Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD steunt verkoop aandelen Eneco

De Zoetermeerse VVD steunt het voorstel om de aandelen van Eneco voor een verwachte opbrengst van circa 95 miljoen euro van de hand te doen. Het door het college van B&W bij de raad ingediende voorstel geeft uitvoering aan het principebesluit dat de Zoetermeerse gemeenteraad in oktober 2017 heeft genomen om het aandeelhouderschap in Eneco te beëindigen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De raad is naar het oordeel van de VVD steeds goed op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces tot verkoop van de aandelen. Dit proces is op zichzelf ook goed verlopen, getuige ook de unanieme steun van de raad van bestuur, de raad van commissarissen alsmede ook centrale ondernemingsraad van Eneco. Dit is een compliment waard voor VVD-wethouder Marc Rosier.'. 

Rob Duiven: 'De VVD heeft goede nota genomen van de afspraken die met het consortium zijn gemaakt, in het bijzonder de uitgebreide waarborgafspraken en de naleving daarvan. Twee onafhankelijke leden van de raad van commissarissen zullen daarop toegezien. De integrale duurzame strategie, aandacht voor innovatie, werkgelegenheid, financieel committment en governance van Eneco zijn daarmee voor wat betreft de VVD op adequate wijze geborgd'. Er wordt gerekend met een eenmalige opbrengst van circa 95 miljoen minus transactiekosten, voor Zoetermeer. Dit is ruim 30 % meer dan werd verwacht in 2017. 'Een fraaie maar eenmalige opbrengst waarmee wat de VVD betreft zinnig en zuinig moet worden omgesprongen', aldus Rob Duiven: 'Het voorjaarsdebat en de behandeling van de Perspectiefnota 2021 zijn het uitgelezen moment om over de budgettaire gevolgen en de verstandige besteding van de opbrengst met elkaar in gesprek te gaan'.

De gemeenteraad neemt op 27 januari definitief het besluit om de Eneco-aandelen te verkopen.