Log in op Mijn VVD

Integratie begint bij het leren van onze taal

‘Voor de Zoetermeerse VVD begint inburgeren en integratie bij het leren van onze taal. Goed taalonderwijs is daarom essentieel en waar over de kwaliteit geen twijfel mag bestaan’, vindt VVD raadslid Vivianne van Yperen: ‘Integratie begint bij het leren van onze taal. Alleen zo kun je een baan vinden. Alleen zo kun je een echte plek in onze samenleving vinden’. Dat is ook de mening van het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van Vivianne van Yperen en collega-VVD raadslid Raymund Zinck over de kwaliteit van dat taalonderwijs.

Berichten in de media begin mei van dit jaar meldden dat minister Koolmees aan de Tweede Kamer had gemeld dat in twee jaar 390 klachten over misstanden zijn ingediend. De meldingen gingen in totaal over 101 cursusinstellingen, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ‘oneigenlijke bestemming van gelden voor inburgering en van misbruik van kwetsbare groepen mensen’. De VVD-fractie wilde weten of dat ook in Zoetermeer het geval is geweest.

Het college geeft in haar reactie aan dat volgens de gegevens van DUO er in het jaar 2016 228 leningen zijn toegekend, in het jaar 2017 waren dat er 101 en in het jaar 2018 58 leningen. DUO heeft het aantal leningen over het jaar 2019 nog niet bekend gemaakt. Er wordt vanuit het DUO een lening verstrekt op verzoek van de klant, die zelf een taalaanbieder vindt. Inburgeraars die ook een uitkering hebben, worden wél door de gemeente geadviseerd welke taalaanbieders gecertificeerd zijn, maar er kan niet verplicht worden. Van de inburgeringsplichtigen zonder uitkering is er geen zicht op vanuit de gemeente Zoetermeer waar zij hun taallessen inkopen.

‘Geen bevredigende situatie’, aldus Raymund Zinck: ‘Gelukkig gaat de nieuwe Wet inburgering die op 1 januari 2021 van kracht wordt daar verbetering in brengen.  De kern van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat gemeenten meer regie krijgen over de inburgering, dus ook het volgen van kwalitatief goed taalonderwijs. Doel is om nieuwkomers vanaf het eerste moment goed te begeleiden zodat zij zo snel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Taal is een belangrijke voorwaarde tot de toegang tot dat werk.'