Log in op Mijn VVD

Aanpak geweld nachtclubs aangescherpt

‘Geweld rondom nachtclubs moet stoppen’, zo luidde de titel van de breed gesteunde VVD-motie die de gemeenteraad op 12 februari 2019 aannam. De motie roept het college op zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden, een samenhangend plan van aanpak op te stellen met alle maatregelen die genomen moeten worden door de burgemeester, het college en de raad om het geweld rondom nachtclubs te beëindigen en dit plan aan de raad voor te leggen. Op 18 april heeft het college dit plan naar de raad gestuurd.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ik constateer dat het college serieus en integraal naar het beleid en de maatregelen gekeken heeft. Dat was ook precies wat wij met onze motie wilden’. Het college heeft een overzicht gemaakt van denkbare maatregelen, inclusief de houdbaarheid en handhaafbaarheid van die maatregelen. ‘Dat maatregelen effectief en te handhaven moeten zijn, vindt de VVD belangrijk', aldus Rob Duiven: ‘De inwoners willen een geloofwaardige aanpak, geen symboolpolitiek als het om hun veiligheid gaat’.

Het college gaat onder meer de sluitingstijden voor horecabedrijven vaststellen. Het gaat om een gedifferentieerd sluitingsbeleid. Het zijn immers de nachtclubs die overlast veroorzaken en de openbare orde in gevaar brengen. Dit is niet het geval als het gaat om bijvoorbeeld hotels en fastfoodbedrijven. Voor de laatstgenoemde bedrijven kunnen andere sluitingstijden gelden dan voor nachtclubs. Het college gaat de raad voorstellen de APV te wijzigen. Over één jaar wordt de maatregel geëvalueerd.

Het college gaat vooralsnog niet de zogenaamde VIP-tafels verbieden. Een VIP-tafel is een afgeschermde zitgelegenheid voor een bepaald aantal personen die voor een avond of nacht wordt ‘gekocht’ en exclusief voor de ‘koper’ en zijn gevolg beschikbaar is. Amsterdam heeft als eerste gemeente zo'n VIP-tafelbeleid vastgesteld. De houdbaarheid en de handhaafbaarheid van dit beleid zijn nog onzeker, aldus het college. De resultaten vanuit Amsterdam worden afgewacht. Wat de Zoetermeerse VVD betreft is het aanpakken van deze VIP-tafels nog steeds een reële optie, zoals eerder dit jaar al is bepleit ( Zoetermeerse VVD wil af van VIP-tafels en zwart geld in nachtclubs).