Log in op Mijn VVD

Zoetermeer: vitaal en liberaal!

‘In Zoetermeer is het goed wonen, werken, studeren en recreëren. En om dat ook in de toekomst te kunnen blijven bieden moet Zoetermeer een vitale stad blijven’, aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven in het eerste deel van het begrotingsdebat op maandag 4 november: ‘Veilig, ondernemend, gezellig, zorgzaam, groen en duurzaam en waarin je heerlijk kunt wonen. Een stad die kansen en mogelijkheden biedt om in vrijheid keuzes te maken. Om keuzes van anderen te respecteren. Om verantwoordelijkheid te nemen. Om op gelijkwaardige en rechtvaardige wijze samen te leven. Een vitaal Zoetermeer is dus in ieder geval een liberaal Zoetermeer!’.

Rob Duiven: ‘Een vitale stad is allereerst een veilige stad. Onze inwoners maken zich zorgen over de veiligheid in onze stad. En dat is niet goed. De aanhoudende reeks van ernstige geweldsdelicten, uitgaansgeweld tegen hulpverleners en politie, overlast, vernielingen en vandalisme, diefstal uit woningen en auto’s hollen het gevoel van veiligheid uit. Verlies van het vertrouwen door de inwoners in een overheid die borg staat voor een veilige samenleving, moet worden voorkomen’. Hij vroeg het college over de politiesterkte die nog altijd onder de maat is.

‘Een vitale stad is een ondernemende stad. Een stad die ruimte biedt aan het ontplooien van initiatieven. Een stad die aantrekkelijk is voor ondernemende mensen. Een stad met een optimale aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven’. Met een motie stelde hij voor te onderzoeken of het vak Ondernemerschap als keuzevak kan worden aangeboden om zodoende het onderwijs in Zoetermeer nog aantrekkelijker te maken.

Ten aanzien van de beoogde OZB-maatregelen voor niet-woningen bepleitte hij een overgangstermijn tot 2025 te hanteren om ondernemers in de gelegenheid te stellen op de nieuwe situatie te anticiperen. Ook diende hij een motie in die beoogt het parkeerverwijssysteem in de Dorpsstraat langer in stand te houden. Rob Duiven: ‘De ondernemers hebben aangegeven dat systeem toch graag te behouden en willen daar zelfs de helft van betalen. Dit soort samenwerking, waarbij inwoners, ondernemers en de gemeente samen in de stad investeren en de stad onderhouden, moet wat betreft de VVD prioriteit krijgen en waar mogelijk worden gestimuleerd’.

Harde noten noten kraakte Rob Duiven over de betaalbaarheid van de jeugdzorg en wmo: ‘De jeugdzorg en de invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel, door middel van resultaatfinanciering, beginnen langzamerhand trekjes van de Brexit te krijgen. Elke keer wordt er opnieuw uitgesteld en nieuwe onzekerheden blijven zich aandienen’. Hij vroeg het college, verwijzend naar de recente uitspraak van de rechter of het klopt het dat pas in 2023 op zijn vroegst de effecten van resultaatgericht werken in de jeugdzorg zichtbaar zullen zijn.

Rob Duiven: ‘De behoefte aan nieuwe woningen blijft onverminderd groot. Net als de noodzaak snel nieuwe woningen te realiseren. De VVD mist nog steeds hijskranen in de stad. Pas in 2021, een jaar later dan eerder werd afgesproken, worden er 700 woningen per jaar gebouwd. Dat is alleen te accepteren als de achterstand later dan ook echt wordt ingehaald’. Om extra vaart te kunnen maken diende hij een motie van de PVV om de bouwregels voor woningen te versoepelen mede in.

 ‘Een vitale stad is natuurlijk ook een groene en duurzame stad. Daarbij wacht ook de VVD, als mede-ondertekenaar van het Zoetermeerse Duurzaamheidspact, met het nodige ongeduld op de actualisering van het Actieplan Groen en Duurzaam’ aldus Rob Duiven. Een motie van de PvdA die het college oproep vaart te maken met due actualisering werd door de VVD mede ingediend.