Log in op Mijn VVD

Begrotingstekort: niet alles kan, maar héél veel gaat gewoon door!

Op maandag 5 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2019. Alle fracties geval hun oordeel over de door het college voorgestelde begroting. Voor de VVD voerde fractievoorzitter Rob Duiven het woord. Belangrijk thema was natuurlijk het tekort van € 7 miljoen op de begroting, met name veroorzaakt door de structurele uitgaven op de jeugdzorg.

VVD fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Natuurlijk, een tekort van 7 miljoen is serieus te nemen maar geen reden voor paniek, overhaaste beslissingen of makkelijke oplossingen. Een lastig structureel probleem vraagt immers om de focus op een realistische en robuuste structurele oplossing’. Hij constateerde dat het college een aanpak heeft voorgesteld die deze uitdaging op een degelijke en verantwoorde wijze adresseert. ‘En dat is waar de VVD al jaren voor staat: goed, degelijk en betrouwbaar financieel beleid’, aldus Rob Duiven, die daarmee ook een compliment gaf aan VVD-wethouder Financiën, Marc Rosier.

Rob Duiven gaf voor een aantal onderwerpen aan dat het college van meer gevoel van urgentie blijk zou mogen geven. Bijvoorbeeld over de contractafspraken met zorgaanbieders, over een snelle realisatie van het streven naar ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’ voor gezinnen die hulp nodig hebben, over de aanpak van fraude in het sociaal domein en over het leveren van een tegenprestatie door mensen die bijstand ontvangen: ‘De gemeente Rotterdam deed bijvoorbeeld in 2017 een onderzoek onder bijstandscliënten die een tegenprestatie moesten doen. Twee jaar na aanvang zegt 80% het naar de zin te hebben. Men meldt meer sociale contacten, meer zelfvertrouwen, meer structuur in het leven en met voelt zich gewaardeerd en daardoor gelukkiger. Kortom, de winst van zo’n aanpak ligt voor het oprapen’, aldus Rob Duiven die het college opriep hier meer vaart achter te zetten.

Ook het onderwerp veiligheid ontbrak niet. Rob Duiven: ‘De VVD is blij dat de aanpak van de stadsmarshall, zoals die in Buytenwegh is ingezet, nu als belangrijk onderdeel van de wijkgerichte aanpak in alle wijken zal worden doorgevoerd’. Met betrekking tot  de recente incidenten gaat de VVD er vanuit dat, zoals ook door het college is toegezegd, in voorkomend geval de noodzakelijke extra inzet voor meer veiligheid op straat en in de wijken ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.

Rob Duiven over economie, innovatie en onderwijs: ‘Zoetermeer moet in de komende jaren blijven innoveren om de economie op peil te houden en om de gevolgen van de toenemende vergrijzing op te vangen. Hiertoe moet Zoetermeer jonge mensen aantrekken of in de stad weten te houden. Samenwerking is essentieel. Op een innovatieve manier, door samen te experimenteren wat efficiënt is en werkt, zodat de wereld en dus het klimaat en de natuur hiervan profiteert. De VVD blijft de initiatieven en plannen van VVD wethouder Economie en onderwijs op dit punt onverkort steunen’.

Op maandag 12 november zal het college reageren op de beschouwingen van de raadsfracties. Besluitvorming over de begroting 2019 vindt dan nog diezelfde avond plaats.