Log in op Mijn VVD

VVD Zoetermeer: focus op effectiviteit en doelmatigheid

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven pleitte in zijn tweede termijn in het begrotingsdebat niet alleen voor het oplossen van de problemen voor de lange termijn maar ook voor het blijven focussen op het verbeteren van de effectiviteit en doelmatigheid op korte termijn. Hij haalde daarbij Winston Churchill aan: ‘Hoe mooi de strategie en het beleid ook zijn, af en toe zou je eens naar de resultaten moeten kijken’.

Rob Duiven in het begrotingsdebat: ‘De VVD Zoetermeer staat voor zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld, doelgericht en doelmatig werken dus. Het college deelt deze VVD-lijn. Gelukkig maar, want er liggen nog een paar lastige uitdagingen voor ons de komende periode. Om te beginnen moet de begroting meerjarig op orde worden gebracht, waaronder het oplossen van het structureel tekort op de jeugdzorg’.

Ook voor korte termijn vraagt de stad om resultaten, bijvoorbeeld op het vlak van de veiligheid. Er zijn immers recente, zorgwekkende ontwikkelingen. Mensen, zelfs oude mensen, worden geïntimideerd, lastig gevallen en beroofd. Er zijn schiet- en geweldsincidenten op de openbare weg. Er zijn andere signalen over onveiligheid op scholen, in de wijken en in het uitgaansleven’, aldus Rob Duiven: ‘De burgemeester en de politie hebben oog en oor voor deze problemen. Terecht, want dit wanordelijk en crimineel gedrag is ontoelaatbaar en onacceptabel!’ Hij gaf aan dat de VVD altijd open staat voor het bespreken van meer noodzakelijke instrumenten om te interveniëren om deze en andere veiligheidsproblemen in de stad stevig aan te pakken. De burgemeester bevestigde nogmaals, dat -indien dat noodzakelijk zou zijn- het college tijdig met aanvullende voorstellen naar de raad zou komen.

Er zijn ook uitdagingen voor de korte termijn binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld een effectieve en ontschotte zorg voor gezinnen. Rob Duiven: 'De VVD wil effectiviteit in de hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen verbeteren en dus een snellere implementatie van het uitgangspunt van ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’’. De VVD diende daarom de motie ‘effectieve en ontschotte zorg’ in om dit te bevorderen. Deze motie kreeg brede steun in de raad.

Als reactie op de VVD-motie ‘voorkomen is beter dan genezen’ over het programma VoorZorg, zegde het college toe dit voorstel op te nemen in de lopende doorlichting en daarop te baseren aanpak van de jeugdzorg. Met deze toezegging op zak trok de VVD de motie in. VoorZorg is een programma dat zich richt op het bevorderen van de gezondheid en ontwikkelingskansen van jonge, kwetsbare moeders en hun kinderen. Rob Duiven: ‘Het is mooi dat het college dit voorstel serieus meeneemt. Het wordt immers in Nederland al binnen een groot aantal gemeenten ingezet. En onderzoek toont aan dat de rendementsverbetering maar liefst 20 % per kind bedraagt’.

Rob Duiven vroeg in zijn tweede termijn van het debat tot slot aandacht voor het ambtelijk apparaat: ‘Er liggen veel uitdagingen voor ons. Veel uitdagingen die ook veel van het ambtelijk apparaat zullen vergen. Ook daar zullen meer doelgericht en doelmatig werken en presteren aandacht moeten krijgen. Onze ambtenaren zijn immers essentieel om het beleid dat we hier vaststellen, in de praktijk uit te dragen en in concrete resultaten om te zetten’.