Log in op Mijn VVD

Zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld

De VVD Zoetermeer kijkt tevreden terug op het voorjaarsdebat. Het college heeft in het debat het vizier gericht gehouden op de uitvoering van de plannen in het coalitieakkoord. Daar staan immers de voor onze stad belangrijke zaken in. Wat vooral in goede aarde viel waren het streven om bij die uitvoering van die ambitieuze plannen de gemeentefinanciën wel op orde te houden en vooral synergie in de uitvoering na te streven. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De financiën van de gemeente zijn op orde en dat moet zo blijven. We moeten zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld’, aldus Duiven.

In zijn eerste termijn was hij bijvoorbeeld kritisch over de effectiviteit en kostenbeheersing bij de armoedebestrijding en in de jeugdzorg. ‘Ik heb toen gesteld dat de jeugdzorg uiteraard op orde moet zijn maar ook betaalbaar moet zijn en blijven. Ik houd wethouder Groeneveld aan haar toezegging hier snel grip op te krijgen. De voortgangsrapportages geven immers geen rooskleurig beeld over de effecten van het Actieplan Kostenbeheersing Jeugdhulp tot nu toe’.

Rob Duiven constateerde met genoegen dat het college vaak het woord ‘samen’ in de mond nam: ‘Dat is een goed teken. Ik heb daar mijn eerste termijn ook voor gepleit.  Dat betekent dat het college bereid is te ontkokeren daar waar en kokers zijn en verbindingen te leggen daar waar verbindingen gelegd moeten worden’. Hij sprak de hoop uit dat ook in de debatten met de raad de discussies ook met een brede blik, dus met alle betrokken portefeuillehouders in het college, gevoerd kunnen gaan worden.

Een onderwerp dat snel om actie vraagt is het aanpakken van de schaarste en gebrek aan doorstroming op de woningmarkt. ‘De aankondiging van het college om dit najaar een Versnellingsagenda te presenteren, is een goed signaal’, aldus Rob Duiven: ‘Hoe eerder de realisatie van de 700 per jaar te bouwen woningen start, hoe beter. Het aangekondigde Actieprogramma Bevorderen Doorstroming komt echter pas in het voorjaar van 2019. Dat zou wat mij betreft eerder mogen’.

Ook zijn oproep om bedrijfsleven en onderwijs in Zoetermeer  te faciliteren voor hechte samenwerking en om innovatieve ideeën en concepten te verkennen, heeft binnen het college weerklank gevonden. Rob Duiven; ‘Wethouder Iedema verklaarde dat dit één van zijn speerpunten is. Hij wil van heel  Zoetermeer een ‘Living lab’ maken waarin dit mogelijk moet gaan worden. Ook zoekt hij nadrukkelijk verbinding met bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners in de regio. Een goede  zaak. De ligging en infrastructuur van Zoetermeer zijn hier immers optimaal op toegesneden’.