Log in op Mijn VVD

Voorzieningenrechter: bouw Orthopedisch Centrum kan doorgaan

Het LangeLand Ziekenhuis bouwt een hypermodern Orthopedisch Centrum (OC). De Zoetermeerse VVD juicht de komst van dit nieuwe medische centrum naar Zoetermeer van harte toe. Een aantal inwoners dat in de nabijheid van het ziekenhuis woont heeft in een kort geding verzocht om een voorlopige voorziening tegen deze uitbreiding. Eind januari heeft de recht uitspraak gedaan. Het verzoek van de inwoners is afgewezen omdat naar het oordeel van de rechter de gemeente Zoetermeer in redelijkheid de omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen. De op 11 oktober 2018 gestarte bouw van het OC kan dus gewoon doorgaan.

Eén van de aangevoerde bezwaren was dat de gemeente de effecten van het bouwplan op de leefbaarheid niet zou hebben onderzocht. De rechter constateert dat uit de ruimtelijke motivering blijkt dat tal van omgevingsaspecten, zoals verkeer en parkeren, verkeerslawaai, luchtkwaliteit, water en ecologie  wel degelijk zijn beoordeeld. Verder is in de ruimtelijke motivering vermeld dat de schaal, hoogte en bouwmassa van het OC aansluiten bij de aanwezige bebouwing waardoor er een eenheid ontstaat in de ruimtelijke structuur van het plangebied. Voorts constateert de rechter dat in de ruimtelijke motivering is aangegeven dat het de plannen zich verdragen met het rijks, provinciaal en gemeentelijk beleid. De bouwplannen voldoen dus aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.

De rechter gaat ook niet mee in de bezwaren dat het akoestisch onderzoek niet representatief is vanwege de gekozen dagen en tijdstippen. De conclusie van dit onderzoek is dat ten aanzien van het aspect geluid sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook de aangevoerde bezwaren met betrekking tot eventuele verkeersoverlast zijn door de rechter niet gehonoreerd.

Het OC wordt gerealiseerd binnen het zogenaamde Zorghart van Zoetermeer waar verschillende eerste en tweedelijns zorginstellingen gevestigd zijn. Het nieuwe centrum wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2020 geopend en zal het grootste orthopedisch centrum van Nederland zijn.