Log in op Mijn VVD

VVD: tevreden over 2017, maar er is nog genoeg te doen!

De VVD Zoetermeer toonde zich in het resultatendebat over 2017 tevreden. Er zijn aansprekende resultaten bereikt op het gebied van veiligheid, vernieuwing van de stad, verbetering van het onderhoud en bruis in de samenleving. Op het gebied van wonen, werkgelegenheid en het  verbeteren van de effectiviteit en de jeugdzorg en schuldhulpverlening zien de liberalen noodzaak tot verbetering.

In zijn eerste debat als fractievoorzitter refereerde Rob Duiven in zijn beoordeling van de jaarstukken 2017 aan de verwachtingen die door zijn voorganger, nu wethouder, Jan Iedema in het najaarsdebat waren uitgesproken: ‘Hij schetste toen een beeld over hoe Zoetermeer eruit zou moeten gaan zien in 2017. Een visie op onze stad en wat er, als het aan de VVD zou liggen, zou moeten gebeuren. Hij presenteerde Zoetermeer als een stad met ambities, een stad die zichzelf steeds zichtbaar vernieuwd, een stad die veiligheid, werk en huisvesting biedt aan haar inwoners. Een groene stad die bruist van activiteiten in de samenleving. Kortom, als een stad waar mensen graag naar toe gaan om te wonen, te werken en te recreëren’.

Duiven constateerde dat Zoetermeer weliswaar een veiligere stad is geworden, de criminaliteitscijfers zijn ten opzichte van 2016 gedaald met 7%, maar zaken die nog echt moeten verbeteren zijn de verkeersveiligheid in de wijken en bij scholen, het aanpakken van woonoverlast en het elimineren van onveilige en enge plekken in de stad en wijken. Onze inwoners moeten in de toekomst niet alleen veilig zijn maar zich ook veilig voelen, zo hield hij de raad voor.

In zijn pleidooi om meer ambitie te tonen in het werk maken van werk merkte hij op: ‘De economische groei in Zoetermeer was in 2017 een stevige 3.3%. De werkeloosheid daalde weliswaar, maar wel minder hard dan het landelijk gemiddelde. Bovendien zijn er minder banen bijgekomen (330) dan we wilden (500). Teveel mensen staan dus nog steeds langs de kant. En werk maken van werk blijft dus noodzakelijk’. Hij riep het college op de partners in de Sociaal Economische Agenda die nu slechts ‘tevreden’ over de samenwerking, volgend jaar ‘enthousiast’ over die samenwerking te laten zijn. Wethouder Iedema pakte in zijn reactie die handschoen namens het college op.

Een belangrijk punt dat de komende jaren aandacht vraagt betreft het  verbeteren en inzichtelijk maken van de effectiviteit en kostenbeheersing, in het bijzonder bij de jeugdzorg en schuldhulpverlening. Dit zijn belangrijke zaken die een robuuste aanpak verdienen, aldus Duiven.

Positief was hij over de upgrade van Zoetermeer, de zichtbare vernieuwingen in de binnenstad, de plannen gemaakt voor de binnenstad en het Entreegebied, het grotere en gevarieerder winkelaanbod en het vergrote aanbod aan horecagelegenheden. Kritisch was hij over de haperende doorstroming op de woningmarkt: ‘Ik constateer dat het percentage ‘passend gehuisveste huishoudens’ in 2017 in Zoetermeer (71%) lager is dan het al lage gemiddelde in Nederland (75%). Het aangekondigde ‘Actieprogramma Bevorderen Doorstroming’ is daarom volgens de VVD hard nodig’. In de reactie van het college werd dit door wethouder Paalvast beaamd. De komende jaren zal dit voortvarend worden aangepakt, zo was de toezegging.