Log in op Mijn VVD

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven lichtte in het Resultatendebat op 31 mei 2021 twee zinnen op uit de jaarstukken over 2020 waarin hij vond dat gemeentefinanciën goed waren samenvat: Gesteld wordt dat het structureel begrotingsbeeld onverminderd negatief blijft. Een incidentele meevaller is helaas geen oplossing een structureel probleem. ‘Nog steeds, en dus ook in 2020, vormen de hardnekkige tekorten op de wmo en jeugdzorg de hoofdmoot van dat structurele probleem’, zo hield hij de raad en het college voor: ‘Het sociaal domein is nog steeds een moeras van financieel levensgevaarlijk drijfzand waar we liever omheen sluipen. En het zou eigenlijk een innovatieplaats moeten zijn waar tijd, geld en ruimte is om beleidsbarrières te doorbreken en samen met alle betrokkenen te werken aan die zo veel benoemde en geroemde 'bedoeling'.

In het Algemeen Dagblad van 25 mei 2021 wordt melding gemaakt dat veel knoppen bij verkeerslichten helemaal niet in verbinding staan met het stoplicht. Deze ‘placebo-knoppen’ zijn vooral bedoelt om voetgangers en fietsers het gevoel te geven men controle heeft over wat er gebeurt. In sommige gevallen zijn de knoppen voor fietsers overbodig geworden omdat er overal lussen in de weg liggen die fietsers kunnen detecteren. Voor VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aanleiding schriftelijke vragen aan het college te stellen. ‘Zijn er in Zoetermeer ‘placeboknoppen’ zoals in het artikel is toegelicht, en zo ja, wat is de reden dat van dergelijke knoppen gebruik wordt gemaakt in Zoetermeer?’, zo wil hij van het college weten.

De nieuwe cultuurvisie 2030 heeft tot doel (in ambtelijke beleidstaal): het versterken van het culturele vermogen van de stadscultuur van Zoetermeer, het wonen in Zoetermeer aantrekkelijk te maken en de samenleving te versterken door culturele aanbod te bestendigen en vergroten. In thema’s en programmalijnen wordt in de uitwerking van dit doel voorzien. VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Thera Hoekstra: ‘Focus is nodig om dit doel te bereiken en focus is nu precies wat er enigszins mist in dit raadsvoorstel. De acht programmalijnen bedienen binnen Zoetermeer alles en iedereen, waardoor niemand er tegen kan zijn, maar waardoor ook niemand er echt baat bij heeft, ook de stad niet. Dit is de kool en de geit sparen’.

Een mooi succes voor VVD-wethouder Marc Rosier: maandag 17 mei ging de gemeenteraad officieus akkoord met de plannen voor de inrichting van het Entreegebied. Officieus want de stemming vindt later door middel van een zogenaamde briefstemming plaats omdat de raad digitaal vergadert. Maar afgaande op de reacties van de fracties kan worden aangenomen dat de plannen op een stevige meerderheid in de raad mogen rekenen. VVD-raadslid en woordvoerder Jeffrey van Gils: ‘De woningnood in Zoetermeer blijft groot, daarom moeten we bouwen en De Entree, onze nieuwe stadswijk langs de Afrikaweg gaat daaraan de grootste bijdrage leveren. Er is daarover vanaf het begin met inwoners gesproken en die hebben samen met de raad de eerste kaders gegeven voor een nieuwe leefbare, moderne en duurzame stadswijk met een gezonde mix aan woningen, voor starters, gezinnen en empty nesters’.

De Zoetermeerse VVD ging op woensdag 14 april voor de derde maal digitaal in gesprek met Ondernemend Zoetermeer. Dit keer lag de focus op de Zoetermeerse horeca-ondernemers die sedert het begin van de Corona-crisis zwaar getroffen zijn. Helaas was vangwege het debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen VVD minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ‘t Wout op het laatste moment verhinderd. Zijn plaats werd ingenomen door VVD Kamerlid Thierry Aartsen die, net als in april 2020, namens de landelijke politiek antwoord kon geven op een uiteenlopende reeks van vragen en opmerkingen. Voor de lokale invalshoek was Wethouder Jan Iedema aanwezig en VVD-raadsleden Vivianne van Yperen en Jeffrey van Gils. Naast actuele en acute zorgen kwamen ook diverse ideeën en suggesties naar boven over de periode na Corona om Zoetermeer voor wat betreft uitgaan en bruis weer in beweging te krijgen. Voor de Zoetermeerse inwoners, door Zoetermeerse ondernemers!

Burgemeester Bezuijen heeft tijdens het raadsdebat over de veiligheidssituatie op 12 oktober 2020 de raad toegezegd het veiligheidsbeleid te actualiseren. Maandag 12 april besprak de commissie samenleving van de Zoetermeerse gemeenteraad de concept-actualisatie van het Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer. Hierna volgt de participatieprocedure waarin de veiligheidspartners (denk aan het Openbaar Ministerie, en de politie) hun zienswijze kunnen geven, gelijktijdig met het ter inzage leggen voor iedereen die wil reageren. Deze termijn loopt tot 2 mei 2021. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid in de VVD-fractie Jeffrey van Gils: ‘Er worden een aantal terechte punten aangehaald in de concept-actualisatie, zoals de inzet op preventie en de persoonsgerichte aanpak. Dat klinkt goed, maar gaat het ook goed?  Ik heb daarom de burgemeester gevraagd om aandacht te houden voor de effectiviteit van het beleid. De VVD vindt dat veiligheid en de effectiviteit daarvan een duidelijke plek in de begroting en dus de P&C cyclus verdient. De huidige passages zijn namelijk vrij kaal en geven onvoldoende inzicht in hoe het ervoor staat met de veiligheid.

Op maandag 12 april besprak de commissie Stad van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel met de plannen voor De Entree. Dit was niet de eerste keer dat de raad zich bezighield met de nieuwe wijk. Deze keer ging het over de wijze waarop de ambities uit het eerder vastgestelde Masterplan De Entree waren verwerkt naar concrete ontwikkelkaders en kwaliteitsmaatregelen. Fractievoorzitter Rob Duiven voerde namens de VVD het woord: ‘Vorig jaar in het voorjaarsdebat vroeg de VVD vanwege de enorme woningnood niet verslappen in de ambitie in Zoetermeer te blijven bouwen. De motie 'Samen doorbouwen aan Zoetermeer' onderstreepte die noodzaak nog eens. Goed dus te kunnen constateren dat het tijdens Corona-crisis lukt om met de ontwikkeling van 4500 woningen in De Entree aan de stad toe te voegen, op tempo te blijven’.

Op 10 maart stelde de Zoetermeerse VVD vragen over deelname van Zoetermeer aan het voorgestelde 'deltaplan' om de sociale problematiek in kwetsbare wijken aan te pakken. Er zijn namelijk grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met armoede en achterstanden in deze wijken is aanleiding geweest voor burgemeester Jan Hamming van Zaanstad om namens vijftien burgemeesters de landelijke politiek op te roepen een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen. De Zoetermeerse VVD vindt dat de gemeente Zoetermeer zich actief moet opstellen als het gaat om het onderkennen en benutten van mogelijkheden tot extra financiële ondersteuning vanuit het rijk voor deze en vergelijkbare grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld in de oproep voor een deltaplan voor probleemwijken. In het antwoord op de vraag of het college bereid is te onderzoeken of Zoetermeer zich bij het initiatief en oproep kan aansluiten staat dat het college nader onderzoek hier naar gaat doen en de raad zo spoedig mogelijk zal informeren over de uitkomst. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Ik ben verheugd te kunnen constateren dat  het college de opvatting van de VVD deelt dat de gemeente zich actief moet opstellen als het gaat om het benutten van de mogelijkheden tot (extra) financiële ondersteuning vanuit het Rijk en dat het nu actief onderzoek gaat doen naar de kansen en mogelijkheden'.

Op de Algemene Vergadering van het Lokaal Netwerk van de VVD in Zoetermeer is Dick Faas gekozen als voorzitter. Dick is in het dagelijks leven commercieel en operationeel eindverantwoordelijk bij Entranz B.V. in Zoetermeer. Dit is een softwarebedrijf voor de evenementindustrie waar hij medeoprichter van is. Dick Faas: 'Als VVD'er is het ondernemerschap op een of andere manier dus nooit ver weg. Ik vond het al leuk om processen, procedures en organisaties op te bouwen en te verbeteren, maar met de vrijheden en de verantwoordelijkheden van het ondernemerschap erbij, zijn mijn werkdagen er nog veel leuker geworden.  Ik zet mij graag de komende periode in als voorzitter van de Zoetermeerse VVD'.

De impact van de Corona-maatregelen in enkele branches van het bedrijfsleven is ongelofelijk groot. Natuurlijk zijn er ook sectoren waar de impact van de maatregelen zich minder laat voelen, maar sectoren als de horeca, retail, evenementen, en contact beroepen, worden zwaar getroffen. Dat zijn juist ook die sectoren waar een 1½ meter-samenleving lastig of zelfs helemaal niet is te realiseren. De lokale VVD'ers willen alles bespreekbaar maken om de ondernemers in de stad te helpen, zoals het hele Marktplein benutten als horeca terrein, waarover de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld.

Met de komst van stadswijk Entree krijgt ook het stationsgebied bij de Mandelabrug een complete make-over. De plannen zijn naar de gemeenteraad gestuurd om verder te bespreken, verwacht wordt dat er in mei besluiten kunnen worden genomen. VVD-wethouder Marc Rosier: 'De Entree profiteert optimaal van de ligging binnen Zoetermeer, maar zeker ook van de centrale ligging in en goede aansluiting op de Randstad. Entree is een stadswijk waar onder andere het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer centraal staat. Daar hoort een goed bereikbaar OV-knooppunt voor de hele regio bij en een aantrekkelijk stationsgebied waar het prettig verblijven is'.

De stembureaus zijn gesloten, Nederland heeft op 17 maart gestemd. De VVD boekt een historische zege: voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog is een politieke partij vier maal achtereen de grootste met 35 zetels. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met de winst van de VVD zijn Nederland en Zoetermeer weer een stukje liberaler geworden. Een stevige steun in de rug voor het beleid en de aanpak van de VVD, landelijk èn lokaal. Tegelijk zie je dat Nederland ook deels versplinterd stemt en daar is voor ons ook werk aan de winkel. We zijn een echte volkspartij en we zijn er graag voor iedereen. Nu begint het proces van formeren en verdelen van het geld. Zoetermeer is het meest representatief voor Nederland dus het nieuwe kabinet kan bij ons te rade. Voor meer geld naar de gemeenten. Voor bouwen, veiligheid en weer versterken van de economie. Samen sterker verder!'.

Op maandag 15 maart sprak de gemeenteraad over het startdocument over de Transitievisie Warmte. Het aardgasvrij maken gaat bijna iedere inwoner en ondernemer merken. VVD-raadslid en woordvoerder op dit onderwerp Jan Willem Schotel: ‘Het zal een giga-operatie zijn die bijna elke woning, bijna elk pand in de stad zal betreffen. En aan deze uitdaging voegen we nog een paar extra toe: de operatie moet uiterlijk 2040 afgerond zijn en de transitie moet ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn. Haalbaar en betaalbaar voor eigenaren zowel als voor bewoners en huurders. De vraag is: hoe realistisch is die doelstelling?’.

Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is en we nog steeds zo veel mogelijk thuis blijven, ziet De Zoetermeerse VVD toch positieve signalen rondom de vaccinatiecampagne, de besmettingsaantallen en de bezetting in de ziekenhuizen en op de IC’s. Daarom is het ook nu tijd om weer goed te kijken naar de verschillende corona maatregelen. Reden dus ook om na te denken over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de horeca ondernemers om hun buitenterrassen weer te kunnen openen, liefst al vanaf eind maart. De VVD roept daarom het college op mee te denken over mogelijkheden om zo goed mogelijk samen met horeca- en andere ondernemers te bezien wat er allemaal nodig is om de zomermaanden zo winstgevend mogelijk door te komen. Dat betekent eerst en vooral ook luisteren naar de ondernemers zelf die vaak prima plannen en ideeën hebben. Het betekent ook dat serieus moeten worden gekeken kijken naar maatwerk en naar de minder vanzelfsprekende alternatieven die zullen worden aangedragen. De nood is hoog, en vraagt iets extra’s van de politiek. De VVD is bereid om daarvoor buiten de gebaande lijnen te gaan bijvoorbeeld door te willen kijken of het hele marktplein een terras kan worden en in winkelcentra ruimte komt voor meer terrassen.

Er zijn grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met armoede en achterstanden in deze wijken is aanleiding geweest voor burgemeester Jan Hamming van Zaanstad om namens vijftien burgemeesters de landelijke politiek op te roepen een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen. Het gaat om ruim een miljoen inwoners bij wie de problemen zich opstapelen, aldus de vijftien burgemeesters. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De Zoetermeerse VVD vindt dat de gemeente Zoetermeer zich actief moet opstellen als het gaat om het onderkennen en benutten van mogelijkheden tot extra financiële ondersteuning vanuit het rijk voor deze en vergelijkbare grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld in de oproep voor een deltaplan voor probleemwijken'.

Op maandag 8 maart behandelde de commissie Samenleving het agenderingsverzoek over de wijze waarop in Zoetermeer de participatie (tot voor kort samenspraak genoemd) plaats vindt bij met name binnenstedelijke woningbouwprojecten. VVD-raadslid Thera Hoekstra, binnen de VVD-fractie portefeuillehouder participatie: ‘Het is belangrijk dat de inwoners bijtijds worden meegenomen in de plannen. Dit is een moeilijke balans: zowel te vroeg als te laat informeren leidt tot vermijdbare discussies. Door goed te informeren over de plannen en het proces creëren we een groter draagvlak en door de inzichten die omwonenden delen, wordt de gemeenteraad voorzien van waardevolle input zodat verstandige besluiten genomen kunnen worden'. 

‘Als je het doet, dan moet je het goed doen’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven over de vraag hoe en wanneer het referendum over het nieuwe afvalbeleid in Zoetermeer zou meten plaatsvinden. De Zoetermeerse VVD is daarom voorstander om het referendum samen te laten vallen met komende gemeenteraadsverkiezingen. Want de VVD wil dat referendum goed wordt voorbereid, volgens de geldende regels, en dat kost tijd, bijvoorbeeld om de vraagstelling scherp te formuleren, de informatie- en communicatie naar inwoners goed in te richten en nog veel meer. 'Bovendien, hoe hoger de opkomst bij het referendum, hoe representatiever en overtuigender de uitkomst is', aldus Rob Duiven: 'De ervaring leert namelijk dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen veel hoger zijn dan bij apart georganiseerde referenda'.

Samen sterker verder. Ook na de crisis weer samen aan de slag, indachtig ook de titel van het VVD-verkiezingsprogramma. De samenvatting van het verkiezingsprogramma vind je hier. Op maandag 8 maart, vanaf 19.30 uur kan je daarover in gesprek met VVD-minister Stef Blok. Stel je vragen voor of tijdens de door de Zoetermeerse VVD georganiseerde interactieve livestream via Facebook Live. Stef Blok was onder meer fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en minister van Wonen en Rijksdienst, van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is op dit moment minister van Buitenlandse Zaken in het demissionaire kabinet Rutte.

In het kader van de campagne voor de Tweede Kamer-verkiezing op 17 maart vond er op donderdag 25 februari een geslaagd, interactief Facebook Live Event plaats. Tweede Kamerlid en nummer 5 op de VVD kandidatenlijst Dilan Yesilgoz-Zegerius, VVD Zoetermeer fractievoorzitter Rob Duiven en VVD Zoetermeer raadslid Jeffrey van Gils vragen beantwoordden vragen over hoe Nederland en Zoetermeer nog veiliger gemaakt kunnen worden. Via de chat ontvangen vragen van de deelnemers aan de livestream werden door moderator Lisette Meijer ingebracht. De vragen hadden onder meer betrekking op de aanpak van jeugdcriminaliteit en -overlast, wat de rol van de ouders of opvoeders hierbij hoort te zijn en wat preventie kan bijdragen. Maar er waren ook vragen over het aanpakken van het tekort aan politieagenten, de aanpak van lachgas, experimenteren met wijkrechtbanken zoals in Eindhoven gebeurd. Kortom, een reeks van thema's passeerde de revue waarin ook duidelijk werd dat veel landelijke onderwerpen relevant zijn voor Zoetermeer en omgekeerd. Voor na de Corona-tijd is dan ook de afspraak gemaakt dat Dilan op werkbezoek komt naar Zoetermeer om hier verder over te spreken. Heb je de livestream gemist? je kan hem via deze link bekijken. Vragen naar aanleiding van de livestream Dilan of de Zoetermeerse VVD? Je kunt hen bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. Zo heet het verkiezingsprogramma van de VVD 'Samen aan de slag'. Op woensdag 3 maart kan je daarover in gesprek met VVD Tweede Kamerlid en nummer 4 op de VVD kandidatenlijst, Bente Becker. Bente zit sinds 2017 in de Tweede kamer en is binnen de VVD-fractie belast met onder meer de portefeuilles integratie en inburgering, vreemdelingenzaken en internationaal migratiebeleid. Het Online Event wordt samen met de VVD Pijnacker-Nootdorp georganiseerd en is op 3 maart vanaf 19.30 uur te volgen via Facebook Live. Heb je vragen  over  of ideeën voor het nieuwe verhaal van de VVD, over nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd? Stel ze vooraf of tijdens het Online Event .

Hoewel 100% veiligheid niet mogelijk is, doen wij wel ons best om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Dankzij onze politie en inlichtingendiensten is Nederland een van de veiligste landen ter wereld. Onze geweldige agenten en andere hulpverleners verdienen onze volledige steun. Criminelen pakken we keihard aan. Zij moeten weten dat ze in Nederland vroeg of laat worden opgepakt en streng worden gestraft. Deze en andere standpunten over het thema Veiligheid en Recht staan in het verkiezingsprogramma van de VVD 'Samen aan de slag'. Op donderdag 25 februari discussiëren VVD Tweede kamerlid en nummer 5 op de kandidatenlijst Dilan Yeşilgöz-Zegerius, VVD Zoetermeer fractievoorzitter Rob Duiven en VVD Zoetermeer raadslid Jeffrey van Gils over het thema veiligheid in het online event via Facebook Live. Heb je vragen of ideeën over hoe we Nederland en Zoetermeer nog veiliger kunnen maken? Stel ze vooraf of tijdens het Online Event. Je kunt je hier voor dit event aanmelden. 

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe inburgeringswet van kracht. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Door de regierol bij de gemeente te leggen kan deze een betere en slimmere verbinding leggen tussen de inburgering en  de andere wettelijke taken in het sociaal domein: Jeugdwet, Participatiewet, Wmo 2015 en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  Veel nieuwkomers maken gebruik van een of meerdere voorzieningen op grond van deze wetten. De voorbereidingen op de invoering zijn gaande, zo laat de gemeente weten op vragen van de VVD: vooralsnog verloopt dit volgens het tijdsschema. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Belangrijk is dat de gemeenteraad op tijd wordt betrokken, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders. Een voorstel voor de raad zal daarom uiterlijk in het tweede kwartaal op de agenda staan. Hierbij wordt ook het advies van de Adviesraad Sociaal Domein mee genomen’.

Maandagavond 15 februari stond de Zoetermeerse gemeenteraad voor de keuze: gaat we door met het oplossen van de woningnood of stoppen we onmiddellijk met alle bouwprojecten in de stad? Dat laatste eiste de PDvZ in een motie die kort voor de aanvang van de vergadering met de andere raadsfracties was gedeeld. Omdat de motie ‘vreemd van de orde van de dag’ was volgde er geen debat en moesten de fracties volstaan met een stemverklaring. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De behoefte aan meer woningen in Zoetermeer is groot. De VVD heeft daarom als prioriteit: bouwen: veel bouwen en sneller bouwen. Het acuut stilleggen van alle bouwprojecten is daarom niet noodzakelijk en vanwege de woningnood ook niet in het belang van Zoetermeer’. De motie werd met 1 stem voor en 38 stemmen tegen verworpen.

Woensdagavond 10 februari is de Zoetermeerse VVD in gesprek gegaan met Zoetermeerse ondernemers werkzaam in de contactberoepen branche. De avond stond in het teken van inzicht krijgen in wat er allemaal speelt als gevolg van de aanhoudende lockdown en sluiting van winkels en zaken en wat dit betekent voor het dagelijkse leven van deze groep ondernemers. Voor de VVD namen raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven, fractiemedewerker Senada van Makkelenberg en wethouder economie Jan Iedema aan het gesprek deel. Het gesprek tussen de ondernemers kwam snel op gang en er werden veel herkenbare situaties met elkaar gedeeld.
 

Gemeenten krijgen in de nieuwe Wet inburgering een belangrijke regierol in de uitvoering van de wet. Gemeenten kunnen daarmee in het nieuwe stelsel keuzes maken in de uitvoering die rekening houden met lokale omstandigheden. Gemeenten ontvangen straks ook structureel budget om de taken van de nieuwe wet uit te voeren. Op dit moment is de IND ook bezig de achterstanden in asielaanvragen weg te werken. Dit leidt tot een piek in het aantal statushouders dat moet inburgeren en worden gehuisvest. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Ik wil daarom graag weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de voorbereidingen van de gemeente Zoetermeer op de invoering van het nieuwe stelsel van inburgering. Verder heb ik gevraagd wanneer en op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken gaat worden bij het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders ten aanzien van de voorbereidingen op en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering’.

Maandag 1 februari stond in de commissie Stad het Raadsvoorstel Jaarschijf 2021 Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 op de agenda. VVD-raadslid Jeffrey van Gils was positief over de plannen: ‘We starten in 2021 met de planning naar het veiliger en beter maken van het fietspad in het Van Tuyllpark. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een motie van de Zoetermeerse VVD die vroeg om de fietsverbinding naar de hockey en andere sportverenigingen te verbeteren. Daar ben ik dus blij mee’. Op zijn vraag wat er precies nu gedaan gaat worden, antwoordde de VVD-wethouder Verkeer Marc Rosier dat dit in eerste instantie bedoeld is voor het maken en uitwerken van de plannen: ‘In het derde kwartaal is er duidelijkheid over die plannen. Ook dan is er inzicht in de realisatie en de daaraan verbonden kosten’.

‘Het is gezien de recente verhoging noodzakelijk om statushouders tijdelijk te huisvesten’, aldus het Zoetermeers college op schriftelijke vragen van VVD-fractievoorzitter Rob Duiven. Die had op 18 december gevraagd of het college de opvatting van de minister van BZK deelt dat gemeenten om aan hun taakstelling voldoen statushouders te huisvesten in sobere, tijdelijke huisvesting, zoals verbouwde kantoren of zorgvastgoed, in verplaatsbare woningen of in gemengd wonen projecten. Op eerdere vragen van de Zoetermeerse VVD had het college nog geantwoord dat dat ‘het op dit moment nog niet duidelijk is of onze gemeente de extra taakstelling aankan’. Maar reeds in het persbericht 10 december 2020 luidden de wethouders Wonen in Zuid-Holland de noodklok over stapeling huisvestingsopgaven. De eerste helft van 2021 verdubbelt namelijk naar verwachting de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders ten opzichte van die voor de tweede helft 2020.

Binnen de VVD Zoetermeer is de werkgroep Gemeentepolitiek actief voor leden die geïnteresseerd zijn van politieke onderwerpen op lokaal niveau. Een leuk traject om aan deel te nemen als je meer te weten wil komen over gemeentepolitiek of hierin actief zou willen worden. Dit en nog veel meer is wat het lidmaatschap van de VVD jou biedt! Wil je daar meer over weten of jezelf opgeven? Neem dan contact op met Robin Fries. Ben je nog geen lid van de VVD en toch geïnteresseerd om mee te doen aan de werkgroep Gemeentepolitie? Word dan nu lid van de VVD op: vvd.nl/word-lid.

‘Wat de VVD betreft wordt dus nog in deze bestuursperiode de visie Zoetermeer 2040 vastgesteld. De Corona-crisis heeft zaken versneld en zichtbaarder gemaakt. Dat is geen reden voor doemdenken, maar wel voldoende reden om snel werk te maken van een visie op Zoetermeer in 2040!’, zo sloot VVD-fractievoorzitter Rob Duiven maandag 18 januari zijn betoog af over het Expertadvies Zoetermeer 2040. Dit expertadvies is ‘een “menukaart’ met handelingsperspectieven gericht op het keren van de neergaande lijn en een wenkend toekomstperspectief voor Zoetermeer’ vorm te geven. De volgende stap is het door het college op te stellen stadsvisie Zoetermeer 2040. Streven is deze visie nog voor het zomerreces van 2021 in de raad te bespreken en vast te stellen.

Op 2 december 2020 heeft het college de schriftelijke vragen beantwoord van de VVD-fractie naar aanleiding van berichten in de media over de verwachte enorme opgave in de huisvesting van statushouders in 2021. Over dezelfde berichten in de media stelde VVD-kamerlid Daniel Koerhuis kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar aanleiding van de antwoorden van de minister op deze vragen heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vervolgvragen aan het college gesteld over dit thema. Rob Duiven: ‘De minister van stelt onder meer dat het kabinet reeds 3 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor een tiental pilots waarbij wordt geëxperimenteerd met flexibele opvang- en huisvestingsoplossingen en dat in 2021 het kabinet nogmaals 50 miljoen euro zal vrijmaken voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Ik wil van het college weten of het van plan is zich volgend jaar aan te melden voor een bijdrage uit de extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de huisvesting van kwetsbare groepen, onder meer voor voorbeeldprojecten die voorzien in de flexibele huisvesting van vergunninghouders en andere doelgroepen’. 

Maandagavond 21 december hebben leden van de Zoetermeerse VVD zich vrijwillig ingezet om de kerstpakketten die de stichting Present elk jaar krijgt van de Vincentius-vereniging weg te brengen naar mensen die dat extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Allemaal mensen die de stichting Present eerder dit jaar al mochten ondersteunen in het opknappen van hun huis. De stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden de stichting Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Meer hierover is te vinden op www.stichtingpresent.nl.

'Op 19 april 2017 deed ik als spiksplinternieuw lid van de VVD mee aan een sessie over het verkiezingsprogramma van de Zoetermeerse VVD. Thema van de avond: Financiën. Als enthousiaste nieuweling had ik me suf gezocht naar dingen die beter konden op het gebied van financiën en na wat zoeken kwam ik op mijn inbreng van de avond. De belastingtermijnen. I know, exciting!, aldus inmiddels VVD-raadslid Jeffrey van Gils. In Zoetermeer is het namelijk zo dat men de belastingen of in één keer kon betalen of in maximaal 6 maanden. Inwoners betalen dan die 6 maanden het dubbele tarief en de andere 6 maanden van het jaar betaal je dan niets. Jeffrey van Gils: 'Dat vond ik raar, waarom kan dat niet gewoon per maand? Per maand betalen is namelijk niet alleen heel normaal in het bedrijfsleven en bij andere overheden, zoals bijvoorbeeld bij de motorrijtuigen- en loonbelasting, maar het helpt heel veel mensen ook bij het grip houden op hun uitgaven. Na 6 maanden geen afrekening te hebben gezien vergeten veel mensen dat er in maart ook weer de gemeentelijke belastingen aankomen. Dat is zuur, want niet alleen moet je vervolgens 6 maanden dubbel betalen, maar als je er geen rekening mee hield is het geld er misschien wel helemaal niet'.

Op maandag 14 december vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over het afvalbeleid. Het verminderen van de hoeveelheid restafval is een opgave die iedere gemeente in Nederland kent, dus ook Zoetermeer. Met 217 kilo restafval per jaar per persoon in 2018 scoort de gemeente Zoetermeer slecht. Het gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten ligt voor dat jaar op 165 kilo restafval per persoon per jaar. De Zoetermeerse VVD heeft zich meerdere keren kritische vragen gesteld of nascheiding van PBD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) misschien niet beter werkt dan bronscheiding van dat afval (VVD kritisch over draagvlak beoogd nieuw afvalbeleid). VVD-raadslid en woordvoerder Jan Willem Schotel: ‘De VVD heeft nog steeds twijfel. Inmiddels keert een hele reeks van gemeenten op de schreden terug van bronscheiding van PBD. Vanwege technologische ontwikkelingen, vanwege veel hogere kosten dan in de prognoses verwacht werden.’.

Op 22 november stelde de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen over overvolle containers en zwerfafval bij milieu-eilanden. De VVD ontvangt namelijk daarover regelmatig klachten van inwoners die geen afval meer kunnen aanbieden en die zich -terecht- groen en geel ergeren aan de rommel en het zwerfvuil. ‘Want vuil zal vuil aantrekken en een verloedering van de omgeving ligt op de loer’, aldus VVD-raadslid Jan Willem Schotel in zijn toelichting op de schriftelijke vragen. Het college is het in haar antwoord met de VVD eens dat een schone leefomgeving essentieel is voor de leefbaarheid van de wijken en dat de gemeente met opgeruimde milieu-eilanden het goede voorbeeld moet geven. Jan Willem Schotel: 'Daarom is het goed te horen dat in december de inzamelaars meer ophaalrondes zullen rijden wanneer er meer aanvoer is'.

Op 1 september 2020 stelde het college het bod voor de nieuw te maken regionale woningmarktafspraken vast. In deze afspraken maken negen gemeenten (naast Zoetermeer Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Westland) afspraken over de voorraad van alle woningen en betaalbare woningen. Een belangrijke doelstelling is de betaalbare woningvoorraad beter te spreiden over de woningmarktregio. Het Zoetermeerse bod omvat een woningbouwprogramma in van 10.686 woningen en 2.920 doelgroepwoningen (circa 27%). Op maandag 8 december vergaderde de commissie Stad over het bod van Zoetermeer over nieuwe woningmarktafspraken. VVD-raadslid Robbert Morée: 'De VVD heeft als prioriteit: bouwen: veel bouwen, sneller bouwen. Want 27% sociale woningbouw van 100 nieuwe huizen is minder dan 27% sociale woningbouw van 1000 huizen'.

Interview met VVD-wethouder Marc Rosier in VNG Magazine nummer 19, 4 december 2020. Gemeenten zitten in zwaar weer nu de financiële tekorten blijven oplopen. Zo ook Zoetermeer, waar jaarlijks een tekort van vijftien miljoen leidde tot een pakket van 112 bezuinigingen. Wethouder financiën Marc Rosier wordt er moedeloos van. Een rondgang langs plekken die het meest zijn getroffen. ‘Sinds 2012 zijn we in Zoetermeer volcontinu aan het bezuinigen’, zegt wethouder Marc Rosier (VVD). ‘In eerste instantie door alle extra’s weg te bezuinigen, maar sinds 2017 ook door te snijden in het openbaar gebied en door de jeugdkosten onder controle te houden. De nieuwe taken rond de Wmo en de jeugdzorg die we erbij kregen en de korting die we in dat verband accepteerden, maakten het er niet eenvoudiger op. Het vet was er inmiddels wel af en wat we ook deden, de tekorten bleven oplopen. Inmiddels is de grens bereikt.’ Rosier windt er geen doekjes om. ‘Zoetermeer heeft echt het matje bereikt van het aantal bezuinigingen dat een stad aankan. Gaan we nog meer korten, dan maken we dingen echt kapot. Dan zak je als stad door je basis en gaan mensen onder de armoedegrens leven. Want helaas is het vooral die groep die het zwaarst onder de bezuinigingen lijdt.

Begin november stelde de VVD schriftelijke vragen aan het college wat de omvang en impact van huisvesting van statushouders in Zoetermeer in 2021 zijn op de beschikbaarheid van woonruimte in Zoetermeer, in het bijzonder gezien in het licht van de door het kabinet voorspelde 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'. Het college stelt in haar antwoord dat ‘Het [is] op dit moment nog niet duidelijk is of onze gemeente de extra taakstelling aankan’. Wel is het duidelijk voor het college dat corporaties de toename van de taakstelling in het eerste half jaar van 2021 niet volledig kunnen opvangen. Er is dus behoefte aan alternatieve huisvesting voor sociale huur maar op dit moment is die alternatieve huisvesting nog niet geregeld. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Een duidelijk maar tegelijkertijd ook alarmerend antwoord. De taakstelling is voor de eerste helft van 2021 vastgesteld op 96 statushouders, terwijl de taakstelling voor heel 2020 maar 85 statushouders betrof. Kortom, meer dan een verdubbeling al in de eerste helft van 2021. Ik ga er vanuit dat het college de ernst en urgentie nu goed onder ogen ziet en snel actie gaat ondernemen’.

Regelmatig ontvangt de fractie van de Zoetermeerse VVD meldingen dat het op plekken in onze stad vaak mis is bij milieu-eilanden. Dit weekend betrof het Oosterheem, Noordhove en Seghwaert. Afval dat men niet kwijt kan omdat de containers vol zijn wordt dan maar naast de containers geplaatst. Dit ziet er niet alleen kwalijk uit, maar het leidt ook tot zwerfvuil en verrommeling. Vuil zal vuil aantrekken en een verloedering van de omgeving ligt op de loer. De VVD heeft daarover vragen gesteld aan het college van B&W. 'Het wordt onze inwoners wel erg lastig gemaakt om hun afval te scheiden als de containers bij de milieu-eilanden al niet op tijd worden geleegd', stelt VVD-raadslid Jeffrey van Gils, daarbij verwijzend naar de recente plannen van het college over aanpassing van het afvalbeleid. In vragen aan het college stelt de VVD voor om in de komende feestmaand extra ophaalrondes uit te voeren: 'Goed voorbeeld doet immers goed volgen'.

Kom praten met ons! Tijdens het (digitale) spreekuur in 2021 hebben wij een thema waarover u met ons in gesprek kunt. Bijvoorbeeld over wonen, ondernemen, onderwijs, veiligheid, WMO, jeugdzorg, afvalbeleid, cultuur, energietransitie, armoedebeleid, omgevingsonderhoud. etc.. U kunt natuurlijk ook uw eigen onderwerp inbrengen. Als u het onderwerp van te voren aangeeft dan kunnen wij ervoor zorgen dat de woordvoerders aan kunnen sluiten bij het gesprek. Geïnteresseerd? Mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Data spreekuren 2020/2021:

3 december

14 januari

4 februari

4 maart

8 april

6 mei

3 juni

1 juli

9 september

7 oktober

4 november

2 december

Het Zoetermeerse amendement op het concept-verkiezingsprogramma van de VVD ‘Samen aan de slag’ over voldoende financiering voor gemeenten voor de uitvoering van landelijk beleid ‘Wie bepaalt, die betaalt!’, kreeg steun van maar liefst 83% van de VVD-leden uit Zuid-Holland en wordt dus doorgeleid naar de Algemene Ledenvergadering van de VVD op 12 december. Opstellers van het amendement VVD-raadsleden Jeffrey van Gils en Vivianne van Yperen: ‘Bij zaken waarbij de rijksoverheid de beleidsregels bepaalt, of aanvullende eisen stelt en waarbij gemeenten voornamelijk als uitvoeringsorganisatie wordt gebruikt, zoals is gebeurd bij de jeugdzorg en de wmo, dient de rijksoverheid ook voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen om deze taken uit te voeren. Waar dit in het verleden niet voldoende gebeurd is, dient dit alsnog te gebeuren!’

Op 11 november 2020 vond de Algemene Beschouwing over de begroting 2021 van de Provincie Zuid-Holland plaats. Ook wat er in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gebeurt heeft impact op zaken die ook in Zoetermeer spelen. Denk aan de woningbouwopgave. Niet alleen in Zoetermeer willen we op termijn 16.000 nieuwe woningen realiseren, in de provincie Zuid-Holland ligt er een opgave: 230.000 nieuwe woningen tot en tussen 2030 en 2040 nog eens 60.000 woningen. Ook de VVD Zuid-Holland pleit, net als de Zoetermeerse VVD, voor bouwen, bouwen en bouwen. Denk ook aan de mobiliteit. Zorg voor goede verbindingen en knooppunten, nieuwe vormen van vervoer. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn essentiële thema’s voor een vitaal Zoetermeer. Denk aan de economie. Kansen voor actieve ondernemers, ruimte voor innovatieve startups, perspectief voor hardwerkende zelfstandigen, zorg voor het MKB. Stuk voor stuk zaken die ook voor de toekomst van Zoetermeer belangrijk zijn. Als landelijk opererende partij is de VVD in staat op zowel rijks-, provinciaal en lokaal niveau belangrijke thema’s op de politieke kaart te zetten. Voor de VVD en VVD'ers belangrijke voorstellen kunnen zo krachtig en eenduidig op alle niveaus worden bepleit en verdedigd.

Maandag 9 november vergaderde de gemeenteraad verder over de programmabegroting 2021 – 2024 (voor het eerste deel klik hier). Dit tweede deel begon met de reactie van het college op de punten die de raad op maandag 2 november had opgebracht, gevolgd door een tweede ronde in het debat tussen raad en college en raadsleden onderling. De lange sessie, die ook dit keer weer digitaal werd gehouden, werd afgesloten met de stemming, dit keer alleen over twee amendementen en het raadsbesluit, de begroting, zelf. De programmabegroting werd unaniem door de raad vastgesteld, een mooi resultaat voor VVD-wethouder Financiën Marc Rosier. Over de ingediende moties wordt door middel van de ‘briefprocedure’ gestemd. Raadsleden kunnen tot donderdagochtend 12 november 09.30 uur schriftelijk hun stem uitbrengen. De uitslag van de stemming volgt dan zo spoedig mogelijk.

In de eerste termijn van het najaarsdebat heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aandacht gevraagd voor de moeilijke taak die de handhavers in Zoetermeer uitvoeren. De handhavers staan dagelijks in de frontlinie als het aankomt op het handhaven van de coronamaatregelen. Daarbij leveren zij een prestatie die verder gaat dan hard werken, want de situatie op straat waar de BOA's moeten ingrijpen gaat vaak gepaard met intimiderend, agressief gedrag en zelfs geweld. Afgelopen week werd bekend dat de minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten politiemensen voor hun werk tijdens de crisis een bonus van netto € 300 verstrekken. De minister heeft daarbij aangegeven dat een bonus voor BOA's vanuit de gemeenten moet komen. En wat de VVD betreft krijgen onze handhavers die bonus ook. Daarom zal de VVD, met steun van de LHN, CDA en PVV, tijdens het tweede deel van het najaarsdebat op 9 november 2020 een motie indienen voor een bonus van € 300 netto voor de Zoetermeerse handhavers.

‘Begin 2020 was Corona voor velen van ons nog een Mexicaans biertje met een lichte kleur, gebotteld in een fles van blank glas, koel geserveerd met een partje citroen of limoen in de flessenhals’, zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven zijn inbreng namens de VVD-fractie in het najaarsdebat: ‘Inmiddels heeft Corona een andere, veel sinistere klank. Een mondiale  pandemie die op grote schaal mensen ziek maakt en waarvoor stevige ingrepen in de samenleving noodzakelijk zijn, met ook grote gevolgen voor Zoetermeer. Dit vraagt om een andere manier van werken’. De impact van de crisis raakt velen in Zoetermeer. Inwoners worden ziek, verliezen dierbaren of verliezen hun baan of business.  Rob Duiven: ‘Dan hoort er een sterke overheid te zijn. Want alleen samen kunnen we Corona verslaan. Dit vraagt dus om een overheid die mikt op resultaat en niet op regeltjes. Een overheid die snapt dat mensen en situaties eigenlijk nooit hetzelfde zijn. En een overheid die verschillen niet zo erg vindt als de uitkomst per persoon maar rechtvaardig is’.

In de landelijke media zijn berichten verschenen dat in 2021 27.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar met de huidige toestand op de woningmarkt is dat eigenlijk niet te doen, zou de strekking van een brief van het kabinet aan de provincies en gemeenten zijn. Voor 2020 was de afspraak dat ongeveer 12.000 statushouders een woning zouden krijgen. ‘Dat was al lastig, maar het probleem wordt alleen maar groter, zo zou in de brief van het kabinet staan’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Er zou in het schrijven van de regering worden gesproken over een 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'. Als reden voor de voor de piek zou worden opgegeven dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) druk bezig is met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden’. Dat gaat veel sneller dan gemeenten woningen kunnen regelen, zeker op een krappe woningmarkt, aldus de berichten in de media. Reden genoeg voor de VVD-fractie om schriftelijke vragen aan het college te stellen over de verwachtingen voor Zoetermeer.

Op 12 oktober is op 96-jarige leeftijd de oud-burgemeester van Zoetermeer, de heer Jan Willem Wegstapel, overleden. VVD'er Jan Willem Wegstapel heeft van 1970 tot en met 1978 veel voor Zoetermeer betekend. Hij heeft als betrokken en bekwaam bestuurder de stad groot gemaakt en het fundament gelegd voor het huidige Zoetermeer, de derde stad van Zuid-Holland. De VVD Zoetermeer wenst de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van het verlies.

De politie bereidt zich voor op een bijzonder oud en nieuw, zo meldt de website van de Nationale Politie op 26 oktober. Met ingang van dit jaar geldt een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dat gehandhaafd zal moeten worden. Daar bovenop komt de handhaving van coronamaatregelen die, zoals de verwachtingen nu luiden, tot en met de feestdagen kunnen voortduren. Als onberekenbare factor wordt daar het maatschappelijk ongenoegen gezien, dat samenhangt met de coronamaatregelen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt in een begin oktober uitgebracht rapport voor de toename van het maatschappelijke ongenoegen en anti-overheidssentiment. De politie geeft al aan dat dit al merkbaar is, onder meer in de vorm van toename van het aantal overlastmeldingen. Reden om het college te vragen op welke wijze de gemeente Zoetermeer zich voorbereid op oud en nieuw’.

De kans op een Brexit-deal wordt steeds kleiner. Uit onderzoek door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat Nederlandse bedrijven minder op de hoogte en minder voorbereid zijn op de gevolgen van de Brexit en de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk dan in 2019. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven stelde daarom op 21 september vragen aan het college over welke activiteiten het college had ondernomen en ging ondernemen in de richting het Zoetermeerse bedrijfsleven om extra aandacht te vragen voor een goede voorbereiding op de Brexit. Het college deelt in haar antwoord de opvatting van de VVD dat dat een samenloop van de impact van de Corona-crisis en een waarschijnlijke harde Brexit een extra risico vormt voor bedrijven in Zoetermeer die direct of indirect zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Rob Duiven: ‘Ik ben tevreden over de door het college ondernomen en nog te ondernemen activiteiten in de richting van de Zoetermeerse bedrijven. Het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker No Deal Brexit wordt namelijk groter terwijl de preparatie daarop door veel bedrijven achterblijft en bovendien de economische impact van de Corona-crisis zich in toenemende mate doet voelen’.

Gemeenten hadden al grote financiële problemen vóór de start van de coronacrisis, en maken nu alleen maar meer kosten terwijl ze veel inkomsten mislopen. Daarom slaken zij de zoveelste noodkreet. Tweede Kamerlid Harry van der Molen beklemtoont in Goedemorgen Nederland dat als er niets verandert, de gemeentelijke rekening uiteindelijk bij de inwoners komt te liggen: 'Ik wil niet dat dit een soort ondergeschoven kindje wordt'. Dat merkt ook Marc Rosier, wethouder Financiën in Zoetermeer: 'De kosten voor de zorg en de schuldhulpverlening en het armoedebeleid nemen door de tweede golf alleen maar toe', zegt hij: 'Dat is eigenlijk onhoudbaar voor ons. De afgelopen jaren hadden we juist te weinig geld, en hebben onze inwoners gemerkt dat we minder geld hebben voor bibliotheken en voor het vegen van de straat'. Om die reden heeft de gemeente Zoetermeer de parkeertarieven flink moeten verhogen. 'Mogelijk zullen we weer moeten bezuinigen, maar dat wil niemand. Dat kan niet, en daarom moet het kabinet in actie komen. Sterker nog, als dat niet gebeurt, als het Rijk de gemeente als kostenpost blijft zien, weet ik zeker dat alle gemeenten in verzet gaan komen want we houden het niet meer vol'. Kijk het interview terug op Goedemorgen Nederland.

Het onderwerp veiligheid is een terugkerend thema in de Zoetermeerse gemeenteraad. De VVD had samen met de LHN, PVV, PDvZ, Zò! Zoetermeer, CU/SGP en CDA een agenderingsverzoek ingediend omdat, ondanks alle getroffen maatregelen, de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijken en de buurten in toenemende mate onder druk te staan. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Overlast die uiteenloopt van intimiderend gedrag, vandalisme en het wakker schreeuwen van de buurt diep in de nacht. Overlast die kort gezegd het woonplezier van onze inwoners aantast. Overlast dus, waar iets aan gedaan moet worden’. Dit debat vormde ook gelijk de vuurdoop voor burgemeester Michel Bezuijen, die eerder op avond door de Commissaris van de Koning Jaap Smit als burgemeester van Zoetermeer was geïnstalleerd.

Maandag 12 oktober debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad over het dreigende faillissement van de  Stichting Stedelijk Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ). Met het onvermijdelijke faillissement loopt het voortbestaan van het voortgezet openbaar onderwijs in Zoetermeer in gevaar. De SSVOZ heeft in de stichting Lucas Onderwijs een professionele overnamepartner gevonden die bereid is stevig in het voortgezet openbaar onderwijs in Zoetermeer te investeren mits de gemeente Zoetermeer ook bereid is een stevige bijdrage te leveren. VVD-raadslid Raymund Zinck: ‘De SSVOZ staat kort voor het faillissement. Een faillissement zou verstrekkende gevolgen hebben voor de rond 1500 leerlingen waar onder meer een groep kwetsbare leerlingen in het praktijkonderwijs bij hoort. Niets doen is geen optie. Ten eerste kan dat niet omdat de gemeente een zorgplicht heeft voor het openbaar onderwijs. Ten tweede zal dat betekenen dat de leerlingen in de regio ergens over verschillende scholen verdeeld worden, met alle gevolgen van dien’. Aan het eind van het debat ging de gemeenteraad met 35 stemmen voor en 1 stem tegen akkoord met het raadsvoorstel om de noodzakelijke financiële steun te verlenen.

Een geslaagde online themabijeenkomst op woensdag 7 oktober 2020 over de veiligheid in Zoetermeer met een grote opkomst van aangemelde deelnemers. Doel van de door de VVD-fractie georganiseerde thema-avond was te inventariseren welke problemen rond veiligheid er spelen in Zoetermeer. In aanwezigheid van onder meer burgemeester Bezuijen en VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (veiligheid in grote steden) discussieerden inwoners, ondernemers en lokale politici van nagenoeg alle in de gemeenteraad van Zoetermeer vertegenwoordigde partijen aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen over concrete veiligheidsonderwerpen.

Maandag 5 oktober vergaderde de gemeenteraad in de Commissie Stad over het nieuwe afvalbeleid, voluit het Afval- en grondstoffenbeleidsplan 20121 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!’, zoals dat door GroenLinks-wethouder Groeneveld voor vaststelling naar de raad is gestuurd. VVD-raadslid en woordvoerder namens de VVD-fractie op dit onderwerp Jan Willem Schotel lichtte toe waar voor de VVD-fractie de grootste pijn zit: ‘Is er wel voldoende draagvlak voor de voorgestelde aanpak? We betwijfelen dat. Vraag aan het college is ons maar vooral de inwoners van de stad te overtuigen dat de voorgestelde aanpak eerlijker, effectiever en goedkoper is’. Op een later, nog vast te stellen moment spreekt de raad verder over dit belangrijke onderwerp, eerst nog een keer in de Commissie Stad waarin de wethouder zal reageren op de vragen en reacties in de commissie en naar verwachting later dit najaar in de gemeenteraad.

Maandag 21 september stond het raadsvoorstel Visie Binnenstad 2040 op de agenda van de gemeenteraad. Woordvoerder voor de VVD-fractie was Jeffrey van Gils die in de eerste plaats aangaf heel blij te zijn met de toekomstbeelden die in deze visie worden neergezet. Toch ook enkele kritische kanttekeningen:'Minstens zo belangrijk is wat er straks gedaan wordt met deze visie. Want in een visie kan je niet wonen’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Wij zijn dan ook erg blij met positieve kijk van de wethouder en andere partijen tegenover het uitwerken van gebiedspaspoorten als volgende stap. De VVD ziet graag dat de bebouwing in de Ondineschouw een goede overgang vormt tussen de laagbouw in de Leyens en de hoogbouw van de binnenstad. Het VVD-amendement hierover kreeg steun van een meerderheid in de raad. Voorts vindt de VVD dat de permanente ontwikkeling van deze locatie, gezien de huidige status van het project in de visie, nog wel even op zich zal laten wachten. Jeffrey van Gils: ‘Dat betekent niet dat we het gebied niet tijdelijk kunnen gebruiken. Daarbij denken wij dan aan flexwoningen. Deze kunnen op hele korte termijn worden gerealiseerd en kunnen tot een permanente invulling over 10 tot 15 jaar alvast een bijdrage leveren aan het grote woningtekort’. De motie van VVD en CDA kreeg helaas geen meerderheid in de raad. Wat de VVD betreft een gemiste kans om op relatief korte termijn tijdelijk extra woningen te bouwen.

De Zoetermeerse VVD heeft  het college gevraagd of het bereid is het bedrijfsleven in Zoetermeer opnieuw te informeren over het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker wordende No Deal Brexit. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker No Deal Brexit wordt dus groter terwijl de voorbereiding daarop door veel bedrijven achterblijft en bovendien de economische impact van de Corona-crisis zich in toenemende mate doet voelen’.

Deze vraag staat centraal op de digitale thema-avond georganiseerd door de fractie van de Zoetermeerse VVD op woensdagavond 7 oktober 2020 van 19.30 uur - 20.45 uur. Discussieer mee over onder meer problemen met de veiligheid op straat, incidenten met jongeren, risico’s voor ondernemers. Het zijn maar enkele voorbeelden van zorgen over de veiligheid in Zoetermeer. Zijn deze zorgen terecht of overdreven? Is Zoetermeer veilig genoeg? Wat staat ons te doen? Met onder andere Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius, inwoners, deskundigen, ondernemers en politici van diverse gemeenteraadfracties. Aanmelden kan via deze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dinsdag 15 september hervatte de gemeenteraad het debat over de toekomst van Zoetermeer naar aanleiding van het rapport van het adviesbureau Louter over de toekomst van Zoetermeer (zie voor het eerste deel: Zoetermeer 2040: zonder ingrijpen wordt Zoetermeer armer, ouder en dommer) . In dit tweede deel ook de tweede termijn van de inbreng van de Zoetermeerse VVD door fractievoorzitter Rob Duiven. Hij begon zijn bijdrage de raad er aan te herinneren dat als er niets zou veranderen Zoetermeer armer, ouder en dommer zou worden. Rob Duiven: 'De vraag is hoe we dat voorkomen. Want Zoetermeerders verdienen een kansrijke toekomst. Om zich in onze stad kunnen blijven ontplooien. Om zelf keuzes te kunnen maken hoe ze hun leven in Zoetermeer willen inrichten. Om zichzelf te kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf te kunnen halen'. En wat de VVD betreft wordt dat gedaan door te focussen op het in Zoetermeer fijn kunnen wonen en werken. Zodat ook de sterke schouders die Zoetermeer zo hard nodig heeft in Zoetermeer blijven. Zodat we het niveau van de voorzieningen op peil blijft. Zodat Zoetermeer sociaal-economisch vitaal blijft'.

Op 4 september 2020 ontving de gemeenteraad weer een memo met een zoveelste onaangename verassing. Opnieuw met de verwachting dat de kosten in 2020 zullen stijgen. Het water staat de gemeente aan de lippen en blijft stijgen. En dat is onhoudbaar. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: 'Een pijnlijk bericht dat het college rekening houdt met een kostenstijging van € 2,76 mln. De financiële situatie van veel gemeenten, ook Zoetermeer, is onhoudbaar geworden omdat het rijk structureel onvoldoende geld ter beschikking stelt voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp. Zoetermeer heeft vorig jaar 14 miljoen moeten bezuinigen: 'De rek is eruit! Het rijk moet inzien dat nog meer bezuinigen en verhogen van de lasten voor de inwoners onverantwoord en onacceptabel is'.

'Ontkennen kan niet meer: zonder ingrijpen worden we in Zoetermeer ouder, armer en dommer', zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven op prikkelende wijze zijn pitch over het rapport 'De staat van Zoetermeer' van adviesbureau Louter in het raadsdebat over de visie op Zoetermeer 2040. Rob Duiven: ‘Het rapport laat ons zien wat veel inwoners al beginnen door te krijgen. Zij zien talentvolle kinderen uit Zoetermeer vertrekken omdat die elders een woning en goed betaald werk vinden. Ze verhuizen naar elders omdat de wijken door verloedering en eenzijdig woningaanbod minder aantrekkelijk worden om in te wonen. Zij zien steeds meer sterke schouders uit Zoetermeer vertrekken. Sterke schouders die Zoetermeer hard nodigt heeft om de lasten van de toenemende zorg te dragen', aldus Rob Duiven: 'Zoetermeer, de groeistad van weleer, dreigt een vertrekstad te worden. We moeten dus nu ingrijpen. Niets doen is geen optie. Dus bouwen voor de sterke schouders. Aantrekkelijk bouwen en snel bouwen. Want bouwen in Zoetermeer is bouwen aan Zoetermeer'. Op 8 september vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over de toekomst van Zoetermeer. In het eerste deel lag de focus op de politieke duiding van het rapport. In het tweede deel van het debat zal het gaan over de ambities en oplossingsrichtingen. De datum van dit tweede deel van het debat is nog niet bekend. Met de opbrengst van beide delen gaat het college aan de slag om een visie uit te werken en aan de raad voor te leggen.

De gemeenteraad raad heeft in december vorig jaar besloten dat er een bezoekersregeling voor het parkeren in de binnenstad moet komen. De invoering van deze bezoekersregeling is een aantal keer uitgesteld. Ook de invoering per 1 september blijkt nu te zijn uitgesteld. Bewoners hebben bericht ontvangen dat belangrijke formele besluiten op dit moment nog niet zijn afgerond en dat onbekend is wanneer de bezoekersregeling kan ingaan.

VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘De VVD vindt het van groot belang dat de bewoners van de binnenstad nu zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de door de raad vastgestelde bezoekersregeling. Wij hebben daarom de volgende, eenvoudige vragen aan het college gesteld: waarom is de bezoekersregeling uitgesteld en wanneer wordt de regeling nu ingevoerd?’ De VVD hoopt snel een reactie van het college te ontvangen zodat ook de bewoners van de binnenstad eindelijk weten waar ze aan toe zijn.

Maandagavond 20 juli sloot de fractie van de VVD met een barbecue het politiek seizoen 2019 - 2020 af. Naast alle leden van de fractie waren ook VVD-wethouders Marc Rosier en Jan Iedema aanwezig. Onder het genot van een drankje en een hapje werd gezamenlijk terug- en vooruitgekeken op de resultaten en uitdagingen. Dat Zoetermeer uitdagingen kent is genoegzaam bekend. De kosten voor de jeugdzorg en wmo blijven stijgen. In zijn tweede termijn van het voorjaarsdebat merkte VVD-fractievoorzitter Rob Duiven hierover op: 'De recent ontvangen doorrekening over de kosten jeugdhulp zorg in natura laten een mogelijke extra overschrijding zien. Er moet dus meer gebeuren dan tot op heden wordt gedaan. Want wat de VVD betreft gaan we onze stad niet kapot bezuinigen. De VVD wil geen OZB-verhoging en andere lastenverzwaringen zoals door GroenLinks is geopperd. Natuurlijk, het rijk moet over de brug komen met structurele, extra middelen. Maar alleen lijdzaam wachten op eventueel extra geld uit Den Haag is niet genoeg'. Hij vroeg dus het college om naast het blijven proberen extra financiële steun van het rijk te verkrijgen, na te denken over extra maatregelen, zoals het hanteren van een budgetplafond, effectiever maken van de diagnostiek, Zoetermeer aan het rijk aan te bieden als wettelijke pilotgemeente voor een drempel binnen de jeugdzorg door het instellen van een eigen bijdrage, versterken van het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de jeugdzorg en wmo. Hij herhaalde zijn waarschuwing uit het voorjaarsdebat in 2019: 'Om straks draconische maatregelen te voorkomen zijn nu drastische maatregelen noodzakelijk’.

De Zoetermeerse gemeenteraad heeft op maandag 13 juli 2020 besloten te onderzoeken op welke manier de gezamenlijke gemeenten de rijksoverheid ertoe kunnen bewegen om voldoende geld aan de gemeenten te geven. Onderzocht wordt hoe groot de actiebereidheid is van de andere gemeenten. Dit besluit was unaniem; alle leden van de raad hebben de motie ondertekend. Ook de fractie van de VVD heeft met overtuiging achter het besluit geschaard. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De financiële situatie van veel gemeenten, ook Zoetermeer, is onhoudbaar geworden omdat het rijk structureel onvoldoende geld ter beschikking stelt voor de uitvoering van de wmo en jeugdhulp. Zoetermeer heeft vorig jaar 14 miljoen moeten bezuinigen. De rek is eruit. Het rijk moet inzien dat nog meer bezuinigen en verhogen van de lasten voor de inwoners onverantwoord en onacceptabel is'.

 

Maandag 29 juni was de tweede sessie van het voorjaarsdebat. Een week eerder hadden alle fracties in de eerste termijn hun visie op de perspectiefnota gegeven. Met de eerste termijn van het college werd verder gedebatteerd over de richting die de raad aan het college wilde meegeven voor de begrotingsvoorbereiding. Tijdens het voorjaarsdebat werd vooral één ding pijnlijk duidelijk: de gemeente zit financieel in zwaar weer. De kosten voor met name de jeugdzorg lopen op. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven had oog voor de noden maar zag ook kansen: 'Het is een bijzondere tijd die we meemaken. Een tijd waarin veel inwoners Van Zoetermeer te maken hebben met onverwachte, en soms ingrijpende tegenslagen. Pessimisme ligt dan op de loer. Maar daar waar een pessimist in elke kans de moeilijkheden ziet, ziet een optimist in elke moeilijkheid de kansen. Laten we in het belang van Zoetermeer die kansen willen zien en benutten'.

 

Op maandag 29 heeft de gemeenteraad de VVD-motie 'Een leven lang leren' aangenomen. VVD-raadslid Thera Hoekstra licht de strekking en het belang van deze motie toe. 'Ik heb vier jaar lang goed gezorgd voor mezelf: regelmatig gesport, gezond gegeten en genoeg rust gepakt. Het resultaat mag er zijn, ik ben superblij met het resultaat! Eindelijk klaar, nu hoef ik dit nooit meer te doen!'. Als u deze tekst tegen zou komen op sociale media, zou u het hier dan mee eens zijn? Waarschijnlijk niet. Iedereen begrijpt dat je je hele leven lang goed voor jezelf moet zorgen. Na vier jaar stoppen is een garantie om later gezondheidsproblemen te krijgen. Waarom is het dan wel normaal om te denken dat je na vier jaar studeren genoeg hebt geleerd in een beroepsopleiding, hbo of universitaire studie om de rest van je werkzame leven op te teren? Dit is een achterhaalde gedachte die helaas nog bij veel mensen leeft. Een Leven Lang Leren is het antwoord: net zoals je leven lang goed voor jezelf zorgen belangrijk is voor je gezondheid, is je leven lang bijleren goed voor je arbeids- en carrièreperspectief. Het is investeren in jezelf en in jouw toekomst.

'We beleven een periode die door sommigen al is benoemd als de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog', aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven in het voorjaarsdebat: 'De gevolgen van de crisis raken veel inwoners, ondernemers, winkeliers, personeel in de zorg en de verpleging, horecapersoneel, personeel van kunst- en cultuurinstellingen en uit de evenementenbranche, handhavers en nog vele anderen. Kortom, de hele Zoetermeerse samenleving voelt de impact van het virus en de maatregelen daartegen'. Hij bepleitte dat het college daarom bij de opstelling van de begroting en rekening houdt met de gevolgen van de corona-crisis en dus focust op de volgende thema's: het op peil houden van de realisatie van nieuwe woningen, het stimuleren van de (lokale) economie met als speerpunt het versterken van de onderwijs-arbeidsmarkt, aandacht voor de veiligheid in en het onderhoud van het openbaar gebied en robuuste gemeentefinanciën, waaronder het op peil brengen van het weerstandsvermogen en grip krijgen op de hardnekkige kostenoverschrijdingen op de jeugdzorg en de wmo. Rob Duiven: 'Zoetermeer is wat de VVD betreft dè plek goed te wonen, werken, studeren en recreëren. Om dat zo te houden moeten we blijven werken aan meer banen, goed onderwijs, het op orde krijgen van de gemeentefinanciën. En natuurlijk niet te vergeten bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen ìn Zoetermeer, bouwen vòòr Zoetermeer en vooral bouwen aan de toekomst vàn Zoetermeer'.

De Zoetermeerse VVD is blij met de komst van VVD'er Michel Bezuijen als burgemeester van Zoetermeer. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft in een extra raadsvergaderiring op donderdag 18 juni 2020 Michel Bezuijen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zoetermeer. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met Michel Bezuijen krijgt Zoetermeer een bekwaam en aimabel bestuurder, iemand die zijn sporen in het openbaar bestuur reeds ruim heeft verdiend. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren om de belangen van onze stad te dienen'. Michel Bezuijen (24 juni 1966) is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Rijswijk. Eerder was hij van 2003 tot 2013 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor deed hij al bestuurlijke ervaring op als raadslid in dezelfde gemeente en was hij geruime tijd werkzaam als senior onderzoeker en adjunct-directeur bij het Crisis Onderzoeks Team (COT) van de universiteit Leiden.

Geschokt en intens verdrietig zijn wij met het plotselinge overlijden van oud-wethouder en oud-voorzitter van de VVD Zoetermeer Bé Emmens.

Wij herinneren Bé als een mooi mens, met hart voor onze stad en voor onze partij. Bé heeft Zoetermeer een stukje mooier en beter gemaakt, door zich intensief en kundig in te zetten voor projecten als de inrichting van Dutch Innovation Park, de uitbreiding van Snowworld en de komst van station Bleizo. Ook voor onze partij was zijn inzet groot, waren zijn bijdragen van grote toegevoegde waarde en was zijn aanwezigheid altijd zo gewaardeerd.

We zullen hem enorm missen.

Dinsdag 2 juni 2020 vond het jaarlijkse resultatendebat plaats. Het college legt dan verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid. Voor de Zoetermeerse VVD voerde fractievoorzitter Rob Duiven het woord. Hij memoreerde dat in 2019 pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden: ‘We bezuinigden voor € 14 miljoen, maar maakten ook ruimte voor initiatieven en vernieuwingen om de toekomst van onze stad veilig te stellen. De huidige corona-omstandigheden laten zien hoe belangrijk het is gemeentelijk huishoudboekje goed op orde te hebben. Niet alleen om de op de korte termijn ondernemers en inwoners ondersteuning te kunnen bieden. Maar ook om op de middellange en lange termijn de ideeën en plannen voor onze stad te kunnen blijven uitvoeren', aldus Rob Duiven. Hij gaf aan zeer benieuwd naar de uitwerking van de post-corona scenario’s waarom de VVD op 18 mei jl. in de raad heeft gevraagd en het college heeft toegezegd die te ontwikkelen.

De gemeente Zoetermeer deelt 75 euro uit voor cadeautjes aan de buren uit. De sociale cohesie  in straten in een aantal wijken in Zoetermeer kan volgens de gemeente worden versterkt door bij gebeurtenissen zoals verhuizingen en geboortes, presentjes voor elkaar te kopen. De gemeente Zoetermeer heeft daarvoor een budget beschikbaar gesteld. ‘Er zijn geen regels vastgesteld en iedereen kan zich aanmelden. Van controle op dit gratis geld is amper sprake’ aldus VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘De VVD heeft daarover schriftelijke vragen aan het college gesteld. Eenzaamheid bestrijden is een mooi doel, maar je kunt je afvragen of dit de beste manier is om het belastinggeld uit te geven'.

De corona-crisis heeft grote impact op de Nederlandse en dus ook Zoetermeerse samenleving. Niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn zal deze crisis gevolgen hebben voor de economie van onze stad. In de vergadering van de gemeenteraad op maandag 18 mei heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven hiervoor aandacht gevraagd: 'We moeten helaas rekening houden met een flinke recessie. Veel ondernemers hebben het nu reeds zwaar en dit beeld zal de komende periode niet veel beter worden. Ook in onze stad. Als er een moment is waarop we moeten zorgen dat Zoetermeer aantrekkelijk blijft zodat ondernemers en inwoners hier blijven of komen, dan is het nu wel. Juist de komende tijd is het zaak te zorgen dat Zoetermeer vitaal blijft'.

De maatregelen rondom de Coronacrisis zijn nog niet voorbij en we blijven allemaal nog netjes zo veel mogelijk thuis. Toch zijn ondertussen in de landelijke trends positieve signalen te zien rondom de aantallen besmettingsgevallen en ziekenhuisopnames. Reden voor veel ondernemers om na te denken hoe zij straks hun bedrijf weer kunnen openen in wat ondertussen de 1,5m samenleving is gaan heten. De Zoetermeerse VVD bepleit daarom in schriftelijke vragen aan het college de ruimte voor horeca-ondernemers letterlijk en figuurlijk uit te breiden.

Niet alleen grote ondernemingen die reeds jaren in onze stad een plaats hebben verworven, maar ook net gestarte bedrijven die op het punt stonden hun investeringen terug te gaan verdienen. Indringende, soms ook persoonlijke, ervaringen van Zoetermeerse ondernemers tijdens het eerste, geslaagde digitale spreekuur ‘In gesprek met ondernemend Zoetermeer’, op dinsdagavond 28 april jl, georganiseerd door de Zoetermeerse VVD. De impact van de Corona-maatregelen in enkele branches van het bedrijfsleven is ongelofelijk groot. Vragen konden worden gesteld of suggesties worden gedaan aan VVD-Tweede Kamerlid Thierry Aartsen, VVD-Provinciale Statenlid Peter van Waaij, wethouder economie Jan Iedema en VVD-fractievoorzitter Rob Duiven.

Dinsdag 21 april 2020 heeft de regering de maatregelen omtrent de Corona-crisis verlengd. Dat betekent ook dat voor veel ondernemers de onzekerheid langer blijft duren. De fractie van de VVD Zoetermeer gaat graag de Zoetermeerse ondernemers in gesprek over hoe de gemeente deze ondernemers kan helpen bij het overbruggen van de Corona-crisis. Dinsdag 28 april wordt daarom een digitaal spreekuur georganiseerd gaat de fractie digitaal in gesprek met iedereen die ideeën of problemen wil uitwisselen. Aanmelden kan via deze link, de deelnemers ontvangen dan dinsdag 28 april een link naar het gesprek. Naast de lokale VVD sluiten ook Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD), Provinciale Statenlid Peter van Waaij (VVD) en wethouder economie Jan Iedema aan. 'Een hoop ondernemers verkeren in zwaar weer door de Coronacrisis, wij willen hen de mogelijkheid bieden om de pijnpunten op de juiste plek te laten landen', aldus de fractievoorzitter van de Zoetermeerse VVD Rob Duiven: 'We voelen als lokale partij de noodzaak om de ondernemers in de stad te helpen, dit gesprek moet ons helpen bij het maken van de juiste keuzes de komende tijd'.

Maandagavond 20 april vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad voor het eerst sinds het moment dat vanwege het Corona-virus Nederland in een ‘smart lock-down’ ging. Een bijzondere vergadering, niet alleen vanwege het onderwerp maar ook vanwege het feit dat de vergadering voor het eerst op digitale wijze werd gehouden. Maar ook bijzonder omdat de gemeenteraad voor het eerst werd geleid door waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker. Voor de Zoetermeerse VVD gaf fractievoorzitter Rob Duiven een reactie op de uitgebreide briefing door het college van de maatregelen die gemeente heeft ingesteld en uitvoert. 

De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, heeft met ingang van 31 maart 2020 de heer Jan Pieter Lokker benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zoetermeer. Jan Pieter Lokker is 71 jaar en woont in Bodegraven. VVD- fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met Jan Pieter Lokker krijgt Zoetermeer een goede waarnemend burgemeester. Ervaren, aimabel, doortastend. Precies wat we de komende periode nodig hebben. De Zoetermeerse VVD ziet de samenwerking met de heer Lokker met veel vertrouwen tegemoet en wenst hem veel succes toe in Zoetermeer'.

Het Corona-virus (Covid-19) heeft grote impact op de Nederlandse en dus ook Zoetermeerse samenleving. In de eerste plaats voor de gezondheid van de inwoners. Alles op alles moet worden gezet om het aantal besmettingen zoveel mogelijk in te dammen en de gevolgen van die besmettingen te beperken. En dat gebeurt, ook in Zoetermeer. In navolging van de maatregelen die voor heel Nederland gelden, worden ook in Zoetermeer door het stadsbestuur met de nodige daadkracht de zaken aangepakt en geregeld. ‘De raad wordt door het college goed op de hoogte gehouden van die aanpak’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ook de lokale politiek heeft met de gevolgen te maken. Zo zijn alle vergaderingen van de raad en commissies tot 1 april geannuleerd. Maar uiteraard houden wij wel de politieke vinger aan de pols.’.

De afgelopen maanden heeft de Zoetermeerse gemeenteraad gesproken over re-integratie, schuldenaanpak en armoedebeleid, deze thema’s komen samen in de ‘Kadernota Meedoen met Meerwaarde’.

De Zoetermeerse VVD was dinsdagavond 18 februari aanwezig bij de goed bezochte wijkbijeenkomst over het onderhoud van het Rosarium in het Floriadepark. Veel buurtbewoners waren afgekomen op de oproep van de gemeente om het Rosarium door buurtgenoten te laten onderhouden. Zulke initiatieven passen goed bij het standpunt van ‘haalbaar en betaalbaar groen’ zoals VVD-raadslid Jan Willem Schotel 17 februari benadrukte in de gemeenteraad bij de behandeling van het raadsvoorstel Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer.

De Zoetermeerse VVD heeft maandag 17 februari het geactualiseerde Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer voor de periode 2020 – 2023, gesteund. Dit programma omvat twee hoofdonderwerpen: de energietransitie in de gebouwde omgeving en groen & biodiversiteit. De ambitie voor de energietransitie is in 2040 een aardgasvrije gebouwde omgeving hebben. Dit moet samengaan met een verbetering van de kwaliteit van de woningen qua gezondheid. De nota geeft aan op welke wijze de ambities worden gerealiseerd. ‘De VVD steunt deze plannen. Maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Wat de VVD betreft twee kernbegrippen uit het raadsvoorstel’, aldus VVD-raadslid Jan Willem Schotel.

Met de verkiezing van de Tweede Kamervolgende jaar in aantocht en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, staat de VVD een grote opgave. Het komende jaar wordt voor de VVD cruciaal. Tijd om het fundament te leggen voor de campagnes waarbij contact met de achterban des te belangrijker is. Tijd dus om de koppen bij elkaar te steken. Op 8 februari zaten lokale campaigners, campagne coaches en het permanente campagneteam Zuid-Holland bij elkaar in het gemeentehuis van Lansingerland om van de komende campagnes een enorm succes te maken. Ook de Zoetermeerse VVD was met een delegatie uit het bestuur en de fractie goed vertegenwoordigd.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven ging vrijdag 7 februari samen met collega-raadsleden Margot Kraneveldt (PvdA) en Francijn Brouwer (CU/SGP) namens de Gemeenteraad Zoetermeer op bezoek bij groep 8 van IKC De Vijverburgh. In brieven aan de gemeenteraad hadden de leerlingen in het kader van een schrijfopdracht zaken aangekaart die aandacht vragen, zoals te hard rijden in de straat, te weinig bomen en meer leuke speelplaatsen. De leerlingen gingen daarover met de raadsleden in gesprek.

In diverse media wordt melding gemaakt dat gemeenten in 2019 een recordbedrag aan proceskosten hebben betaald aan bedrijven die namens burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Die vergoedingen lopen inmiddels zo hoog op, dat gemeenten hun systeem zien vastlopen, belastingtarieven stijgen en vaste ambtenaren het vele werk niet aan kunnen. De Zoetermeerse VVD vindt dat de waardebepaling van de WOZ van woningen en bedrijfspanden in Zoetermeer doelmatig, duidelijk, uniform en met borging van de kwaliteit moet plaats te vinden. Dat dient efficiënt en zonder onnodige kosten te zijn ingericht en te functioneren. Over of dit ook in Zoetermeer het geval is heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Vrijdag 24 januari was een delegatie van de fractie van de Zoetermeerse VVD met de collega’s van het CDA Zoetermeer op werkbezoek bij softwarebedrijf ORTEC. ORTEC is leverancier van wiskundige optimalisatiesoftware en advanced analytics, met ongeveer 1.000 medewerkers en kantoren in 13 landen over de hele wereld. ORTEC is actief in veel verschillende sectoren en maakt bedrijven efficiënter, voorspelbaarder en effectiever op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het hoofdkantoor van dit mondiaal opererende bedrijf staat in Zoetermeer.

Uit berichtgeving door ZFM Zoetermeer en uit een eigen rondgang in het Stadshart constateert de Zoetermeerse VVD dat een groot aantal betaalautomaten voor het parkeren in de openbare ruimte nog niet zijn voorzien van de juiste informatie. Verschillend per automaat kloppen de tijden of tarieven niet. Bovendien blijken er ondanks deze tekortkomingen  toch al parkeerboetes te zijn uitgedeeld. De VVD vindt dit onaanvaardbaar en heeft daarom schriftelijke vragen hierover aan het college gesteld.

De Zoetermeerse VVD steunt het voorstel om de aandelen van Eneco voor een verwachte opbrengst van circa 95 miljoen euro van de hand te doen. Het door het college van B&W bij de raad ingediende voorstel geeft uitvoering aan het principebesluit dat de Zoetermeerse gemeenteraad in oktober 2017 heeft genomen om het aandeelhouderschap in Eneco te beëindigen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De raad is naar het oordeel van de VVD steeds goed op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces tot verkoop van de aandelen. Dit proces is op zichzelf ook goed verlopen, getuige ook de unanieme steun van de raad van bestuur, de raad van commissarissen alsmede ook centrale ondernemingsraad van Eneco. Dit is een compliment waard voor VVD-wethouder Marc Rosier.'. 

De vuurwerkdiscussie is op landelijk èn op lokaal niveau een hot topic. Zo stuurde Klaas Dijkhoff al een mail naar alle VVD’ers over de discussie daarover binnen de landelijke fractie. Sindsdien heeft onder andere de Rotterdamse VVD besloten om vooruitlopend op de Rijksoverheid vuurwerk in de hele gemeente in de ban te doen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft besloten te gaan werken aan een verbod op knal- en pijlvuurwerk. Hoe kijkt de Zoetermeerse VVD tegen de lokale vuurwerkdiscussie aan?

Het politieke jaar 2019 zit erop! Het kerstreces is begonnen voor de leden van de Zoetermeerse gemeenteraad en college van B&W. Ook voor uw VVD-vertegenwoordigers in de raad en het college is het even tijd om de accu weer op te laden. 2019 was een enerverend politiek jaar, niet in de laatste plaats door het pakket van maatregelen dat moest worden vastgesteld om de begroting structureel op orde te houden. Met een evenwichtig pakket van vernieuwingen, bezuinigingen en investeringen van 14 miljoen zet Zoetermeer op een verstandige wijze de tering naar de nering. Daar hebben we als VVD ook nadrukkelijk voor gestreden zoals bijvoorbeeld geen onnodige, onevenwichtige lastenverzwaringen, onverminderde focus op veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid van de stad, behoud van prioriteit voor woningbouwopgave ruimte voor ondernemen en scholing.

Op woensdagavond 18 december vond de tweede VVD Pubquiz plaats. Naast de vele Zoetermeerse VVD'ers die de weg naar Class by Jofel gevonden hadden, konden dit keer ook vertegenwoordigers van de D66 en de PvdA verwelkomd worden. Quizmasters Lisette Meijer en Dick Faas legden de deelnemers het vuur aan de schenen met talrijke vragen in diverse categorieën, zoals muziek, geschiedenis, gebeurtenissen in 2019 en natuurlijk ook de wetenswaardigheden in het afgelopen jaar van de Zoetermeerse politiek. Een mooie afsluiting van het jaar. Voor 2020 staat er uiteraard ook weer een Pubquiz in december op het programma. Het neiuwe jaar begint met een Nieuwjaarspizza op zondag 12 januari, aanvang 16.00 uur, in Pavarotti, Stadhuisplein 7.

Burgemeester Aptroot maakte onlangs bekend dat hij per 31 maart 2020 afscheid neemt. De Vertrouwenscommissie heeft een concept profielschets van de nieuwe burgemeester opgesteld. Iedere inwoner van Zoetermeer kan daaraan bijdragen. Namens de fractie van de Zoetermeerse VVD heeft fractieoverleg Rob Duiven zitting in de Vertrouwenscommissie. Ga naar de deze pagina van de site van de gemeenteraad om te zien op welke manier dat kan!
 

Vanaf 2020 heeft de Zoetermeerse gemeenteraadsfractie van de VVD maandelijks eens inloopspreekuur. Wil je spreken over een probleem in je wijk, heb je een gaaf idee voor de stad of lijkt het je gewoon leuk om eens kennis te maken? Alle Zoetermeerse inwoners, ondernemers en werknemers zijn welkom! Als je een specifiek onderwerp wilt bespreken is het handig om te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zorgen we dat de woordvoerder op dat thema aanwezig is! Hopelijk tot in het nieuwe jaar. Locatie: stadhuis Forum Zoetermeer, vergaderzaal 14.

Op zaterdag 14 december heeft een groep Zoetermeerse VVD’ers de middag gezellig doorgebracht met bewoners en vrijwilligers van verpleeghuis Magnolia in Oosterheem. Rode draad door de bijeenkomst was de bingo onder deskundige en enthousiaste leiding van VVD-wethouder Jan Iedema. Een geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is!

Op 11 december heeft VVD minister-president Mark Rutte een werkbezoek aan Zoetermeer gebracht. Het programma stond in het teken van verstedelijking en bereikbaarheid. Een groot deel van Zoetermeer stamt uit de jaren ’70 en de stad beschikt derhalve over veel kennis en ervaring met bouwen in tijden van woningnood. In dat kader werd de minister-president rondgeleid door de wijk Palenstein en sprak hij in het Crown Business Center met deskundigen over stedelijke ontwikkeling. Ook bezocht de Mark Rutte het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer en de ambachtenwerkplaats Piëzo. Uiteraard heeft ook overleg met het Zoetermeerse college  plaats gevonden waarin onder meer over de actuele financiële situatie is gesproken.

In de media werd gemeld dat uit een rondgang onder gemeenten is gebleken dat deze in toenemende mate gebruik maken van natuurlijke methoden om overlast door de eikenprocessierups tegen te gaan. De methode ‘wegzuigen’ zou juist minder gebruikt gaan worden. VVD raadslid Jan Willem Schotel: ‘De fractie van de Zoetermeerse VVD is van mening dat effectieve bestrijding van de eikenprocessierups in het belang is van de inwoners van onze stad. De VVD is tevens van mening dat het mooi zou zijn als toekomstige overlast zou kunnen worden verminderd of zelfs voorkomen door het gebruik van natuurlijke methoden.’.

Op 6 december hebben de fracties van de VVD Zoetermeer en VVD Lansingerland samen de nieuwe bakkerij van Hoogvliet in Bleiswijk bezocht. De doelstelling van het werkbezoek was de kennismaking met een grote onderneming op het gezamenlijke industrieterrein van de twee gemeentes Zoetermeer en Lansingerland. Tijdens het werkbezoek hebben de fracties een uitgebreide rondleiding door het bedrijf  gekregen. De bakkerij verzorgt op dit moment 70 supermarkten in de regio met brood. Dat gebeurd bijna volledig automatisch en er is voldoende capaciteit om verder te groeien.

Het Zoetermeerse college heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die Zoetermeerse VVD vorige maand stelde over de gevolgen van het besluit van het Rijswijkse gemeentebestuur om te stoppen met het bouwen van nieuwe sociale huurhuizen.  'Dit besluit van de gemeente  Rijswijk zou een breuk betekenen met alle afspraken die tussen de gemeenten zijn gemaakt over de huisvesting van mensen met de laagste inkomens', aldus VVD-raadslid Robbert Morée: 'De VVD wil weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn voor Zoetermeer en de regio naar aanleiding van dit Rijswijkse besluit.'

De fractieleden en actieve leden van de Zoetermeerse VVD waren op zaterdag 30 november present in het Stadshart in het kader van de Sinterklaasactie 2019. De kleurplaten en snoepgoed vonden gretig aftrek onder de Zoetermeerse jeugd. Een fijne Sinterklaas toegewenst allemaal!

 
 

De afgelopen weken laaide de discussie op sociale media en in de reguliere media weer op: Storytellers krijgt van het college geen subsidie voor de openluchtvoorstellingen in het Buytenparktheater of voor het Historisch Festival Zoetermeer. Ook kregen ze geen subsidie hiervoor van het Cultuurfonds. Dat Storytellers geen structurele subsidie krijgt van de gemeente is geen nieuwe ontwikkeling, want dit was de afgelopen jaren ook al het geval. Toch heeft Storytellers hier nooit van geleerd, want elk jaar weer was het weer een 'verrassing' voor hen en, net zoals de afgelopen jaren, leidde de berichtgeving in de media op 18 november jl. tot een fel debat. De Zoetermeerse VVD heeft een duidelijk standpunt ingenomen: de gemeenteraad moet Storytellers geen extra subsidie en geen onverdiende voorkeurspositie geven.

Burgemeester Aptroot vertrekt iets eerder als burgemeester van Zoetermeer. Op 15 november burgemeester Aptroot aangekondigd iets eerder te vertrekken als burgemeester van onze stad. Hij vertrekt namelijk eind maart 2020. Dat is iets eerder dan oktober. Dat is namelijk het moment waarop de burgemeester wettelijk met pensioen moet. De Zoetermeerse VVD had nog graag veel langer genoten van burgemeester Aptroot maar heeft alle respect voor zijn keuze.

Op 25 november start een wereldwijde actie van de Verenigde Naties genaamd Orange the World waar ook Nederland op grote schaal aan deelneemt. De Zoetermeerse VVD steunt deze actie van harte om aandacht te vragen voor wereldwijd geweld tegen vrouwen. In meer dan 90 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen), en 10 december (internationale mensenrechtendag) 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen.

De Zoetermeerse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de gevolgen van het besluit van het Rijswijkse gemeentebestuur te stoppen met het bouwen van nieuwe sociale huurhuizen. De VVD wil weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn voor de regio van dit Rijswijkse besluit.

‘In Zoetermeer is het goed wonen, werken, studeren en recreëren. En om dat ook in de toekomst te kunnen blijven bieden moet Zoetermeer een vitale stad blijven’, aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven in het eerste deel van het begrotingsdebat op maandag 4 november: ‘Veilig, ondernemend, gezellig, zorgzaam, groen en duurzaam en waarin je heerlijk kunt wonen. Een stad die kansen en mogelijkheden biedt om in vrijheid keuzes te maken. Om keuzes van anderen te respecteren. Om verantwoordelijkheid te nemen. Om op gelijkwaardige en rechtvaardige wijze samen te leven. Een vitaal Zoetermeer is dus in ieder geval een liberaal Zoetermeer!’.

Maandagochtend 08.00 uur De eerste werknemers en studenten komen aan op Station Lansingerland-Zoetermeer en wandelen richting de volledig autonoom rijdende voertuigen. Deze rijden iedereen in een vlot tempo over de brug richting de Werner von Siemensstraat richting de Dutch Tech Campus. Zo komen ze snel en droog op de plek van bestemming op het park. Andere studenten wandelen of fietsen van hun nieuwe studenten- en jongerenwoningen naar de automatische shuttles die hen naar de InnoLabs rond de thema’s eHealth en Smart Mobility brengen. Deze beelden zijn ontleend aan het toekomstbeeld in de uitvoeringsagenda van het Dutch Innovation Park dat maandag 14 oktober op de agenda van de gemeenteraad staat. De Zoetermeerse VDD steunt de uitvoering van de uitvoeringsagenda van harte.

De Zoetermeerse VVD gaat regelmatig op werkbezoek bij verschillende organisaties in Zoetermeer. Vorige week gingen Vivianne en Harm op bezoek bij Stichting Philadelphia Zorg in Meerzicht.  Harm Meijer en Vivianne van Yperen zijn op bezoek geweest bij de woongroep van Stichting Phladelphia Zorg in Meerzicht. Zij hebben jeugdzorg in het pakket en vinden het belangrijk dat beleid niet alleen vanuit de raadzaal wordt bekeken, maar ook samen met de kinderen, de ouders en de zorgverleners! Aan het einde van de dag willen ze namelijk dat de zorg goed, liefdevol en op de juiste plek terecht komt.

De Zoetermeerse VVD is voor samenspraak. Zowel op stedelijk als op wijk- en buurtniveau moeten inwoners en bedrijven mee kunnen praten en invloed uit kunnen oefenen. Deze samenspraak moet wel doelgericht en doelmatig plaatsvinden en moet niet leiden tot onnodige vertraging van concrete projecten. VVD-raadslid Thera Hoekstra: ‘De VVD vindt dat de gemeente over de mogelijkheden van inspraak volstrekt helder moet communiceren. In klare taal, die voor iedereen te begrijpen is. Zodat iedereen vooraf weet waarover de samenspraak gaat en wat ervan te verwachten is’.

De Zoetermeerse VVD is duidelijk: de kabelbaan in speeltuin De Spil moet blijven. 'Het besluit van de gemeente om deze kabelbaan weg te halen past niet bij de VVD-visie op speeltuinen en het speelplezier van kinderen. De Zoetermeerse VVD is juist voorstander van grote speeltuinen met veel verschillende speeltoestellen en daar past het weghalen van deze kabelbaan totaal niet bij,’ aldus raadslid Thera Hoekstra: ‘Bovendien, kinderen maken geluid tijdens het spelen, dat hoort nu eenmaal bij het leven in een stad.’ Wat betreft overlast veroorzakende hangjeugd geeft de VVD aan dat de oplossing daarvoor ligt bij beter en meer handhaven door inzet van politie en handhaving.

Begin juni doken in de landelijke media berichten op dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat gemeenten geen idee hebben of hun radicaliseringsaanpak werkt. ‘Gemeenten geven aan geen goed zicht te hebben op de effecten van hun aanpak, dan wel op de resultaten van de specifieke activiteiten’, aldus VVD raadslid Robbert Morée die daarover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college: ‘De Zoetermeerse VVD wil weten of het college zich herkent in deze conclusies en zo nee, wat heeft Zoetermeer dan anders gedaan en hoe is in Zoetermeer de effectiviteit gemeten en de resultaten vastgesteld’.

Voor de Zoetermeerse VVD staat het als een paal boven water: iedereen moet op zijn of haar eigen manier mee kunnen doen in onze maatschappij. We zijn we hier met z'n allen verantwoordelijk voor, dus 'sociale inclusie' is de enige logische conclusie. De realiteit is alleen nog niet zover en er moet nog veel gebeuren om dit voor elkaar te krijgen. Om hier een stap in te zetten, heeft de Zoetermeerse VVD, in samenwerking met Koninklijke Kentalis, Fonteynenburg en Signtaal op 25 juni een inspiratieavond over sociale inclusie gehouden.

‘Voor de Zoetermeerse VVD begint inburgeren en integratie bij het leren van onze taal. Goed taalonderwijs is daarom essentieel en waar over de kwaliteit geen twijfel mag bestaan’, vindt VVD raadslid Vivianne van Yperen: ‘Integratie begint bij het leren van onze taal. Alleen zo kun je een baan vinden. Alleen zo kun je een echte plek in onze samenleving vinden’. Dat is ook de mening van het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van Vivianne van Yperen en collega-VVD raadslid Raymund Zinck over de kwaliteit van dat taalonderwijs.

Steun van de Zoetermeerse VVD voor de Perspectiefnota 2020. Steun dus voor de plannen om ervoor te zorgen dat het in Zoetermeer goed wonen, werken, studeren en recreëren blijft. Steun dus voor de plannen om niet alleen vanwege de hoge kosten voor de jeugdzorg te bezuinigen, maar juist ook te gaan investeren en vernieuwen. Steun dus ook voor het college waarin de VVD vertegenwoordigd is met twee wethouders die ervoor zorgen dat de belangrijkste plannen uit het coalitieakkoord uitgevoerd worden.

Vanaf 29 mei gold voor enige tijd een negatief zwemadvies voor de Noord Aa speelvijver wegens blauwalg. Dit advies en al zo vroeg in het zomerseizoen, was voor VVD raadslid Jan Willem Schotel aanleiding het college te vragen wat het gaat doen om het waterschap in de actiestand te krijgen om de blauwalg nu echt effectief aan te pakken in de Noord-Aa. Op 27 juni heeft het college het antwoord op deze vraag naar de raad gestuurd met wat er komend zomerseizoen concreet gaat gebeuren om de blauwalg in de Zoetermeerse plas met succees aan te pakken.

‘Bezuinigen en vernieuwen is en blijft vooralsnog keihard nodig in het sociaal domein, en zeker in de jeugdzorg’, aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven in het voorjaarsdebat over de extra kosten voor de jeugdhulp in de eerste prognose voor 2019: ‘Verdere uitholling van de begroting door het maar blijven dekken van deze tekorten uit andere begrotingsposten, is niet verantwoord en is ook niet meer uit te leggen. De portemonnee raakt namelijk leeg maar de maat raakt wat de VVD betreft vol’, zo hield Rob Duiven het college voor: ‘Om straks draconische maatregelen te voorkomen zijn nu drastische maatregelen noodzakelijk’. De VVD diende daarom een motie in die het college opdraagt een maximale inspanning te leveren om de extra kostenstijging voor de jeugdzorg in 2019, en daarna, te voorkomen en tijdig na te denken over wat nog meer zou moeten gebeuren.

Op dinsdagavond 25 juni 2019 organiseert de Zoetermeerse VVD in samenwerking met Koninklijke Kentalis, Fonteynenburg en Signtaal de inspiratieavond sociale inclusie en positieve gezondheid. Meedoen als je kwetsbaar bent. Hoe werkt dat? Elkaar beter begrijpen als communicatie en toegankelijkheid niet vanzelfsprekend zijn. Met Marlies Leupen als gespreksleider gaan onder meer wethouder Zorg Ingeborg Ter Laak, VVD-wethouder Onderwijs en Economie Jan Iedema, VVD-Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan en psychiater Ines Sleeboom (psychiater Koninklijke Kentalis) met elkaar in gesprek.

Terugkijkend op 2018 ziet de Zoetermeerse VVD dat het nieuwe college al een aantal aansprekende resultaten heeft bereikt. Resultaten die ervoor zorgen dat iedereen in Zoetermeer prettig kan wonen, werken, recreëren en studeren. Zaken die de VVD belangrijk vindt, aldus  VVD-fractievoorzitter Rob Duiven, die voor de Zoetermeerse VVD het woord voerde tijdens het jaarlijks resultatendebat.

Beleid en de uitvoering daarvan moeten effectief zijn, moeten doel treffen. Dat geldt ook voor de aanpak in het tegengaan en bestrijden van radicalisering. Recent zijn in de landelijke pers berichten verschenen die reden tot twijfel geven of die aanpak echt wel zoden aan de dijk zet. De Zoetermeerse VVD heeft daarom vragen gesteld hoe het gesteld is met de doeltreffendheid van de radicaliseringsaanpak in Zoetermeer.

Het aantal meldingen van misbruik en fraude bij taalscholen voor inburgeraars is opnieuw gestegen. Dat meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer: in twee jaar 390 klachten over misstanden waarvan 121 in het afgelopen half jaar bij in totaal 110 instellingen. De Zoetermeerse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld of inburgeraars in Zoetermeer hun taallessen alleen ontvangen van de gecertificeerde opleiders of dat deze inburgeraars ook gebruik maken van andere niet-gecertificeerde opleiders.

'Nu al blauwalg?', spreekt VVD-raadslid Jan Willem Schotel zijn verbazing uit. De Zoetermeerse VVD heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de aanwezigheid van blauwalg in de Zoetermeerse Plas. Er geldt sinds 29 mei 2019 een negatief zwemadvies voor de speelvijver bij het Noord Aa. 

Voor de Zoetermeerse VVD is Oud & Nieuw het grootste feest in zowel Zoetermeer als in de rest van Nederland. Het feest waarmee we samen met familie, vrienden en buurtgenoten het nieuwe jaar inluiden. Het is ondertussen een ware traditie in Nederland om dat met oliebollen, champagne èn vuurwerk te doen, aldus VVD Fractievoorzitter Rob Duiven die tijdens het raadsdebat op 13 mei het woord voerde. 

Voor de VVD verdient iedereen dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens maken mensen zelf de keuzes in hun leven. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar hoe doe je dat als je kwetsbaar bent of als communicatie en toegankelijkheid niet vanzelfsprekend zijn? Het is onrechtvaardig als mensen al op voorhand minder kansen krijgen. Daarom organiseert de Zoetermeerse VVD op 25 juni 2019 een inspiratieavond sociale inclusie.

De aanpak van radicalisering in Zoetermeer zet in op het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van risico’s en wordt continu bijgesteld waar nodig. Dat geldt ook voor de invloed van name salafistische of radicaalislamitische aanjagers binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims, onder meer in de vorm van naschoolse activiteiten en lessen. Dat laat het college van B&W weten op de schriftelijke antwoorden op de vragen die de VVD-fractie begin april stelde.

 

‘Geweld rondom nachtclubs moet stoppen’, zo luidde de titel van de breed gesteunde VVD-motie die de gemeenteraad op 12 februari 2019 aannam. De motie roept het college op zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden, een samenhangend plan van aanpak op te stellen met alle maatregelen die genomen moeten worden door de burgemeester, het college en de raad om het geweld rondom nachtclubs te beëindigen en dit plan aan de raad voor te leggen. Op 18 april heeft het college dit plan naar de raad gestuurd.

De viering van oud en nieuw  is elk jaar een bijzonder moment. Men geniet doorgaans met familie, vrienden, buren en buurtgenoten in huis, op straat, in de kroeg  van een gezellige jaarwisseling. De Zoetermeerse VVD vindt dat ook het afsteken van vuurwerk daarbij hoort. Het is een deel van de traditie zoals we die in Nederland kennen.

VVD Fractievoorzitter Rob Duiven

De AIVD constateert in zijn jaarverslag over 2018 dat de invloed van radicale moslims op het onderwijs voor jonge moslims is toegenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van naschoolse lessen in Arabisch en de islam. De Zoetermeerse VVD vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling en heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld. De liberalen willen van het college weten of in de Zoetermeerse aanpak tegen radicalisering nadrukkelijk op deze vorm van beïnvloeding op het onderwijs wordt gelet.

Geen overbodige regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf en andere ondernemers. De Zoetermeerse VVD pleit daar al jaren voor. De VVD streeft ernaar dat de gemeente, wanneer zij nieuw beleid maakt, in het kader van een optimaal ondernemersklimaat vooraf met alle betrokken stakeholders in het Zoetermeerse bedrijfsleven het gesprek aangaat. Hierdoor wordt de implementatie van de regels tot een win-win situatie voor de ondernemers, de gemeente en de samenleving.

In Zoetermeer ziet de VVD de laatste jaren een toename van jeugdoverlast. Er zijn steeds meer aan criminaliteit gerelateerde incidenten en overlastsituaties waarbij jonge Zoetermeerders betrokken zijn. Maandag 18 maart behandelde de gemeenteraad het voorstel Veiligheidsanalyse en inzet een jeugdmarshall en jeugd-BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren). De Zoetermeerse VVD had reeds eerder de steun voor dit voorstel uitgesproken (lees meer daarover hier). De VVD-motie om het college te vragen te onderzoeken hoe de jeugdBOA’s extra effectief kunnen worden gemaakt door hen de bevoegdheid te geven om door te verwijzen naar bureau HALT is met brede steun in de raad aangenomen. Met dit VVD-voorstel kan de inzet van de jeugdBOA’s nog effectiever worden gemaakt.

Twee recente ongelukken op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Aanrijdingen tussen rechts afslaande vrachtwagens en fietsers. Ongelukken waarbij de fietsers letsel hebben opgelopen, in één geval zelfs ernstig letsel. Voldoende reden voor de gemeenteraad om op maandag 11 maart in commissieverband met het college in debat te gaan over de getroffen en nog te treffen maatregelen. Over oplossingen op de korte termijn en echte oplossingen op de lange termijn.

Weer een geslaagde campagnedag op zaterdag 9 maart van de Zoetermeerse VVD in het kader van de campagne voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en Waterschappen op 20 maart. De VVD-mandarijnen en VVD-flyers vonden weer gretig aftrek. De VVD wil doorgaan met het sterker maken van Zuid-Holland. Wat goed is, houden we zo. Wat beter kan, maken we stapje voor stapje beter. Zo blijft Zuid-Holland een plek waar het goed leven, wonen en werken is. Een sterke VVD in de provincie en de waterschappen is daarom belangrijk om ook de komende vier daarvan verzekerd te zijn.

V.l.n.r. Thera Hoekstra, Jan Willem Schotel, Sabin Jahan (foto: Mijn Zaak Zoetermeer)

Op woensdag 20 maart 2019, de eerste officiële lentedag, zijn de Provinciale Statenverkiezingen én de Waterschapverkiezingen. Duurzaam doorpakken is de missie van de VVD. Onbekend maakt echter onbemind. Veel mensen zien het belang van beide verkiezingen niet in. Raadslid Jan Willem Schotel en commissielid Sabin Jahan zijn kandidaatsstatenleden voor de VVD Zuid-Holland. Raadslid Thera Hoekstra is VVD-kandidaat voor het waterschap Hoogheemraadschap Rijnland. In het februarinummer van Mijn Zaak Zoetermeer leggen ze uit waarom zij zich kandidaat hebben gesteld en waarom ook iedere VVD-stem telt. Lees het hele artikel hier.

Een geslaagde campagnedag voor de Zoetermeerse VVD op zaterdag 2 maart in het Stadshart. Met kilo's mandarijnen met VVD-sticker en een grote stapel flyers trok een groot VVD-team het stadscentrum van Zoetermeer in om met de Zoetermeerse inwoners in gesprek te gaan. Allemaal in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid Holland en de Waterschappen. Uiteraard waren ook de VVD-kandidaten uit Zoetermeer present: Jan Willem Schotel, Sabin Jahan, Thera Hoekstra en Robin Fries.

De Zoetermeerse VVD is de campagne voor de provinciale statenverkiezingen begonnen met een verkiezingsdebat. Erwin Hoogland, nummer 3 op de VVD-lijst, ging in debat met Marieke Spekreijse, kandidaat voor GroenLinks. In het debat maakte Hoogland zich sterk voor een beter bereikbaar Zoetermeer en een betaalbare energietransitie. Op de VVD-lijst voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland staan ook de Zoetermeerse kandidaten Jan Willem Schotel, Sabin Jahan en Robin Fries.

De gemeente Zoetermeer gaat zich voorbereiden op de Brexit. Dit naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Zoetermeerse VVD. De betreffende organisatieonderdelen van de gemeente hebben direct de Brexit Impact Scan uitgevoerd. De gemeente gaat ook het bedrijfsleven in Zoetermeer informeren over de Brexit Impact Scan. De VVD is tevreden met de uitgevoerde en aangekondigde acties die Zoetermeer gereed moeten maken de gevolgen van een (eventueel harde) Brexit op te vangen.

Provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Onderwerpen die ook op gemeentelijk niveau impact hebben. De verkiezing voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland op 20 maart zijn dus ook voor Zoetermeer en Zoetermeerders van belang. Voor de komende provinciale verkiezingen heeft de VVD daarom twee uitstekende kandidaten uit Zoetermeer opgelijnd: Jan Willem Schotel en Sabin Jahan. Zij worden stevig gesteund door Erwin Hoogland uit Leidschenveen die direct na de twee gedeputeerden Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu op plaats 3 staat.

Het LangeLand Ziekenhuis bouwt een hypermodern Orthopedisch Centrum (OC). De Zoetermeerse VVD juicht de komst van dit nieuwe medische centrum naar Zoetermeer van harte toe. Een aantal inwoners dat in de nabijheid van het ziekenhuis woont heeft in een kort geding verzocht om een voorlopige voorziening tegen deze uitbreiding. Eind januari heeft de recht uitspraak gedaan. Het verzoek van de inwoners is afgewezen omdat naar het oordeel van de rechter de gemeente Zoetermeer in redelijkheid de omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen. De op 11 oktober 2018 gestarte bouw van het OC kan dus gewoon doorgaan.

De Zoetermeerse VVD organiseert in het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten op 20 maart 2019 een politiek café met een debat tussen Erwin Hoogland (VVD Zuid-Holland) en Marieke Spekreijse (GroenLinks). Onderwerpen als verdere verbetering van de bereikbaarheid, versnelling in het realiseren van meer noodzakelijke woningen en verstandig natuurbeheer zijn zaken die provinciaal en dus ook lokaal van belang zijn.

In de nacht van 5 op februari nacht was het weer raak. Na een reeks van incidenten in 2018, o.a. schietpartijen in maart, september en december met als dieptepunt in november 2018 een handgranaat bij een nachtclub. Wat de Zoetermeerse VVD betreft wordt het tijd voor sluiten van deze clubs.

Op 1 februari heeft de VVD-fractie van het college de antwoorden ontvangen op de eerder gestelde schriftelijke vragen naar aanleiding van verontrustende berichten in de lokale media, over de reeks van (opzettelijke) autobranden in Zoetermeer. Uit de mediaberichten zou blijken dat er landelijk 25% meer auto’s in brand vlogen dan het jaar ervoor. In Zoetermeer zouden die cijfers verhoudingsgewijs nog hoger liggen: in 2018 34 meldingen tegen 18 meldingen in 2017.

Donderdag 31 januari stuurde het Zoetermeers college van B&W een voorstel naar de raad over inzet van extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) voor jeugd. De Zoetermeerse VVD vindt dat een goede eerste stap naar een grotere inzet met BOA’s, zoals de partij al jaren bepleit.

In de nacht van 29 op 30 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Met een deadline die steeds dichter bij komt vindt de Zoetermeerse VVD het nu tijd dat de gemeente zich ook gaat voorbereiden op lokaal niveau. 'Er is nog veel onduidelijk over de Brexit, dat maakt de voorbereiding lastig', legt VVD raadslid Jeffrey van Gils uit: 'Toch zullen we nu alle zeilen bij moeten zetten om zo goed als mogelijke de klap van een Brexit op te vangen.'

Afgelopen dinsdag werd er, na een reeks van incidenten in 2018, in het Van Tuyllpark weer geschoten. Vorig jaar waren er o.a. schietpartijen in maart, september en december en als dieptepunt lag er in november 2018 een handgranaat. Wat de Zoetermeerse VVD betreft is het hoog tijd om de strengst mogelijke maatregelen te nemen.

De Zoetermeerse VVD  wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoeveel auto's er vorig jaar in de stad in vlammen opgingen.

Het aanvragen van een subsidie is vaak een lastige, complexe klus. In gesprekken met diverse maatschappelijke organisaties, zowel professionele als vrijwillige, krijgt de VVD Zoetermeer daar regelmatig klachten over. Dat moet een stuk simpeler, zo bepleitte VVD-fractievoorzitter Rob Duiven in de commissie Samenleving bij de bespreking van het onderzoek van de Rekenkamer over het subsidiebeleid in Zoetermeer.

Op verschillende plaatsen in Zoetermeer is de nachthoreca recent doelwit geweest van incidenten met vuurwapens en een handgranaat. De Zoetermeerse VVD maakt zich daarom grote zorgen over de veiligheid rondom deze horecagelegenheden en vraagt om een onderzoek hoe dit beter kan.

Met een motie hoopt de Zoetermeerse VVD vanavond de gemeente opdracht te geven om het fietspad langs de Van der Hagenstraat te ‘upgraden’. 'Wij willen dat iedereen veilig op de fiets naar het nieuwe zwembad en de sportclubs in het Van Tuyllpark kan', aldus VVD raadslid Jeffrey van Gils.

De Zoetermeerse VVD wil dat het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark komt. 'Tijdens de verkiezingen waren we heel duidelijk ‘er moet een nieuw zwembad komen! Wat betreft de locatie waar dit dan gebouwd moet worden is er voor de Zoetermeerse VVD maar één serieuze kandidaat: het Van Tuyllpark', aldus raadslid Thera Hoekstra.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven pleitte in zijn tweede termijn in het begrotingsdebat niet alleen voor het oplossen van de problemen voor de lange termijn maar ook voor het blijven focussen op het verbeteren van de effectiviteit en doelmatigheid op korte termijn. Hij haalde daarbij Winston Churchill aan: ‘Hoe mooi de strategie en het beleid ook zijn, af en toe zou je eens naar de resultaten moeten kijken’.

Een maand geleden heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld over de parkeerdruk aan de Hagesteinstraat en Puttershoekstraat. De beantwoording daarvan is ondertussen binnen.

Interview op 7 november 2018 van VVD-wethouder Marc Rosier op Omroep West over de woningbouwplannen voor het Entreegebied (het gebied omsloten door het stationsgebied, de Boerhaavelaan, het Bredewater en de Afrikaweg) waarin circa 4500 woningen zullen worden gebouwd.

Op maandag 5 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2019. Alle fracties geval hun oordeel over de door het college voorgestelde begroting. Voor de VVD voerde fractievoorzitter Rob Duiven het woord. Belangrijk thema was natuurlijk het tekort van € 7 miljoen op de begroting, met name veroorzaakt door de structurele uitgaven op de jeugdzorg.

Soms zie het effect van een motie pas jaren later. In november 2016 gaf de gemeenteraad steun aan de VVD-motie voor het aantrekkelijker maken en opknappen van De Plaats in het Stadshart. Twee jaar later wordt dat gerealiseerd.

Op vrijdag 19 oktober 2018 brachten de VVD Zoetermeer en de PvdA een gezamenlijk werkbezoek aan de buurtvereniging Seghwaert op Dreef. VVD-raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven, VVD-commissielid Harm Meijer en en PvdA-commissielid Sicco Louw waren te gast bij het bestuur van deze bloeiende buurtvereniging in Seghwaert.

De Zoetermeerse VVD vindt het onacceptabel wat er nu is gebeurd rond een journalist die een politicus interviewt bij het winkelcentrum Palenstein. Het gedrag van de hangjongeren die het televisie-interview van raadslid Hilbrand Nawijn op intimiderende en bedreigende wijze verstoorden, is niet acceptabel. Met de burgermeester hebben we begrip voor de schok die het recente overlijden op een Zoetermeerse jongere in Delft, die ook regelmatig in Palenstein met de andere jongeren optrok. Zo'n gebeurtenis is ook ingrijpend. Maar het geeft geen vrijbrief voor bedreiging en pesten.

De Zoetermeerse VVD’ers Jan Willem Schotel, Harm Meijer en Thera Hoekstra maakten 17 oktober 2018 in een prettig en geanimeerd gesprek kennis met Sabine Huls, de nieuwe directeur van het Stadsmuseum Zoetermeer.

VVD Zoetermeer heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de parkeercapaciteit aan de Hagesteinstraat en Puttershoekstraat (de T-strook) in Oosterheem. De gemeenteraad van Zoetermeer ging begin 2018  akkoord met het plan om binnen vijf jaar woningbouw te realiseren in het gebied. De VVD Zoetermeer nam er onlangs zelf een kijkje, sprak met buurtbewoners en daaruit kwam naar voren dat er zorgen bestaan over de te verwachten toename van de parkeerdruk.

In september heeft VVD-raadslid Vivianne van Yperen het college gevraagd of de gemeente ouderen actiever kan ondersteunen bij het aanvragen van Toeslagen. De VVD gaf aan het een trieste gewaarwording te vinden als mensen die bijvoorbeeld recent alleenstaand zijn geworden een groep zijn die mogelijk toeslagen misloopt. Bijvoorbeeld mensen die hun rechten niet kennen of niet weten hoe zij via de computer toeslagen aan moeten vragen.

De VVD Zoetermeer steunt de Versnellingsagenda woningbouw. De vraag naar woningen is namelijk groot in Zoetermeer. En het tempo van woningbouw in de stad is veel te laag. Met de versnellingsagenda wordt gestreefd de noodzakelijke woningbouwproductie van minimaal 700 woningen per jaar aan te jagen.

In haar maidenspeech voor de Zoetermeerse gemeenteraad zette VVD-raadslid Vivianne van Yperen haar tanden gelijk al in een lastig probleem, de betaalbaarheid van de jeugdzorg in Zoetermeer. De kosten voor jeugdhulp in Zoetermeer zijn immers structureel hoger gebleken dan begroot. Daarnaast blijven de geplande besparingen achter. Het totale tekort in 2018 blijkt nu 9 miljoen euro op een totaal budget van 38 miljoen voor de jeugdhulp in 2018. Vivianne van Yperen: ’Ik roep de wethouder op in ieder geval gerichter te gaan sturen op het integraal, gezinsgericht werken. Het is nu echt tijd om verandering te realiseren, om aan de slag gaan en als gemeente de regie te pakken in het oerwoud van regioverbanden, overleggen, artsen, zorgverleners en bureaucratie. Maak werk van de gezinsgerichte aanpak. Gewoon doen, zou ik zeggen’.

De VVD Zoetermeer spant zich in voor minder zwerfvuil. Dat begint natuurlijk bij het gewoon zelf in de vuilniszak doen. En iedereen die het VVD-team tijdens het spreekt op 6 oktober 2018 rond Winkelcentrum Rokkeveen doet ook altijd z'n rommel thuis in de prullenbak en ergert zich aan zwerfvuil.

Op zaterdag 22 september 2018 heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven namens de VVD Zoetermeer het Handvest voor Compassie ondertekend. Het internationale, niet-religieuze handvest Chapter for Compassion werd 9 jaar geleden in 32 landen gelanceerd op initiatief van de Britse theoloog Karen Armstrong.

Het college garandeert dat prullenbakken in de vakantieperiode en dus ook bij warm weer, volgens de afgesproken kwaliteitsnormen tijdig worden geleegd en de openbare ruimte tijdig wordt geveegd. Het college antwoordt dit op schriftelijke vragen van de fractie van de VVD Zoetermeer naar aanleiding van klachten over toenemend zwerfafval in vooral de recreatiegebieden.

Zaterdag 6 oktober zijn leden van de VVD-fractie in de raad rond de middag actief bij Winkelcentrum Rokkeveen. Zij ruimen dan zwerfvuil. En gaan graag in discussie met bewoners van de wijk.

Op voorstel van de VVD samen met de PvdA steunde vorig jaar een brede meerderheid in de gemeenteraad het voorstel om een jaarlijks huttenbouwfestival mogelijk te maken. Afgelopen week is de deze Huttenbouwweek voor het eerst gehouden. De Huttenbouwweek is opgepakt door YMCA Zoetermeer. Dagelijks kwamen op de Huttenbouw zo’n 120 kinderen af en was daarmee een groot succes.

Het VVD-voorstel vroeg aan het college een plan op te stellen om jaarlijks een huttenbouwfestival te organiseren en daarbij samenwerkingspartners bij te betrekken. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De VVD is erg blij dat dat dit initiatief zo’n brede weerklank heeft gekregen en daarmee een groot succes is geworden. Kinderen bouwen letterlijk en figuurlijk aan onze stad’.

De VVD Zomerborrels 2018 zijn voorbij. Ook deze zomer is weer eens aangetoond dat bij de VVD Zoetermeer politiek en gezelligheid hand in hand kunnen gaan. Op 17 juli de aftrap, op het groene terras van restaurant Achteraf in de Dorpsstraat. Op 2 augustus op het zonovergoten terras van Stage - Kitchen & Café op het Cadenzaplein. En op 15 augustus op het ruime terras aan het water bij Sweet Lake Italy. Naast het bijpraten onder genot van een drankje en een hapje waren de drie borrels ook weer een mooie gelegenheid voor nieuwe leden en aspirant-leden om kennis te maken met de VVD Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer is een bloeiende vereniging. Er wordt door de VVD in Zoetermeer elk jaar een groot aantal politieke activiteiten georganiseerd zoals Politieke Cafés met landelijke VVD-politici en voor de leden worden regelmatig ledenvergaderingen, cursussen en trainingen en thema-avonden gehouden. Ook interesse om kennis te maken met de VVD Zoetermeer? Neem contact op voor een gesprek: kijk onder Info voor de contactgegevens. 

 

 

Het is goed wonen, werken en recreëren in Zoetermeer! En met het mooie zomerweer is het heel fijn dat veel mensen buiten kunnen zijn. Helaas betekent dat ook dat de hoeveelheid zwerfafval op met name de recreatieplekken in de stad toeneemt. Op verschillende plekken in de stad wordt lukraak afval gedumpt.

Het is mooi dat mensen veel buiten kunnen recreëren maar ze moeten wel hun rommel opruimen’ aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Uiteraard moet ook de gemeente zijn werk goed blijven doen. Door het plaatsen en legen van voldoende vuilnisbakken, het uitvoeren van extra toezicht en controle op het illegaal dumpen van (zwerf-) afval en, als er toch rommel wordt achtergelaten, het snel opruimen daarvan’. Samen houden we stad schoon, ook in de zonnige zomer!’.

Vodafone gaat eindelijk de bereikbaarheid van hun mobiele netwerk verbeteren in de wijken Oosterheem en Noordhove. Zij komen op korte termijn met een tijdelijke zendmast om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De VVD Zoetermeer, die zich al sinds 2016 zorgen maakt om de slechte bereikbaarheid, is blij.

De VVD Zoetermeer kijkt tevreden terug op het voorjaarsdebat. Het college heeft in het debat het vizier gericht gehouden op de uitvoering van de plannen in het coalitieakkoord. Daar staan immers de voor onze stad belangrijke zaken in. Wat vooral in goede aarde viel waren het streven om bij die uitvoering van die ambitieuze plannen de gemeentefinanciën wel op orde te houden en vooral synergie in de uitvoering na te streven. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De financiën van de gemeente zijn op orde en dat moet zo blijven. We moeten zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld’, aldus Duiven.

VVD-Fractievoorzitter Rob Duiven had een duidelijke boodschap voor het nieuwe college tijdens het voorjaarsdebat: als het de komende vier jaar ècht resultaten wil boeken met de uitvoering van het coalitieakkoord, dan moet men inzetten op pakken van de regie op samenhang en samenwerking. Hij greep daarbij terug een uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles: het geheel is meer dan de som der delen. Rob Duiven: ‘Het effect van samenhang en samenwerking is immers altijd groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk ooit had kunnen bereiken. Regie is dus nodig op samenhang tussen de verschillende deelterreinen van het gemeentebeleid. Regie is nodig op samenwerking tussen alle bij de uitvoering van dat beleid betrokken partijen en partners’.

De ontvangst van mobiele telefoons via Vodafone en KPN is in Oosterheem en delen van Noordhove al te lang onvoldoende. De VVD Zoetermeer vraagt hier nu opnieuw aandacht voor. De liberalen willen dat er eindelijk fatsoenlijk bereik komt voor de inwoners en ondernemers in deze wijken.

De VVD Zoetermeer toonde zich in het resultatendebat over 2017 tevreden. Er zijn aansprekende resultaten bereikt op het gebied van veiligheid, vernieuwing van de stad, verbetering van het onderhoud en bruis in de samenleving. Op het gebied van wonen, werkgelegenheid en het  verbeteren van de effectiviteit en de jeugdzorg en schuldhulpverlening zien de liberalen noodzaak tot verbetering.

Rob Duiven vervult vanaf dinsdag 29 mei jl. de rol van fractievoorzitter van de zevenkoppige VVD-fractie in de Zoetermeerse gemeenteraad. Met het vertrek van Jan Iedema naar het college was de vacature van fractievoorzitter ontstaan. Rob Duiven is met unanieme steun van de leden van de fractie tot fractievoorzitter gekozen. Ter kennismaking een paar vragen.

Thera Hoekstra en Jeffrey van Gils zijn tijdens de raadsvergadering van 29 mei geïnstalleerd als leden van de gemeenteraad en hebben daarmee de twee vacante raadszetels in de Zoetermeerse VVD-fractie ingenomen. De vacatures waren ontstaan door de benoeming van Marc Rosier en Jan Iedema tot wethouders in het nieuwe college. Rob Duiven is de nieuwe fractievoorzitter van de vernieuwde VVD-fractie die verder bestaat uit Robbert Morée (vice-fractievoorzitter), Vivianne van Yperen (fractiesecretaris), Raymund Zinck (fractiepenningmeester) en Jan Willem Schotel. Voorts zijn Sabin Jahan en Harm Meijer benoemd tot raadscommissielid. De fractie wordt ondersteund door Marc van der Ham als fractiemedewerker.

VVD blij met impuls veiligheid en groen

De Zoetermeerse VVD is blij met het bereikte coalitie-akkoord. Een akkoord dat recht doet aan de wensen van alle partijen in de coalitie: VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA, maar vooral ook een akkoord dat ook recht doet aan de wensen van de Zoetermeerse inwoners, waarvan een groot deel zijn stem uitbracht op de VVD. De VVD kijkt ernaar uit samen met de andere partijen te gaan werken aan de realisering van dit coalitie-akkoord.

Vrijdag is gemeld dat de onderhandelaars van VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA een concept coalitieakkoord hebben bereikt. Inmiddels is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college ook bekend. De VVD-wethouders gaan onder andere de belangrijke portefeuilles Financiën, Verkeer en Economie bemannen. Samen met de andere wethouders gaan zij uitvoering geven aan het gesloten coalitieakkoord. Dinsdag 29 mei worden alle nieuwe wethouders benoemd.

Zojuist is het concept coalitieakkoord van de VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gepubliceerd. Als VVD zijn we daar trots op! We gaan namelijk flink investeren in veiligheid, het onderhoud in de wijken en het groen in de stad. Maar ook voor bijvoorbeeld de lokale economie, jongeren en onderwijs komt er geld bij. En er komt een recreatiezwembad. Dat - en nog veel meer - staat beschreven in het akkoord.

De gemaakte afspraken over de financiën en de portefeuilleverdeling worden nog op papier gezet. Naar verwachting worden die dinsdag 22 mei bekend gemaakt. 

 
Geslaagde 4e Retail 3.0 event in de Sniep gisteravond.
“Ondernemers, winkeliers, politici, lokale organisaties en inwoners van Zoetermeer discussieerden over de vraag “Heeft Retail bestaansrecht in Zoetermeer”.

Eind vorig jaar heeft de VVD met succes voorgesteld om in Zoetermeer een huttenbouwweek te organiseren.“Dit is een leuke en gave manier om kinderen samen te laten bouwen, timmeren en buitenspelen.“ aldus fractievoorzitter Jan Iedema.

De VVD had aan de gemeenteraad voorgesteld om een jaarlijks huttenbouwfeest te organiseren in samenwerking met andere organisaties. Denk daarbij aan de scouting, de speelboerderijen maar ook lokale timmer- en bouwbedrijven en bouwmarkten. Om deze jaarlijkse traditie mogelijk te maken is toen voor maximaal 15.000 euro beschikbaar gemaakt als opstartbudget.

De Zoetermeerse VVD-fractie heeft besloten om Marc Rosier en Jan Iedema als kandidaat-wethouders naar voren te schuiven. Momenteel wordt er door VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gesproken over een nieuwe coalitie. Die coalitie moet leiden tot een college met zes wethouders, waarvan de VVD er twee levert.

De coalitiegesprekken duren nog zeker enkele weken. Als het uiteindelijk akkoord voldoende VVD-standpunten bevat en de fractie ermee instemt, gaan Rosier en Iedema als wethouder aan de slag voor Zoetermeer.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gaan onderhandelen om te komen tot een nieuwe coalitie. Vandaag is bekend geworden dat Helma Neppérus (VVD) en Amy Koopmanschap (GroenLinks) bereid zijn gevonden om als formateurs op te treden. Zij begeleiden gezamenlijk het onderhandelingstraject.

Pas een week nadat zij slachtoffer werd van een aanval waarbij zij verwondingen opliep in haar gezicht en nek, kon een jonge Zoetermeerse vrouw aangifte doen bij de politie. De VVD vond dat onacceptabel en vroeg in maart het college in schriftelijke vragen om opheldering en actie. De VVD vindt dat iedereen bij dergelijke ernstige misdrijven direct aangifte moet kunnen doen, zodat de dader aangepakt kan worden en om duidelijk te maken dat dit gedrag onacceptabel is in Zoetermeer. Deze week heeft het college haar reactie gegeven.

Vanochtend werd bekend dat de vijf partijen VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA allemaal hebben ingestemd met het voorstel van informateur Helmi Huijbregts om gezamenlijk een coalitie te vormen. Na twee rondes van onderzoek kunnen de collegeonderhandelingen nu echt beginnen.

“Iedereen heeft diep nagedacht en we hebben allemaal wat water bij de wijn moeten doen, maar de onderlinge sfeer is goed en ik heb er vertrouwen in dat we nu kunnen bouwen aan een stevig college met een programma waar de stad echt mee vooruit kan de komende vier jaar”, licht VVD-lijstrekker Marc Rosier toe. “Deze vijf partijen vormen een brede afspiegeling van de raad en van de uitslag van de verkiezingen in Zoetermeer. Met het toevoegen van een zesde wethouder komt er een daadkrachtig college dat door deze extra capaciteit ook alle uitdagingen die Zoetermeer op zich af ziet komen voortvarend aan kan pakken”.

Nu worden de agenda’s op elkaar afgestemd, zodat volgende week kan worden gestart met de onderhandelingen over het programma. Over de planning van het vervolg verwachten de onderhandelaars begin volgende week duidelijkheid te kunnen geven.

Oud-burgemeester en Eerste Kamerlid Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD) is bereid gevonden externe informateur te zijn in een nieuwe informatieronde. Deze nieuwe ronde is nodig nu is gebleken dat er onvoldoende steun is voor een coalitie van VVD - LHN - D66 en GroenLinks. De VVD gaat graag met de informateur Huijbregts in gesprek om te praten over het toekomstige stadsbestuur van de onze stad. 

Helmi Huijbregts-Schiedon kent het lokale bestuur goed en is ook zeer ervaren in de rol van (in)formateur. Zij heeft in het verleden in onder andere Zutphen en Breda (in)formatiegesprekken begeleid. Komende periode voert ze ook in de gemeente Moerdijk enkele gesprekken in een (extra) gespreksronde daar.

Zij zal met alle partijen die dat willen een gesprek hebben, eventueel gevolgd door vervolggesprekken al dan niet in groter verband. Alle fracties zijn uitgenodigd om dat gesprek aan te gaan. Wanneer zij voldoende informatie heeft kan ze haar (tussen-) conclusies aan de gemeenteraad melden.

Ze krijgt de vraag mee te kijken welke (vier- en vijfpartijen) coalitie(s) kansrijk zijn om een stabiel college te vormen. Hierbij zijn geen partijen vooraf uitgesloten of bij voorbaat zeker van een plek.

Bovenstaande is grotendeels het formele bericht dat ook geplaatst is op de website van de gemeente

Tijdens de eerste raadsvergadering in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen op 21 maart jl. zijn de leden van de VVD-fractie geïnstalleerd. De nieuwe fractie bestaat thans uit de oudgedienden Marc Rosier, Jan Iedema, Robbert Morée en Jan Willem Schotel en de voor het eerst in de raad verkozenen Vivianne van Yperen, Rob Duiven en Raymund Zinck. De samenstelling van de fractie kan nog wijzigen indien de VVD gaat deelnemen in de coalitie en het te vormen nieuwe college van B&W.

Via speeddates (korte gespreksrondes van tien minuten) zijn raads- en commissieleden van diverse politieke partijen in de gelegenheid gesteld om de activiteiten die Humanitas in Zoetermeer aanbiedt, beter te leren kennen. Voor de VVD-fractie waren de raadsleden Jan Willem Schotel, Vivianne van Yperen en Rob Duiven en beoogd raadscommissielid Jeffrey van Gils aanwezig.

De VVD Zoetermeer is bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart de grootste partij in Zoetermeer geworden. Met ruim 16% (was in 2014 14 %) van de stemmen gaat de VVD hierdoor van 6 naar 7 zetels.

Onlangs werd een jonge Zoetermeerse vrouw in haar eigen straat aangevallen door een andere vrouw. Een bekende van het slachtoffer. Gelukkig schoten haar buren haar snel te hulp, maar zij konden niet voorkomen dat het slachtoffer verschillende verwondingen opliep in haar gezicht en nek. Toen zei aangifte wilde doen, kon ze pas een week later bij de politie terecht. De VVD vindt dat onacceptabel en vraagt het college om actie.

Een heftige, vervelende en ingrijpende ervaring. Een ervaring die ook het veiligheidsgevoel van het slachtoffer heeft beïnvloed.

Er is geen sprake van dat er de komende jaren minder betaalbare huizen worden bijgebouwd' zeggen Zó! Zoetermeer, VVD en LHN. 'In de verkiezingsstrijd doen sommige partijen alsof er geen huis meer bij komt en dat zij de enige zijn die het opnemen voor de mensen die wachten op een huis. Onzin, door de afspraken die zijn gemaakt in de gemeenteraad wordt er juist snel bijgebouwd voor zowel de mensen met een middeninkomen als voor de mensen die zijn aangewezen op de sociale sector zoals ouderen, en starters die bij hun ouders weg willen.

Zoals aangekondigd heeft oud-Zoetermeerder en minister Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming, VVD) onze verkeersveiligheidsactie afgesloten. Samen met de lokale lijsttrekker Marc Rosier en verschillende kandidaten heeft hij twee verkeersonveilige situaties bezocht. Bewoners gaven aan vooral actie te willen.

Op de Facebookpagina van de VVD Zoetermeer vind u meerdere foto's van het bezoek. 

Lijsttrekker Marc Rosier staat namens de VVD in de jubileum editie van Mijn Zaak Zoetermeer. Een huis-aan-huisblad over vooral ondernemers in Zoetermeer. Dat past dus goed bij de lokale VVD.

‘Zoetermeer mooier maken voor mijn kinderen’

Zoetermeer? Een suffe stad, waar niets gebeurt. Dat beeld had ook Marc Rosier voordat hij naar onze stad verhuisde. Geen vreemde gedachte als je daarvoor in Den Haag en Leiden woonde. Zijn vrouw Serena wilde echter graag terug naar Zoetermeer. Maar wil ik dat wel? Dacht Marc. In 2009 zetten zij toch de stap naar Zoetermeer en al snel veranderde hij van mening.

8 maart internationale vrouwendag. Ik lees het al op de kalender als ik nog wankel naar beneden strompel en even later in de auto op de radio is het overal. Vrouwendag.

Ik vind het prima. Ik ben gek op vrouwen. Altijd al geweest. Het zullen mijn anti-macho genen wel zijn, maar in zo’n masculien gezelschap waarin altijd even gekeken moet worden ie er bovenop de rots zit, of waarin de ene schunnige opmerking de andere opvolgt sla ik altijd een beetje dicht. Met vrouwen heb ik dat nooit. Op de een of andere manier klikt dat altijd wel. Een collega van me gaf als verklaring dat ik eruit zie als een knuffelbeer van 1.90m, maar of ik met die kwalificatie nou zo blij moet zijn?

Maar goed. Vrouwendag. Een hele dag voor hun alleen.

Voldoende woningen voor Zoetermeerders. Dat is wat de VVD Zoetermeer wil en waarvoor de VVD in de vergadering van de raad van 5 maart voor hebben gepleit. Zoetermeer is namelijk bij uitstek een woonstad. Een stad waarin mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen.

Fractievoorzitter Jan Iedema: ‘Op dit moment is er echter een groot tekort aan woningen en kunnen Zoetermeerders heel moeilijk een goede woning vinden. Een middeldure huurwoning, bijvoorbeeld voor starters, of een appartement voor een stel waarvan de kinderen het huis uit zijn, zijn nu niet te vinden in Zoetermeer. Dat moet anders. Daarom moeten we voor àlle inwoners bouwen.

De lokale VVD Zoetermeer is helder qua windmolens: geen windmolens in stedelijk Zoetermeer. “Er wordt alleen aan de plaatsing of instandhouding meegewerkt als de molens geen overlast veroorzaken in de omgeving. In stedelijk Zoetermeer is er dus geen ruimte voor windturbines wat ons betreft.” aldus VVD-lijsttrekker Marc Rosier.

'Op de middelbare school had ik een vaste vriendengroep van 5 meiden en 4 jongens. Twee van deze vriendinnen zijn uit Zoetermeer vertrokken, één kon geen starterswoning kopen, de ander koos met een kersvers gezin- voor beschikbare nieuwbouw in Pijnacker en de jongens wonen nu allemaal in Den Haag. ‘Waarom?!’ vroeg ik hen.

De antwoorden waren niet mals: “Zoetermeer heeft een binnenstad die uit maar één lange slingerstraat bestaat. Den Haag heeft karakter. De Dorpsstraat is er ook maar daar is maar eens per maand een feestje."' 

Dit schrijft Vivianne van Yperen (onze nummer 3) in haar column op de website van Zoetermeer Actief. 

Lees de column op Zoetermeer Actief [hier] verder.

Update op 5 maart: inmiddels is het meldpunt gesloten. Op korte termijn wordt gecommuniceerd welke twee meldingen een Victor Veilig pop krijgen.

---

Op 6 februari heeft de VVD Zoetermeer een meldpunt voor verkeersonveilige plekken geopend. Op zondag 4 maart sluit dit meldpunt. Tot en met zaterdag kunt u dus nog verkeersonveilige plekken doorgeven! Het meldpunt is te bereiken via: https://goo.gl/forms/0EJZMW02PeE8itRp2

Hieronder het bericht van 6 februari over de opening van het meldpunt:


De VVD Zoetermeer opent vandaag een meldpunt voor verkeersonveilige plekken. Plekken waar het verkeer veiliger zou moeten zijn, kunnen worden gemeld op de website. Volgens de VVD kan en moet Zoetermeer verkeersveiliger. Daarom geeft de partij ook een Victor Veilig pop aan de inzenders van de twee meest onveilige plekken. Voor de liberalen is dit ook de officiële start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De Zoetermeerse huizenbelasting stijgt wat de VVD betreft de komende jaren niet. Huizenbezitters mogen wat de VVD betreft nu ook merken dat de economie aantrekt.

Deze week valt de jaarlijkse aanslag met de gemeentelijke belastingen weer op de deurmat. Inclusief een verhoging met inflatie. Daar is niets meer aan te veranderen. Voor komende jaren is de VVD duidelijk: geen stijging.

De VVD wil in de volgende periode een nieuw recreatiezwembad in Zoetermeer realiseren. De VVD is daarom blij dat het college de scenario’s daarvoor verder heeft uitgewerkt.

 “Wat de VVD betreft komt een nieuw college nog voor de zomer met een uitwerking van de varianten inclusief een concreet voorstel. Op die manier kunnen Zoetermeerders zo snel mogelijk weer genieten van een prachtig aantrekkelijk recreatiebad.” aldus lijsttrekker Marc Rosier.

De campagneslogan voor komende vier jaar is: 'Gewoon dóen'. Marc legt uit: "Na jaren van crisis is het tijd om dingen te gaan realiseren, problemen op te lossen, woningen te bouwen en de stad verder te vernieuwen. Dat betekent óók: gewóón doen. Er zijn steeds meer partijen die van alles schreeuwen in de media, bizarre ideeën hebben, maar vooral chaos veroorzaken. Wij zeggen expliciet: laten we nou gewoon doen en zorgen dat we deze stad mooier maken."

Lees het interview door Ad Groenendaal met onze lijsttrekker Marc Rosier op de website van het Postiljon Zoetermeer

Morgen (zaterdag 10 februari) gaan Zoetermeerse VVD’ers op verschillende plekken de stad in om zo veel mogelijk mensen te spreken. Overdag zal de VVD de wijk Oosterheem induiken en aanbellen bij wijkbewoners. ’s Avonds zal de VVD de kroegen in de binnenstad bezoeken om contact te leggen met jongeren.

De VVD Zoetermeer opent vandaag een meldpunt voor verkeersonveilige plekken. Plekken waar het verkeer veiliger zou moeten zijn, kunnen worden gemeld op de website. Volgens de VVD kan en moet Zoetermeer verkeersveiliger. Daarom geeft de partij ook een Victor Veilig pop aan de inzenders van de twee meest onveilige plekken. Voor de liberalen is dit ook de officiële start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“Wij pleiten voor extra inzet op verkeersveiligheid in de komende jaren. Er moeten meer handhavers komen zodat zij vaker in samenwerking met de politie kunnen controleren. Daarnaast willen we doorgaan met het veiliger inrichten van straten. Dit betekent wel dat er meer geld bij moet komen. Ook wil de VVD geen fietsers zonder verlichting meer. Dat vraagt ook om gerichte controles.” aldus Jan Iedema, fractievoorzitter en nummer twee op de kandidatenlijst van de VVD Zoetermeer.

Eind december heeft de VVD het college van burgemeester en wethouders gemaand tot actie om de verkeersveiligheid van de Ruimtebaan in Noordhove te verbeteren. Inmiddels zijn de antwoorden binnen. De uitkomst is dat de gemeente tijdelijk een eigen snelheidsmeter gaat plaatsen rond de scholen. De VVD is blij met deze actie.

Volgens het college is de straat zelf wel voldoende verkeersveilig ingericht. Er zijn in het verleden al infrastructurele maatregelen genomen om de snelheid terug te brengen naar 30 km/uur op het gedeelte tussen de Lijnbaan en de Lommerbaan. Er liggen wegversmallingen, een iets verhoogde voetgangersoversteekplaats en kussendrempels.  

De VVD Zoetermeer maakt zich al jaren sterk voor een effectieve en slagvaardige aanpak van de criminaliteit. Dat zo’n strenge aanpak loont laten de laatste cijfers zien. Burgemeester Aptroot maakte vandaag bekend dat de trend van een dalend aantal misdrijven in Zoetermeer zich ook in 2017 heeft voortgezet. Ten opzichte van 2016 daalde het totaal aantal gepleegde misdrijven met 7%. Sinds 2012 bestaat er een dalende trend te zien. Vooral het aantal straatroven (- 37%) en woninginbraken (- 18%) daalde sterk in het afgelopen jaar.

 Robbert Morée

De VVD Zoetermeer heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of het recht op mediation kan helpen als gebruikers van WMO-middelen een geschil hebben met de gemeente. In de gemeente Ede hebben inwoners dat recht sinds dit jaar. De liberalen zijn enthousiast daarover.

Gebruikers van WMO-middelen kunnen bij een geschil met de gemeente over de inzet van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar een geschillencommissie. Die weg betekent meestal dat gemeente en gebruiker als partijen recht tegenover elkaar staan. Inzet van een door de gebruiker gekozen en door de gemeente betaalde mediator kan partijen weer naast elkaar brengen en geschillen constructiever tot een oplossing brengen. 

“Nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en experimenten, dienen zich voortdurend aan. Daarbij wil de VVD kijken hoe we de inwoner het beste in zijn kracht kunnen zetten en zo optimaal gebruik kunnen maken van de relatie tussen inwoners en professionals. Het recht op mediation kan daarbij helpen denken wij.” aldus VVD-raadslid Robbert Morée

De VVD Zoetermeer wil mensen in de bijstand die de Nederlandse taal niet beheersen niet afschrijven. Dat is niet goed voor hen en niet goed voor de stad. Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen hebben een veel kleinere kans om aan het werk te komen en daarmee optimaal te participeren in de samenleving en voor hun eigen inkomen te zorgen. Daarom heeft de VVD vragen gesteld aan het college hoe in Zoetermeer de taal-eis voor de bijstand wordt gehandhaafd.

Gooimeer / Olof Palmelaan

De VVD is faliekant tegen het plan van het college om in Oosterheem meer woonwagens te plaatsen. Het college wil op de hoek van de Olof Palmelaan en Gooimeer zeker 7 extra woonwagens plaatsen. De VVD wil dit niet. Die wil hier appartementen voor jongeren of ouderen.

De beoogde plek voor de extra woonwagens ligt in de buurt Waterzicht. Dit is het nieuwste deel van de wijk Oosterheem, waar nog enkele kleine plekken te bebouwen zijn. Het ligt onder andere tegenover de brandweerkazerne. Momenteel is het terrein deels ingericht als een tijdelijk voetbalveld.

 

De VVD wil dat er een oplossing komt voor de parkeerproblematiek bij winkelcentrum Rokkeveen. Vooral op vrijdagen is het door de markt op de parkeerplaats buitengewoon moeilijk te parkeren. De VVD wil dat de gemeente samen met de markt op zoek gaat naar een oplossing.

“De winkeliersvereniging van winkelcentrum Rokkeveen maakt zich terecht zorgen. Het winkelcentrum moet geen klanten verliezen door het gebrek aan parkeerplaatsen. De markt heeft toegevoegde waarde voor Zoetermeer en Rokkeveen. Er moet dus in samenwerking met de winkeliers én de markt naar een oplossing worden gezocht.” Aldus Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer

De VVD ging zaterdag 13 januari in gesprek met inwoners bij winkelcentrum Rokkeveen. De klacht over het parkeren werd vaak genoemd. Het Zoetermeers Dagblad publiceerde 15 januari de klachten van meerdere ondernemers. De VVD-fractie stelde daarop schriftelijke vragen aan het college.

Iedema: “Winkelcentrum Rokkeveen is de afgelopen tijd fantastisch opgeknap en zichtbaar vernieuwd. Het winkelcentrum moet met voldoende parkeerplekken ook in de toekomst aantrekkelijk blijven. Daarom hopen we dat de gemeente snel met een oplossing komt.

VVD bij de Nieuwjaarsduik

De VVD Zoetermeer is het jaar fris en actief begonnen. Er waren namelijk vijftien VVD’ers bij de Nieuwjaarsduik in het Noord-Aa aanwezig. Vijf liberalen doken het koude water in en tien hielpen als vrijwilliger.

Wethouder en lijsttrekker Marc Rosier deed in 2012 voor het eerst mee aan de Zoetermeerse Nieuwjaarsduik. Ook dit jaar was hij van de partij en ging kopje onder in het Noord-Aa. Ook kandidaten Vivianne van Yperen (nummer 3 op de kandidatenlijst), Harm Meijer (11) en Marc van der Ham (17) en bestuurslid Martin Alkemade doken het koude water in.

Na signalen van bewoners heeft de VVD vragen gesteld over de verkeersveiligheid in Noordhove. Met name over de Ruimtebaan. De VVD wil dat het college van B&W actie gaat ondernemen.

De Ruimtebaan is een belangrijke verkeersader in Noordhove. De maximumsnelheid op de Ruimtebaan tussen de Lommerbaan en de Planbaan is 30 km/u. Omdat de Ruimtebaan ook deels een schoolzone is, is het extra belangrijk dat men zich aan de maximum snelheid houdt. Toch lijkt daar vaak te hard gereden te worden. Volgens bewoners komt dat ook doordat de weg ingericht lijkt als een 50 km/u weg.

De VVD Zoetermeer is positief over de plannen van ondernemer Koos Hendriks om naast Snow World een nieuw surfparadijs en zwembad te bouwen.  Vandaag maakte Hendriks zijn plan bekend in het AD. De VVD - al langer voorstander van meer Zoetermeers zwemwater - is benieuwd naar verdere uitwerking van de plannen. 

Vandaag maakte het college bekend dat ze scenario’s heeft opgesteld voor een zwembad in Zoetermeer. Er zijn drie opties.

Fietsenstalling Cadenza, straks ook bewaakt

De komende jaren blijven de fietsenstallingen rond de Mandelabrug  gratis bewaakt. Dat geldt ook voor de huidige twee bewaakte stallingen in de binnenstad bij Centrum West en aan het Noordwaarts (tegenover Woonhart). Nieuw is dat zelfs de gloednieuwe stalling in Cadenza bewaakt gaat worden! De VVD is blij met deze uitkomsten. Goed voor mensen die de binnenstad willen bezoeken en goed nieuws voor OV-reizigers.

De VVD wil de wijktuin in Noordhove behouden! In januari spreekt de Zoetermeerse gemeenteraad over bouwplannen, ook op de locatie van deze wijktuin. We gaan ons hard maken voor de wijktuin in Noordhove!

Daarom hebben we een brief gestuurd naar mensen in Noordhove. Heeft u de brief niet ontvangen? Lees hem dan hier! 

De SP en VVD zijn blij met de eerste nachtbus tussen Zoetermeer en Leiden. Dankzij een samenwerking tussen beide partijen heeft de gemeenteraad gestemd voor de komst van de nachtbus. Zowel de liberalen als de socialisten zijn blij dat jongeren nu na het stappen veilig thuis kunnen komen.

“Al lange tijd zetten wij ons in voor de komst van een nachtbus tussen Zoetermeer en Leiden. Wij willen jongeren die in het weekend gaan stappen de mogelijkheid bieden om veilig thuis te komen.” Aldus Ivan Beij, raadslid van de SP. VVD-commissielid Duco Mülder vult aan: “Ondanks de vele inspanningen om Zoetermeer ‘bruisender’ te maken gaan er nog steeds veel jongeren in het weekend naar Den Haag of Leiden. De nachtbus uit Den Haag zit elk uur vol, dus ik verwacht een succes voor de verbinding naar Leiden!”

Op maandagavond 11 december a.s. spreekt de gemeenteraad tijdens een commissievergadering over het eindrapport naar het proces rond de Holland Outlet Mall (HOM). Het rapport is opgesteld door adviesbureau Necker van Naem in opdracht van de gemeenteraad van Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer onderschrijft de uitkomsten van het onderzoeksrapport. Het rapport is kritisch naar het college van B&W maar ook naar de gemeenteraad. Wat de VVD betreft gaat de gehele gemeenteraad met het college samen aan de slag om de aanbevelingen uit het rapport op te pakken. Wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk met de aanbevelingen aan de slag om de benodigde verandering te realiseren. Op die manier moeten toekomstige grote projecten in Zoetermeer beter verlopen. 

Op 23 november 2017 ging een delegatie van de VVD-fractie bestaande uit de fractieleden Jan Iedema, Jan Willem Schotel en de kandidaat-raadsleden Harm Meijer en Marc van der Ham, op bezoek bij het Zorg Onderwijs Centrum van Kentalis dat gespecialiseerd is in de begeleiding van doven, slechthorenden en mensen met een communicatiestoornis.

In het eerste deel van het bezoek kreeg de VVD-delegatie verschillende algemene presentaties over wat Kentalis en haar partner Philadelphia doen, welke problemen zij tegenkomen en welke mogelijkheden er zijn voor hen om door te groeien in een verder doorgroeiende stad. Daarnaast werd er ruim de tijd genomen om uitgebreid in te gaan op elke vraag die werd gesteld.

Het tweede deel van het bezoek bestond uit een rondleiding door de twee gebouwen van Kentalis, sinds 2015 gehuisvest op de huidige locatie aan de Meerzichtlaan waarbij alle faciliteiten van de zorg en onderwijstaken van Kentalis werden getoond. Wat het meest opviel was het plezier waarmee zowel werknemers werkten als het plezier waarmee de kinderen leerden en zich ontwikkelden. Aan het eind van de rondleiding was er tot slot nog een eerbetoon aan de voorganger van Kentalis te zien, Effatha.

Het laatste onderdeel van het werkbezoek, bestond uit een smakelijke lunch gemaakt door de kinderen van Kentalis. Hierbij kon tijdens het nabespreken van de rondleiding worden genoten van heerlijke soep, zalm en kiprolletjes en natuurlijk een stuk fruit. Onder dankzegging aan Kentalis voor de uitgebreide, duidelijke en hartelijke ontvangst en de uiterst smakelijk lunch kond VVD delegatie terugkijken op een informatief werkbezoek.

De kandidaten van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn op zaterdag 2 december op pad geweest in het Stadshart om iedereen een fijne Sinterklaas toe te wensen en in gesprek te gaan met de mensen op straat. De pepernoten, ijskrabbers en Sinterklaaswensen vonden gretig aftrek. Elkaar een fijne Sinterklaas wensen?: Gewoon.Doen.

Mobiliteitsvisie 2030

Afgelopen maandagavond is de Mobiliteitsvisie 2030 vastgesteld door de gemeenteraad. Een goed stuk werk van verkeerswethouder Marc Rosier (VVD) waar bijna alle fracties ook expliciet hun complimenten over uitspraken. Het doel met deze visie is om Zoetermeer de best bereikbare en meest verkeersveilige stad van Nederland te laten worden. Wat de VVD betreft gaat het dan om goede bereikbaarheid op alle manieren: per auto, openbaar vervoer, fiets en lopend.

Maar de linkse partijen in de gemeenteraad zoals D66, PvdA, SP en GroenLinks hebben laten besluiten dat de auto en dus de Zoetermeerse automobilist voor hen geen prioriteit heeft. Zij willen prioriteit geven aan het openbaar vervoer, de fiets en lopen. Op deze manier zetten de linkse partijen de automobilist in het verdomhoekje. En dat zijn heel veel Zoetermeerders! Gemiddeld gaat zo’n 75% van de reizen vanuit Zoetermeer naar een andere stad, met de auto. Vaak voor het werk.

Het Najaarscongres van de VVD vond zaterdag 25 november 2017 plaats in het NBC Congrescentrum, in Nieuwegein. Het congres had als thema 'Doen.' en is door zo’n 1100 leden bijgewoond en had als thema ‘Doen.’. Met maar liefst 11 vertegenwoordigers was de VVD Zoetermeer in ruime mate present op dit congres dat nadrukkelijk in het teken stond van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. En uiteraard de bekendmaking van de nieuwe voorzitter van de VVD.

Ruim 6000 leden hebben meegedaan aan deze verkiezing. Na een spannende campagnestrijd tussen Christianne van der Wal en Bram Cool heeft een ruime meerderheid van de VVD-leden Christianne van der Wal tot voorzitter gekozen. 

De VVD wil dat zorgvoorzieningen voor iedereen zoveel mogelijk lokaal toegankelijk zijn. Als er lokaal onvoldoende vraag voor is kan specialistische zorg ook in regionale samenwerking gewaarborgd worden. Het LangeLand Ziekenhuis is hèt ziekenhuis voor de regio Zoetermeer. Reden genoeg voor een werkbezoek aan het ziekenhuis dat staat voor het leveren van betrokken, deskundige, betrouwbare, respectvolle en gastvrije zorg. Een VVD-delegatie, bestaande uit de raadsleden Jan Iedema en Lisette Meijer en VVD-leden Sabin Jahan en Raymund Zinck, werd op 22 november door directie-voorzitter Erik Booden en Jeanette Koster-Olthof, hoofd marketingcommunicatie, uitvoerig geïnformeerd over de situatie, de plannen en ambities van het LangeLand Ziekenhuis.

Voor de VVD is investeren in sport een investering in de toekomst. Sporten draagt immers bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD vindt dat de gemeente moet stimuleren dat sport voor alle leeftijden toegankelijk is, zonder én met beperking. Voor elke sportorganisator zoals een vereniging,  klein of groot,  moeten er volgens de VVD kansen zijn in de stad. De VVD wil dat sportorganisatoren zoals verenigingen alleen extra financiële ondersteuning krijgen als ze actief Zoetermeerders van jong tot oud stimuleren om te sporten. Verenigingen zijn in eerste aanleg zelfvoorzienend.

Raadslid Robbert Morée

De VVD wil een eerlijk en effectief armoedebeleid. De VVD is kritisch op de effectiviteit van de instrumenten en de financiële inzet van de gemeente Zoetermeer en volgt daarmee de conclusies van het rekenkamerrapport. De VVD wil niet beknibbelen op het totale armoedebudget, maar wil wel dat de gemeente weet welke maatregelen beste werken en welke niet, welke groepen de hulp het hardste nodig hebben en die groepen dus het meest intensief te ondersteunen naar een permanente weg uit armoede. 

De VVD is trots op grote bovenlokale leisurevoorzieningen in de stad zoals bijvoorbeeld Ayers Rock, BurgGolf, Silverdome, Zoetermeer Leisure Village (voorheen Dutch Water Dreams) en natuurlijk SnowWorld. Op 3 november 2017 heeft een delegatie van de VVD-fractie daarom een werkbezoek gebracht aan de meest populaire skihal van de Randstad, SnowWorld.

Fractievoorzitter Jan Iedema

Bewoners hebben aan de bel getrokken over jeugdoverlast in Rokkeveen. Ook de bereikbaarheid van de wijkagent zou niet goed zijn. De VVD wil duidelijkheid en actie.

Vooral bij het Safarigeel en Saturnusgeel zou de overlast groot zijn. Volgens bewoners zitten de aanstichters ervan op het nabijgelegen Picasso Lyceum aan de Paletsingel. De woordvoerder van de school is niet verrast over de meldingen en wil graag in contact komen met bewoners. Ook rond onder andere het Nevelgrijs zouden jongeren voor overlast zorgen. Bewoners geven aan dat de wijkagent moeilijk te bereiken is over de situaties.[1]

Afgelopen maandag heeft de VVD voorgesteld om jaarlijks een huttenbouwfestival te organiseren voor Zoetermeerse jongeren. “Dit is een leuke en gave manier om kinderen samen te laten bouwen, timmeren en buitenspelen.“ aldus fractievoorzitter Jan Iedema.

De VVD heeft voorgesteld aan de gemeenteraad om te komen tot een jaarlijks huttenbouwfeest in samenwerking met andere organisaties. Daarbij kan gedacht worden aan de scouting, de speelboerderijen maar ook lokale timmer- en bouwbedrijven en bouwmarkten. Om deze jaarlijkse traditie mogelijk te maken stelt de VVD voor om maximaal 15.000 euro reserveren als opstartbudget.

‘Dit college heeft Zoetermeer op een degelijke manier de laatste crisisjaren doorgebracht. Het heeft daarnaast een aantal zaken klaargezet voor de komende jaren en het is gestart met het zichtbaar vernieuwen van de stad’, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema in de eerste termijn van het najaarsdebat in de gemeenteraad: ‘Nu is het tijd voor een andere focus, tijd voor actie. Tijd om zaken aan te pakken. Tijd om het gewoon te gaan doen’.

Op woensdagavond 25 oktober 2017 heeft de VVD Zoetermeer een drukbezochte en geslaagde Retailbijeenkomst georganiseerd met winkeliers, ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeente en belangstellenden in restaurant De Sniep. Hoofdthema was 'De nieuwe winkelstraat' en de toekomst van de detailhandel in Zoetermeer. Er is een groeiende belangstelling waar te nemen onder winkeliers voor een hechter Retailplatform in Zoetermeer. Meer winkeliers en winkelcentra sluiten zich aan bij het initiatief voor een breder draagvlak om ook  daadwerkelijk innovatie van de grond te krijgen.

De VVD Zoetermeer roept de gemeente op om een campagne te starten tegen babbeltrucs. Afgelopen maand heeft de politie zeven gevallen van babbeltrucs gemeld. Sieraden, pinpassen en andere kostbaarheden worden meegenomen nadat boeven onder valse voorwendselen zijn binnen gekomen. De VVD wil actief de strijd aan gaan met deze criminelen.

“Criminelen maken veel misbruik van het goede vertrouwen van ouderen. Naast een jacht op deze boeven moeten ouderen actief geïnformeerd worden om babbeltrucs te voorkomen. Tips over het gebruik van een deurspion, een deurketting en het herkennen van een babbeltruc kunnen een hoop ellende voorkomen.” Aldus Jan Iedema, fractievoorzitter van de VVD Zoetermeer.

De VVD-kandidaten

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD Zoetermeer van 10 oktober is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. 

Marc Rosier was al in mei j.l. aangewezen als lijsttrekker en staat dus op de eerste plaats. 

Drie huidige raadsleden hebben zich opnieuw kandidaat gesteld: fractievoorzitter Jan Iedema staat op de tweede plaats en Robbert Morée en Jan Willem Schotel staan respectievelijk op plaats vijf en zes.

Er zijn ook veel nieuwe kandidaten op de lijst te vinden. Met stip op drie staat de jonge Vivianne van Yperen. Op plek vier staat Rob Duiven terwijl Raymund Zinck (nummer 7), Thera Hoekstra (8), Jeffrey van Gils (9) en Sabin Jahan (10) de top tien complementeren.

Uitnodiging voor deelnemen aan de derde Retail 3.0 discussieavond op 25 oktober.

De VVD Zoetermeer organiseert in navolging van de vorige twee Retail-bijeenkomsten een 3e Retail bijeenkomst op woensdagavond 25 oktober in Restaurant de Sniep, Broekwegschouw 211, Zoetermeer.

Dankzij een samenwerking tussen de Zoetermeerse afdelingen van de VVD en de SP gaat er vanaf december een nachtbus rijden tussen Leiden en Zoetermeer. Beide politieke partijen zijn blij dat deze nachtbus er komt. Vanaf december zal de nachtbus tussen Zoetermeer en Leiden gaan rijden.

 “Met het nachtvervoer maken we Zoetermeer interessanter voor jongeren. Jongeren zijn de toekomst van de stad, dus we maken Zoetermeer graag aantrekkelijk voor hen.” Aldus Ivan Beij, raadslid en lijsttrekker van de SP Zoetermeer. Duco Mülder, commissielid voor de VVD vult aan: “Ondanks de vele inspanningen om Zoetermeer gezelliger te maken, gaan er nog steeds veel jongeren in het weekend naar omliggende steden. Wij willen deze jongeren de mogelijkheid geven om na het stappen veilig thuis te komen.”

 

Op 29 september heeft een delegatie van de VVD Zoetermeer een werkbezoek gebracht aan het Cultuurpodium Boerderij. De VVD-delegatie, bestaande uit de raadsleden Jan Iedema en Lisette Meijer, fractiemedewerker Rob Duiven, en VVD-leden Lia van den Bout-Zhang en Machiel Peltenburg, heeft zich door directeur Arie Verstegen en Janine Karlas uitvoerig laten informeren over de plannen, ideeën, wensen en ambities van De Boerderij.

De VVD Zoetermeer vraagt ondernemers hoe Zoetermeer nog beter kan. In een enquête kunnen ondernemers laten weten waar zij tegen aan lopen. Op die manier wil de VVD zich nog beter inzetten voor de Zoetermeerse ondernemers. Bekende Zoetermeerse ondernemers Anke van As (Makelaardij van As) en Ron van den Berg (Talk of Town/Geusz bier) hebben de eerste enquêtes ingevuld.

De ledenvergadering van de VVD Zoetermeer heeft op 12 september het programma voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022 vastgesteld. Met dit verkiezingsprogramma gaat de VVD de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in. Uitgangspunt van het verkiezingsprogramma is dat de stad nog niet af is. Er is werk aan de winkel.

Lijsttrekker Marc Rosier zegt over het VVD-programma: ‘Ik ben er trots op. Het programma laat onze visie op de stad zien. Wat wij voor de Zoetermeerders willen bereiken. Wat de VVD wil bijdragen aan het verder vernieuwen van onze stad.’

De PvdA en VVD in Zoetermeer stellen voor om, wanneer het station Lansingerland-Zoetermeer in bedrijf is, de bestaande ZoRo-buslijn 170 vanaf station Rodenrijs door te trekken naar Schiedam, via Rotterdam/The Hague Airport. Zij vragen het college van Zoetermeer zich hiervoor sterk te maken.

Blijvende ambitie voor groei, verkeer en ondernemen  

De VVD is teleurgesteld dat de komst van de Holland Outlet Mall (HOM) ver weg lijkt. Nu eigenaar Provast zich heeft teruggetrokken en de eigenaren zich opnieuw gaan bezinnen wil de VVD het project HOM afronden. De VVD zet zich nu in om Zoetermeer zonder HOM te laten groeien. 

In lijn met de nieuwe Horecavisie, die deze maand in de gemeenteraad wordt besproken, wil de VVD meer ruimte maken voor Horeca in Zoetermeer. In het bijzonder wil de VVD nieuwe en vernieuwende horeca- en beleefconcepten de ruimte bieden in onze stad. Vicefractievoorzitter Lisette Meijer: 'Dat betekent dus dat we met elkaar moeten werken aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat dat vrij is van onnodige regelgeving.'

Afgelopen donderdag heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de plannen voor de Holland Outlet Mall (HOM). In januari heeft de gemeenteraad onder scherpe voorwaarden het college de opdracht gegeven een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van het HOM op te stellen. 

Op 1 september heeft een delegatie van de VVD Zoetermeer een werkbezoek gebracht aan de Dutch Tech Campus en de ontwikkelaar van dit concept, PingProperties Investement Management. De VVD-delegatie, bestaande uit de raadsleden Jan Iedema, Jan Willem Schotel, fractiemedewerker Rob Duiven, en VVD-leden Jeffrey van Gils, Marc van der Ham en Lia van den Bout-Zhang, heeft zich uitvoerig laten informeren over de plannen, ideeën, wensen en ambities om de in 2014 opgezette Dutch Tech Campus tot verdere bloei te laten komen.

De VVD is voor een bruisende Zoetermeerse binnenstad. De vele zichtbare vernieuwingen dragen daar hard aan bij. Maar eén plek in het Stadshart blijft hardnekkig achter in dit positieve beeld: het gebied rondom de Warande. Het voornemen van het college om ook dit deel van het Stadshart aan te pakken en vernieuwen wordt door de VVD dan ook van harte gesteund.

De VVD is blij dat providers bezig zijn om het mobiele netwerk in Oosterheem te verbeteren. KPN en Vodafone erkennen dat hun mobiele ontvangst in Oosterheem en Noordhove onvoldoende is. Zij willen dat zo snel mogelijk verbeteren. Vodafone is zelfs bezig met een tijdelijke zendmast. Dit blijkt uit gesprekken van wethouder Rosier (VVD) met de telefoonaanbieders. Rosier voerde gesprekken naar aanleiding van vragen van de VVD Zoetermeer.

Aan de VVD-actie om onkruid en zwerfvuil tegen te gaan is afgelopen zaterdag een passend einde gekomen. De leden van de VVD-fractie hebben samen met andere VVD leden winkelcentrum De Vijverhoek opgeruimd. Ook is aan verantwoordelijk wethouder en tevens VVD lijsttrekker Marc Rosier het boekwerk overhandig met alle meldingen die de afgelopen tijd bij het meldpunt zijn binnengekomen.

De VVD heeft in het voorjaarsdebat aandacht gevraagd voor veiligheid. Dankzij de VVD komt er een pilot om naast vaste camera's te starten met flexibele, mobiele camera’s om Zoetermeer nog veiliger te maken.

Ook willen de liberalen onderzoeken of de bereidheid om aangifte te doen verhoogd kan worden. Daarnaast vroeg de VVD aandacht voor veiliger verkeer in Zoetermeer.

Op 26 juni heeft een delegatie van de VVD Zoetermeer een werkbezoek gebracht aan het ID College in Zoetermeer.

De delegatie, bestaande uit  de raadsleden Jan Iedema en Jan Willem Schotel en fractiemedewerker Rob Duiven, heeft zich na het welkomswoord van bestuursvoorzitter Otto Jelsma uitvoerig door enkele directeuren, teamleiders, programmamanagers en studenten laten informeren over actuele zaken.

De VVD zet in het voorjaarsdebat speciaal in op groei van de stad en verhoging van de kwaliteit. In het debat zullen door de raad besluiten worden genomen over de richting van de begroting voor de komende jaren.

De raadsfracties van de SP en VVD werken samen om nachtvervoer tussen Zoetermeer en Leiden te realiseren.

Waar de politieke partijen meestal lijnrecht tegenover elkaar staan, slaan ze nu de handen ineen voor een busverbinding naar Leiden.

Zowel de liberalen als de socialisten vinden nachtvervoer belangrijk om Zoetermeer aantrekkelijk te maken voor jongeren.

Op 16 juni heeft een delegatie van de VVD Zoetermeer een werkbezoek gebracht aan de afdeling Controle & Veiligheid van de HTM.

De delegatie, bestaande uit wethouder Marc Rosier, de raadsleden Jan Iedema, Jan Willen Schotel, Hermen van Dalen, Frank Maste, raadscommissielid Dick Faas, fractiemedewerker Rob Duiven, en VVD-leden Jeffrey van Gils en Marc van der Ham

De VVD Zoetermeer wil geen belastinggeld gebruiken om het kunstwerk ‘Zuccaia’ naar het stadhuis te verplaatsen. Het college stelt voor om €75.000 te gebruiken voor de plaatsing van het kunstwerk dat nu in de opslag staat.

Volgens de VVD is dit verspilling van belastinggeld. Het geld kan volgens de liberalen beter terug worden gegeven aan inwoners.

De VVD Zoetermeer heeft schriftelijke vragen gesteld over de doorgang van zwemlessen voor kinderen met een beperking. Na een verandering in de organisatie van zwembad de Driesprong heeft Zwemvereniging de Spetters aangekondigd de lessen te moeten stoppen.

De VVD vindt het belangrijk dat ook kinderen met speciale behoeften de mogelijkheid hebben om te sporten of te zwemmen.

Marc Rosier is dinsdag 23 mei door de leden van de Zoetermeerse VVD verkozen tot lijsttrekker. De 38-jarige wethouder zal zijn partij aanvoeren op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Marc Rosier: “Het is een eer en genoegen om opnieuw de VVD te mogen leiden.”

 

De VVD is blij met het voorstel van het college om het groenonderhoud in Zoetermeer zichtbaar te verbeteren. De VVD pleit al jaren voor een verbetering van het onderhoud.

Onlangs nog stelde de VVD het slechte groenonderhoud in Zoetermeer weer aan de orde met een meldpunt voor onkruid en zwerfvuil. En met succes. Wethouder Rosier stelt in de perspectiefnota voor om extra in te zetten op onderhoud.

Te hoog gras, veel onkruid of zwerfvuil dat maar niet wordt opgeruimd? Het is een veel gehoorde klacht in Zoetermeer. Daarom opent de VVD een meldpunt voor onkruid en zwerfvuil. De VVD vraagt inwoners om foto’s in te sturen van stukken slecht onderhouden groen in Zoetermeer.

Te hoog gras, veel onkruid of zwerfvuil dat maar niet wordt opgeruimd? Stuur een foto naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en maak kans op een tuincentrumbon ter waarde van 20€!

Te hoog gras, veel onkruid of zwerfvuil dat maar niet wordt opgeruimd? Stuur een foto naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en maak kans op een tuincentrumbon ter waarde van 20€! 

De foto’s kunnen ook worden ingestuurd op social media door de VVD Zoetermeer te taggen op twitter, facebook of instagram. 

Ook is er een ‘prijs’ voor degene die de foto instuurt waar onderhoud het hardste nodig is: de VVD-fractie komt hier het zwerfval zelf met grijptangen opruimen. 

De actie loopt tot vrijdag 9 juni.  

Ondernemers zijn in Zoetermeer onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Maandag 15 mei hebben daarom raadsleden Lisette Meijer en Hermen van Dalen, raadscommissielid Duco Mülder en fractiemedewerker Rob Duiven namens de VVD-fractie een werkbezoek afgelegd bij het bestuur van de RVOZ (Raad voor Ondernemend Zoetermeer).

De VVD is onder stringente voorwaarden voorstander van de mogelijke komst van de Holland Outlet Mall (HOM) naar de binnenstad van Zoetermeer. De VVD vindt een open en transparant debat daarbij van essentieel belang.

De VVD betreurt het dan ook dat een lobbybureau een website over de HOM heeft opgezet zonder transparant te communiceren over de aard en status van de website. “Op deze manier lijkt het alsof een bezoeker van de website neutrale en objectieve informatie krijgt en dat is allerminst het geval”, aldus vicefractievoorzitter Lisette Meijer.

Met groot droefheid heeft de VVD-Zoetermeer kennis genomen van het overlijden op 21 april j.l. te Den Haag van Ruby Hoogerboord. Ruby was 55 jaar.

Ze studeerde rechten en juridische bestuurswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

Ze was onder andere van 2002 tot 2012 raadadviseur van de minister-president en laatstelijk directeur en plv. inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Van 1994 tot 2002 was Ruby een uitstekend gemeenteraadslid voor de VVD-Zoetermeer, waarvan de laatste anderhalf jaar als fractievoorzitter.

De VVD wil duidelijkheid over de jaarlijkse musical van Storytellers in het Buytenpark. Omdat de gemeente zich pas laat terugtrekt, komt de twintigste editie van de zomermusical in gevaar.

De VVD heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld en wil weten waarom er niet eerder is gecommuniceerd met de theatergroep.

De VVD is blij dat er een oplossing is gevonden voor de problemen van de Zoetermeerse BMX-vereniging. Meerdere malen werd de BMX-vereniging slachtoffer van inbraak en vandalisme.

Daarom stelde de VVD in maart schriftelijke vragen. Met betere afsluiting van het terrein en mogelijk cameratoezicht lijken de problemen voorlopig opgelost.

Gisteravond was er weer een geslaagde bijeenkomst van de VVD-Zoetermeer met winkeliers en ondernemers in de Sniep over de innovatie van retail in Zoetermeer. 

Jan Iedema, fractievoorzitter van de VVD, opende de bijeenkomst en stelde voor de verbinding met elkaar te zoeken en gezamenlijk te komen tot een soort van stappenplan hoe ook daadwerkelijk innovatie van de grond te krijgen.

Het bestuur van de VVD Zoetermeer heeft besloten om de huidige wethouder Marc Rosier voor te dragen als VVD-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Op 23 mei a.s. zal de ledenvergadering beslissen over het lijsttrekkerschap. Tot en met 16 mei a.s. kunnen tegenkandidaten zich aanmelden.

Rosier (37) was in 2014 ook lijsttrekker van de lokale VVD en is sinds mei 2014 wethouder. Van 2010 tot 2014 was hij in zijn vrije tijd VVD-raadslid. Hij is getrouwd, heeft twee jonge kinderen en woont in Noordhove.

Voorzitter Bé Emmens licht de voordracht toe: ‘Afgelopen jaren heeft Marc met succes hard gewerkt aan het zichtbaar vernieuwen van Zoetermeer. Het bestuur wil graag dat hij dit voortzet’.  

Marc reageert positief op de voordracht: ‘Ik ben er heel blij mee. Mijn inzet zal zijn om met een sterke lokale VVD onze stad nog beter te maken. Vrijheid voor onze inwoners en ondernemers om hun kansen en wensen te realiseren is daarbij mijn uitgangspunt. Ik kijk uit naar de ledenvergadering op 23 mei’.

De bijeenkomst van de VVD-Zoetermeer van woensdagavond 29 maart j.l. over het thema Wonen in Zoetermeer is uitstekend verlopen.

Er was een hoge opkomst van een  gemêleerd publiek dat het mogelijk maakte diverse woonvraagstukken de nodige aandacht te geven en er zo een geslaagde avond van te maken.

Hoe ziet de toekomst van wonen in onze stad eruit? 

Discussieer mee tijdens een inspirerend programma over wonen in Zoetermeer en geef uw mening over de woon- en bouwvisie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Praat mee over wat er voor de stad en per wijk moet veranderen en wat er niet verloren mag gaan.

Iedereen is bij dit evenement welkom! Dus ook als je geen lid bent van de VVD. Toegang is gratis.

De avond is ook dé gelegenheid om de aanwezige VVD-raadsleden input te geven! 

Programma:
19:00 inloop
19:30 opening door dagvoorzitter
19:40 inleiding door Prof. Dr. Peter Boelhouwer
20:15 Lagerhuisdebat 
21:00 pauze
21:15 interactieve sessie
21:45 plenaire terugkoppeling
21:55 afsluiting
22:00 borrel

Meld je aan via het facebook event of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt gewaardeerd.

De VVD Zoetermeer heeft schriftelijke vragen gesteld over de beveiliging van de Zoetermeerse BMX-vereniging en SV Oosterheem.

Afgelopen zondag bleken de verenigingen opnieuw slachtoffer te zijn van diefstal en vandalisme. Volgens de liberalen moet het college snel in actie komen om problemen in de toekomst te voorkomen.

De VVD Zoetermeer vindt het jammer dat o.a. D66 niet achter eerder genomen besluiten blijft staan.

In de raadsvergadering van maandag 13 maart stelde D66 voor om het amateurtheater Kwadrant langer open te houden dan eerder was afgesproken. Over de extra kosten, 30 duizend euro, is D66 niet duidelijk.

De VVD vindt dat de gemeenteraad zich aan de afspraak moet houden, ook al is niet iedereen daar blij mee.

Bruis in de Dorpsstraat! VVD-wethouder Marc Rosier opent ijssalon Zuliani's, terwijl VVD-fractievoorzitter Jan Iedema een aantal deuren verder op Helders' drankenspeciaal zaak opent.

De VVD is blij met de nieuwe winkels in de Dorpsstraat en wenst beide ondernemers veel succes toe! 

Vier plaatselijke partijen (CDA, D66, PvdA en VVD organiseerden woensdagavond een verkiezingsdebat in 2B-Home te Zoetermeer.

Kandidaat kamerleden Harm Brouwer (PvdA), Chris van Dam (CDA), Matthijs Sienot (D66) en Jeroen de Veth (VVD) debatteerden met elkaar over integratie, radicalisering, zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid.

De Gemeenteraad van Zoetermeer heeft maandagavond 13 februari de woningbouwagenda van Zoetermeer vastgesteld. Daarin is de ambitie vastgelegd om de komende jaren 10.000 woningen in Zoetermeer erbij te bouwen.

De VVD heeft bij de behandeling van de woningbouwagenda gewezen op de wenselijkheid van van een optimale doorstroming waarmee goede en betaalbare woningen binnen het bereik van iedereen komen te liggen. Met name het middensegment en hogere segment dienen daarom te worden aangevuld.

Op 15 maart 2017 worden in Nederland verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. In dit kader hebben de lokale besturen van CDA, D66, PvdA en VVD de handen in een geslagen om een verkiezingsdebat te organiseren met kandidaat-Tweede Kamerleden Chris Van Dam (CDA), Stientje Van Veldhoven (D66), Ahmed Marcouch (PvdA) en Jeroen de Veth (VVD). 

De onderwerpen die in elk geval aan bod komen, zijn: integratie & radicalisering, zorg, arbeidsmarkt & onderwijs, en duurzaamheid. Het debat zal worden voorgezeten door mw. Lennie Huizer, voorzitter van de stichting Floravontuur. 
U kunt tevens kennismaken met twee kandidaat-kamerleden uit Zoetermeer: Rob Wessels (CDA) en Anja van Zantvoort (PvdA).

Het debat vindt plaats op 15 februari in 2B-Home, Dr. J.W. Paltelaan 103 te Zoetermeer. Het debat start om 20 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en thee. Het belooft een interessante avond te worden en U bent van harte welkom.

De VVD-fractie in de raad van Zoetermeer is en blijft tegen de komst van windturbines in de Balij. Volgens de VVD is de plek daarvoor ongeschikt. Woensdag discussieert een commissie van Provinciale Staten over de locatie. De VVD hoopt dat de commissie negatief adviseert over de mogelijke plaatsing.

De vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft woensdag 1 februari een subsidie toegekend aan Zoetermeer voor het opknappen van de RandstadRail-halte onder het Stadhuis. Met de subsidie is een bedrag gemoeid van €1,7 miljoen.

Volgens de VVD is het een belangrijke steun in de rug voor Zoetermeer. Het opknappen van de halte is niet alleen een boost voor de bereikbaarheid van Zoetermeer, maar het Stadhuisplein als geheel gaat er ook op vooruit.

Een welkom vooruitzicht voor de 1,1 miljoen reizigers en de vele bezoekers van horeca die het plein jaarlijks aandoen.

“Een bedrijventerrein is geen plek voor een kinderdagverblijf!”. De VVD in de raad van Zoetermeer zal geen steun geven aan een voorstel van het college dat dit voor Parousia wel mogelijk maakt. Volgens de VVD-fractie is de veiligheid van de kinderen het belangrijkst.

Het College van Zoetermeer is voornemens om de komende 15 jaar 10.000 woningen in Zoetermeer erbij te bouwen. De commissie Stad van de gemeenteraad gaat de komende weken de invulling daarvan bespreken.

Het college maakt in haar voorstel vaart met jongerenwoningen en sociale woningbouw. De VVD wil dat het college de nadruk met name zal leggen op goede betaalbare woningen voor iedereen waarbij doorstroming noodzakelijk is. Met name het middensegment en hogere segment dienen daarom te worden aangevuld. 

De VVD ziet de mogelijke komst van de HOM als een enorme kans voor Zoetermeer. Een kans op bruis en daarmee meer bezoekers voor de stad. Een kans op een sterkere concurrentiepositie van de gehele binnenstad. En vooral een grote kans op werkgelegenheid.

De VVD geeft daarbij wel heldere voorwaarden mee, om verkeers- en parkeeroverlast te voorkomen, de effecten van geluid- en fijnstof te beperken, en om de verbinding met de binnenstad en de veiligheid rondom de HOM te bevorderen.

VVD-Staatssecretaris Sander Dekker bracht op 19 januari j.l. een bezoek aan het winkelcentrum Rokkeveen. Hij sprak met diverse ondernemers.

Bij REAS liet hij zich informeren over allerhande soorten vlees, bij de Kaasspecialist over de ambachtelijke Pietershoeve boerenkazen, bij de Dierenboetiek over hondenvoer en vogelfiguren en –taarten. 

Van de ondernemers en de voorzitter van de winkeliersvereniging Cees de Koning kreeg hij te horen dat ze zeer tevreden zijn met het winkelcentrum.

De VVD is blij met het voorstel van het college om te onderzoeken hoe sportverenigingen het best ondersteund kunnen worden. Daarmee komt er ook meer transparantie in de subsidies. De nieuwe sportagenda stelt voor om samen met sportverenigingen te werken aan een nieuw subsidiestelsel. 

Recent keurde de gemeenteraad van Zoetermeer de mobiliteitsvisie voor 2017 goed. Voor de VVD betekent dat weer een stap dichter bij een nog verkeersveiliger en mobieler Zoetermeer. Veiliger schoolzones, aangepaste rotondes en een uitgebreid snelfietsnetwerk zijn slechts een greep uit de vele maatregelen waar de VVD al langer voor staat.

De VVD heeft ten alle tijde bereikbaarheid, economie en veiligheid als belangrijke pijlers en daarom richt de VVD zich in 2017 specifiek op:

1.  Nog meer banen naar Zoetermeer; Zoetermeer timmert hard aan de weg als het gaat om werkgelegenheid. Maar er is nog altijd teveel werkeloosheid. Wat de VVD betreft gaat het college nog harder inzetten op het binnenhalen van meer arbeidsplaatsen.

2.  Oplossen van de verkeersknelpunten in de stad; Zoetermeer groeit en vernieuwt en daardoor wordt het steeds drukker. Meerdere plekken in de stad kunnen de toestroom onvoldoende aan. Het wordt tijd dat deze plekken worden aangepakt.

3. Het onderhoudsniveau in de wijken moet omhoog; Onze inwoners moeten prettig en veilig kunnen wonen. Het goed onderhouden van het groen in de wijken speelt daarbij een grote rol. Dat vergroot de leefbaarheid en zorgt voor prettigere en veiligere wijken.

Mail wat jij belangrijk vindt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

De VVD is voor de verdere ontwikkeling van de plannen een Holland Outlet Mall (HOM) te laten vestigen in de binnenstad van Zoetermeer. De liberalen erkennen wel dat er nog veel onduidelijk is. “De kansen voor de stad zijn te groot, om het nu af te wijzen. Het wel of niet ontwikkelen van de outlet is een sleutelbeslissing voor de stad. Er moet wel meer duidelijkheid komen over de exacte plannen.” aldus vicefractievoorzitter Lisette Meijer.

Dankzij schriftelijke vragen van de VVD gaat de gemeente in gesprek met providers over het slechte mobiele bereik in Oosterheem. De VVD riep in de schriftelijke vragen op om het mobiele bereik in Oosterheem snel te verbeteren. Het college gaat contact zoeken met de aanbieders. Met een van de providers wordt reeds gesproken over een nieuwe mast.

Het Hopmangebouw kent bijna iedereen wel. Dit pand tussen het Golden Tulip Hotel en de Mandelabrug staat al jaren leeg. Het gebied er omheen nodigt ook niet echt uit om naartoe te gaan... Hopelijk komt daar verandering in!

Op 15 november j.l. was Mark Rutte onder het motto ‘Bakkie doen’ in het stadshart van Zoetermeer. Veel mensen hebben de gelegenheid genomen om met Mark een gesprek te hebben. Het was leuk om te zien dat Mark zonder veel poespas open met de mensen in discussie ging. Het was wat druilerig weer maar de nabijheid van het overdekte Spazio bood de gelegenheid om lekker droog te staan, terwijl de koffiebus van de VVD warme drankjes aanbood. Een succes dus!

De VVD Zoetermeer heeft schriftelijke vragen gesteld over het mobiele bereik in Oosterheem. Uit onderzoek van de VVD blijkt dat het mobiele bereik in de wijk onder de maat is. Al eerder kaartte de VVD de problematiek aan bij de grote providers. Helaas heeft dat nog niet tot actie geleid.

De VVD Zoetermeer wil een impuls geven aan de Plaats. Dat gebied in het Stadshart moet een stuk aantrekkelijker worden voor winkelend publiek. Daar hebben niet alleen winkelende Zoetermeerders, maar ook de winkels en restaurants aan de Plaats voordeel bij.

Het college heeft het voorstel gedaan om vanaf volgend jaar €100.000,- structureel in de begroting op te nemen voor speeltuinen in Zoetermeer. Recent leek het er op dat er drastische keuzes gemaakt worden tussen de kwantiteit en kwaliteit van de Zoetermeerse speeltuinen. De VVD is blij met het voorstel zodat niet alleen de speeltuintjes in de buurt behouden blijven, maar ook de nodige investeringen gedaan kunnen worden om kwalitatief goede speelplekken te bouwen in Zoetermeer.

Tijdens het begrotingsdebat van de gemeenteraad Zoetermeer heeft de VVD gehamerd op meer werk en meer ambitie. De begroting van Zoetermeer is solide en het huishoudboekje is op orde, maar de liberalen willen meer. Zoetermeer moet niet slapen en stil staan, maar vooruit.

Vandaag (31 oktober 2016) is de eerste paal geslagen van station Bleizo. Absoluut een historisch moment. VVD-raadslid Hermen van Dalen was er samen met andere belangstellenden bij.

Eind 2018 krijgen Zoetermeer en Lansingerland een uniek station. Of eigenlijk moeten we zeggen een vervoersknoop, want de trein, RandstadRail, bus, auto en fiets komen bij elkaar. In de toekomst kan de vervoersknoop rekenen op zo’n 10.000 reizigers per dag.

Tijdens de VVD-bijeenkomt van 5 oktober j.l. ‘Van lokaal winkelieren naar Retail 3.0’ werd één ding duidelijk: winkeliers, vastgoedeigenaren en de gemeente moeten en willen samen aan de slag om de Zoetermeerse winkelcentra aantrekkelijk te houden.

Parkeervergunningen en parkeerontheffingen kunnen voortaan voor vier jaar aangevraagd worden voor dezelfde prijs als nu per jaar betaald moet worden.

Aanleiding is een door D66 en de VVD ingediende motie geweest, gesteund door een aantal andere partijen, waarin het College gevraagd werd om het parkeervergunningsysteem grondig tegen het licht te houden. Beide partijen zijn blij met het bereikte resultaat.

Maandagavond 3 Oktober 2016, heeft de volledige raad een motie aangenomen die het college oproept om er alles aan te doen om het onderhoudsniveau van de stad te verhogen.

Tijdens de grote bezuinigingen rond 2010 die nodig waren om de gemeente financiën op orde te houden stemden de toenmalige raadsleden in met een voorstel om het onderhoudsniveau in de staat te verlagen. Er wordt minder vaak gesnoeid en daar waar het minder druk is wordt minder aan onderhoud gedaan.

De eerste tussenresultaten van de onderzoeken voor de eventuele komst van een Factory Outlet Center in het Woonhart, zijn inmiddels bekend.

De Holland Outlet Mall (HOM) zoals het nieuwe winkelcentrum zal gaan heten, kan een belangrijke impuls zijn voor de Zoetermeerse en de regionale economie. Op basis van de eerste tussentijdse onderzoeksuitkomsten is de VVD Zoetermeer voorzichtig enthousiast en positief. De komst van de HOM zorgt mogelijk voor miljoenen extra omzet in de stad, honderden banen in de regio en verminderde leegstand.

De VVD Zoetermeer heeft bij de grootste mobiele providers aandacht gevraagd voor het slechte bereik in Oosterheem.

Uit onderzoek van de VVD blijkt dat het mobiele bereik in Oosterheem te wensen overlaat. Bovendien lijken de klachten van bewoners niet serieus te worden genomen  bij de providers.

Naar aanleiding van klachten van bewoners heeft de VVD Zoetermeer een meldpunt geopend om de klachten te bundelen.

De VVD wil alle klachten verzamelen en gaat het probleem aankaarten. Provider Vodafone heeft al toegegeven dat er problemen zijn met het mobiele bereik in de wijk. In de hele wijk rammelt de ontvangst maar op sommige plekken is het gewoon ronduit slecht. Vooral in de Meren- en Stromenbuurt laat het bereik te wensen over. 

Ook klachten over het bereik in Oosterheem? Klik hier voor het meldpunt. 

Eindelijk is het dan zover, een definitieve oplossing voor de herrie van de RandstadRail in Oosterheem.

Jarenlange overlast en ergernis is hiermee eindelijk ten einde. Na een proef met geluiddempende materialen gaat er deze maand gestart worden met het aanpakken van het probleem over de gehele lengte van dit veelbesproken deel van het traject.

Tijdens de begrotingsbehandelingen viel het de VVD op, hoe weinig aandacht door de gemeente wordt gegeven aan de verbetering van veiligheid in de stad.

De VVD kwam dan ook met meerdere moties die door betrekkelijk weinig andere partijen worden gesteund. Uiteraard steunen de liberalen ook andere partijen die zich in willen zetten voor veiligheid, maar die voorstellen lijken in de praktijk te beperkt. De VVD is enige partij die echt geeft om de veiligheid van alle Zoetermeerders.

In tegenstelling tot de VVD lijkt de gemeenteraad van Zoetermeer duurzaamheid belangrijker te vinden dan veiigheid, economie en werkloosheid.

Waar een motie voor meer aandacht voor duurzaamheid breed werd gesteund, stemde alleen VVD en Zó! voor een vergelijkbaar voorstel waarmee veiligheid en economie meer belicht zouden worden.

De VVD Zoetermeer wil dat vanaf nu bij elke nieuwbouw of renovatie van sportcomplexen meteen cameratoezicht wordt geïnstalleerd.

Vernielingen zorgen voor grote (financiële) problemen bij sportverenigingen. Tijdens het voorjaarsdebat gaf de VVD aan cameratoezicht in te willen zetten om deze vernielingen te voorkomen. 

D66-raadslid Chantal Kouwenberg: “Zoetermeer is een echte gezinsstad waar leisure, bruis en speelplezier een grote rol spelen. De strandzone is de afgelopen tijd enorm opgeknapt, met onder andere een speelgelegenheid op het zand. Wij denken dat het erg leuk is om niet alleen op het land, maar ook  in het water een speelvoorziening  te hebben.”

Elk jaar schetst het college door middel van een zogenaamde perspectiefnota een beeld waar het de komende jaren met Zoetermeer naartoe kan gaan.

Naast financiële verwachtingen bevat de nota ook de aanzet voor enkele beleidswijzigingen. In het Voorjaarsdebat krijgen de diverse partijen in de raad de gelegenheid hierop commentaar te leveren en zelf ook wensen op tafel te leggen.

De aantrekkingskracht van binnensteden kan alleen behouden worden als ze zich blijven vernieuwen. Het gaat daarbij niet zozeer om de concurrentie met andere steden, maar vooral ook om het koppelen van digitaal winkelen aan fysiek winkelen.

Tijdens de commissievergadering op maandag 6 juni heeft de VVD-fractie zijn steun uitgesproken voor het landschapsplan Noord Aa. 

Met dit plan wordt richting gegeven aan de verbetering van de kwaliteit in het gebied. Belangrijk discussiepunt in de commissie betrof de vraag of er een brug mag komen tussen het Langeland en de Broekwegwetering. Dit was een onderdeel van eerdere voorstellen van het college. Met die brug zou een rondje wandelen of fietsen rondom de Noord Aa mogelijk worden, zonder dat men door woonwijken geleid zou worden.

De VVD Zoetermeer is tegen windturbines in het Balijbos. Iets waar het Zuid-Hollandse provinciebestuur serieus onderzoek naar wil doen.

Daarom heeft raadslid Jan Willem Schotel vandaag ingesproken in de Provinciale Staten. Hij heeft vriendelijk maar dringend gevraagd af te zien van verder onderzoek naar een turbine op deze locatie.

Het VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg heeft op 31 mei 2016 tijdens het politiek café van de VVD Zoetermeer een voordracht gehouden over het onderwijs.

De VVD wil met terrassen en evenementen een binnenstad met nog meer bruis en levendigheid.

Volgens de liberalen dient het Marktplein als evenemententerrein en het Stadhuisplein als plek voor terrassen. Dankzij de VVD wordt de huidige voorrang voor evenementen op terrassen op het Stadhuisplein opgeheven.

Afgelopen maandag heeft de VVD, samen met een meerderheid van de gemeenteraad, ingestemd met de bouw van jongerenwoningen nabij het Spazio. Maar niet zonder voorwaarden: er dient nog een omgevingsonderzoek naar windhinder, verkeer en parkeren te worden uitgevoerd.

Voor de VVD waren deze voorwaarden heel belangrijk, maar nog steeds niet genoeg om tot bouwen over te gaan. De VVD ziet bouwen op deze locatie als een kans om meer uitstraling te geven aan deze belangrijkste entree van het Stadshart.

De woningnood onder jongeren is hoog en jongeren zijn belangrijk voor onze stad. De VVD is dan ook voorstander van extra jongerenwoningen in Zoetermeer. 

De VVD was dan ook verheugd dat het college deze ambities heeft omgezet in een concreet voorstel, maar was niet tevreden over de Invulling van de procesgang rond het voorstel zelf. In de commissievergadering uitten de liberalen stevige kritiek op de samenspraak met de omwonenden, omdat veel Zoetermeerders zich niet gehoord voelden.

Afgelopen maandag op dinsdag nacht werd in de gemeenteraad gestemd over de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De vraag of het aantal speelautomatenhallen in de stad mag worden uitgebreid leverde veel discussie op.

Enkele partijen zijn principieel tegen gokken of vrezen voor eventueel negatieve effecten van gokken, zoals gokverslaving of schuldenproblematiek. De VVD respecteert de zorg van deze partijen.

Sinds 1 mei is een opdrachtgever van ZZP’ers en andere ondernemers weer volledig aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen. De VAR is afgeschaft en de DBA ( Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is ervoor in de plaats gekomen.

De VAR is indertijd ingevoerd om de bureaucratische belemmeringen voor kleine zelfstandigen weg te nemen en te voorkomen dat opdrachtgevers (volledige) betaling van facturen uitstelde omdat ze zekerheid wilde hebben dat de belastingdienst en UWV niet achteraf alsnog (na)heffingen zouden opleggen.

Enige tijd geleden heeft de VVD een enquête uitgeschreven voor een onderzoek naar een succesvolle locatie voor jongerenwoningen. Wij bedanken iedereen die de moeite heeft genomen de enquête in te vullen! Binnenkort maken we de resultaten bekend via deze website. 

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de zorgen omtrent fietsendiefstallen in Zoetermeer.

Afgelopen tijd ontving de VVD van verschillende kanten berichten over gestolen fietsen, in het bijzonder over incidenten bij station Zoetermeer Oost. Het bestrijden van diefstal is voor de VVD een topprioriteit.

Afgelopen zaterdag heeft de VVD enquêtes afgenomen in het Stadshart van Zoetermeer. Via deze actie doet de VVD onderzoek naar de woonwensen van jongeren. De resultaten gaat de VVD gebruiken bij het kiezen van een locatie voor jongerenwoningen.

“Dit is een goede eerste stap om de, voor Zoetermeerders,  bekende Dorpsstraat verder door te kunnen ontwikkelen De brede steun voor het raadsvoorstel is mede te verklaren door het samen optrekken van de verschillende betrokkenen bij de Dorpsstraat, Aldus Hermen van Dalen, raadslid en woordvoerder namens de VVD.

Afgelopen week maakte de VVD bekend een eigen onderzoek te zijn gestart naar wat Zoetermeerse jongeren verwachten van een startwoning.

Voor dit onderzoek is een enquête breed verspreid en inmiddels al vaak ingevuld. Om nog meer jongeren te bereiken gaat een team VVD-ers op zaterdag 2 april in het Stadshart mondeling enquêtes afnemen.

Naar aanleiding van de mogelijke komst van meerdere complexen jongerenwoningen in Zoetermeer is de VVD een onderzoek gestart naar wat Zoetermeerse jongeren verwachten van een woning.

Door het invullen van een korte enquête kunnen jongeren hun ideeën en wensen over wonen delen. De VVD gaat de resultaten van het onderzoek gebruiken om te kunnen beoordelen of een locatie  geschikt is voor de bouw van jongerenwoningen.

Naar aanleiding van geluiden van bewoners van de dek-woningen (woningen boven open parkeergarage met gedeelde binnenplaats) in buytenweg nabij het winkelcentrum heeft de VVD schriftelijke vragen aan het college gesteld om de situatie met Vidomes op te lossen.

Omdat de VVD aanjager is van goede samenspraak en communicatie hebben de liberalen ook brieven gestuurd aan de bewoners van de Paul Scholtenrode, Wiardi Beckmanhove, Scarlattirode, Ravelrode en de Saint-Saënsrode om hen te betrekken bij een spoedige oplossing.

De politie roept via sociale media en haar website iedereen die beveiligingscamera’s gebruikt op om dat te melden. Op die manier kan een database gemaakt worden die kan worden ingezet als hulp bij opsporing. VVD-Zoetermeer deed hiervoor in 2013 al een aanzet.

Gisteravond heeft de Gemeenteraad beeld- en oordeelsvormend gesproken over het voorstel van het college om de haalbaarheid van een Holland Outlet Mall in het huidige Woonhart te onderzoeken. 

De VVD is enthousiast over deze kans voor Zoetermeer en kijkt uit naar de onderzoeksresultaten. Lisette Meijer, raadslid VVD: "De komst van een Holland Outlet Mall zien wij als een kans om de binnenstad van Zoetermeer aantrekkelijker te maken, niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers!"

De VVD pleit al jaren voor het uitbreiden van het aantal toezichthouders en handhavers in Zoetermeer. Hiermee wil de partij criminaliteit en overlast verder beperken.  Het aantal toezichthouders is nu weer met 5 uitgebreid, de lokale VVD vindt dit een goede stap op weg naar meer veiligheid in de stad.

Volgens Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer, hangt veiligheid niet alleen af van het aantal beschikbare agenten. Ook buitengewoon opsporingsambtenaren, de Boa’s, vormen een belangrijke schakel bij het vergroten van de buurtveiligheid. Denk aan optreden bij kleine overtredingen en criminaliteit, maar ook aan aanpakken van asociaal gedrag, geluidsoverlast of het maken van troep. Al deze zaken verdienen extra aandacht in Zoetermeer en dus strijden wij voor meer Boa’s.

Mede dankzij de inspanningen van VVD Zoetermeer heeft het college nu daad bij woord gevoegd en 5 nieuwe handhavers aangetrokken om het veiligheidsgevoel te versterken. Met de uitbreiding van het aantal handhavers van 13 naar 18 komt dit grofweg neer op 3 handhavers per wijk in Zoetermeer. Het is weliswaar geen verdubbeling, maar een mooie stap in de goede richting”, aldus een optimistische Iedema. De komende jaren blijft de VVD zich hard maken voor een verdubbeling van het oorspronkelijke aantal handhavers. 

Afgelopen jaren heeft de Zoetermeerse politiek hard gewerkt om de samenspraak te verbeteren. Kadernota’s, leidraden, wijzers, protocollen: allerlei documenten zijn in het leven geroepen om de samenspraak te verbeteren. Ook is er een groep opgericht om samenspraaktrajecten van feedback te voorzien. Helaas lijken alle procedures, documenten en debatten de samenspraak niet drastisch te verbeteren.  In haar fanatieke ijver om samenspraak te verbeteren is men te ver doorgeschoten.

De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Bij het nemen van besluiten is het daarom goed dat inwoners geïnformeerd worden en dat er naar inwoners geluisterd wordt. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat inwoners en organisaties direct input leveren voor-  of meewerken aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Het zijn immers niet ambtenaren of politici, maar de inwoners van Zoetermeer die de stad het beste kennen. Door tijdsdruk of risico’s voor de openbare veiligheid kan het voorkomen dat samenspraak beperkt, of zelfs helemaal niet mogelijk is. In dat geval willen wij dat de gemeente helder communiceert, zodat inwoners een goed beeld krijgen van wat de gemeente van plan is. Dat geldt overigens ook als er niet aan alle wensen kan worden voldaan. Immers ontstaan er teleurstellingen zodra inwoners andere verwachtingen van samenspraak hebben dan de gemeente. Verwachtingsmanagement is in het geval van samenspraak altijd een belangrijke kwestie.

De ervaring leert dat niet elke inwoner zich geroepen voelt om deel te nemen aan een samenspraaktraject. Een onderwerp raakt ze onvoldoende, of ze zijn tevreden met het voorgestelde beleid. Dit betekent niet dat die inwoners niet meer mee tellen. Tegelijkertijd zien we, als een onderwerp mensen raakt, dat sommige inwoners zich helemaal inwerken in een onderwerp en sterke gesprekspartners worden. Een hele mooie ontwikkeling, met een kleine valkuil: als een kleine, energieke groep mensen zoveel invloed kan bereiken dat de mening van andere betrokkenen niet meer wordt gehoord, dan schiet samenspraak zijn doel voorbij. De gemeente dient volgens de VVD het belang van iedere inwoner en mag dus niet de grote zwijgende meerderheid negeren. Als dat gebeurt ontstaat alleen een verbinding met een kleine groep mensen en niet met de hele stad. 

Voor de VVD zijn verwachtingsmanagement en het luisteren naar de zwijgende meerderheid belangrijke factoren die samenspraak tot een succes maken. Dit zijn ook de punten waar de VVD op heeft ingezet afgelopen debatten over samenspraak. In de (inmiddels vele) documenten die over samenspraak geschreven zijn vinden we deze principes ook terug. 

Het is nu tijd om de principes die we hebben bedacht te gaan gebruiken. Het praten en schrijven over samenspraak moet nu voorbij zijn; het is tijd om samenspraak te doen. Niet de ingewikkelde documenten en procedures, maar de basis van samenspraak moeten hierbij voorop staan: de verbinding tussen inwoners en bestuur.  

Mede daarom herhalen wij ook de uitnodiging aan al onze sympathisanten: Mocht u ons op iets willen wijzen of een keer met ons van gedachten willen wisselen dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de fractie of met een van de raads- of commissieleden.

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de parkeerproblematiek bij de garage aan de Nederlandlaan. Bewoners van de torens bij het Spazio moeten op drukke winkeldagen vaak onnodig lang wachten op een parkeerplaats. De liberalen hopen dat het College snel zorgt voor een oplossing.

VVD-commissielid Duco Mülder is niet blij met de huidige situatie: “Tijdens een samenspraakavond vertelden diverse inwoners ons over de onwenselijke toestand: bewoners die fors betalen voor een parkeerplek moeten gebruik maken van dezelfde in- en uitgang als bezoekers van het Stadshart. Op drukke winkeldagen moeten zij daarom vaak een lange wachtrij in. Voor abonneehouders is toch al een plek gereserveerd, dus wachten zou voor bewoners niet nodig moeten zijn.” 

De garage beschikt over een voldoende aantal parkeerplaatsen voor abonneehouders. Voor (winkelende) bezoekers is dit niet altijd geval en daarom ontstaan er op drukke winkeldagen wachtrijen voor de ingang. Omdat er maar één ingang is zijn die wachtrijen die dus ook voor bewoners onvermijdelijk. Ook het gebruik van verkeersregelaars op de meest drukke dagen bood geen soelaas. “Met een beetje pech worden de regelaars nog van de sokken gereden ook”, aldus Mülder

Een goed bereikbare stad en voldoende parkeergelegenheid zijn  topprioriteiten voor de VVD. Zo stellen de liberalen in hun verkiezingsprogramma dat de gemeente actief goede oplossingen voor parkeerproblemen moet aandragen.

Mülder: “Wij hebben het college gevraagd of samen met de eigenaar een oplossing kan worden gezocht. Zo kan men denken aan een aparte rijbaan of ingang voor abonneehouders. De antwoorden moeten we nog afwachten, maar we hopen dat er snel iets kan gebeuren tegen deze onnodige overlast.

Binnenkort wordt in de gemeenteraad gesproken oer het collegevoorstel om onderzoek te doen naar de effecten van de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM) te onderzoeken. De onderzoeken richten zich op de mogelijke gevolgen op het bestaande winkelaanbod, verkeersstromen, parkeren en stedenbouwkundige aspecten. Aan de hand van de onderzoeksresultaten besluiten college en raad na de zomer of ze wel of niet verder gaan met dit project.

VVD fractievoorzitter Jan Iedema reageert verheugd: “Het is goed dat er wat gebeurt. Het Woonhart heeft nooit echt bij de binnenstad gehoord en de leegstand wordt groter en groter. Wat ooit bedacht was als een bruisende woonwinkelplek is nu een stille bedoening waar het steeds moeilijker wordt om te ondernemen en dat terwijl het een locatie midden in de stad betreft”. 

Iedema is tegelijkertijd voorzichtig. “De Holland Outlet Mall kan een fikse economische impuls voor de stad zijn, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de bijwerkingen”. De VVD is erg benieuwd naar de effecten van de HOM op het huidig winkelaanbod en de ondernemers in de binnenstad. Daarnaast is het van groot belang dat goed wordt onderzocht wat een grote toestroom aan publiek betekent voor het verkeer en de verkeersveiligheid.

“De soepele verkeersdoorstroming en voldoende parkeergelegenheid waar het college over spreekt zijn ook voor de VVD noodzakelijke voorwaarden voor een positief besluit, net als een goede verbinding met de rest van de binnenstad”, besluit Iedema. “

Het bestuur van de VVD Zoetermeer wil u wijzen op de training: Basistraining Gemeenteraad, welke op 23 februari 2016 lokaal wordt georganiseerd

De training is bedoeld als eerste kennismaking met het raadslidmaatschap en is de tweede van een reeks van bijeenkomsten in het kader van het WGP-traject (de Werkgroep Gemeentepolitiek), ofwel het werven en scholen van toekomstige raadsleden met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Een belangrijk punt is dat deelname aan het WGP-traject geen garantie is voor een plek op de kandidatenlijst. Deelnemers van het WGP-traject hebben wel voorrang op deelname aan trainingen.

Mocht u interesse hebben in een eventueel raadslidmaatschap of er gewoon meer van willen weten, dan bent u van harte welkom om aan de training deel te nemen. 

De kosten voor de training bedragen €15,-. 

Voor meer informatie en aanmelden kan contact opgenomen worden met bestuurslid O&TMartin Alkemade

Afgelopen maandag stemde de VVD Zoetermeer in met het mobiliteitsplan voor de jaarschijf 2016. Het aangenomen plan voorziet in de aanpak van een aantal verkeersonveilige situaties in onze stad. Zoetermeer wordt steeds verkeersveiliger, maar het kan altijd beter, meent de VVD.

Het mobiliteitsplan jaarschijf 2016 voorziet onder andere in de aanpak van het fietsveiliger maken van Zoetermeer. Zo worden oversteekplaatsen op rotondes verhoogd en wordt naar aanleiding van onderzoek naar schoolroutes gekeken welke aanpassingen direct uitgevoerd kunnen worden om deze veiliger te maken. Verder worden ook een aantal verkeersonveilige kruispunten onder handen genomen, bijvoorbeeld het kruispunt Franklinstraat – Wattstraat en de kruising Tintlaan – Stationsstraat. De VVD is van mening dat Zoetermeer zo weer een beetje verkeersveiliger wordt, maar dat het ook in de toekomst scherp op de agenda moet staan van het college.

Tijdens de commissiebehandeling een week eerder vroeg de VVD dan ook al naar een doorkijk voor de volgende mobiliteitsvisie 2030, die dit jaar zal worden opgesteld. De VVD stelde tevreden te zijn met het mobiliteitsplan jaarschijf 2016, maar dat voor de volgende visie er nog genoeg werk aan de winkel is. Zo vroeg de VVD aandacht voor onder andere de kruising Thomas Moorelaan – Loirestroom, de straatverlichting aan de Hildamlaan en de parkeerproblematiek in meerdere wijken, waaronder bijvoorbeeld Seghwaert. “Een bereikbare, verkeersveilige stad, is een leefbare stad” aldus commissielid Dick Faas.

Op initiatief van de VVD-fractie in de raad van Zoetermeer is een motie opgesteld waarin het college wordt opgedragen bij Staatsbosbeheer zorg uit te spreken over de mogelijke komst van windturbines in het Balijbos langs de A12. In de raad van maandag werd de motie mee ingediend door Zó! Zoetermeer, LHN, CDA, SP en CU-SGP. Alle partijen in de raad stemden voor zodat de motie met algemene stemmen werd aangenomen. Met het rechtstreeks benaderen van Staatsbosbeheer wordt volgens de raad de kans vergroot dat uiteindelijk wordt afgezien van het plaatsen van windturbines in het Balijbos.

De mogelijke komst van windturbines in het Balijbos langs de A12 heeft geleid tot veel protesten van inwoners van Zoetermeer. Met name in Rokkeveen en Meerzicht vreest men overlast. Woningen in die wijken liggen vaak op maar een paar honderd meter van de locatie.

Tot vorige week konden bij de Provincie Zuid-Holland via zienswijzen bezwaren worden aangetekend tegen het Balijbos als mogelijke plek voor de komst van windturbines. Veel inwoners hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Staatsbosbeheer heeft het Balijbos op eigen initiatief aan de provincie aangeboden. Als er inderdaad windturbines op die plek worden geplaatst, dan zal Staatsbosbeheer daar jaarlijks geld voor ontvangen. Meerdere bewoners hebben daarom ook bij die organisatie hun grote zorgen kenbaar gemaakt. Zij denken dat door zowel de provincie als Staatsbosbeheer te benaderen de kans vergroot wordt dat er uiteindelijk geen windturbines komen in het Balijbos. 

In de raad van maandag werd door vier insprekers zorgen uitgesproken over de mogelijke komst van windturbines. De zorgen werden breed in de raad gedeeld.

VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Het Balijbos is een slechte plek voor windturbines.Staatsbosbeheer moet zich dat realiseren. Er zijn vast betere plekken”.

Het Financieel Dagblad alarmeert op 15 januari 2016 zijn lezers met een tweetal berichten over de risico’s om ZZP’ers in te schakelen. Critici waarschuwen voor het effect op de werkgelegenheid door de invoering van de Wet deregulering arbeidsrelaties. De berichten in het FD volgen op eerdere berichten over de in de ogen van werkgevers mislukte herziening van het arbeidsrecht, de maar niet teruglopende werkeloosheid en stagnerende ontwikkeling van het (M)KB in Nederland. Wat is er aan de hand? Gaat dit over asociale ondernemers, werkgevers die niet “eerlijk loon voor eerlijk werk” willen betalen of is er echt een probleem in het (M)KB met wijze waarop arbeid is gereguleerd en lasten en kosten  voor de werkgever. 

Liberaal en NOB belastingadviseur mr. W.P. Keulers geeft zijn visie: 

“Er is sprake van overbodige wetgeving die schadelijk is voor de ontwikkeling van (M)KB ondernemingen waaronder startups. Het is vreemd dat ondernemers waaronder ZZP’ers fiscaal worden tegengewerkt, terwijl men van hen wel de lead bij innovatie en groei verwacht. VVD Tweede Kamerfractie, geef meer liberaal tegengas ook aan de eigen Staatssecretaris Wiebes. Mevrouw Kroes en Henk Kamp  .. dit werkt innovators en startups tegen … werk aan de winkel! ” 

Paniek?

Het wordt steeds erger ... alleen maar meer lasten “ , zo hoor ik van nogal wat (M)KB ondernemers die ik in mijn praktijk heb. Zij weten dat ik niet alleen fiscalist ben maar ook lid van de VVD, ze spreken mij aan. Niet dat ik enige invloed heb maar een mening over dit wetsvoorstel heb ik wel. Paniek bespeur ik niet, er is wel frustratie en onbegrip bij mijn cliënten. Bij mij is er zorg over de toenemende lasten, vooral de regeldruk, en vragen over de rol van de VVD landelijk. We waren toch altijd voor lastenverlichting en deregulering? Ziet onze achterban het beleid niet? Er is wat om over na te denken en dit met u te delen. 

Mislukt

Voor de meeste ondernemers is de herziening van het arbeidsrecht ronduit mislukt, de feitelijke afschaffing van de mogelijkheid om onbelaste onkostenvergoedingen of verstrekkingen aan personeel te verschaffen een bron van ergernis en de verfoeide doorbetalingsverplichting van twee jaar bij zieke werknemers een nagel aan hun doodskist. In hun ogen worden nu weer extra risico’s opgelegd bij het inschakelen van opdrachtnemers, ZZP’ers en kleine ondernemers. Want wij waarschuwen natuurlijk voor de gevolgen die de invoering van deze wet betekent.

Wat is er aan de hand

De Wet Deregulering Arbeidsrelaties is in behandeling bij de Eerste Kamer, zij het dat de behandeling weer is uitgesteld. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al aangenomen, VVD Tweede Kamerfractie heeft voorgestemd zo heb ik begrepen. Er is van meet af aan al forse kritiek geleverd, er is het nodige aan gesleuteld en de behandeling is vertraagd. Ook nu weer in de Eerste Kamer. De titel van de wet dekt volgens critici de lading niet, belangrijk element in de wet is de aanscherping van aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor inhouding en afdracht van loonbelasting en premies. Staatssecretaris Wiebes bestempelt dat nogal zalvend als “samen” verantwoordelijk en je kunt contact opnemen als je twijfelt. Alle praat over “gezamenlijke verantwoordelijkheid” is echter niets anders dan terugkeer van volledige aansprakelijkheid voor loonbelasting, premies en boetes voor de opdrachtgever. Ik kan er niets beters van maken. 

ZZP’er wordt tegengewerkt

De ZZP’er blijkt van lieveling in te bestrijden verschijnsel te zijn veranderd. Dit blijkt eens temeer uit de voorgenomen afschaffing van de VAR door dit wetsvoorstel. De Verklaring Arbeidsrelatie werd door de belastingdienst afgegeven zodat voor opdrachtgevers duidelijk was dat geen loonbelasting en premies behoefde te worden ingehouden en afgedragen. Dat was belangrijk, want in dit land ben je als inhoudingsplichtige torenhoge naheffingen (60% anoniementarief) en boetes verschuldigd. Bovendien is zelfs strafrechtelijke vervolging denkbaar als de ingehuurde kracht (achteraf) toch geen ondernemer maar werknemer bleek te zijn. Het onderscheid tussen dienstbetrekking en diensten verrichten in het kader van een onderneming of beroep is diffuus zelfs voor juristen, ondernemers hebben dus behoefte aan zekerheid. Een opdrachtgever wordt terughoudend als hij risico loopt, daar hebben ZZP’ers en kleine ondernemers met personeel veel last van. Zij worden aanzienlijk belemmerd bij het aanbieden en afnemen van producten en diensten, het lijkt erop dat dat ook de bedoeling is.    

De VAR was en is dus belangrijk voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Want opdrachtgevers hadden voorheen de neiging om 40-50% op de betaling van een opdrachtnemer in te houden als zekerheid voor loonbelasting en premies. Met de invoering van de VAR hoefde dat allemaal niet, duidelijkheid voor iedereen. Verder was er ook nog een mogelijkheid om bij twijfel loonbelasting en premie rechtstreeks op een rekening bij de belastingdienst te storten, via de IB aangifte of eventueel bezwaar tegen de aangifte loonbelasting kon dat geld dan terugkomen. Het was dan in ieder geval veilig voor een faillissement of beslag bij de opdrachtgever. Dat dreigt nu allemaal te verdwijnen en daarmee wordt voor veel ZZP’ers het werken onaantrekkelijk gemaakt. Kennelijk heeft men de hoop dat het stijgende aanbod van diensten en leveringen door ZZP’ers vermindert en er weer ruimte komt voor grotere bedrijven met personeel, vast in dienst en keurige cao’s. 

Modelovereenkomsten

Volgens Staatssecretaris Wiebes loopt het allemaal niet zo’n vaart. Opdrachtgevers worden wel aansprakelijk voor loonbelasting en premies maar zij kunnen het “samen” met de opdrachtnemer ZZP’er regelen en zijn dan “samen” verantwoordelijk. Door een modelovereenkomst te gebruiken die door de belastingdienst is opgesteld of zelf een overeenkomst op te stellen en die dan laten goedkeuren is de arbeidsrelatie duidelijk. Ze mogen natuurlijk ook gewoon zelf het risico nemen en niks voorleggen. Dat lijkt dus allemaal prima, de praktijk is helaas anders. Met “samen” verantwoordelijk bedoelt staatssecretaris Wiebes dat de opdrachtgever met de fiscus te maken krijgt en dat de opdrachtgever/werkgever dan zelf maar bij de opdrachtnemer het teveel betaalde “loon” moet terugvorderen. Over boetes en het gedoe met de fiscus, UWV’s en pensioenfondsen hebben we het maar niet. 

De belastingdienst heeft inmiddels een aantal modelovereenkomsten gepubliceerd, maar ook dat valt niet mee. Bij sommige van deze overeenkomsten is niet uit te sluiten dat er een  “arbeidsovereenkomst” is, dus weer onduidelijkheid. Dit geldt temeer omdat de belastingdienst het voorbehoud maakt dat de overeenkomst uitsluitend geldt voor loonbelasting en premies en geen aanduiding geeft voor de kwalificatie op andere rechtsterreinen. Ook kunnen aanvullende (mondelinge) afspraken ertoe leiden dat er toch loonbelasting en premies hadden moeten worden ingehouden. Aanwijzingen zoals “ruim dat gereedschap eens op … voeten vegen! … niet voor 9.00 uur beginnen“ of iets dergelijks kan al tot een dienstbetrekking kwalificeren. Er is geen enkele zekerheid dus. 

Je kunt zoals gezegd ook je eigen overeenkomsten voorleggen aan de belastingdienst, maar of dat gaat werken valt te betwijfelen. Stel je voor, je maakt afspraken en legt die schriftelijk vast. Dan gaat de overeenkomst naar de belastingdienst en moet je zes weken wachten. Gedurende die tijd kun je niks of je moet een loonadministratie gaan opzetten en betalingen gaan inhouden. Gaat niet werken natuurlijk. 900.000 ZZP’ers, als die 4 opdrachten per jaar hebben bij 10% die kiezen voor eigen overeenkomsten moeten er dan 360.000 overeenkomsten worden beoordeeld door de belastingdienst en dat moet ook nog binnen zes weken. En ondertussen wacht de ZZP’er op zijn geld en kan niet werken, niet realistisch dus. Dit zal vooral bij startups en innovators hard aankomen want die moeten het bij uitstek hebben van flexibele arbeid en ZZP’ers. Risico’s op boetes en fiscaal gezeur, zijn niet erg aantrekkelijk voor financiers die zijn niet zo gek dat ze deze fiscale rompslomp gaan financieren. Terug naar de BV, verplicht gebruikelijk loon en werknemers van 9-5 in een cao en zo? Welterusten… lijkt mij niet. 

Overbodig, misbruik kan gewoon met huidige regels en VAR worden bestreden 

Ik word er wat droevig van, want onder belastingadviseurs en (informeel) ook onder medewerkers van het Ministerie van Financiën is al veel langer twijfel of het wel nodig is om de VAR af te schaffen. Steevast wordt gesteld door voorstanders van de nieuwe wet dat de VAR leidt tot misbruik omdat de “werkgever” niet is aan te spreken, die wordt beschermd door de afgegeven VAR. Dit argument snijdt geen hout, ook met de huidige regelgeving is misbruik prima te bestrijden. Als naar huidige recht sprake is van een dienstbetrekking doordat de feiten en omstandigheden anders zijn dan in de VAR opgave is vermeld dan heeft de VAR geen effect. Een opdrachtgever die een gezagsverhouding uitoefent is LB inhoudingsplichtig. Eén opdrachtgever en verplichting om persoonlijk te werken, LB plicht en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Veel kwetsbare laag geschoolden werken de facto onder gezag, die zijn dus gewoon in dienstbetrekking dat is nu zo, dat is in de toekomst met de nieuwe regels ook zo. Er verandert voor hen niets. Het zit hem dus niet in de VAR zelve, handhaving van de bestaande regels is prima te doen.  

Het lijkt er bij de afschaffing van de VAR dan ook vooral om te gaan om de groei van het aantal ZZP’ers tegen te gaan. Er is kennelijk hoop dat dan weer wordt teruggegrepen op arbeidsovereenkomsten zoals het was, met Cao’s, SER, polderen en verplicht pensioen. Inmiddels heeft het Miniserie van Financiën ook de koers gewijzigd, men ziet voordelen voor de belastingdienst.  Bij werknemers hoeft de belastingdienst alleen de werkgever te controleren die houd je in het gareel door met hel en verdoemenis te dreigen en torenhoge boetes op te leggen, veel minder werk dus. Zo was het en daar moeten we naar terug kennelijk, ook de startups en innovators, want die gaan van dit hernieuwd collectief-sociaal elan echt last krijgen. 

VVD 

Wat het ministerie van EZ en mevrouw Kroes proberen van de grond te krijgen, te weten innovatie en stimulering nieuwe economische activiteiten, startups en dergelijke, wordt tegengewerkt door het Ministerie van Sociale zaken en het Ministerie van Financiën. Gelukkig heeft onze VVD fractie in de tweede kamer zich onlangs tegen verplichte collectieve verzekeringen voor ZZP’ers uitgesproken. Dat is goed en beter dan de steun die dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft gekregen. D’66 heeft bij de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer beter opgelet en was tegen, de SP was ook tegen maar om andere redenen. In de Eerste Kamer heeft Marnix van Rij CDA (niet toevallig NOB belastingadviseur) nog wat invloed uitgeoefend, maar de zorg en de paniek onder ondernemers blijft, dat blijkt wel uit de artikelen in het FD. 

Ik schrijf maar eens op wat ik ook tegen mijn cliënten zeg als we het hebben over fiscaliteit, het ondernemingsklimaat, liberalisme en de VVD. Liberaal tegengas bij dit soort plannen is hard nodig. Gelukkig doet de VVD het vaak goed, maar nu even niet, de steun voor dit wetsvoorstel is een misser.  

Tot slot 

Ik tref geen asociale werkgevers, hun handelen heeft alles te maken met de omstandigheid dat zij moeten concurreren om te overleven. Loonkosten en collectieve lasten kunnen niet stijgen. Zij werken keihard en hebben een overheid nodig die hen niet in de weg zit. Ik hoop dat mevrouw Kroes en Henk Kamp als minister van EZ  de innovatie en startups een echte boost geven. Maak werk van het opruimen van fiscale belemmeringen voor ondernemers, te beginnen met het pleiten voor niet invoeren van deze overbodige extra regelgeving. Ik heb er daarna nog wel een paar, zoals afschaffen van gebruikelijk en fictief loon, herziening van het loonbegrip en afschaffen van de werkkosten regeling.  

En VVD Eerste Kamerfractie, stimuleer Staatssecretaris Wiebes om over de invoering van deze wetgeving nog eens heel goed na te denken. 

W.P. Keulers 

Zoetermeer 15 januari 2016

Reageren kan via de volgende Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De gemeente Zoetermeer roept haar inwoners deel te nemen in zogenaamde WhatsApp-buurtpreventiegroepen. Deze oproep doet de gemeente naar aanleiding van een verzoek van de VVD Zoetermeer. In Zoetermeer bestaat de WhatsApp-buurtpreventie al enige tijd, maar dankzij het verzoek van de VVD wordt er vanaf nu daadwerkelijk ingezet op activering en uitbreiding van dit netwerk. Om Zoetermeerders attent te maken op het bestaan van deze vorm van buurtpreventie, zal er worden gestart met een promotiecampagne in de binnenstad.

Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer: “Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het inzetten van WhatsApp-buurtwachten succesvol is bij de preventie van inbraak. In dergelijke WhatsApp-groepen kunnen buurtbewoners, winkeliers of passanten de politie – en via de politie buurtgenoten - waarschuwen of attenderen op verdachte activiteiten. Op plaatsen waar deze groepen actief zijn, is het aantal inbraken significant gedaald. Als partij met veiligheid als één van dé speerpunten, zetten wij ons dan natuurlijk graag in om dit initiatief groot te maken in onze stad.”

Het netwerk moet er voor zorgen dat bij verdachte situaties de leden van de WhatsApp-preventiegroep elkaar alert maken op eventuele verdachte situaties in de buurt. Ook kan de politie worden ingelicht en eventueel actie ondernemen. De buurtgroep dient als extra oren en ogen voor de politie in de wijk.

Om een goed overzicht te krijgen van alle WhatsApp buurtpreventie groepen in Zoetermeer wil de gemeente graag dat inwoners zich via www.wabp.nl aanmelden. Op deze website is een kaart beschikbaar die laat zien welke buurtpreventie groepen er al actief zijn binnen de gemeentegrenzen en er zijn ook tips te vinden om uw WhatsApp groep tot een succes te maken. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar www.zoetermeerveilig.nl.

Rianne Sman verlaat 14 december de gemeenteraad van Zoetermeer. Het VVD-raadslid verruilt de plek in de raad voor een rugzak vol avontuur. Het was geen gemakkelijk besluit, maar uiteindelijk was de kans om nu op wereldreis te gaan zo groot dat Rianne deze niet laat lopen. Frank Maste zal voor de liberalen de vrijgekomen plek in de gemeenteraad innemen.

Samen dromen, durven en het vooral doen’, met die slagzin stelde Rianne Sman zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de VVD in Zoetermeer. Ideeën omzetten in plannen, om vervolgens samen te werken aan concrete acties voor onze stad.

Open minded en met een overdosis aan energie en enthousiasme heb ik hier met veel plezier aan bijgedragen. Samen met mijn collega’s in debat, op bezoek bij Zoetermeerse organisaties en in contact met bewoners, daar voelde ik me geweldig op mijn plek” reageert de Zoetermeerse. 

Maar energie en enthousiasme laten zich soms lastig sturen. Omdat ik veel wil ondernemen, zien en ervaren plaats ik mijzelf af en toe voor grote keuzes. Zo heb ik na de nodige dromen en een beetje meer ‘durf’ besloten iets nieuws te gaan doen. Ik wil graag meer van de wereld ontdekken. Daarom zal ik met ingang van 2016 mijn werkzaamheden als raadslid voor de VVD in Zoetermeer neerleggen”.

Inmiddels zijn de tickets geboekt en de meubels ondergebracht. “Desondanks valt het afscheid van de gemeenteraad wel zwaar. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de zeer prettige samenwerking de afgelopen tweeënhalf jaar.” 

De vrijgekomen plaats in de gemeenteraad zal worden ingenomen door VVD’er Frank Maste. “Ik heb enorm veel zin om vanaf januari als raadslid een bijdrage te leveren aan een nog mooier Zoetermeer. Het is een eer om weer als raadslid aan de slag te gaan.” aldus Maste die bij de politie werkzaam is.

VVD-fractievoorzitter Jan Iedema zegt over de wisselingen: "De VVD-fractie zal Rianne missen maar we begrijpen dat ze deze kans om een droom na te streven niet voorbij heeft laten gaan. Gelukkig hebben we met Frank Maste een uitstekende vervanger in huis. We wensen beide enorm veel plezier en succes." 

Er komen mogelijk grote windturbines langs de A12 bij Zoetermeer ter hoogte van het Balijbos. Bewoners van de regio hebben nog tot 14 december om bezwaren kenbaar te maken. Daarna wordt een milieuonderzoek gestart waarin de bezwaren worden meegenomen. De informatie over de plannen lijkt inwoners van Zoetermeer slecht bereikt te hebben. De VVD in de raad van Zoetermeer heeft hierover vragen gesteld. De liberalen vinden overigens de locatie ongeschikt.

Om aan verplichtingen te kunnen voldoen voor extra windenergie zoekt de Provincie Zuid-Holland locaties waar windturbines kunnen worden geplaatst. Hiervoor zijn eerder een aantal plekken overeengekomen in de voormalige Stadsregio Rotterdam. Er zijn echter aanvullende locaties nodig om de taakstelling van Zuid-Holland te kunnen halen.

Eén van de plekken die zijn voorgesteld voor onderzoek (“locatie nr. 45”) betreft een gebied in de gemeente Pijnacker-Nootdorp langs de A12, deels op het gebied van het Balijbos. Dit gebied ligt tegen de gemeentegrens met Zoetermeer.

In de procedure van de Provincie Zuid-Holland die nu loopt hebben bewoners en andere belanghebbenden nog tot 14 december de tijd om hun mening te geven. Daarna wordt als volgende stap een milieuonderzoek uitgevoerd.

VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Het lijkt er op dat de informatie niet geland is bij de bewoners van Zoetermeer. Hoe dat kan is een vraag die we bij het college hebben neergelegd. Het is voor bewoners van Zoetermeer best een belangrijk onderwerp. Zeker wanneer ze bij het Balijbos wonen, of aan de zuidzijde van Meerzicht. Grote windturbines vlak bij de bebouwde kom kunnen erg storend werken.”.

De VVD ziet wel degelijk de noodzaak voor een aanzienlijk toename van het aanbod van schone en betaalbare energie. Jan Willem Schotel: “Windenergie zal daar in moeten bijdragen en windturbines zijn nodig. Maar we hebben grote twijfels bij een locatie zo dicht bij het bebouwde gebied. Aan de groene westkant van de stad bij het Balijbos en het Westerpark en de woningen van Rokkeveen en Meerzicht willen we ze eigenlijk helemaal niet hebben”.

Op 18 november 2015 verzamelden ICT ondernemers en experts, opleiders, geïnteresseerden en politici in het vernieuwde gebouw van de Dutch Innovation Factory om te spreken over alles wat met ICT te maken heeft.

Onderwerpen als glasvezelverbindingen, de (on)mogelijkheden van financiering, politieke keuzes en beweegredenen, vrouwen in de ICT, de toekomst van ICT onderwijs en de mogelijkheden die innovatie alle gebruikers van ICT, ons allemaal dus, kunnen bieden kwamen ter tafel. Door de verschillende invalshoeken van de sprekers en aanwezigen ontstond een duidelijk beeld van de kansen en bedreigingen in deze branche.

Er zijn heel veel ondernemers in Zoetermeer die actief zijn in de ICT branche, of die veel gebruik maken van de mogelijkheden die de ICT hen biedt. Toch is er weinig verbinding, en daarmee versterking, tussen deze bedrijven. De profilering blijft achter bij de activiteiten, bescheidenheid voert de boventoon.

Het imago van ICT kan een ander frame gebruiken, nog te vaak wordt het gezien als een typische mannenbranche met weinig ruimte voor creativiteit. Vaak wordt het beeld dat bij jongeren heerst over ICT-studenten pas aangepast tijdens de studie, waarna de veelvoud aan mogelijkheden die dit vak biedt duidelijk wordt. Door spelenderwijs kennis te maken met dit vakgebied op jongere leeftijd kunnen veel meer mensen, ook vrouwen, geïnteresseerd raken.

Zowel tijdens het officiële programma als tijdens de zeer gezellige borrel achteraf werden veel contacten gelegd en (samenwerkings-)mogelijkheden ontdekt. “Een zeer geslaagde avond” was de conclusie van vele aanwezigen!

De volgende discussieavond is op 9 december 2015 in SnowWorld en gaat over Leisure in Zoetermeer. Zie hier de uitnodiging voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.

Vanavond om 20.00 uur werd bekend gemaakt dat het college heeft besloten om sporthal De Veur aan de Prismalaan aan te wijzen als tijdelijke crisisopvanglocatie voor asielzoekers. De druk op locaties voor vluchtelingenopvang is nog steeds zo hoog dat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) direct gebruik heeft gemaakt van het aanbod. 

De locatie wordt nu voorbereid en ingericht om vanaf donderdag 19 november aan 150 mensen onderdak te bieden voor een periode van 3 tot maximaal 6 dagen. Woensdag 18 november worden directe omwonenden en gebruikers van De Veur tijdens een informatieavond geïnformeerd.

Fractievoorzitter Jan Iedema hierover: "Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de de veiligheid van zowel vluchtelingen als inwoners zo goed mogelijk wordt bewaakt. En dat de communicatie en afstemming met de buurt en alle belanghebbenden perfect verloopt.De VVD zal ook aanwezig zijn op de bewonersavonden. 

"Tot slot hoop ik dat de mensen die worden ondergebracht in de Veur een beetje tot rust kunnen komen en dat we over een dikke week terug kunnen kijken op een geslaagde opvang zonder incidenten."

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft het voorstel van het College over opvang asielzoekers aangenomen. Dit betekent dat de gemeente onderzoek gaat doen naar locaties waar crisisopvang voor asielzoekers gerealiseerd kan worden. Crisisopvanglocaties zijn plekken waar asielzoekers 72 uur verblijven (eventueel uit te breiden tot 2 keer 72 uur). Deze opvang is momenteel hard nodig.

De VVD staat voor veiligheid en gunt iedereen een veilig bestaan. Inwoners van Zoetermeer, maar ook mensen die thuis niet veilig zijn. Daarom heeft de VVD ingestemd met het onderzoek naar crisisopvanglocaties. Ook Zoetermeer moet haar steentje bijdragen aan het oplossen van de vluchtelingenproblematiek.

In lijn met de voorstellen van de landelijke VVD, benadrukte fractievoorzitter Jan Iedema in het debat over vluchtelingen dat er ook rekening gehouden moet worden met de mensen die hier al zijn, met onze inwoners. Bij het realiseren van crisisopvang moeten duidelijkheid en veiligheid voorop staan. Om duidelijkheid te scheppen, organiseerde de gemeente twee stadsgesprekken over crisisopvang.

Tijdens de drukbezochte bijeenkomsten is duidelijk gezegd dat het gaat om crisisopvang die in principe 72 uur duurt, maar die eenmalig kan worden verlengd met nog 72 uur. Omdat dit zó aan de inwoners is verteld is de VVD is van mening dat bij elke andere vorm, of duur van opvang, het College een nieuw voorstel moet doen aan de inwoners en de gemeenteraad van Zoetermeer. Wij hebben weliswaar ook vraagtekens bij het constant verplaatsen van mensen van crisisopvang naar crisisopvang, maar juist op een onderwerp als dit, dat de hele stad aangaat, moet gelden afspraak is afspraak.

Tegen de zin van de VVD in, is er toch een motie aangenomen waarin ook opgeroepen wordt tot onderzoek naar permanente opvang. Deze motie gaat in tegen de wens van de VVD voor duidelijke communicatie met inwoners en we hebben daarom ook tegen de motie gestemd.

VVD Zoetermeer is blij te horen dat het college een positief advies heeft gegeven en de regelgeving gaat aanpassen. Zo word het makkelijker om zich te vestigen in een woning waar eerst het bestemmingsplan roet in het eten gooide. Ook word er onderzocht om een regelvrije zone in te stellen.

E-commerce is een van de sectoren die sinds de crisis aanzienlijk is gegroeid en om deze trend verder door te zetten verdiend zij een steuntje in de rug” zegt Hermen van Dalen, Raadslid van VVD Zoetermeer. Nu is het nog zo dat het bestemmingsplan de komst van een web shop op sommige locaties kan tegenzitten, in de toekomst is het opzetten van een web shop dan wel mogelijk in zowel woningen als bedrijfspanden.

Web shops of e-commerce bedrijven zijn anno 2015 niet meer weg te denken in de huidige economie.  In Nederland alleen gaat er al ruim 10 miljard euro over de virtuele toonbanken. In statistieken van het CBS in samenwerking met het economische bureau van de ING blijkt dat er nu al meer dan 3500 webwinkels in Zuid Holland zijn gevestigd, dit is een doorzettende trend en zal in de komende jaren blijven toenemen.

De VVD, LHN, ChristenUnie en Zó Zoetermeer hebben daarom begin dit jaar aan het college gevraagd  om het webwinkels gemakkelijker te maken om zich in Zoetermeer te vestigen. “Een vermindering van regelgeving omtrent web shops geeft een positieve impuls aan nieuwe ondernemers die graag een eigen bedrijf willen starten” aldus Hermen van Dalen.  “Vooral voor starters die graag iets willen opzetten moeten we Zoetermeer aantrekkelijk maken”.

In Zoetermeer zal meer werk worden gemaakt van het aanpakken van onveilig verkeersgedrag. Dankzij een motie van de VVD Zoetermeer wordt er extra budget gereserveerd om onveilig verkeersgedrag harder tegen te gaan. Voor de liberalen is de aanpak van onveilige verkeerssituaties een topprioriteit.

"Tijdens wijkveiligheidsavonden en in brieven van inwoners is verkeersveiligheid naast reguliere veiligheid een terugkerend aandachtspunt. Ik wil echt niet langer wachten op aanpassing van het huidige beleid. De gemeente moet verkeersgedrag positief beïnvloeden via bijvoorbeeld voorlichting, borden die de rijsnelheid weergeven en acties door het team handhaving.". Aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema.

Het is niet de eerste keer dat de VVD aandacht vraagt voor verkeersveiligheid. In hun verkiezingsprogramma wensten de liberalen al extra maatregelen om verkeersveiligheid te bevorderen. Daarnaast opende de Zoetermeerse VVD in het verleden zelf een meldpunt voor verkeersonveilige situaties.

Iedema: "Het huidige beleid heeft tot nu toe onvoldoende vervolg gegeven aan het aanpakken van onveilig verkeersgedrag.  Om de wethouder de mogelijkheid te geven om het huidige beleid ook echt aan te vullen met acties hebben wij een budget van €50,000 laten reserveren. Als dit budget niet voldoende is komt er een voorstel voor een actieplan met financiering in mei. Veiligheid - en dus ook verkeersveiligheid - is een kerntaak van de gemeente."

De motie 'extra aanpak onveilig verkeer' werd met brede steun aangenomen bij het begrotingsdebat op 9 november.

Voor de VVD moet veiligheid een zekerheid zijn in Zoetermeer. Veilig werken, veilig recreëren en zeker veilig wonen vallen alle onder deze zekerheden. Een VVD motie die het college de opdracht geeft om WhatsApp te promoten als middel om inbraken e.d. te voorkomen, is afgelopen maandag met ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Onderzoek laat zien dat WhatsApp-buurtwachten effectief zijn in de preventie van inbraken. Volgens de VVD zou ook in Zoetermeer breder gebruikt kunnen worden gemaakt van WhatsApp-groepen.

Er bestaat momenteel al een WhatsApp buurtpreventie structuur in Zoetermeer, maar deze is nog onvoldoende bekend bij alle inwoners. Terwijl dit een betrouwbare en vooral snelle schakel is tussen inwoners onderling en veiligheidsdiensten. Voor VVD-fractievoorzitter Jan Iedema is het een logische stap op weg naar een veiliger Zoetermeer; “In het digitale tijdperk is informatie en de verspreiding hiervan een belangrijk preventiemiddel en nu is het moment om dit bereik te vergroten”. 

Door het aangenomen VVD voorstel is het college gevraagd om  WhatsApp buurtpreventie in de stad te promoten. Het college zal de inwoners actief gaan wijzen op het bestaan van de WhatsApp preventie onder andere door borden te plaatsen. Er zal worden gestart met deze promotie in het Stadshart en de Dorpsstraat. De liberalen hadden voor deze gebieden al eerder aangaven dat het niet goed gaat met de veiligheid. Nog recent stelden zij hierover vragen aan het college van B&W.

Het is goed om het gebruik van deze WhatsApp-groepen door inwoners, en de bekendheid daarvan bij inbrekers, te vergroten. Op die manier kunnen we het aantal inbraken en andere misdragingen in onze stad verder terugdringen. Daarmee wordt Zoetermeer veiliger”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema. 

Gemeenteraadslid Rianne Sman zal met ingang van 2016 haar werkzaamheden voor de VVD in Zoetermeer neerleggen. Zij heeft vanmorgen burgmeester Aptroot daarover geïnformeerd. Sman laat na 27 jaar Zoetermeer voorlopig achter zich om de rest van de wereld te kunnen ontdekken. 

Samen dromen, durven en het vooral doen’, met die slagzin stelde ik mij kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de VVD in Zoetermeer. Ideeën omzetten in plannen, om vervolgens samen te werken aan concrete acties voor onze stad. Open minded en met een overdosis aan energie en enthousiasme heb ik hier met veel plezier aan bijgedragen. Samen met mijn collega’s in debat, op bezoek bij Zoetermeerse organisaties en in contact met bewoners, daar ben ik op mijn plek.

Energie en enthousiasme laten zich soms lastig sturen. Omdat ik veel wil ondernemen, zien en ervaren plaats ik mijzelf nogal eens voor lastige keuzes. Na de nodige dromen en een beetje meer ‘durf’ heb ik besloten iets nieuws te gaan doen. Nieuwsgierig naar mens, cultuur en natuur wil ik graag meer van de wereld ontdekken. Daarom zal ik met ingang van 2016 mijn werkzaamheden als raadslid voor de VVD in Zoetermeer neerleggen.

Het bestuur van de VVD Zoetermeer wil u wijzen op de training: Introductie Gemeenteraad, welke op 27 oktober 2015 lokaal wordt georganiseerd. 

De training is bedoeld als eerste kennismaking met het raadslidmaatschap en is de kick-off van een reeks van bijeenkomsten in het kader van het WGP-traject (de Werkgroep Gemeentepolitiek), ofwel het werven en scholen van toekomstige raadsleden met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Een belangrijk punt is dat deelname aan het WGP-traject geen garantie is voor een plek op de kandidatenlijst. Deelnemers van het WGP-traject hebben wel voorrang op deelname aan trainingen. 

Mocht u interesse hebben in een eventueel raadslidmaatschap of er gewoon meer van willen weten, dan bent u van harte welkom om aan de training deel te nemen. 

De kosten voor de training bedragen €15,-. 

Voor meer informatie en aanmelden kan contact opgenomen worden met bestuurslid O&T Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Afgelopen weekend werd het winkelcentrum Rokkeveen feestelijk heropend na een grondige vernieuwing. Wat de VVD betreft is het nu de beurt aan winkelcentrum De Leyens dat hard aan vernieuwing toe is. “Laat het winkelcentrum Rokkeveen een inspiratie zijn voor De Leyens.” zegt VVD-fractievoorzitter Jan Iedema

De liberalen hebben al eerder aandacht voor De Leyens gevraagd en het college van B&W heeft in het verleden toezeggingen gedaan om samen met de winkeliers, ondernemers en inwoners te overleggen over de mogelijkheden om het winkelcentrum echt een upgrade te geven.

Het plan van een upgrade is een logische stap in de renovatieronde van diverse winkelcentra. In eerdere bijeenkomsten gaven de ondernemers concrete punten aan die zij graag aangepakt zouden willen zien. Met name de verkeerssituatie, openbare ruimte en overlast werden genoemd.

Omdat het de laatste tijd wat stil is rond De Leyens stelt de VVD vragen over hoe het proces tot nu toe verloopt en of betrokken partijen zijn bereikt. De VVD vind het belangrijk dat ondernemers en winkeliers binnen Zoetermeer gemakkelijk en veilig kunnen ondernemen. De eerste stap in dit proces ligt in de communicatie tussen betrokken partijen en de gemeente. Zo vraagt fractievoorzitter Jan Iedema zich af hoe er met overlast rond het winkelcentrum word omgegaan. “Daarnaast ben ik benieuwd naar het plan van de gemeente om de verkeerssituatie en de kwaliteit van de openbare ruimte rond het winkelcentrum te verbeteren”.

 De VVD kijkt uit naar de reactie van het college

Onderzoek in Tilburg laat zien dat WhatsApp-buurtwachten effectief zijn in de preventie van inbraken. Volgens de VVD zou ook in Zoetermeer breder gebruikt kunnen worden gemaakt van WhatsApp-groepen. De VVD heeft daarover vragen gesteld aan het college.

Al geruime tijd bestaan er initiatieven die erop gericht zijn om burgers meer te betrekken bij het voorkomen van inbraken in de buurt, om misstanden te melden en om daarmee de wijk en de stad veiliger te maken. Op diverse plaatsten in Nederland bestaan sinds 2014 ook WhatsApp groepen waarmee buurtbewoners, winkeliers of passanten de politie – en via de politie buurtgenoten - waarschuwen of attenderen op verdachte activiteiten.

In Tilburg is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dergelijke groepen. De resultaten zijn verbluffend te noemen. Het aantal inbraken in wijken neemt drastisch af. Daarnaast is er nauwelijks sprake van een waterbed effect. De onderzoeker legde later uit dat dat komt doordat de meeste inbrekers gelegenheidsdieven zijn die weliswaar de kans grijpen als die zich voordoet, maar die niet actief op andere plaatsen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Per saldo nam dus het aantal inbraken in de stad af. De VVD  is erg enthousiast zijn over deze berichten. Zoetermeer kent ook een tiental WhatsApp groepen, maar deze worden nog veel te weinig gebruikt. 

De VVD in de raad heeft daarom aan het college gevraagd of zij bereid is om een campagne te starten gericht op het vergroten van het gebruik en bereik van WhatsApp buurt groepen.

Wat de VVD betreft is het goed om het gebruik van deze WhatsApp-groepen door inwoners, en de bekendheid bij inbrekers, te vergroten. Op die manier kunnen we het aantal inbraken in onze stad verder terugdringen. Daarmee wordt Zoetermeer veiliger”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema.

Op 11 september 2015 opende Ter Zake Het Ondernemershuis zeer gastvrij haar deuren voor de discussieavond “Economie en Werkgelegenheid”. De avond werd door een breed scala aan geïnteresseerden bezocht; werkgevers, werknemers, werkzoekenden, RVOZ, het WGSP, lokale politici van verschillende partijen, VVD’ers uit Zoetermeer en een Tweede Kamerlid van de VVD, Mark Harbers, waren allen aanwezig.

De zaal laat zich horen: hun mening staat centraal

In twee discussierondes hebben de aanwezigen gediscussieerd over verschillende stellingen en hebben ook zelf onderwerpen aandragen. Het werden, zoals verwacht, weer levendige alsook respectvolle discussies. De stellingen waren onder meer “De bedrijvigheid langs de grootste economische ader in Zoetermeer, de A12, is niet zichtbaar” en “In Zoetermeer worden innovatieve ideeën gedwarsboomd door regelgeving”.

Lokale en landelijke politici spreken zich uit

De sprekers benaderden het onderwerp allen vanuit hun eigen perspectief. Mark Harbers hield een interessant betoog waarbij hij een schets maakte van zijn ervaringen op dit onderwerp vanaf zijn tijd als wethouder economie, haven en milieu in Rotterdam tot en met zijn huidige functie, als Tweede Kamerlid en financieel woordvoerder voor de VVD. “De ambitie is dat ondernemen weer de leukste activiteit van de stad moet worden” was zijn visie op economie tijdens zijn wethouderschap. Gesproken vanuit zijn huidige functie gaf hij aan dat het beeld van onze nationale economie voor de toekomst op korte termijn positief is. Wel gaf hij meerdere punten aan waarmee Nederland haar concurrentiepositie kan verbeteren, waaronder de overheid die mee moet gaan met innovatie, flexibilisering van de arbeidsmarkt maar met een oplettend oog voor de uitwassen hiervan en een versterking van het vestigingsklimaat.

Hermen van Dalen schetste hierna de visie van de Gemeenteraadsfractie van de VVD Zoetermeer op economie en werkgelegenheid in Zoetermeer. Om Zoetermeer slagvaardig te houden in de toekomst, is het van belang om goed naar regelgeving te kijken. Welke regels zijn nuttig of noodzakelijk en welke regels werken beperkend voor positieve ontwikkelingen? De Gemeenteraad is druk doende al deze zaken goed te bekijken. Zo is er een motie aangenomen waarmee het college opgedragen is om te onderzoeken hoe de regelgeving rondom webwinkels kan worden versoepelt. Werken aan huis mag in Zoetermeer, maar je mag geen winkel hebben aan huis. Webwinkels vallen nu nog onder de noemer “winkel”. 

Werkgelegenheid in de werkelijke wereld

Naast de politieke sprekers waren er ook sprekers namens het WGSP/ Ter Zake Het Ondernemershuis, Jop Schmeitz, en namens RVOZ, Willem Heijboer en Jesse Hartgring. Jop Schmeitz gaf een heldere uitleg over zowel Ter Zake Het Ondernemershuis als over het WGSP. Ter Zake Het Ondernemershuis is een publiek/private samenwerking waar een dynamische omgeving gecreëerd is met ruimte voor ontwikkeling en ondernemers. Zij investeren hun tijd en helpen elkaar bij vraagstukken. Ook is er een netwerkregisseur voor startende ondernemers. Het WGSP is het werkgeversservicepunt: het bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden met een uitkering op basis van de participatiewet. Zij ondersteunen werkgevers gedurende hun zoektocht naar personeel: van selectie van een geschikte kandidaat tot het verzorgen van plaatsingen op bijvoorbeeld uw vacature, stageplekken, werkervaringsplekken en BBL-trajecten. Meer informatie is te vinden op: http://tzho.nl/ en http://wgsp-zoetermeer.nl/

Namens RVOZ spraken Willem Heijboer en Jesse Hartgring. Zij gaven een korte introductie van RVOZ: de missie is het behartigen van collectieve belangen van ondernemers en daarnaast het bieden van een mogelijkheid om op informele wijze te netwerken en business to business te stimuleren tussen Zoetermeerse ondernemers. De RVOZ richt zich op ondernemers, ondernemerschap, het onderneming- en vestigingsklimaat en de sociaal economische situatie in en rond Zoetermeer. Ook werd er verteld over het RVOZ Ondernemersfonds dat de economische bedrijvigheid en groei in Zoetermeer moet gaan stimuleren. Ondernemers die een briljant idee hebben om mensen weer uit de bijstand en aan het werk te krijgen, kunnen dit melden bij het fonds. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rvoz.nl/

Afsluiting en uitnodiging

De fractievoorzitter, Jan Iedema, sloot de avond af. Hij bedankte de deelnemers uitgebreid voor hun aanwezigheid en voor het feit dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om deel te nemen aan deze avond. De fractie zal de input van deze avond gaan gebruiken als spiegeling van de inbreng van de fractie op de mening van de achterban. Afsluitend nodigt Jan Iedema alle deelnemers en alle geïnteresseerden die er deze avond niet bij konden zijn uit om ook bij de volgende discussieavond aanwezig te zijn.

De gemeente hanteert al jaren een ‘sportstimuleringsbeleid’ om meer Zoetermeerders aan het sporten te krijgen. Bij het opnieuw vaststellen van dit beleid stelt VVD woordvoerder sport Sman de vraag; ‘voor welk probleem is dit een oplossing?’. Het is volgens Sman niet duidelijk of het uitdelen van sport- en zwemcheques, sporten naar de wijken halen en een gloednieuwe website met een overzicht van het sportaanbod stimuleren tot blijvende sportdeelname.

Het is voor de VVD Zoetermeer heel duidelijk; ‘of je sport en aan welke sport je doet, dat bepaal je zelf’. Om te bepalen ‘of en wat’ je onderneemt vinden de liberalen het belangrijk dat mensen voldoende kennis en inzicht hebben in de sportmogelijkheden in de stad. Als je wilt sporten moet die mogelijkheid er zijn. 

Heel veel mensen in Zoetermeer sporten al. Waarom niet alle inwoners die mogelijkheid (kunnen) benutten weten we nu niet. Daarom wil de VVD liever eerst bepalen of de ‘reden van niet sporten’ en de wijze van stimuleren wel op elkaar aansluiten. Het stimuleren van sporten ondersteunt de VVD zeer zeker. ‘Sporten is gezond en gezellig en daarom is geld uitgeven aan maatregelen die vermoedelijk geen effect hebben zonde. Sportgeld moet goed besteed worden, zodat zoveel mogelijk mensen van het sportaanbod in de stad kunnen genieten’, aldus Sman.

De VVD is zeer enthousiast over de voorgestelde maatregelen tegen de geluidshinder die de Oosterheemlijn veroorzaakt. Er wordt voorgesteld om eerst een proefopstelling op te zetten met geluidsabsorberende profielen in het spoor. Mocht blijken dat dit niet tot voldoende resultaat leidt, dan wordt alsnog gekozen voor schermen op het viaduct, in combinatie met geluidsabsorberend materiaal tussen de sporen. Een goede, breedgedragen oplossing. Wat de VVD betreft, gaat het college zo snel mogelijk aan de slag!

"Er ligt volgens ons een goed voorstel, maar wat wij nog veel belangrijker vinden is dat het voorstel positief is ontvangen door de bewoners. Zij kunnen zich vinden in de voorgestelde lijn", aldus Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer. De VVD heeft de gemeenteraad voorgesteld om het raadsvoorstel vervroegd en vereenvoudigd te behandelen. Iedema:  "Door af te zien van een debat, kan de gemeenteraad de bewoners een maand eerder duidelijkheid geven over de status van de pilot en de vervolgstappen mocht de pilot niet het gewenste resultaat opleveren. Na al die jaren van overlast, lijkt ons dat het minste wat we voor hen kunnen doen!"

Indien het voorstel van de VVD wordt gevolgd, wordt er aanstaande maandag al gestemd over het voorstel. Gaan de andere partijen hier niet mee akkoord, schuift dit ruim een maand op en weten de bewoners pas in november waar zij aan toe zijn.

Bijzonder fijn voor IJsselstein, hartzeer voor Zoetermeer: de populaire oud-wethouder namens de VVD in Zoetermeer, Patrick van Domburg, is vanmiddag geïnstalleerd als burgemeester van de prachtige stad IJsselstein (Utrecht).

Tijdens een buitengewone raadsvergadering van de Gemeenteraad van IJsselstein werd Patrick van Domburg geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning Van Beek, waarna hij lovend werd toegesproken door onder meer de locoburgemeester van IJsselstein mevr. Van Beukering-Huijbregts en de burgemeester van Zoetermeer dhr. Aptroot. Namens onze stad bood burgemeester Aptroot de nieuwe burgemeester Van Domburg een prachtig cadeau aan: een schitterende luchtfoto van Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer wenst Patrick een geweldige, succesvolle, interessante en uitdagende tijd toe in IJsselstein, maar natuurlijk blijft hij altijd welkom, zowel in Zoetermeer als bij de VVD Zoetermeer. Patrick, het ga je goed!

De raad van Zoetermeer heeft het bestemmingsplan vastgesteld dat het mogelijk maakt dat SnowWorld de derde baan mag gaan verlengen. Hiermee is in de raad van Zoetermeer een einde gekomen aan een lange reeks discussies over de uitbreiding van SnowWorld. Eerst over aanleg van een mogelijke vierde baan, en daarna – toen SnowWorld vanwege hoge kosten afzag van een vierde baan - over verlenging van de derde baan.

VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Goed dat de raad hiermee groen licht heeft gegeven aan SnowWorld. Hopelijk kunnen ze nu snel aan de slag. De plannen die er nu liggen zien er wat ons betreft goed uit. Het heeft allemaal lang geduurd.”.  

Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft aangekondigd bezwaar te gaan maken bij de Raad van State.

Jan Willem Schotel (VVD): “Dat is hun goed recht. Veel beter die weg te volgen dan nog weer eens een club externe deskundigen naar de plannen te laten kijken. Het is nu een beetje een welles nietes discussie tussen de gemeente en de tegenstanders van verlenging. Een club externe deskundigen lost zo’n discussie niet op. De Raad van State kan er een eind aan maken.”

Tegenstanders van verlenging van de derde baan hebben de laatste weken een beeld trachten te schetsen alsof de gemeente het belang van één ondernemer (SnowWorld) zou laten prevaleren boven wat tegenstanders zien als het “algemeen belang” (het tegengaan van uitbreiding van SnowWorld).

Volgens de VVD wordt hiermee een fout beeld geschetst. VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Het is volstrekt onjuist om te suggereren dat de raad niet het algemeen belang in de gaten houdt. De raad heeft altijd secuur alle voors en tegens afgewogen. Zoetermeer staat bekend als een leisure-stad. Ondernemers die dat beeld versterken moeten gesteund worden. Het gaat hier om werkgelegenheid en de economie van de stad.  Ja, er wordt natuur aangetast, maar dat wordt ruim in het gebied van het Buytenpark gecompenseerd. Zoetermeer is en blijft een groene stad.”

Samenspraak is voor de VVD Zoetermeer buitengewoon belangrijk bij het nemen van beslissingen. De liberalen zijn dan ook blij dat de gemeente een aantal bewoners bereid heeft gevonden om samenspraaktrajecten van feedback te voorzien. De VVD ziet grote meerwaarde in deze groep bij het kritisch meekijken en adviseren van een aantal samenspraaktrajecten; mede op basis van deze feedback kan de gemeente zich ontwikkelen. De Samenspraakgroep  moet zich volgens de VVD daarom op deze taak gaan focussen.

Duco Mülder, raadscommissielid voor de VVD Zoetermeer: “Bewoners moeten actief betrokken worden bij het maken van gemeentebeleid. Het college is goed op weg om dit vorm te geven. Helaas gaat het nog niet altijd goed.  Als de Samenspraakgroep de gemeente hierover van feedback voorziet kan de gemeente daar perfect van leren.

In 2013 is besloten tot het oprichten van de Samenspraakgroep.  Toen is afgesproken dat de Samenspraakgroep samenspraaktrajecten evalueert en eventueel adviseert over hoe het in het vervolg beter moet. Maandag 31 augustus en maandag 7 september debatteerde de raadscommissie samenleving weer over Samenspraak. Uit het debat bleek dat er verschillende opvattingen bestaan over de rol en taakstelling van de Samenspraakgroep. 

De kracht van de Samenspraakgroep is dat zij individuele samenspraaktrajecten nauwlettend volgt en becommentarieert. Wij zetten aankomende maandag, bij het raadsdebat, in op een eenduidige taakomschrijving die wat ons betreft voor nu van grote toegevoegde waarde is.” aldus Mülder

Op 11 september, vlak voor Prinsjesdag, organiseert de VVD Zoetermeer een discussieavond over economie en werkgelegenheid.

Inloop met koffie en/of thee is vanaf 19.00h.,
aanvang is om 19.30h.
Locatie: Ter Zake Het Ondernemershuis (Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer).

Iedereen is welkom! Bijtijds aanmelden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wordt gewaardeerd.

Sprekers zijn: Mark Harbers (Tweede Kamerlid VVD), Jop Schmeitz (WGSP/ Ter Zake Het Ondernemershuis), Willem Heijboer en Jesse Hartgring (RVOZ) en Hermen van Dalen (Raadslid VVD Zoetermeer).

Het is een primeur in de wegenbouw: plastic wegen, ontwikkeld door KWS Infra, een dochteronderneming van VolkerWessels. Het bouwconcern wil in de toekomst autowegen aanleggen van gerecycled plastic. De lokale VVD ziet daar wel wat in en ziet graag dat er in Zoetermeer een testweg komt te liggen. 

Plastic delen kunnen makkelijker en sneller worden gelegd dan wegen van beton en asfalt. De wegen ook zijn lichter, waardoor ze niet snel verzakken, kunnen beter tegen de weersinvloeden én hebben een holle ruimte voor bekabeling. Bovendien hoeven vrachtwagens minder te verstoken om de delen naar de bouwplaats te brengen en kan het materiaal gerecycled worden. 

Het bouwbedrijf zoekt nog financiers en medewerkers voor het plaatsen en testen van de wegen, zoals universiteiten en gemeenten die geld en ruimte beschikbaar stellen voor een testweg. 

Wij zien veel mogelijkheden voor wegen van gerecycled plastic en willen daarom graag dat Zoetermeer zich aanmeldt als proefgemeente voor een testweg. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college.” aldus fractievoorzitter Jan Iedema 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Met gerecycled plastic goed op weg

 1. Kent u het artikel Primeur in de wegenbouw: plastic wegen uit de Volkskrant van 11 juli 2015?
 2. Bent u het met de VVD eens dat het toepassen van gerecycled plastic veel voordelen lijkt te gaan bieden?
 3. Bent u het met de VVD eens dat het realiseren van de eerste weg van gerecycled plastic goed past bij (het essay) Zoetermeer, stad van pioniers en vernieuwers?
 4. Is het college bereid zich bij KWS Infra / VolkerWessels te melden als geïnteresseerde gemeente om de eerste weg van gerecycled plastic naar Zoetermeer te halen?

Afgelopen maandag vond het tweede deel van het voorjaarsdebat plaats. In dat debat gaf de gemeenteraad richting aan de begroting voor 2016. Het college had in de zogenaamde perspectiefnota aangegeven dat na jaren van bezuinigen er weer ruimte is voor investeringen. Alle VVD voorstellen werden door de raad van Zoetermeer aangenomen.

Omdat de financiën op orde zijn en er zelfs een overschot in de boeken verwacht wordt, daagde de VVD de wethouder van Financiën uit om in de nabije toekomst ook met een plan te komen waarin geld dat over is terug wordt gegeven aan de inwoners. “Gisteravond bleek dat de wethouder deze handschoen oppakt. Hij zei te komen met plannen voor een eenmalige lastenverlaging. Een idee dat wij heel warm verwelkomen”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema. “Daarnaast ben ik erg tevreden met het feit dat al onze voorstellen door de raad zijn overgenomen”.

Zo stelde de VVD in de raad van Zoetermeer bijvoorbeeld dat investeren in onderwijs cruciaal is om onze economie duurzaam te versterken. De VVD ziet graag dat er in de toekomst meer MBO opleidingen naar Zoetermeer komen om het opleidingsaanbod te vergroten. Jan Iedema: “De voltallige gemeenteraad was het met ons eens en heeft ons voorstel “Doorlopende leerlijn” unaniem aangenomen.”.

Een ander initiatief met focus op onderwijs was “Een bruisend en bereikbaar Dutch Innovation Factory”.  Ook dit voorstel kreeg een goede ontvangst in de raad. Het doel is om deze “hotspot”  voor ondernemers, en studenten beter bereikbaar te maken. 

Ook een VVD initiatief dat de steun van de raad kreeg betrof het voorstel om ZZP’ers verder te ondersteunen en bekend maken met de ondersteuning die de gemeente hen kan bieden.

De VVD motie die vroeg om een regelvrije zone voor webwinkels werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Hierdoor worden beginnende ondernemers en internetbedrijven veel beter bediend.

Tot slot werd een VVD idee over E-health binnen de zorg aangenomen, dat kan bijdragen aan een verbetering en versoepeling van zorg. 

Een succesvolle avond”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema  “Ik ben tevreden dat wij de andere partijen hebben weten te overtuigen met onze moties. Het is belangrijk dat wij inspelen op wat er in de stad gebeurt. Want we hebben het goed, maar het kan altijd beter”.

Het bestuur en de fractie van de VVD Zoetermeer nodigen u van harte uit voor het actief deelnemen aan de liberale discussieavond "Wonen en Veiligheid in Zoetermeer" op woensdag 10 juni 2015 in Restaurant De Sniep, Broekwegschouw 209-211, 2726 LC Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer wil de binding met haar liberale leden versterken en hierin past het betrekken van informatie en ideeën van de leden als input voor de visie over samenlevingsvraagstukken.

Wat leeft er bij u, de leden, wanneer het gaat over wonen in Zoetermeer? Welke veiligheidsaspecten in Zoetermeer vallen u, positief of negatief, op? Met welke ideeën en oplossingen kunt u bijdragen aan de discussie?

Tijdens deze interactieve thema-avond “Wonen en Veiligheid in Zoetermeer” komen al deze aspecten naar voren en ze zullen worden besproken binnen tafelsessies.

Daarnaast zijn er lokaal en nationaal bekende sprekers aanwezig om hun liberale visie op deze onderwerpen te delen. De avond zal worden afgesloten met het gezamenlijk delen van de ideeën en oplossingen die bij de tafelsessies naar voren zijn gekomen.

Datum: woensdag 10 juni 2015
Locatie: Restaurant De Sniep, Broekwegschouw 209-211, 2726 LC Zoetermeer.
Aanvang: 19.30 uur, ontvangst met koffie en/of thee vanaf 19.00 uur.

Sprekers: Roald van der Linde (Tweede Kamerlid VVD), Marc Rosier (Wethouder), Jan Iedema (Fractievoorzitter), Robbert Moree (Raadslid).

Aanmelden voor deze avond kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij hopen op een grote opkomst om van de avond een succes te maken! Deze avond is bedoeld voor leden en geïnteresseerden en (bijtijds) aanmelden wordt zeer gewaardeerd.

In de Vaarwegenverordening Rijnland 2013 wordt geen onderscheid gemaakt tussen elektrische motoren en zogenoemde explosie (brandstof)motoren. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties met zwemmers en schade aan de natuur ontstaan, omdat er toch te snel gevaren wordt. Het geluid van een explosiemotor zorgt er ook voor dat zwemmers over het hoofd worden gezien en zorgt voor overlast voor omwonenden. De VVD pleit daarom voor betere handhaving door het Hoogheemraadschap en de politie en het uitsluitend toestaan van elektrische motoren.

Op de Zoetermeerse Plas (de Noord Aa) geldt een vaarverbod. Bewoners en bedrijven met een boot in aangrenzend water zoals de Broekwegwetering in Zoetermeer kunnen sinds 2004 een vergunning aanvragen om via de plas te mogen varen met een maximum  snelheid van 6 km/uur. De indruk bestaat dat in de afgelopen jaren een duidelijke toename is te zien van het aantal aangevraagde en verleende vergunningen.


Vragen:


 1. Waarom wordt er in de Vaarwegenverordening Rijnland 2013 geen onderscheid gemaakt tussen elektrische motoren en explosiemotoren?
 2. Wat is de achterliggende reden om als hoofdregel een vaarverbod te hebben op (onder andere) de Zoetermeerse Plas?
 3. Wat is de reden dat – ongeacht het soort motor, en ondanks het antwoord op vraag 2 – een vergunningaanvrager die aan water woont dat in open verbinding staat met de Zoetermeerse Plas, zonder meer deze vergunning voor het varen op die plas krijgt?
 4. In 2004 is het mogelijk geworden om legaal met een gemotoriseerd vaartuig over de Zoetermeerse Plas te varen. Hoeveel vergunningen zijn er sindsdien in elk jaar verleend?
 5. Wat doet Rijnland als bevoegd gezag (naast de politie) aan controle en handhaving, bijvoorbeeld op het hebben van een vergunning en het houden aan de maximum snelheid, terzake vaarverkeer op de Zoetermeerse Plas?
 6. Mocht er niet of amper worden gecontroleerd en/of gehandhaafd op de Zoetermeerse Plas, terwijl het aantal verleende vergunningen stijgende is, dan wil de VVD fractie van u weten welk toekomstig vaarbeleid u voor ogen staat op de Zoetermeerse Plas.
 7. Bent u bereid met de politie en de gemeente Zoetermeer in overleg te treden om te komen tot een controle- en handhavingsbeleid terzake gemotoriseerde vaartuigen op de Zoetermeerse Plas?
 8. Bent u het met de VVD fractie eens dat boten met explosiemotoren, vanwege herrie en/of vermogen, een groter gevaar vormen dan elektrische motoren? Zo nee, waarom niet?
 9. Is het College bereid om in een volgende versie van de Vaarwegenverordening wel onderscheid te maken tussen explosiemotoren en elektrische motoren, en wel zodanig dat alleen aan elektrische motorboten een vaarvergunning kan worden verleend voor het varen op de Zoetermeerse Plas?

Afvalscheiding in Zoetermeer moet en kan veel beter. De stad presteert beneden gemiddeld en heeft een forse uitdaging om landelijke doelstellingen te halen. De gemeente werkt aan een actieplan. De VVD vindt dit hoognodig: “We gooien nu veel potentieel waardevolle grondstoffen weg, en dus gooien we geld weg. Zonde en duur.”

Met 233 kg ongescheiden huishoudelijk afval per inwoner in 2014 deed Zoetermeer het niet al te best in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Met 37% afvalscheiding bleef de stad achter bij het landelijk gemiddelde waar meer dan 50% van het huishoudelijk afval gescheiden werd aangeboden. En Zoetermeer is nog ver verwijderd van het bereiken van de landelijke doelstelling om in 2020 75% van het afval te laten scheiden.

Bij het Begrotingsdebat in 2014 nam de raad van Zoetermeer unaniem een door de VVD opgestelde motie aan waarin het college werd opgedragen met voorstellen te komen om het scheidingspercentage huishoudelijk afval de komende jaren significant te verhogen. En dat zonder dat dit tot een stijging van lasten voor de bewoners zou leiden.

Het college is met een voorstel gekomen hoe zij bewoners van de stad bij de planvorming wil betrekken. Eerder deze week is al een eerste workshop geweest.

De VVD is blij dat het college met de motie van de raad aan de slag is gegaan. VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Goed dat bewoners er vanaf het begin bij worden betrokken. Nu is 93% van de inwoners tevreden over de afvalinzameling in Zoetermeer. Die tevredenheid betreft vooral het gemak. Maar we gooien nu wel veel grondstoffen weg. Niet duurzaam, maar wel duur. De uitdaging is om tot betere scheiding te komen, zonder dat dit tot ontevredenheid leidt of hogere lasten leidt. Werk aan de winkel.”.

Afgelopen week heeft het college voorgesteld om de bereikbaarheid van de Mandelabrug te verbeteren, een welkom voorstel volgens de VVD Zoetermeer. Het collegevoorstel behelst het aan weerszijden vervangen van de middelste roltrappen door nieuwe en betrouwbare liften en het vernieuwen van de overgebleven roltrappen.

De Mandelabrug is een belangrijke OV-knoop en tevens noord-zuidverbinding in Zoetermeer, die dagelijks door zo’n 6000 mensen wordt gebruikt. De VVD Zoetermeer omarmt dan ook het collegevoorstel om te investeren in nieuwe roltrappen en liften. Door aanhoudende problemen met de huidige liften op de Mandelabrug was toegang niet altijd vanzelfsprekend, mensen die slecht ter been zijn of inwoners die in een rolstoel zitten konden hierdoor soms onmogelijk gebruik maken van de Mandelabrug en het aangesloten OV-netwerk.

De VVD Zoetermeer gaat er vanuit dat er met het collegevoorstel een definitieve oplossing komt. “Een dusdanig belangrijke binnenstedelijke verbinding die ook nog eens de rol van station vervult, moet altijd voor iedereen toegankelijk zijn. Het is voor mensen in een rolstoel niet te doen om de roltrap te nemen, maar ook voor fietsers kan het een hele kunst zijn om over te steken, dan is een werkende echt geen overbodige luxe”, aldus raadscommissielid Dick Faas.

Met het oog op bereikbaarheid voor al onze inwoners, is het voorstel eigenlijk gewoon een noodzaak, maar ook voor bezoekers van onze mooie stad biedt de verbetering straks een warm welkom”, voegt hij er aan toe. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid, werkt het voorstel ook aan de veiligheid van de brug. De nieuwe liften worden volgens het voorstel goed in het zicht geplaatst  waardoor de sociale controle op de liften wordt vergroot en het algehele veiligheidsgevoel op de Mandelabrug toeneemt.

De VVD-fractie in de raad van Zoetermeer is zeer te spreken over het feit dat er deze zomer een kermis komt in het centrum van Zoetermeer.  Eind vorig jaar leek de komst van de kermis naar deze locatie nog onhaalbaar, maar recentelijk heeft het college een brief aan de omwonenden van het marktplein gestuurd om hen in te lichten voor de pilot met een familiekermis die dit jaar in de zomer zal plaatsvinden op de Markt.

Wij gaan voor een veilig, gezellig en vooral bruisend stadscentrum dat aantrekkelijk is voor jong en oud. Het besluit om de kermis op de Markt te houden is weer een mijlpaal op onze weg naar meer bruis in de stad.”,. aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema.

Kermis in het centrum kwam dichterbij nadat de raad eind vorig jaar in een motie van SP en VVD vroeg om een onderzoek naar de mogelijkheden om in het centrum een kermis te organiseren. Zo’n kermis zou voor meer bruis en gezelligheid in de stad kunnen zorgen. Het gaat om een familiekermis met ongeveer 15 familievriendelijke attracties. De kermis is beperkt tot 5 dagen. Dit om overlast voor omwonenden te beperken. Ook gaat de kermis vrij vroeg ’s avonds dicht. Om 11 uur moeten de attracties stil zijn. 

Na afloop van de kermis zal de pilot met betrokkenen en omwonenden worden geëvalueerd om te bekijken of zo’n familiekermis in het centrum voor herhaling vatbaar is. De VVD is van mening dat de communicatie naar de omwonenden belangrijk is en hoopt op een grote participatie in het evaluatie proces.

De VVD is tevreden met dit ‘kermisbesluit’ en ziet uit naar de uitvoering en evaluatie in de toekomst.

Vijf partijen waaronder VVD Rijnland presenteerden 22 april het coalitieakkoord 2015-2019 voor het Hoogheemraadschap Rijnland. Formateur Hans Pluckel (VVD) maakt in deze periode opnieuw deel uit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap als Hoogheemraad. De vier leden van de VVD-fractie in het Algemeen Bestuur (Verenigde Vergadering) maken zich sterk voor de prioriteiten: zo laag mogelijke lasten, droge voeten en schoon water en zetten in op maximale participatie van inwoners en ondernemers.

Onderstaande tekst werd namens de VVD uitgesproken door fractievoorzitter Patrick van Domburg als reactie op de start van de coalitie: 

,,18 maart verkiezingen; vandaag, 22 april een coalitieakkoord met een voorstel voor vijf collegeleden. Een prestatie! Lang niet alle andere waterschappen zijn zover. En afgezet tegen gemeentelijke, provinciale, laat staan landelijke processen van coalitievorming, is Rijnland watervlug! Ambtelijk apparaat, in het bijzonder Henno van Dokkum, dank voor de goede ondersteuning. Dank ook aan de formateur, Hans Pluckel, die op zakelijke wijze de collegevorming goed heeft geleid. Niet omdat hij VVD-er is, maar doordat het belang van het waterschap bij hem voorop heeft gestaan, durf ik hem dit compliment te maken.

Het programma “Samen werken aan water” is wat de VVD betreft om een aantal redenen het ondertekenen waard. Het beslaat veel belangrijke onderwerpen. Voor mijn partij staat de veiligheid voorop. We zijn blij dat in de afgelopen jaren de achterstanden op het gebied van de keringen zijn ingelopen en gaan met volle kracht verder met het op orde brengen hiervan.

Het uitvoeren van het Deltaprogramma “Zoet Water” om de zoetwatervoorziening op orde te houden voor onze ondernemers en 1,3 miljoen inwoners, is een ander kernpunt uit het coalitieprogramma.

LAGE LASTEN VOOR INWONERS EN BEDRIJVEN

Voor de VVD is het lastenniveau ook een punt uit de prioriteitentop. Voor de inwoners en bedrijven is het wat ons betreft dan ook goed om in de tweede helft van onze bestuursperiode de lasten met maximaal het inflatiepercentage te zien stijgen.

Om dit tarief te realiseren moeten nog veel slagen worden gemaakt. Innovatie in ons waterschapswerk, meer samenwerking met andere overheden en het nog beter grip krijgen op de financiën van de afzonderlijke projecten zijn daarbij van cruciaal belang.

Over samenwerking gesproken: de komende jaren moeten zich wat de VVD betreft kenmerken als de omslag in denken en doen. Rijnland kende al het beginsel ‘van buiten naar binnen werken’, maar echt samen met inwoners en bedrijven werken aan water gaat een stap verder.

ACTIEVE PARTICIPATIE LEIDT TOT WATERBEWUSTZIJN

Door actieve participatie zullen projecten niet alleen breder worden gedragen en kwalitatief beter zijn, ook het waterbewustzijn zal toenemen; een van de verbeterpunten uit het OESO rapport van ruim een jaar geleden. Het belang dat aan een goede participatie wordt gehecht, blijkt ook uit het feit dat we een hoogheemraad hiervoor politiek verantwoordelijk maken.

Het voorliggende coalitieprogramma met side letter is wat de VVD betreft een goed doortimmerd stuk, maar geen DICHTGETIMMERD document. Nadere invulling via o.a. het WBP5 zal binnenkort plaatsvinden. De portefeuille-indeling is naar mening van de VVD een logische. We zijn blij dat voor wat betreft het gezicht naar buiten Rijnland is opgedeeld in gebieden met elk een gebiedshoogheemraad.

En nu: Samen werken aan water!''

Dankzij de Zoetermeerse VVD heeft het college de ruimte gekregen tijdig de opdracht te geven een overdekt podium te bouwen in het Nicolaaspark. De plannen voor dit podium, dat onder andere gebruikt zal worden voor de volgende editie van Zondag in ’t Park, zaten al in de planning, maar zouden door de rompslomp van besluitvorming niet tijdig kunnen worden uitgevoerd. 

Een door D66, GroenLinks, CDA en de SP gesteunde motie van de VVD draagt het college op zo snel mogelijk te starten met het bouwen van dit overdekte podium. Dit podium wordt gerealiseerd uit de materialen van het oude station van Zoetermeer Oost. Met de komst van dit overdekte podium wordt in het Nicolaaspark een volwaardige evenementenlocatie gecreëerd waar in verschillende weersomstandigheden gebruikt van kan worden gemaakt.

Lisette Meijer, raadslid VVD: “Het Nicolaaspark is, onder andere afgelopen zomer met Zondag in ’t Park, een zeer populaire en aantrekkelijke evenementenlocatie gebleken. Bijna twee maanden lang bruiste het daar iedere zondag en dat trok veel Zoetermeer naar de locatie. Wij willen dit soort bruis stimuleren en dat kan door een overdekt podium mogelijk te maken.” 

Dankzij de motie kan nu snel een start worden gemaakt met het bouwen van het podium. “Zonder onze motie zou het podium op z’n vroegst na de zomer klaar zijn, als dat er dan überhaupt al zou komen. Wij zijn dus heel blij met deze versnelling. We vinden het belangrijk dat we geen mooie initiatieven en ideeën verloren laten gaan door bureaucratische procesgang.”  

“Dit podium is overigens niet alleen voor Zondag in ’t Park. Het kan voor veel meer initiatieven gebruikt gaan worden. De bruis die deze locatie hiermee aan de stad toevoegt heeft hopelijk een aanstekelijk effect voor andere mooie ideeën!”, aldus raadslid Meijer. 

De VVD pleit al jaren voor het uitbreiden van het aantal toezichthouders in Zoetermeer. Hiermee wil de partij criminaliteit en overlast verder beperken. Het college stelt nu voor om het aantal toezichthouders met vijf uit te breiden. De lokale VVD vindt dit een goede stap. 

Omdat veiligheid niet alleen afhangt van het aantal agenten dat beschikbaar is wil de VVD Zoetermeer het aantal handhavers (buitengewone opsporingsambtenaren – boa’s) in de stad verdubbelen.

Toezichthouders zijn belangrijk in het beperken van criminaliteit en kunnen eenvoudige taken uit handen van de politie nemen. Het gaat daarbij niet alleen om criminaliteit, maar ook om asociaal gedrag. Overlast door herrie, het maken van troep of het slopen van spullen verdienen extra aandacht. Mede hierom wil de lokale VVD het aantal boa’s uitbreiden.” aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema. 

Afgelopen periode is het aantal toezichthouders al uitgebreid. Maar desondanks heeft Zoetermeer er relatief weinig. Iedema: “Andere grote steden hebben verhoudingsgewijs minimaal tweemaal zoveel handhavers als Zoetermeer. Dat moet anders wat de VVD betreft. Daarom willen wij die verdubbeling.Wij zijn dan ook erg blij met het voornemen om de capaciteit uit te breiden vijf extra toezichthouders. Met deze uitbreiding kan het veiligheidsgevoel in de wijk enorm toenemen. Het is weliswaar geen verdubbeling, maar een mooie stap in de goede richting”, aldus een tevreden Iedema. 
De komende jaren blijft de VVD zich hard maken voor een verdubbeling van het aantal handhavers. 

De VVD Kijkt uit naar het plan van aanpak voor de entree van Zoetermeer en het stationsgebied. In het najaar van 2014 heeft de gemeenteraad een door de VVD ingediende motie aangenomen die het college de opdracht gaf om te onderzoeken hoe de toegangen tot Zoetermeer kunnen worden aangepast aan deze tijd. Hoe wordt de Zoetermeerse entree een aantrekkelijke ingang? Vandaag heeft het college een plan van aanpak aangekondigd. 

"Zoetermeer is een schoolvoorbeeld voor logistieke ontsluiting, de hoeveelheid bruis neemt dagelijks toe en de economie begint weer op toeren te komen. Het vreemde is dat je daar als passant maar weinig van merkt. We mogen best wat trotser zijn op onze stad en daar hoort bij dat je je laat zien” betoogt Iedema. “Nu de turbine van Siemens er niet meer is ben je Zoetermeer voorbij voor je er erg in hebt. En dat is zonde, want een aantrekkelijk stad is ook wat nieuwe investeerders willen zien, of bedrijven die zich hier willen vestigen.”  

De komende maanden zal het college een plan van aanpak presenteren waarin niet alleen aandacht is voor de entrees van Zoetermeer, maar ook voor het stationsgebied. Dat stationsgebied werd eerder al verkozen tot een van Nederlands lelijkste plekken. Nog voor de zomer zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden waarin omwonenden, belanghebbenden en inwoners met de planmakers van gedachten kunnen wisselen.
Dat gevoel van kijk! Daar woon ik! ,als je de stad binnenkomt. Dat gun je toch iedereen

De VVD mist ambitie en vernieuwing in de nota vrije tijd. In de vergadering van de raadscommissie van 7 april werd de door het college voorgestelde nota besproken. De plannen van het college zijn volgens de liberalen te vrijblijvend en niet concreet genoeg.

"We missen heel veel in de nu voorgestelde nota. Een effectief beleid op vrije tijd is goed voor Zoetermeer. De gemeente moet met deze nota een kader stellen waar het vrijetijds-aanbod aan moet voldoen. Nu ontbreekt elke vorm van kader en is niet duidelijk wat we wel en niet gaan doen." aldus Lisette Meijer, woordvoerder vrije tijd voor de VVD.

De nota vrije tijd gaat over onder andere cultuur, sport en evenementen. De VVD vindt het goed dat de verbinding tussen deze sectoren wordt gezocht. De huidige nota is echter te abstract om deze overkoepeling waar te maken.

De VVD deed tijdens de commissievergadering een aantal concrete suggesties om de nota te verbeteren. Ook in het verkiezingsprogramma van de VVD bepleiten de liberalen een beter vrije-tijdsbeleid. Zo wil de VVD het subsidiebeleid cultuur herzien, brede school activiteiten uitbreiden en een bruisender Stadshart.

Meijer: "Sturen op hoofdlijnen is goed, maar dit moet niet leiden tot onduidelijkheid. De komende periode wordt de tijd genomen om het stuk te verbeteren en concretiseren. In de besluitvorming blijven wij ons hard maken voor een nota vrije tijd waarin samenwerken, visie en kwaliteit voorop staan, zodat ook iedereen in de stad weet waar hij aan toe is."

De openbare basisschool De Tjalk in de Leyens kent een sterke toeloop van nieuwe leerlingen en groeit uit haar jas. Een aantal klassen is al elders ondergebracht. Na de zomer zal dit voor nog meer klassen gelden. De VVD fractie in de raad van Zoetermeer maakt zich zorgen over deze situatie en heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders

Ouders in de wijk De Leyens sturen hun kinderen graag naar de openbare basisschool De Tjalk. Ook vanuit andere wijken komen veel kinderen naar de school. De populariteit van de school maakt dat het aantal leerlingen de komende jaren zal blijven groeien. De groei kon eerst nog wel worden opgevangen op de locatie. Dat is niet langer mogelijk en er moeten nu klassen worden bijgebouwd. Het wachten is op gemeentelijke goedkeuring van de plannen. In afwachting van nieuwbouw zijn een paar klassen al ondergebracht op andere locaties. Het gebruik van bestaande gymlokalen als leslokalen bleek onvoldoende soelaas te bieden.Omdat nieuwbouw niet voor het nieuwe schooljaar kan worden gerealiseerd en omdat de groei van het aantal leerlingen doorzet, is het onvermijdelijk dat nog meer klassen tijdelijk elders een plek zullen moeten vinden.

De fractie van de VVD heeft naar aanleiding van signalen die zij ontving, vragen gesteld aan het college. Zo wil de VVD van het college horen welke oplossingen de gemeente Zoetermeer heeft voor De Tjalk. VVD-raadslid Lisette Meijer: “Het verdelen van leerlingen over meerdere locaties is een noodoplossing die niet lang mag duren. Het brengt ouders in de problemen die hun kinderen naar verschillende plekken in de stad moeten brengen. En wat te denken van leerlingen die een eind zullen moeten gaan fietsen terwijl ze nu vlak bij De Tjalk wonen? Ik zou me als ouder best zorgen maken over de veiligheid.”. De VVD wil ook weten of de situatie van de succesvolle school De Tjalk uniek is in Zoetermeer, of dat ook andere scholen met dit soort problemen te maken hebben.


De vragen van de VVD:

Geacht College,

De fractie van de VVD in de raad van Zoetermeer heeft signalen ontvangen dat de basisschool De Tjalk overvol is en een tekort heeft aan lokalen. Wij hebben begrepen dat er een verzoek tot uitbreiding bij de gemeente ligt, maar dat hier nog geen uitsluitsel over is gegeven. Wanneer dit verzoek wordt goedgekeurd, zal dit, naar wij begrijpen, sowieso niet meer op tijd zijn voor het volgende schooljaar. Dit heeft naar verwachting tot gevolg dat leerlingen naar andere locaties zullen moeten uitwijken.

De VVD Zoetermeer heeft hierover een aantal vragen:

 1. Is het college bekend met de hierboven beschreven situatie op basisschool De Tjalk?
 2. Welke cijfers zijn bij college bekend m.b.t. deze school omtrent huidige resp. te verwachten leerlingen aantallen, aantal klassen en aantal lokalen?
 3. Is het college bekend met het gebruik van de gymlokalen als reguliere leslokalen bij deze school?
 4. Betekent dit gebruik van gymlokalen dat er geen gymonderwijs meer wordt gegeven (dat wordt meestal in externe gymzaal dan gedaan, wat betekent dat ook de allerkleinsten ergens anders moeten gymmen)?
 5. Overwegende dat de verantwoordelijkheid voor de ruimte van en op een basisschool bij de gemeente ligt; welke oplossing(en) heeft het college voor basisschool De Tjalk?
 6. Heeft het college in haar overwegingen bij de gekozen oplossingsrichting meegenomen dat ouders vaak bij de schoolkeuze voor specifieke locaties hebben gekozen (o.a. ligging ten opzichte van huis, het wel of niet alleen naar school kunnen lopen, verkeersveiligheid rondom de school)?
 7. Betrekt de gemeente bij haar overwegingen ook de veiligheid van de leerlingen, als zij naar verder liggende locaties moeten fietsen?
 8. Speelt voor de gemeente ook een rol bij de overwegingen dat als ouders meerdere kinderen op deze school hebben, zij die naar twee locaties op dezelfde tijd moeten brengen, wat fysiek onmogelijk is?
 9. Welke eventuele andere basisscholen in Zoetermeer bevinden zich in een vergelijkbare situatie en op welke wijze gaat de gemeente hiermee om?
   

Lisette Meijer

Raadslid VVD Zoetermeer