Log in op Mijn VVD

Afspraak is afspraak, ook voor gemeente Rijswijk?

Het Zoetermeerse college heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die Zoetermeerse VVD vorige maand stelde over de gevolgen van het besluit van het Rijswijkse gemeentebestuur om te stoppen met het bouwen van nieuwe sociale huurhuizen.  'Dit besluit van de gemeente  Rijswijk zou een breuk betekenen met alle afspraken die tussen de gemeenten zijn gemaakt over de huisvesting van mensen met de laagste inkomens', aldus VVD-raadslid Robbert Morée: 'De VVD wil weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn voor Zoetermeer en de regio naar aanleiding van dit Rijswijkse besluit.'

Het Zoetermeerse college heeft contact gezocht met het Rijswijkse college. Daaruit blijkt dat het geen uitgemaakte zaak is dat lopende woningbouwprojecten met sociale huurwoningen direct worden stilgelegd. De aanleiding voor bovenstaand artikel, een aangenomen motie van de Rijswijkse gemeenteraad, is voor het Rijswijkse college wel een reden om huidig beleid te herzien, aldus het stadsbestuur van Zoetermeer in de reactie op de schriftelijke vragen.

Het Zoetermeerse college zet nadrukkelijk in op regionale samenwerking om lokale verschillen van de goedkope woningvoorraad ten opzichte van de regio te verkleinen. Hetzelfde geldt voor de gemeente Rijswijk. Een consequentie van eenzijdig handelen kan zijn dat de verschillen in de regio in stand blijven. Rijswijk committeert zich aan lopende afspraken over de bouw van goedkope huurwoningen.

Op de vraag of het aannemelijk is dat meer inwoners meteen urgentieverklaring zich in Zoetermeer zullen vestigen als Rijswijk eenzijdig zich aan de gemaakte afspraken onttrekt, antwoordt het college dat het hier geen invloed op heeftt. Urgentieverklaringen worden lokaal verstrekt, maar kunnen regionaal worden verzilverd. De gemeenten hebben geen overzicht van waar mensen met een urgentieverklaring zich huisvesten. Tenslotte, hebben de negen gemeenteraden van Haaglanden sinds 1 juli 2019 een nieuwe Huisvestingsverordening met dezelfde regels omtrent het verstrekken van urgentieverklaringen. De regels voor het verstrekken van urgenties zijn regiobreed strenger geworden, aldus het Zoetermeers college.