Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD steunt Perspectiefnota 2020

Steun van de Zoetermeerse VVD voor de Perspectiefnota 2020. Steun dus voor de plannen om ervoor te zorgen dat het in Zoetermeer goed wonen, werken, studeren en recreëren blijft. Steun dus voor de plannen om niet alleen vanwege de hoge kosten voor de jeugdzorg te bezuinigen, maar juist ook te gaan investeren en vernieuwen. Steun dus ook voor het college waarin de VVD vertegenwoordigd is met twee wethouders die ervoor zorgen dat de belangrijkste plannen uit het coalitieakkoord uitgevoerd worden.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ik heb in mijn eerste termijn aangegeven dat onze keuzes die we nu maken, belangrijk zijn voor de toekomst van onze stad. Veiligheid, beschikbaarheid van woningen en voorzieningen, economische vitaliteit, kwaliteit  en duurzaamheid. Daar hoort, wat de Zoetermeerse VVD betreft, de focus op gericht te blijven’. Zo is de motie van de VVD en CDA over technologische innovaties in de zorg met algemene stemmen aangenomen. ‘Goed voor de zorg. Goed voor de economie.’, zoals Rob Duiven het in zijn eerste termijn noemde.

Ook vroeg hij andermaal aandacht voor de zorg voor een veilige stad. In de perspectiefnota staat dat iedereen in Zoetermeer veilig moet kunnen wonen, werken, reizen en ontspannen. Dit lijkt voor de hand te liggen, maar de ervaring leert dat dit niet vanzelfsprekend is. Rob Duiven: ‘Daar moet je wel wat voor doen. De maatschappij verandert. De vraag naar veiligheid verandert. Dit vraagt om permanente aandacht en investeringen om aan de legitieme vraag naar veiligheid te blijven voldoen’. De VVD-motie over de verkeersveiligheid bij het kruispunt Rokkeveenseweg en Zegwaartseweg werd met brede steun aangenomen.

De aanhoudende kostenstijgingen in de jeugdzorg zijn een doorn in het oog. De motie van VVD, CDA, D66 en LHN om het college te verzoeken tijdig en voortvarend op te treden, onder meer door de in het actieplan Bouwen aan toekomstbestendige jeugdhulp voorziene maatregelen, indien en voor zover mogelijk, per onmiddellijk te effectueren, kreeg een meerderheid van de raad.

Ook de noodzaak snel meer woningen te bouwen en de voorzieningen kwalitatief op peil te houden kregen in de bijdrage van Duiven aandacht: ‘Met meer woningen verlenen we niet alleen onderdak aan mensen die in onze stad willen wonen of willen blijven wonen, we zorgen er ook voor dat de voorzieningen in de stad op peil blijven. Dat het onderhoud van de wegen en het openbaar gebied wordt uitgevoerd. Dat de afvalinzameling duurzaam en toekomstbestendig wordt. Dat er voldoende zwemwater in Zoetermeer is. Dat de kwaliteit van de schoolgebouwen goed is. Kortom, dat Zoetermeer een vitale stad blijft’.

Ook de VVD-motie ‘begrijpelijke taal = nog steeds normaal’ werd met algemene stemmen aangenomen. Dit betekent dat de gemeente nog eens kritisch gaat kijken naar de wijze waarop de gemeente naar de inwoners communiceert. Helder beleid verdient immers een heldere communicatie.