Log in op Mijn VVD

Rob Duiven nieuwe VVD fractievoorzitter

Rob Duiven vervult vanaf dinsdag 29 mei jl. de rol van fractievoorzitter van de zevenkoppige VVD-fractie in de Zoetermeerse gemeenteraad. Met het vertrek van Jan Iedema naar het college was de vacature van fractievoorzitter ontstaan. Rob Duiven is met unanieme steun van de leden van de fractie tot fractievoorzitter gekozen. Ter kennismaking een paar vragen.

Wie is Rob Duiven?

Ik ben 60 jaar, getrouwd met Constance en vader van drie dochters. Ik woon ruim 35 jaar in Zoetermeer, eerst in Buytenwegh, nu in Seghwaert. Ik werk bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Ik ben sedert 29 maart lid van de gemeenteraad van Zoetermeer. Daarvoor ben ik ongeveer twee jaar actief geweest voor de VVD-fractie als fractiemedewerker. Naast de politiek probeer ik tijd te maken en te houden voor uiteraard mijn gezin en mijn hobby’s zweefvliegen en lezen.

Waarom VVD?

Het lidmaatschap van de VVD heb ik indertijd van mijn vader cadeau gekregen op mijn 18e verjaardag. Bij wijze van sluitstuk op mijn opvoeding in een liberaal nest, zeg maar. Het eerste jaar cadeau gekregen, daarna op ´eigen kracht´ lid gebleven van de VVD. Uit overtuiging.

Waarom dan pas zo laat actief binnen de VVD?

Belangstelling voor de politiek heb ik altijd gehad, eerst al ´gewone´ kiezer, later ook vanuit een professionele invalshoek. Pas recent heb ik de tijd gevonden en gemaakt om echt actief binnen de VVD te worden. De drijfveer hiervoor is de overtuiging, dat juist in het huidig politieke en maatschappelijke tijdsgewricht de liberale waarden niet alleen nagestreefd maar ook actief uitgedragen moeten worden. In de huidige maatschappij lijken het verdedigen van de vrijheid, het nemen van verantwoordelijkheid, het uitdragen van verdraagzaamheid, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en eerbiedigen van de gelijkwaardigheid steeds minder vanzelfsprekend. Het vormen van een mening en het respecteren van de mening van een ander zijn in toenemende mate onderschikt aan het hebben en als superieur beschouwen van de eigen mening. Veel lawaai maken en roeptoeteren vanaf de zijlijn met eenvoudige oplossingen voor toch echt gewoon lastige maatschappelijke problemen zijn, lijken de boventoon te voeren. Dat staat mij tegen. Dialoog en debat verliezen als we niet uitkijken hun betekenis. Ik vind dit dus echt zorgelijk en ik wil dit niet passief laten gebeuren. Vandaar dus mijn omslag van passief VVD-lid en trouw VVD-kiezer naar een actieve invulling van mijn lidmaatschap.

Waarom de lokale politiek?

De lokale politiek zit dicht op de mensen, houdt zich bezig met zaken die de mensen veelal direct raakt. En als je dus vindt dat je actief moet zijn om een bijdrage te leveren aan de samenleving, dan ligt de lokale politiek dus voor de hand. En als je iets doet dan moet je dat goed doen. Ik heb mij dus de ruim afgelopen twee jaar door middel van deelname aan Haya-trainingen, bijwonen van raads- en raadscommissievergaderingen en themabijeenkomsten, bijdragen aan de campagne-activiteiten voor de tweede kamer verkiezingen, deelname in de Werkgroep Gemeentepolitiek en vanaf oktober 2016 ook in de rol van fractiemedewerker, uitgebreid op het werk van een raadslid georiënteerd. De lokale politiek heeft mij echt gegrepen. Het is machtig leuk werk. Soms lastig, een enkele keer saai, vaak boeiend maar vooral steeds betekenisvol.

Wat wil je bereiken?

Ik heb in 35 jaren in Zoetermeer veel zien veranderen en verbeteren, maar vindt dat er nog genoeg te doen is. Zoals het bouwen van meer woningen voor jongeren en ouderen zodat iedereen in Zoetermeer kan blijven wonen, het doortrekken van  de RandstadRail naar Leiden, Delft en Rotterdam voor betere verbindingen met de regio en meer buurtpreventie, cameratoezicht en handhavers voor een veilige stad. Maar ook dient Zoetermeer bruisend te blijven met festivals, evenementen en optredens. Er is al veel gedaan en nog meer bereikt. Maar er is nog veel te doen. En dat doe je dus niet door van de zijlijn te schreeuwen, problemen te overdrijven of weg te duiken in het vragen om vage visies en vuistdikke plannen. Dat doe je door zaken gewoon aan te pakken. Dat was ook de lijn in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. En die lijn spreekt mij zeer aan!

Van ‘gewoon’ raadslid tot fractievoorzitter?

Ja, het gaat allemaal wel snel. Maar met het vertrek van Marc (Rosier) en Jan (Iedema) naar het college ontstond de vacature van fractievoorzitter. En hoewel het een enorme, extra uitdaging is heb ik mij toch gekandideerd. Zit een beetje in de aard van het beestje, denk ik. Ik heb de unanieme steun van de fractie gekregen. Dat voelt goed en sterkt mij in de overtuiging dat we met dit team de komende vier jaar gaan knallen en een stevig, helder liberaal geluid in de gemeenteraad kunnen laten klinken. Het coalitieakkoord geeft een hele mooie aanzet daartoe. Daar staan namelijk veel punten in die ook in ons VVD Verkiezingsprogramma staan. We gaan die punten dus gewoon de komende periode realiseren. We gaan dit dus echt ´Gewoon.Doen´!

Fractievoorzitter van een nagenoeg nieuw team. Wat zijn je verwachtingen?

Inderdaad, een betrekkelijk nieuw team: zeven van de negen fractieleden zijn met hun eerste termijn begonnen. Maar wel een team dat barst van de energie om de komende vier jaar een succes te maken van het kersverse coalitieakkoord. Maar vooral ook een hechte groep van enthousiaste mensen die al heeft samengewerkt bij het opstellen van het verkiezingsprogramma en het voeren van de verkiezingscampagne. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit team in staat zullen zijn een helder liberaal geluid in de Zoetermeerse politiek te kunnen laten doorklinken’.