van de fractie. Meld je hier aan: ja, ik wil graag de (maandelijkse) nieuwsbrief van de Zoetermeerse VVD-fractie ontvangen!

Maandag 30 januari stond het raadsvoorstel `vaststellen bestemmingsplan Eleanor Rooseveltlaan 3-29’ op de agenda van de Zoetermeerse gemeenteraad, een volgens de Zoetermeerse VVD kansrijke woningbouwlocatie waar straks 350 gezinnen, stellen en singles een start of stap in hun wooncarrière kunnen maken. Daarmee zet Zoetermeer weer een belangrijke stap in het tegengaan van de woningnood, want alhoewel de huizenprijzen voor nu lijken te zijn gestopt met stijgen of zelfs iets dalen, de woningnood is er niet minder op geworden. Omwonenden staan zeer kritisch ten opzichte van de plannen, getuige ook de 72 zienswijzen die er tegen zijn ingediend. ‘De VVD is echter tevreden met hoe de gemeente en projectontwikkelaar zoveel als mogelijk binnen de door de raad gestelde kaders hebben geprobeerd tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden’, aldus VVD-raadslid en woordvoerder Berend Aptroot in zijn inbreng: ‘Ondanks dat niet alles in het proces de schoonheidsprijs verdiend vindt de VVD dat hier een goed plan voor onze stad ligt. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de VVD positief staat tegenover dit bestemmingsplan. De bouw van deze ruim 350 woningen is keihard nodig in de strijd tegen de woningnood’. Het raadsvoorstel kreeg met uiteindelijk maar liefst 35 stemmen voor en 3 stemmen tegen een zeer ruime meerderheid in de raad.

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 24 januari 2023 een rondetafelgesprek gehouden met landelijke, regionale en lokale experts over de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg in Nederland en de situatie in Zoetermeer. Tijdens dit niet-politieke gesprek stelden raadsleden vragen en luisterden aandachtig naar de inbreng van de vele deskundigen. De gemeenteraad organiseerde dit gesprek om zich te laten bijpraten over de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg in Nederland en de gevolgen voor Zoetermeer. Het rondetafelgesprek vond plaats naar aanleiding van de motie van de Zoetermeerse VVD ‘Het is (niet) uit te leggen’ van 4 juli 2022 waarin het presidium wordt gevraagd in samenspraak met de griffie na het zomerreces een openbaar rondetafelgesprek te organiseren naar voorbeeld van de Tweede Kamer. VVD-raadslid Jeffrey van Gils en woordvoerder namens de fractie van de Zoetermeerse VVD in de rondetafelconferentie na afloop: ‘Het was een boeiend, positief en informatief gesprek was, waarin duidelijk naar voren kwam dat gezondheid voorop moet staan. Alle betrokkenen zetten daar op in. Voor de gemeenteraad was het uniek om met veel verschillende vertegenwoordigers uit het zorgveld over het thema te praten’.

Op maandag 23 januari besprak de commissie Stad het raadsvoorstel rekenkameronderzoek Participatie in de Regionale Energie Strategie (RES). De Regionale Energie Strategie (RES) is een plan waarin beschreven staat hoe en waar wind- en zonne-energie opgewekt kan worden en welke warmtebronnen gebruikt kunnen worden als vervanging van aardgas. Het rekenkameronderzoek gaat over hoe inwoners betrokken worden bij het ontwikkelen van zo'n strategie en hoe belanghebbenden de uitgevoerde participatie-aanpak beoordelen. VVD-raadslid Rob Duiven en portefeuillehouder participatie: ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat inwoners moeten kunnen meedenken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen geven als er plannen worden gemaakt. Bij plannen in hun woonomgeving worden bewoners vanaf het begin betrokken, wordt hun denk- en daadkracht benut en wordt zo gewerkt aan draagvlak’.

Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen komt woensdagavond 15 februari naar Zoetermeer om het met ons te hebben over het landelijke maar ook lokale veiligheidsbeleid. Ingrid bezocht begin september 2022 onze lokale fractie maar deze keer gaat zij graag in gesprek met alle leden van de Zoetermeerse VVD. De gesprekken die tijdens haar bezoek aan de fractie werden gehouden gingen over verschillende veiligheidsonderwerpen, zoals de aanpak ondermijnende criminaliteit, achterblijvende politiesterkte in Zoetermeer, effectieve aanpak jeugdcriminaliteit en -bendes, landelijke en lokale aanpak van illegaal vuurwerk. Kortom, onderwerpen die zowel op lokaal als landelijk niveau een gedegen aanpak verdienen. Daarom is het belangrijk dat er lokale partijen zijn zoals de Zoetermeerse VVD die goed toegang hebben tot de landelijke politiek in Den Haag. De College Tour vindt plaats bij Class by Jofel, Dorpsstraat 114, 2712 AN Zoetermeer. De inloop is vanaf 19.30 uur en de College Tour zelf wordt gehouden van 20.00 uur tot 22.00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op vrijdag 16 december heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld omtrent de huurverhoging voor huurders van Zoetermeers Vastgoed van maar liefst 14,5%. Sindsdien is het onderwerp veel in het nieuws geweest. Het college heeft onder meer in het Streekblad gereageerd dat alle partijen zich kunnen melden als ze problemen hebben met de huurverhoging. VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Wij kunnen ons niet voorstellen dat er huurders zijn die zich met dit in het hoofd niet gaan melden. Het lijkt ons als Zoetermeerse VVD onverstandig om met ongeveer 700 individuele huurders een aparte afspraak te maken. Dit is zeer tijdrovend en werk ongelijkheid in de hand. Tevens is het zeer kort dag aangezien de eerste facturen begin januari eruit moeten’.

Beste Zoetermeerders,

 

2022 zit er bijna op. De komende weken staan in het teken van kerstdiners en oliebollen, om dan op 1 januari het nieuwe jaar te mogen verwelkomen. Politiek gezien was 2022 een bijzonder jaar: de oude raad en fractie nam afscheid, de nieuwe raad en onze nieuwe fractie werden geïnstalleerd. Vanaf april in nieuwe samenstelling aan de slag om Zoetermeer nog mooier, veiliger en liberaler te maken.  En niet zonder succes! De afgelopen maanden hebben we een aantal mooie successen behaald. Zo hebben we voor een verdubbeling van het aantal BOA’s gezorgd. Ook hebben we ons, met succes, keihard ingezet voor het behouden van een volwaardig ziekenhuis. De gemeente gaat, dankzij ons, lelijke plekjes van Zoetermeer opknappen. We gaan aan de slag met een nieuwe MBO-techniek opleiding. En we hebben ervoor gezorgd dat er schaaktafels in de stad komen. Dit is slechts een greep uit de resultaten waar we trots op zijn. Volg ons vooral op onze socials om niets te missen over onze inzet en resultaten. 

 

De laatste raadsvergadering van 2022 hebben we achter de rug: afgelopen maandag debatteerden en stemden we over onder andere over de gebiedsontwikkeling. In Meerzicht gaan we als gemeente hard aan de slag om te wijk terug in balans te brengen. Dit doen we door de woningvoorraad te wijzigen, het winkelcentrum flink op te knappen en de veiligheid te verbeteren. Ook een ontwikkeling die hard nodig is en waar we heel blij mee zijn. 

 

De komende twee weken is het reces, geen politieke activiteiten. We hopen dat jullie, net als wij, kunnen genieten van mooie feestdagen en wensen jullie een fantastisch en liberaal 2023!

 

Hartelijke groet, 

Lisette Meijer

Fractievoorzitter Zoetermeerse VVD

 

Op donderdagavond staken leden van de fractie en actieve leden van de Zoetermeerse VVD de handen uit de mouwen om kerstpakketten rond te brengen namens de stichting Present. In vijf ploegen gingen de VVD'ers op pad om de dozen af te leveren bij inwoners van Zoetermeer die daarvoor in aanmerking komen. De stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn en een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present wil een beweging op gang brengen in Zoetermeer waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Woensdag 21 december 2022 is de derde nieuwsbrief van de fractie van de Zoetermeerse VVD verschenen. De nieuwsbrief, die gedurende het politieke seizoen maandelijks verschijnt, bevat nieuws, standpunten en achtergrondinformatie vanuit de Zoetermeerse VVD-fractie. In dit nummer met onder meer het laatste nieuws van het Actiecomité raden in Verzet waarin VVD-raadslid Vivianne van Yperen vanaf het begin deel uitmaakt, schriftelijke vragen over de extreem hoge huurverhoging voor huurders van gemeentelijk vastgoed, waaronder ondernemers en verenigingen en het Gebiedsprogramma Wijkontwikkeling Meerzicht. De nieuwsbrief wordt toegezonden aan leden en andere belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. Wil je op de hoogte blijven van wat de fractie van de Zoetermeerse VVD doet? Dat kan uiteraard ook door het volgen op social media (Twitter, Facebook en Instagram), raadplegen van deze website, maar dus ook via de mail door middel van de (maandelijkse) Nieuwsbrief van de fractie. Meld je hier aan: ja, ik wil graag de (maandelijkse) nieuwsbrief van de Zoetermeerse VVD-fractie ontvangen!

In de Visie Zoetermeer 2040 is aangegeven dat de focus gelegd wordt op de wijken die kwetsbaar zijn. Meerzicht is de eerste prioritaire woonwijk die langs de lijnen van Zoetermeer 2040 wordt aangepakt. Reden hiervoor is dat de wijk zich kwetsbaar ontwikkelt. Maandag 19 december behandelde de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel Gebiedsprogramma Wijkontwikkeling Meerzicht. VVD-raadslid Berend Aptroot voerde namens de fractie van de Zoetermeerse VVD het woord: ‘Eindelijk gaan we aan de slag in Meerzicht, dat is echt noodzakelijk. We lezen een ambitieus plan met mooie vergezichten. Daar zijn we blij mee. Deze eerste opzet is een mooi begin en wij kijken erg uit naar de uitwerking van de plannen voor Meerzicht’. Aanpak van de wijk Meerzicht is noodzakelijk. Met name het hoogbouwgedeelte bevindt zich in een neergaande spiraal. De sociaal-economische kracht is laag en de veiligheid staat onder druk.

Op 29 december stond het raadsvoorstel Vervolg bezoekersregeling Stadshart op de agenda van de Zoetermeerse gemeenteraad. In december 2019 is de nota Parkeerbeleid aangenomen in de raad. Een onderdeel daarvan was dat de periode waarin betaald moet worden voor het parkeren op de openbare weg tot 23.00 uur verlengd is. Per amendement is toen besloten om ook een bezoekersregeling in het leven te roepen. Er is vervolgens een tijdelijke regeling ingesteld, deze loopt tot 1 januari 2023. Deze regeling is de afgelopen periode geëvalueerd, inclusief de bezoekersregeling. Het raadsvoorstel behelst handhaving van de huidige regeling hetgeen ook de voorkeur van de gebruikers is. VVD-raadslid Jeffrey van Gils gaf namens de fractie aan in te kunnen stemmen met de regeling maar plaatste ook nog enkele kritische kanttekeningen. ‘Ik heb de wethouder opgeroepen echt goed te gaan kijken naar de kosten die we hier en elders in het parkeerbeleid maken, € 20 betalen voor een volledig geautomatiseerde handeling is namelijk eigenlijk niet uit te leggen. Ik heb dan ook opgeroepen daar eens met een kritische blik doorheen te gaan’.

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken. Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie. De Zoetermeerse VVD is vanaf het begin in de persoon van VVD-raadslid Vivianne van Yperen actief betrokken bij het actiecomité. ‘We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!’, aldus Vivianne van Yperen: ‘Het is onze taak als gemeenteraadsleden om op te komen voor de draagkracht van onze steden en dorpen. Samen een vuist maken tegen het Rijk is helaas nodig, want de financiële gezondheid van een gemeente is van groot belang voor de bewoners’. Op 27 juni 2022 heeft de Zoetermeerse gemeenteraad het mandaat voor het actiecomité vernieuwd.

Maandag 12 december besprak de commissie Samenleving het raadsvoorstel Verbeteren dienstverlening Project aanpak achterstanden Wmo. Op dit moment zijn de achterstanden bij de Wmo een groot probleem in de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Daarom heeft het college voorgesteld de POK-middelen over 2022 en een deel van 2023 beschikbaar te stellen voor een project om een incidentele impuls te geven aan het verbeteren van de afhandeltijd van de openstaande Wmo meldingen. POK-middelen (POK staat voor Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) is geld dat de rijksoverheid ter beschikking stelt aan gemeenten om extra ondersteuning van mensen te kunnen bieden in kwetsbare posities en voorkomen dat mensen in zo’n positie terecht komen. ‘Het is goed te beseffen dat de inzet van de kleine zes ton niets meer of minder is dan het plakken van een pleister op een slagaderlijke bloeding’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘De inzet is om de korte termijn de achterstanden in te lopen om vervolgens weer op langere termijn weer op achterstand te geraken. Hoe zouden we deze bespreking hebben gevoerd indien de POK-middelen niet beschikbaar zouden zijn gekomen. En we dus niet van 2021 tot en met 2027 gemiddeld € 525.000 aan extra middelen ter beschikking zouden hebben gehad om, zoals voorgesteld, de achterstanden bij de Wmo iets te verkleinen’, zo hield hij het college en de commissie voor.

Woensdag 14 december 2022 hebben huurders van gemeentelijk vastgoed een brief in de bus gekregen met de huurverhoging van maar liefst 14,5% voor 2023. Deze verhoging komt voort uit de Consumenten Prijs Index (CPI) van september, de index die de gemeente volgt bij het vaststellen van de huurverhogingen. VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Ondernemers hebben het zwaar. Ze komen uit moeilijke tijden en worden nu overal geconfronteerd met enorme prijsstijgingen. Een verhoging van de huur met 14,5% vanuit de gemeente komt daar nu ook nog bovenop’.  De Zoetermeerse VVD heeft daarom vragen gesteld. Zo willen de liberalen weten of de gemeente mag afwijken van het hanteren van de CPI en of het gelet op de exorbitant hoge stijging heeft overwogen om hiervan af te wijken en zo ja, waarom daar dan niet voor deze optie is gekozen.

Helaas, de pubquiz gaat niet door op 13 december. Jammer genoeg zijn er niet genoeg aanmeldingen binnengekomen om een gezellige strijd te kunnen garanderen. Misschien is het een combinatie van voetbal en onze drukke agenda’s zo in de laatste weken van het jaar, maar het aantal aanmeldingen bleef tot vandaag erg achter. Omdat we het echt een spetterende avond willen maken, maar ook omdat er veel voorbereiding inzit die het beste tot z’n recht komt met een volle zaal, heeft het bestuur besloten het de pubquiz te verplaatsen naar een later moment volgend jaar. Wanneer er een nieuwe datum bekend is dan volgt uiteraard een nieuwe uitnodiging. De leden die zich hebben aangemeld, zullen ook nog een apart bericht krijgen.

Op dinsdag 6 december stonden twee cultuur-onderwerpen op de agenda van de raad: het Raadsvoorstel Uitvoeringsagenda Cultuurvisie 2030 en het raadsvoorstel Herstelregeling cultuur. Het eerste voorstel gaat over de uitwerking van de programmalijnen uit de op 19 mei 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Cultuurvisie 2030. Het tweede voorstel regelt om in 2023 en 2024 een herstelregeling cultuur open te stellen om het herstel van de culturele sector vanwege de gevolgen van de Corona-crisis te stimuleren. Hiervoor wordt in 2023 € 200.000,- en in 2024 € 100.000,- beschikbaar gesteld. De uitvoeringsagenda van de cultuurvisie 2030 is met een grote betrokkenheid van het culturele veld tot stand gekomen. ‘Met de inbedding en draagvlak van de agenda in de sector zit het dus wel goed’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven die namens de fractie in de raad het woord voerde. Hij plaatste een aantal kritische noten bij de financiering van de plannen: ‘Opvallend is wel dat 70% van de extra benodigde financiële middelen bestemd is voor het uitbreiden van de capaciteit. Voor regie, voor marketing- en promotie en voor meer ondersteuning’, aldus Rob Duiven: ‘We moeten er wel voor blijven waken dat we de wens om meer cultuur in de stad verwarren met het creëren van meer overhead. Temeer ook omdat die extra overhead ook 70% van de extra middelen vergt’.

Er komt geen referendum over het raadsbesluit van 12 september 2022 met betrekking tot het ‘beëindigen subsidierelatie stichting Museum De Voorde’. Voor een definitief verzoek moeten van tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen ondersteuningsverklaringen worden overlegd. Het aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 99.285 zodat de drempel van 5 % uitkomt op 4.964. Er zijn 2.016 ondersteuningsverklaringen ontvangen waarmee de drempel van 4.964 ruimschoots niet gehaald is. ‘Ondanks een intensieve campagne van voorstanders van De Voorde, inclusief het museum zelf, hebben slechts een handjevol Zoetermeerders hun handtekening gezet’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Rob Duiven: ‘Dat verbaast mij niet. Zoetermeerders hebben en hadden amper belangstelling voor het museum. Het lage aantal ondersteuningsverklaringen bewijst dat. En anders dan sommige voorstanders van De Voorde beweren verdwijnt niet het enige museum uit de stad. Zoetermeer is nog steeds het Nationaal Videogame Museum rijk. Een museum waar we trots op mogen zijn!’.

Het is eindelijk weer tijd voor de jaarlijkse Pubquiz! In 2019 was de laatste fysieke editie een daverend succes, dat wil de Zoetermeerse VVD op 13 december 2022 na 2 jaar afwezigheid weer evenaren. Hoeveel weet jij wel niet van Zoetermeer en alle politieke hoogtepunten van 2022? Pronk met jouw kennis over niche feitjes of vind deze in de bodem van je glas! Inschrijven kan door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wie o wie houdt dit jaar wethouder Jan Iedema van de winst?! Naast de eeuwige roem maakt het winnende team natuurlijk ook weer kans op die fel begeerde cadeaukaart van Gall & Gall!

Maandag 7 november vond het najaarsdebat plaats, ook wel het begrotingsdebat genoemd. Aan de orde was de vaststelling van de programmabegroting 2023 – 2026. Deze begroting is hier digitaal te raadplegen. Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie zoals deze door VVD-wethouder Jan Iedema aan de raad werd gepresenteerd. In deze begroting zijn de plannen uit het coalitieakkoord van een financiële dekking voorzien. Veel van de voor de Zoetermeerse VVD belangrijke punten hebben een plaats gekregen in het coalitieakkoord en zijn dus nu in de begroting opgenomen. Voor de Zoetermeerse VVD voerde fractievoorzitter Lisette Meier het woord. Na afloop van het debat, het was inmiddels dinsdag 8 november geworden, konden Lisette en de fractie tevreden terugkijken op de dag en het behaalde resultaat. Lisette Meier: 'De begroting is met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen  goedgekeurd. En van de acht moties die de VVD-fractie had ingediend zijn alle acht door de raad aangenomen. Een resultaat waarmee we als Zoetermeerse VVD tevreden mogen zijn. en resultaat dat bovendien naar meer smaakt!'.

Er worden in Zoetermeer veel rotondes onderhouden door particulieren in ruil voor het mogen maken van reclame. De kwaliteit en uitstraling van de rotondes verschilt echter sterk, terwijl deze rotondes een visitekaartje kunnen zijn voor de stad.  VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Het is heel normaal om voor reclame uitingen op gemeentegrond te betalen. Het in ruil voor het niet of minder betalen van reclamebelasting mag er van ondernemers of inwoners gevraagd worden om een serieuze en kwalitatief goede investering te doen in 'hun rotonde'. Dit voorstel past in de oproep van de Zoetermeerse VVD om met de Kleine Kwaliteit aan de slag te gaan om de stad, in kleine stapjes, steeds beter wordt gemaakt vanuit de 'Zoetermeer is heel, Zoetermeer is schoon en Zoetermeer is veilig’. 

De gemeente Zoetermeer staat ondanks de brede wens tot groei van het aantal woningen al jaren onderaan als het gaat om procentuele toename van het aantal woningen. Er zijn binnen de gemeente Zoetermeer veel bouwlocaties waar ontwikkelaars staan de springen om te starten. Ondanks de groei van het aantal projectmanagers binnen het projectenbureau zijn er nog steeds projecten die door een gebrek aan medewerkers niet kunnen starten. ‘Marktpartijen zijn goed in staat om plannen te realiseren die binnen de door de gemeente gestelde kaders passen’, aldus VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Het aan marktpartijen overlaten van het ontwikkelen van projecten scheelt ambtelijke capaciteit en kosten. Het aan marktpartijen overlaten van het ontwikkelen van woningen kan een verdere versnelling realiseren van de groei van het aantal woningen'.

Tijdens het begrotingsdebat op 7 november heeft de Zoetermeerse VVD, samen met D66, Zó! Zoetermeer, CDA, GroenLinks, Zoetermeer Vooruit en PvdA , een motie ingediend dat het college verzoekt om binnen het gemeentelijke vastgoed of met economische partners (zoals DIF), één of meerdere geschikte ruimtes voor een langere periode beschikbaar te stellen als stille studieruimte. ‘In het weekend is géén stille studieruimte beschikbaar voor studenten en scholieren’, aldus VVD-commissielid Quinten de Gruijter die met de mede-studenten in de Zoetermeerse raad deze motie heeft opgesteld: ‘In Zoetermeer zijn ruimtes aanwezig die als stille studieruimtes kunnen dienen. Voorts heeft het college in het coalitieakkoord zich onder meer ten doel gesteld om zich volop in te zetten voor de ontwikkeling van de Zoetermeerse studenten. De gemeenteraad heeft al eerder ingestemd met een motie om een stille studieruimte voor langere tijd beschikbaar te stellen voor studenten’.

Er zijn in Zoetermeer geen MBO technische opleidingen. Er is tegelijkertijd een groot tekort aan vakmensen met een MBO Techniek achtergrond. VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘De stichting Haagbouw op zoek naar een locatie buiten de bestaande locaties in Rotterdam en Den Haag. Deze stichting helpt zowel jongeren als zij-instromers aan een MBO Bouw opleiding. Met de motie ‘Bouwen aan meer MBO-opleidingen’ heb ik het college in het begrotingsdebat gevraagd in contact te treden met Stichting Haagbouw en te onderzoeken of we deze opleider naar Zoetermeer kunnen halen en hierover te rapporteren voor het voorjaarsdebat van 2023’.

In de Zoetermeerse  gemeenteraad wordt al sinds de ontwikkeling van de nota Dierenwelzijn over rattenoverlast gesproken. Eenden en andere vogels aan wie brood gevoerd zijn grote overlastgevers. In andere gemeenten is al jaren geleden is gezocht naar oplossingen voor overlast van ratten door een overvloed aan etensresten. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Zogenoemde broodcontainers zijn een effectief middel tegen overlast van ratten en muizen, omdat ook mensen die hun oude brood niet willen weggooien op deze manier dat woord kwijt kunnen. Mensen moeten zich bewust worden dat wij zelf plagen veroorzaken door al dat voedsel op straat, met alle overlast als gevolg’.

‘We moeten alles op alles zetten om aan een samenleving te werken waarin iedereen meedoet’, aldus VVD-raadslid Vivianne van Yperen; ‘Zoetermeer kent een hardnekkige problematiek rondom de doelgroep van jongvolwassenen die niet naar school gaan, niet werken en wel kans maken op een criminele carrière. De no-nonsense aanpak van De Harde Leerschool is bewezen succesvol'. Meer dan 50% van de deelnemers heeft na afloop van het programma een baan of opleiding. De stichting De Harde Leerschool biedt (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder een nieuwe kans biedt om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij. De kandidaten krijgen een uniek en pittig programma voorgeschoteld dat zorgt voor een duurzame gedragsverandering. De Harde Leerschool over de unieke aanpak: ’Met onze programma’s willen we zoveel mogelijk deelnemers motiveren om nieuwe stappen te zetten richting werk of een opleiding. Hoe wij dit doen? Door rugby in te zetten als middel om te komen tot een blijvende gedragsverandering. Zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid; daar sturen we op. Met deze no-nonsense aanpak maken wij mensen snel werkfit’.

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal woninginbraken in Nederland weer is gestegen. ‘Het aantal inbraken in Zoetermeer is weliswaar licht is gedaald maar elke inbraak is er één teveel is’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Ook ondernemers ondervinden schade en overlast door inbraken, vernielingen en andere vormen van criminaliteit in winkelgebieden en bedrijventerreinen. De keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen bewezen hebben bij te dragen aan een effectieve preventie tegen deze vormen van ‘high impact crime. Echter, noch in de huidige (geactualiseerde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer noch op de website van de gemeente Zoetermeer actief het gebruik van de voornoemde keurmerken onder de aandacht wordt gebracht of gepromoot’.

Zoetermeer heeft een flinke bouwambitie. In de bouwplannen bestaat vanzelfsprekend ook veel aandacht voor de leefomgeving zien. De Zoetermeerse VVD vindt dat deze aandacht voor de leefomgeving ook zichtbaar moet zijn ten opzichte van de gehele stad. ‘Zoetermeer heeft namelijk nog veel plekken die een kleine opknapbeurt kunnen gebruiken’, aldus VVD-fractievoorzitter Lisette Meier: ‘Denk aan afgebladderde verf, kapotte bankjes, gekke parkeerplekken, lelijke hoekjes en dergelijke. Inwoners hebben vaak het beste zicht op waar die plekken is de stad of in de eigen wijk zijn’.

Stilstaan bij de crisistijd waarin we nu leven. Zo startte VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer haar inbreng in het begrotingsdebat over de begroting 2023 – 2026 op 7 november. ‘We gaan het immers hebben over onze begroting, iets waar vele Zoetermeerders thuis ook de nodige gesprekken over zullen voeren.  Maar dan uiteraard over hun eigen begroting. De energiekosten stijgen de pan uit en velen om ons heen, inwoners en ondernemers, hebben dagelijks zorgen over de rekeningen’, aldus Lisette Meijer: ‘Gelukkig doet de gemeente veel om te voorkomen dat mensen in de problemen raken of, wanneer die problemen er reeds zijn, mensen te helpen hier uit te komen’. Maar naast die directe, vaak financiele en inviduele hulp, kan de gemeente ook iets anders doen om het voor de inwoners beter te maken. En dat is bouwen aan onze stad. Letterlijk en figuurlijk. Met aandacht voor de Gote Kwaliteit maar ook Kleine Kwaliteit. 

De Zoetermeerse VVD zal tijdens het najaarsdebat op 7 november voorstellen dat het college gaat onderzoeken waar in Zoetermeer schaaktafels en groepen van schaaktafels in de buitenruimte in de wijken geplaatst kunnen worden en om op basis van die plannen tot plaatsing over te gaan. De liberalen stellen voor hiervoor € 20.000 vrij te maken om dit te financieren. VVD-raadslid Rob Duiven over zijn motie hiertoe: ‘Schaken aan schaaktafels in de buitenruimte, ook wel ‘urban chess’ genoemd, is een laagdrempelige, leuke, leerzame, uitdagende en ontspannende manier is om elkaar te ontmoeten, zelfs als men elkaars taal niet spreekt, en daarmee de kans op eenzaamheid tegengaat en de sociale cohesie en samenwerking in de wijken en buurten versterkt’. Steeds meer gemeenten gaan over tot het plaatsen van schaaktafels in de openbare ruimte. Urban Chess is een initiatief van Jesús Medina Molina  en kan daarbij rekenen op steun van onder meer NOC*NSF en de wereldschaakbond FIDE. Met zijn schaaktafels, die verspreid staan door het hele land, wil Molina mensen verbinden en daagt hij iedereen uit om mentaal fit te blijven.

In de lokale media zijn berichten verschenen over een mogelijk referendum over het openhouden van museum De Voorde. Op grond van de Referendumverordening hebben voorstanders van het openhouden van De Voorde tot en met 30 november 2022 de tijd om tenminste 4.964 handtekeningen te verzamelen voor een definitief verzoek tot het houden van een referendum. De Zoetermeerse VVD is tegen het openhouden van De Voorde en overigens ook tegen referenda in het algemeen en dus ook tegen dit referendum in het bijzonder. Waarom? Omdat het niet goed ging met het museum De Voorde en er zijn naar het oordeel van de VVD ook geen goede argumenten, om te veronderstellen dat het in de toekomst wel goed zal gaan. Gaven hoop en optimisme wellicht in de beginjaren nog aanleiding om de subsidie van de gemeente voort te zetten, de huidige situatie geeft wat de VVD betreft daartoe geen enkele aanleiding. Het museum is veel te duur voor de Zoetermeerse belastingbetaler. Elk jaar is minimaal € 842.000 nodig aan subsidie nodig om het museum overeind te houden. En dat terwijl er gefundeerde twijfel bestaat over het museum-concept, waar bovendien de Zoetermeerder amper belangstelling voor heeft of heeft getoond. En als klap op de reeds dure vuurpijl: het organiseren van een referendum kost Zoetermeer nog eens ongeveer € 500.000 extra.

Op maandag 17 oktober vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om de noodopvang ook na het aflopen van de huidige bestuursovereenkomst met één of twee jaar te vernieuwen en uit te breiden tot maximaal 630 plaatsen. De huidige overeenkomst voor de noodopvang van evident kansrijke asielzoekers en statushouders loopt namelijk op 9 februari 2023 af. ‘Mensen die hun leven door oorlog, onderdrukking en geweld niet meer zeker zijn en in hun eigen regio op de vlucht zijn geslagen hebben recht op asiel, op een tijdelijke veilige opvang. In hun eigen regio of als dat niet anders kan elders in de wereld, waaronder ook Nederland en dus ook in Zoetermeer’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder asiel en integratie Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD steunt dit verzoek van het COA mits de strikte voorwaarden voor deze noodopvang hetzelfde blijven en dus dat de looptijd van de periode beperkt blijft tot de door het college voorgestelde termijn van twee jaar. Dus zonder de door het COA gevraagd verlengingsperioden van telkens één jaar’.

Woensdag 5 oktober vond in Parochieel Centrum de Kapelaan de goed bezochte Algemene Vergadering plaats van het Lokaal Netwerk Zoetermeer van de VVD. Naast de gebruikelijke onderwerpen voor een ledenvergadering, zoals over de financiën, stond ook de presentatie van het Actieplan Campagne en Communicatie 2022-2026 op de agenda. Op basis van de evaluatie van de afgelopen campagnes, die voor de gemeenteraadsverkiezingen als laatste, hebben Mark Baggerman, Ron van den Berg, Vivianne van Yperen en Lisette Meijer hun schouders onder het opstellen van een actieplan gezet dat de uitgangspunten, aanpak en werkwijze beschrijft hoe de Zoetermeerse VVD de komende periode de campagnes en communicatie van en naar samenleving en leden wil gaan doen. Het actieplan werd voor VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer toegelicht. De discussie die volgde was levendig en constructief en leidde tot een brede steun voor de voorstellen.

Na zware jaren is de horeca in Zoetermeer bezig met een opleving. Zo ook in de Dorpsstraat, waar vorige jaar een nieuwe koers is ingezet met een clustering van horeca in het hart van het gebied. Met de herfst en kortere dagen in aantocht, viel het de Zoetermeerse VVD op, dat in tegenstelling tot het Stadhuisplein, er geen terrasverwarming aanwezig is. Navraag leerde dat ondernemers denken dat het gebruik van terrasheater niet is toegestaan in de omgeving Dorpsstraat. ‘Sommige ondernemers aan dit plein hebben beperkte ruimte binnen en zouden een veel langere periode omzet kunnen draaien als het op de terrassen nog fijn vertoeven is’, aldus VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Daarom heb ik namens de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen hierover aan het college gesteld. Ik wil graag weten of er een verschil is in terrasrechten bij deze horecapleinen'.

Op woensdagavond 24 februari 2021 crashte een auto tegen de verkeerslichten op de kruising van de Aziëweg, Europaweg en Australiëweg. In razend tempo werd een tijdelijke verkeersinstallatie neergezet zodat de kruising weer veilig gebruikt kon worden. Tot bevreemding van de Zoetermeerse VVD staat na bijna anderhalf jaar na het ongeluk die tijdelijke installatie er nog steeds en is de schade aan de permanente installatie niet gerepareerd. Op 15 augustus stelde VVD-raadslid Jeffrey van Gils daar schriftelijke vragen over. Uit de antwoorden van het college op 9 september blijkt dat de verkeerslichten in oktober 2022 gerepareerd zullen worden. Verloren informatie over de revisiegegevens en exacte afmetingen van de fundering zijn de reden dat de reparatie op zich wachten. ‘Beter laat dan nooit natuurlijk’, laat Van Gils weten: ‘Gelukkig treft het college zelf de les dat het bewaren van revisiegegevens van de verkeersregelinstallaties in het vervolg zorgvuldiger moet’.

In het bouwbesluit van 2012 is in de wet opgenomen dat kantoren na 1 januari 2023 alleen na nog maar in gebruik mogen worden genomen als ze energielabel C (of beter) hebben. Dit betekent dat kantoren zonder energielabel of met een energielabel lager dan C niet meer gebruikt mogen worden als kantoor. ‘De gemeente wordt verantwoordelijk voor de controle en handhaving op het energielabel. Daarbij is het mogelijk om eigenaren die niet voldoen aan de normering dwangsommen tot € 20.000 per dag op te leggen of het pand te sluiten’, aldus VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Sommige ondernemers komen uit een zware tijd en hebben nu te maken met hoge inflatie- en energiekosten. De Zoetermeerse VVD zou het heel erg vinden als ondernemers op 1 januari 2023 hun personeel niet meer mogen ontvangen. De Zoetermeerse VVD maakt zich zorgen over de continuïteit van sommige van onze ondernemers en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college’.

Op maandag 12 september stond de besluitvorming over de toekomst van museum de Voorde op de agenda. In de vergadering van de commissie Samenleving op 29 augustus hadden de fracties in de Zoetermeerse gemeenteraad al hun degens gekruist over het raadsvoorstel om de subsidierelatie met de stichting Museum De Voorde te beëindigen. ‘De Zoetermeerse VVD heeft naar aanleiding van het behandeling van het raadsvoorstel in de commissie Samenleving nog eens goed alle door de insprekers en fracties ingebrachte argumenten tegen het licht gehouden. De VVD heeft geen argumenten gehoord die ons oordeel over de toekomstkansen van museum De Voorde anders laat zijn’, zo begon VVD-raadslid Rob Duiven zijn betoog: ‘Het ging niet goed met het museum De Voorde en er zijn naar het oordeel van de VVD ook geen goede argumenten, om te veronderstellen dat het in de toekomst wel goed zal gaan. Gaven hoop en optimisme wellicht in de beginjaren nog aanleiding om de financiële bijdragen van de gemeente voort te zetten, de huidige situatie geeft wat de VVD betreft daartoe geen enkele aanleiding. Het museum is duur voor de Zoetermeerse belastingbetaler. Te duur omdat er twijfel bestaat over het museum-concept, waar bovendien de Zoetermeerder amper belangstelling voor heeft of heeft getoond’.

Op maandag 12 september stond het raadsvoorstel Besteding SPUK-gelden energiearmoede op de agenda. De rijksoverheid heeft geld ter beschikking gesteld dat moet worden ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Zoetermeer ontvangt voor maatregelen tegen energiearmoede in totaal € 1.440.978,- van de rijksoverheid. Het bedrag wordt ontvangen met een specifieke uitkering (SPUK) en de besteding moet uiterlijk 31 december 2023 zijn afgerond. VVD-raadslid Berend Aptroot voerde namens de fractie van de Zoetermeerse VVD het woord: ‘De Zoetermeerse VVD naar deze regeling gekeken vanuit een paar invalshoeken. Besteden we het geld effectief, is het uitvoerbaar en hoe kunnen we er snel voor zorgen dat onze inwoners een lagere energierekening krijgen. Het voorstel van het college beantwoordt niet volledig aan deze invalshoeken. Daarom heeft de Zoetermeerse VVD het initiatief genomen voor een amendement dat samen met de LHN, PDvZ, Zoetermeer Vooruit, PvdA, PVV en CDA is ingediend’.

In de week van 5 september 2022 kondigde de minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan dat de rijksoverheid 2000 flexwoningen heeft gekocht waarop gemeenten en woningcorporaties zich kunnen inschrijven. De minister beoogt hiermee de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. ‘Dan moeten we alleen een plekje voor ze vinden’, aldus VVD-raadslid Jeffrey van Gils in mondelinge vragen aan het college tijdens de raadsvergadering van 12 september: ‘Dat komt bovenop de al ambitieuze doelen van het Rijk over het aantal te bouwen flexwoningen in heel Nederland’. Dit is niet de eerste keer dat de term ‘flexwoningen’ in een raadsvergadering valt. ‘Het mag duidelijk zijn dat de politieke wil er over de hele breedte is, landelijk maar ook lokaal. Bij het neerzetten is het tempo echter nog ver te zoeken’, aldus van Gils: ‘Alleen op de Ruimtebaan zijn we in Zoetermeer bezig met flexwoningen, en daar duurt dat proces nu al drie jaar en is pas over een jaar afgerond. Dat kan in onze optiek veel sneller en ook veel meer’.

Laatste update 21-09-2022

Op deze webpagina houden we je op de hoogte van alle informatie over het ziekenhuis. Liever per mail op de hoogte blijven, meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Helaas staan de kranten al een paar maanden vol met negatief nieuws over het ziekenhuis, deze zomer zagen we de directeur zelfs bij de talkshows aanschuiven om te praten over het tijdelijk sluiten van de Spoedeisende Hulp (SEH). Dat roept een hoop vragen op, ook bij ons. Op deze pagina zoomen we in op wat er aan de hand, wat we nu weten, en wat we als politieke partij (kunnen) doen.

Wat is er aan de hand?

Er spelen op dit moment 2 zaken door elkaar heen, de toekomst van het Ziekenhuis en de tijdelijke sluiting en inmiddels wijziging van de Spoedeisende Hulp (SEH). We gaan hier vooral in op de toekomst van het Ziekenhuis, lager op deze pagina staat alles over de SEH.

Rommelige geschiedenis

Wie al een tijdje in Zoetermeer het nieuws volgt zal niet verbaasd hebben opgekeken dat begin dit jaar het ziekenhuis weer negatief in het nieuws was. Het is namelijk niet de eerste keer en ondertussen bijna tot een traditie geworden dat er een nieuw plan voor de toekomst van het ziekenhuis wordt gepresenteerd. Al in 1988 vlak na de oprichting waren en financiële problemen en in 2006, 2011, en 2015 waren er nieuwe plannen die de toekomst moesten veiligstellen. Bij de laatste in 2015 fuseerde (samenwerken) de besturen van het Reinier de Graaf Ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, en LangeLand Ziekenhuis. Die samenwerking heet de Reinier Haga Groep (RHG). Helaas begon het in 2019 weer te rommelen toen het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft uit de samenwerking met het LangeLand Ziekenhuis en het Haga Ziekenhuis wilde stappen.

Hoofdlijnenakkoord

Inmiddels duurt de 'ontvleching' zoals dat dan heet al veel te lang en dat gaat samen met een hoop onzekerheden. Begin dit jaar leek er ineens schot in de zaak toen via de pers details het 'hoofdlijnenakkoord' uitlekte (ten tijden van schrijven 21-09-2022, is dit hoofdlijnen akkoord niet openbaar beschikbaar en voor de politiek niet inzichtelijk). Opvallende maatregelen daaruit zijn:

  • Het verdwijnen van de Intensive Care;
  • Afschaling van de Spoedeisende Hulp (SEH);
  • Onzekere toekomst voor de geboortezorg;
  • Kleiner gebouw. 

Rol van de gemeente(raad)

Aan de zijlijn

Net als veel inwoners schrokken wij van deze berichtgeving. Tegelijkertijd werden we meteen confronteert met het feit dat de gemeente(raad) formeel helemaal geen gesprekspartner is als het over de zogenaamde 'acute zorg' aankomt, het ziekenhuis dus. Het is daarbij heel belangrijk om te weten dat de plannen dus niet van de gemeente komen, niet met de gemeente zijn besproken of afgestemd, en de gemeenteraad deze niet hoeft goed te keuren. Tegelijkertijd zijn we de volksvertegenwoordiging van Zoetermeer en voelen we ons wel verantwoordelijk voor zo'n belangrijke maatschappelijke functie als de ziekenhuiszorg. Aan de zijlijn kijken hoe anderen over ons ziekenhuis praten past daar niet bij, daarom hebben we zo goed en zo kwaad als dat gaat onszelf in de discussie geprobeerd te mengen, deels met succes.

Wie gaat er over

Wie er wel over het ziekenhuis gaan zijn op de eerste plaats het ziekenhuis zelf en de directe partners Reinier de Graaf Ziekenhuis en Haga Ziekenhuis. Daarnaast de zorgverzekeraars, voornamelijk CZ en Menzis, de financierders (banken), en het garantstellingsfonds. Daarbij moeten zij uiteraard afspraken maken die passen binnen de wetten en regels die voor ziekenhuiszorg gelden.

Toch in actie

Nadat duidelijk werd dat deze 'stakeholders' zoals zij in jargon worden genoemd met een plan zouden komen waarbij het LangeLand Ziekenhuis een ondergeschikte rol zou krijgen waarbij het een afgeschaald ziekenhuis zou worden hebben we direct aan de bel getrokken. We zijn met de gemeenteraad in debat gegaan, we hebben met de hele gemeenteraad uitgesproken dat het ziekenhuis volwaardig moet blijven, we hebben een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd en we gaan alle plannen door een externe partij laten toetsen. Inmiddels hebben we ook kunnen bereiken dat onze burgemeester en wethouder zorg elke 2 weken worden 'bijgepraat' (het is geen overleg) over de plannen voor het ziekenhuis. 

Hoe verder

Zoals eerder gezegd staan we aan de zijlijn als lokale politiek, maar daar laten we het niet bij zitten. We gaan zo goed en zo kwaad als dat kan vechten voor een toekomstplan met een volwaardig LangeLand Ziekenhuis met daarbij:

  • Volledige 24/7 Spoedeisende Hulp!
  • Een Intensive Care!
  • Zekerheid voor de acute verloskunde en geboortezorg!

 Concreet gaan we dit jaar nog: 

  • Een rondetafelgesprek organiseren met experts uit de zorg.
  • Een second opinion laten uitvoeren zodra het hoofdlijnenakkoord openbaar is.
  • Lobby'en bij de Tweede Kamer en de Minister voor een volwaardig ziekenhuis in een stad met 125.000+ inwoners.

Helpen?

Vanuit de gemeenteraad hebben we een vragenlijst gemaakt om het LangeLand te redden. We willen zoveel mogelijk verhalen en ervaringen met het LangeLand ophalen om zo aan te kunnen geven hoe belangrijk het behouden ervan is. Jij kan ons helpen door de vragenlijst hier in te vullen.

Tijdelijke sluiting SEH en 'heropening'

Midden in de zomer werd iedereen overvallen door het nieuws dat het LangeLand de kwaliteit op de Spoedeisende Hulp (SEH) niet meer kon garanderen en zich gedwongen voelde de SEH 3 dagen per week te sluiten. Aan de basis van deze problemen ligt een personeelstekort. De tijdelijke sluiting zou van 1 augustus tot 1 oktober duren. Inmiddels is duidelijk dat per 1 oktober het ziekenhuis weer 7 dagen per week open is, maar tussen 21:00 en 08:00 geen ambulances ontvangt.

Gemeente en inwoners betrekken

Deze tijdelijke sluiting was een acute noodgreep en kwam voor iedereen onverwacht. De gemeente moet in principe bij een wijziging in het aanbod van Spoedeisende hulp betrokken worden, dat is niet gebeurd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het ziekenhuis gewezen op het feit dat zij ook met de gemeente en de inwoners in gesprek moeten. Bij de nieuwe situatie (per 1 oktober) lijkt hier meer gehoor aan te worden gegeven. Het is nog onduidelijk wat er met de input van de gemeente gedaan gaat worden. 

Tijdlijn

Omdat het lastig is alles wat er gebeurd bij te benen staat hier een tijdlijn van alles wat zich heeft afgespeeld. 

28-11-2019 - De medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis (onderdeel van de RHG) zegt het vertrouwen op in het bestuur.

30-12-2020 - Er komt definitief geen verdere fusie tussen de 3 ziekenhuizen uit de Reinier Haga Groep.

16-09-2021 - LangeLand ziekenhuis en Haga Ziekenhuis gaan fuseren, Reinier de Graaf Ziekenhuis gaat alleen verder.

19-05-2022 - Details uit hoofdlijnenakkoord lekker uit, LangeLand wordt uitgekleed, toekomst onzeker.

30-05-2022 - Schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Hijink aan de Minister over de toekomstplannen van het LangeLand Ziekenhuis. (Beantwoording 11-07-2022)

21-06-2022 - Intensive Care zou volgens lek definitief verdwijnen

24-06-2022 - Op initiatief van VVD debat over toekomst LangeLand

04-07-2022 - Debat in de gemeenteraad, unanieme uitspraak behouden ziekenhuis, brandbrief naar de Tweede Kamer, Onafhankelijk onderzoek naar plannen.

25-07-2022 - Aankondiging LangeLand sluit tijdelijke de Spoedeisende Hulp (SEH) 3 dagen in de week tussen 1 augustus en 1 oktober.

25-07-2022 - Schriftelijke vragen van de VVD over brandbrief naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het indienen van een verzoek tot militaire bijstand om de Spoedeisende Hulp open te houden. (Beantwoording 17-08-2022)

26-07-2022 - Schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Van Haga over de tijdelijke sluiting (Beantwoording 19-08-2022)

02-08-2022 - Eerste dag van de tijdelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH)

16-08-2022 - Schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Hijink aan de Minister over de tijdelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH) (Beantwoording 19-08-2022)

17-08-2022 - Andere ziekenhuizen kunnen voldoende bijspringen, van noodtoestand in Zoetermeer daarom geen spraken

22-08-2022 - Brief van Minister die bevestigd dat de gemeente moet worden betrokken bij de plannen over de Spoedeisende Hulp (SEH) 

25-08-2022 - Burgemeester verstuurd brandbrief naar de Tweede Kamer (07-09-2022 Tweede Kamer besluit de Minister om een reactie te vragen).

19-09-2022 - Plannen voor heropening Spoedeisende Hulp (SEH) zijn duidelijk, SEH weer alle dagen open, maar tussen 21:00-08:00 geen ambulances. Gemeente wil weten wat de Eerstelijnszorg (huisartsen) en Inspectie van de plannen vindt.

21-09-2022 - Bewonersbijeenkomst georganiseerd door LangeLand Ziekenhuis over de plannen voor de Spoedeisende Hulp

01-10-2022 - Geplande heropening Spoedeisende Hulp

Verwacht in 2022 - Besluit over het hoofdlijnenakkoord en 'ontvlechting' van Reinier Haga Groep (RHG), publicatie van het hoofdlijnenakkoord.

Verwacht begin 2023 - Besluit over fusie tussen Haga Ziekenhuis en LangeLand Ziekenhuis.

 

 

 

 

Vrijdag 9 september bracht VVD Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen een werkbezoek aan de fractie van de Zoetermeerse VVD. Onderwerp van gesprek was het thema veiligheid, het onderwerp dat Ingrid Michon in portefeuille heeft in de Tweede kamerfractie van de VVD. VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer en raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven ontvingen Ingrid in de VVD-fractiekamer in het Zoetermeerse stadhuis. Niet alleen veiligheidgerelateerde issues kwamen aan bod maar uiteraard werd ook aandacht besteed andere actuele politieke onderwerpen zoals de aanpak van de asielproblematiek en de koopkrachtontwikkelingen. Belangrijke onderwerpen over veiligheid die zijn besproken waren onder meer de (financiering van de) aanpak van ondermijnende criminaliteit, achterblijvende politiesterkte in Zoetermeer, effectieve aanpak jeugdcriminaliteit en -bende’s, landelijke en lokale aanpak van illegaal vuurwerk. Kortom, onderwerpen die zowel op lokaal als landelijk niveau een gedegen aanpak verdienen. En daarom is het belangrijk dat er lokale partijen zijn zoals de Zoetermeerse VVD die goed toegang hebben tot de landelijke politiek in Den Haag.

Maandag 5 september besprak de commissie Samenleving het raadsvoorstel Procesvoorstel evenementenbeleid. Het evenementenbeleid van Zoetermeer dateert uit 2016. Na vijf jaar heeft in december 2021 een evaluatie plaatsgevonden. De conclusie is dat het evenementenbeleid moet worden geactualiseerd. De raad beslist dan over de participatieprocedure met betrekking tot het nieuwe beleid of een wijziging hiervan. ‘Kort en bondig; Goed voorstel, gedegen uitwerking, vooruit met de geit’, aldus VVD-commissielid Ruud van den Beukel die namens de Zoetermeerse VVD het woord voerde: ‘Iets langer. Het evenementenbeleid is van groot belang, omdat dit onze inwoners en ondernemers de komende jaren op allerlei manieren gaat raken. Het is zaak dat we daarin een goede balans houden tussen levendigheid en leefbaarheid’.

‘In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Met gelijke kansen en gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Zoetermeer. Mensen zijn weliswaar niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is’, zo begon VVD-raadslid Rob Duiven zijn betoog in het kader van het debat in de commissie samenleving over het raadsvoorstel Versterken Antidiscriminatievoorziening. Op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (WGA) zijn gemeenten sinds 2009 verplicht te voorzien in een antidiscriminatievoorziening (ADV). Dit is een meldpunt voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en registratie van klachten.

Maandag 20 augustus vond het debat plaats in de commissie Samenleving over ‘de toekomst van de culturele sector’. Dit naar aanleiding van een agenderingsverzoek van de PvdA, GroenLinks en D66. De aanvragers van het agenderingsverzoek wilden duidelijkheid over de toekomst van de culturele sector in Zoetermeer. ‘Omdat hierover volgend de aanvragers onduidelijkheid zou bestaan’, stelde VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Rob Duiven in zijn inbreng: ‘Maar die onduidelijkheid over de toekomst is er niet! Want de raad heeft vorige jaar nog, op 19 mei 2021, de Cultuurvisie 2030 vastgesteld die in 2019 en 2020 in het kader van een uitgebreid participatietraject met de input van de culturele partners en inwoners van onze stad is gemaakt. Het aangevraagde debat is dus onnodig en ontijdig’.

‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, zo begon VVD-raadslid en woordvoerder cultuur Rob Duiven zijn inbreng in het commissiedebat over het raadsvoorstel om de subsidie van het museum De Voorde te beëindigen. ‘Je kan beter iets voortijdig stoppen dan doorgaan tot het helemaal verkeerd gaat. De wijsheid in dit spreekwoord is van toepassing op het museum De Voorde’ aldus Duiven: ‘Het museum is in april 2019 geopend als het museum over identiteit en het dagelijks leven. Het museum is er tot op heden niet in geslaagd om de doelstelling qua bezoekersaantallen te halen. Zelfs niet in het startjaar 2019, dus nog voor Corona, met maar liefst 50% minder bezoekers dan beoogd. De Zoetermeerse VVD staat voor het zinvol en effectief uitgeven van gemeenschapsgeld. Het blijven financieren van een niet-succesvol gebleken museum is niet zinvol en is niet effectief. Daarmee moeten we dus mee stoppen’.

Gemeenten lopen de kans tegen hun wil in de klappen op te moeten vangen van een disfunctioneel asielstelsel. Er zijn veel betere oplossingen voor het asielbeleid dan het buitenspel zetten van de lokale democratie. Dat vinden héél veel leden van VVD-fracties verspreid over heel Nederland. Door die leden zijn er brieven gestuurd aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer omdat ten aanzien van het asielbeleid ‘in plaats van het karwei van het oplossen van de oorzaken aan te gaan, men naar beneden trapt met almaar meer symptoombestrijding’. ‘Het verkiezingsprogramma van de VVD biedt heldere en bruikbare maar vooral ook veel effectievere handvaten om het probleem van de vastgelopen asielopvang aan te pakken’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder asiel en integratie Rob Duiven: ‘Te beginnen met het organiseren van een veilige opvang in de regio en het op orde brengen van de buitengrenzen van de EU. Het opofferen van de lokale democratie is geen oplossing voor het probleem, niet eens een slechte oplossing. Daarom staat de ook handtekening van de Zoetermeerse VVD onder de brief aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer’.

De Kinderombudsman heeft op 14 juni 2022 het rapport ‘In eenzaamheid gepest; Kinderen over hun ervaringen met pesten en (het gebrek aan) hulp bij pesten’ uitgebracht. In de conclusies staat dat de meeste kinderen worden gepest vanwege hun uiterlijk, kleding en/of gedrag. ‘Een belangrijk knelpunt hierbij is dat wanneer kinderen op meerdere plekken in hun leven worden gepest, zoals op school, in de buurt en online, er niemand is die zich overal verantwoordelijk voelt, Er is niemand die zich verantwoordelijk voelt pesten domeinoverstijgend aan te pakken’, aldus de Kinderombudsman. VVD-raadslid Rob Duiven heeft naar aanleiding van dit rapport vragen gesteld aan het college van B&W. Het college deelt de mening van de Zoetermeerse VVD dat alle betrokkenen zich actief moeten inzetten om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig aan te pakken. Het rapport geeft volgens het college echter geen aanleiding het beleid en aanpak in Zoetermeer te herzien omdat vanuit het veiligheidsdomein, het sociaal domein en het domein vrije tijd structureel veel aandacht wordt besteed aan het bestrijden van pestgedrag.

Op 26 juli heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen gesteld aan het college van B&W over  de onacceptabele uitkleding van de zorg in Zoetermeer door het tot 1 oktober sluiten van de voor drie (werk-)dagen per week. ‘Pas op donderdagavond 21 juli is de gemeente telefonisch op de hoogte gesteld van de tijdelijke sluiting van de spoedeisende hulp in het LangeLand Ziekenhuis vanaf 2 augustus. In dat gesprek werd een verdere schriftelijke toelichting toegezegd’, zo laat het college in het antwoord op de vragen weten. Dat de gemeenteraad niet door het college maar door berichten in de media op de hoogte werd gesteld komt doordat het college nog in afwachting was van de schriftelijke toelichting, zodat de gemeenteraad volledig geïnformeerd kon worden. In de tussentijd berichtten de media al over de ontwikkelingen. ‘Het spreekt voor zich dat het college niet te spreken was over deze gang van zaken en dit ook aan het ziekenhuis heeft laten weten', aldus verantwoordelijke wethouder Ter Laak (CDA). 

Op woensdagavond 24 februari 2021 crashte een auto tegen de verkeerslichten op de kruising van de Aziëweg, Europaweg en Australiëweg. In razend tempo werd een tijdelijke verkeersinstallatie neergezet zodat de kruising weer veilig gebruikt kon worden. Echter bijna anderhalf jaar na het ongeluk staat die tijdelijke installatie er nog steeds en is de schade aan de permanente installatie niet gerepareerd. Een doorn in het oog van VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Waarom duurt het herstel van de permanente installatie zo lang? Ik heb daarom vragen aan het college gesteld waarom is de schade nog niet gerepareerd en wanneer de verkeerslichten worden gerepareerd?'.

In de media verscheen op 25 juli het bericht dat per 2 augustus het LangeLand Ziekenhuis tot 1 oktober de Spoedeisende Hulp 3 dagen in de week sluit. Als officiële reden voor de gedeeltelijke sluiting wordt een gebrek aan gekwalificeerd personeel aangevoerd: er is onvoldoende gespecialiseerd personeel om op de afdeling kwalitatief goede zorg te leveren. Er wordt gewerkt aan een plan om de kwaliteit op de langere termijn wel te kunnen garanderen, aldus de mediaberichten. Een doorn in het oog van VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Aangezien acute en spoedeisende zorg zich niet laat beperken tot 4 dagen in de week komt daarmee de volksgezondheid in Zoetermeer op een onacceptabele manier in gevaar. Bovendien moet de raad deze berichten weer via de media vernemen. Dat doet de vraag rijzen of het college de ontwikkelingen ten aanzien van het ziekenhuis wel goed volgt’. De fractie van de Zoetermeerse VVD heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld of online is. ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat we ons in Zoetermeer actief moeten inzetten om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar nodig aan te pakken en daartoe met alle betrokken instanties, scholen, verenigingen, wijkteams en wijkagenten, hulpverleners etc. afspraken maken waar dit nog niet is gebeurd,’ aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Ik heb daarom bij het college in schriftelijke vragen naar aanleiding van een recent rapport van de Kinderombudsman gepleit voor een breed gedragen ‘anti-pesten-pact’. De Kinderombudsman heeft op 14 juni 2022 het rapport ‘In eenzaamheid gepest; Kinderen over hun ervaringen met pesten en (het gebrek aan) hulp bij pesten’ uitgebracht. In de conclusies staat dat de meeste kinderen worden gepest vanwege hun uiterlijk, kleding en/of gedrag. ‘Een belangrijk knelpunt hierbij is dat wanneer kinderen op meerdere plekken in hun leven worden gepest, zoals op school, in de buurt en online, er niemand is die zich overal verantwoordelijk voelt, Er is niemand die zich verantwoordelijk voelt pesten domeinoverstijgend aan te pakken’, aldus de Kinderombudsman.

‘Het LangeLand staat in de top 10 best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland’ en ‘LangeLand onderaan lijstje financieel gezonde ziekenhuizen’. Twee headlines van de afgelopen maanden die de situatie rondom het LangeLand samenvatten. Daar waar het LangeLand met grote tevredenheid een hoop zieke mensen weer beter maakt, ligt de begroting van het ziekenhuis zelf nog altijd doodziek aan de beademing op de intensive care’. Zo begon VVD-raadslid Jeffrey van Gils zijn bijdrage aan het door de Zoetermeerse VVD geïnitieerde en door de PVV, Zó! Zoetermeer, CU/SGP, D66, PvdA, GL en LHN mede-ingediend agenderingsverzoek. De Zoetermeerse gemeenteraad nam met overtuigende meerderheid de moties van de Zoetermeerse VVD aan voor het door het college aanvragen van een second opinion, het als raad organiseren van een rondetafelgesprek met hoogleraren, zorgbestuurders en andere experts en een oproep aan het college om alles op alles te zetten om de betrokken partijen te overtuigen en te motiveren dat voor Zoetermeer een volwaardig ziekenhuis moet worden behouden. Ook de VVD-motie om die het college opdraagt aan de Vaste Kamercommissie van VWS een brandbrief te sturen om in een ronde tafel in gesprek te gaan met de volksvertegenwoordiging van Zoetermeer over de gevolgen van het landelijke beleid op de lokale ziekenhuiszorg, kreeg raadsbrede steun.

De Zoetermeerse VVD vindt dat een trouwdag één van de mooiste dagen van je leven moet zijn en dat de gemeente dit ook als zodanig moet behandelen. De gemeente Zoetermeer heeft naar het schijnt deze zomer een tekort aan trouwambtenaren. VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Hierdoor worden bruidsparen voor het blok gezet: trouwen zonder voorgesprek of de datum verplaatsen. Dit terwijl bruidsparen al maanden van tevoren alles hebben geregeld, uitnodigingen verstuurd, feestzaal, fotograaf etc. Als je hoort hoeveel tijd en energie een bruidspaar in deze dag steken en als je dan een maandje van tevoren dit soort berichten krijgen. Dat kan gewoon echt niet’.

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken. Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie. Vanwege een nieuwe gemeenteraad was het nog het mandaat van het actiecomité te verlengen. De raad nam op 27 juni met algemene stemmen de daartoe strekkende motie aan.

Op maandag 27 juni vond in de Zoetermeerse gemeenteraad het voorjaarsdebat plaats. De raad heeft uitgebreid over de financiën van de gemeente Zoetermeer gesproken en zich uitgesproken over de plannen voor het nieuwe jaar. Voor de Zoetermeerse VVD verzorgde VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer de bijdrage: ‘De Zoetermeerse VVD is enorm blij met de richting die het coalitie-akkoord aan de stad geeft. En dat akkoord is gebouwd op de ambities uit de Zoetermeer 2040 visie. De perspectiefnota van dit jaar voegt daar inhoudelijk niet veel aan toe, hetgeen logisch is omdat het coalitie-akkoord later is overeengekomen. Maar de Zoetermeerse VVD heeft wel voorstellen om aan een aantal zaken richting te geven’.

Afgelopen weken stonden er meerdere keren berichten in de media dat het LangeLand Ziekenhuis uitgekleed zou worden. Veel over de exacte plannen blijft onduidelijk, maar het is het zoveelste onzekere hoofdstuk over de toekomst van het Zoetermeerse Ziekenhuis. Maandag 4 juli gaat de Zoetermeerse VVD hierover in de gemeenteraad in debat. De Zoetermeerse VVD stoort zich al geruime tijd aan de onrustige situatie rondom het LangeLand. In het verkiezingsprogramma sprak de partij al uit een ziekenhuis met Spoedeisende Hulp en Verloskunde behouden moet blijven. Uitzonderlijk want in de manier waarop ziekenhuizen in het land werken speelt de lokale politiek eigenlijk geen rol. Verzekeraars, financierders en de ziekenhuizen onderhandelen zelf onderling. Tot frustratie van VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Het veiligstellen van een goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning, oftewel de volksgezondheid, is de belangrijkste taak van de overheid. Niemand in Zoetermeer wil dan ook dat het ziekenhuis verdwijnt, dat blijkt ook wel uit reacties van inwoners. Hoe het dan kan dat die democratische wil aan de zijlijn staat terwijl financiers en verzekeraars onze gezondheidszorg reduceren tot Euro’s onderaan de balans, ik vind het onbegrijpelijk’.

In Zoetermeer worden 9,6% van de sociale huurwoningen bewoond door mensen die daar niet voor in aanmerking zouden komen als zij nu een sociale huurwoning aanvragen, de zogenaamde goedkope scheefwoners. Deze inwoners houden een sociale huurwoning bezet die eigenlijk is bedoeld voor mensen die onder de inkomensgrens van ongeveer € 41.000 (eenpersoonshuishouden) of ongeveer € 45.000 (meerpersoonshuishouden) vallen. ‘Gezien de lange wachttijden voor sociale huurwoningen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk doorstromen naar een bij hun inkomen passende woning’, aldus VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Daarom zetten we onder meer in op de bouw van middeldure huurwoningen, het realiseren van flexwoningen, en doorstroommakelaars. Echter de sociale huurwoningen blijven door subsidie altijd goedkoper en daardoor is het lucratief om te blijven hangen in een woning waar men eigenlijk geen recht meer op heeft. Jeffrey van Gils: ‘Een maatregel die gezien de wachtrijen nu keihard nodig is! Ik heb daarover schriftelijke vragen aan het college gesteld’.’.

Zaterdag 18 juni 2022 hield de fractie van de Zoetermeerse VVD een fractiedag op Scheveningen. Onder qua weeromstandigheden optimale condities was de hele fractie neergestreken in de vergaderaccommodatie van restaurant Villani aan de Tweede Haven. Terwijl in het meer noordelijke deel van de Scheveningse haven het vanwege vlaggetjesdag een drukte van jewelste was, kon de fractie in betrekkelijke rust met elkaar in gesprek gaan om de komende jaren nog beter op elkaar ingespeeld te raken. Deze teambuildingssessie werd kundig geleid door Jan Iedema zodat geheel in de VVD-traditie de fractieleden niet alleen serieus maar ook op relaxte wijze met elkaar in gesprek gingen over hoe samen nog meer uit het fractieteam gehaald kan worden.