Log in op Mijn VVD

Waardebepaling WOZ: duidelijk, uniform maar ook doelmatig!

In diverse media wordt melding gemaakt dat gemeenten in 2019 een recordbedrag aan proceskosten hebben betaald aan bedrijven die namens burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Die vergoedingen lopen inmiddels zo hoog op, dat gemeenten hun systeem zien vastlopen, belastingtarieven stijgen en vaste ambtenaren het vele werk niet aan kunnen. De Zoetermeerse VVD vindt dat de waardebepaling van de WOZ van woningen en bedrijfspanden in Zoetermeer doelmatig, duidelijk, uniform en met borging van de kwaliteit moet plaats te vinden. Dat dient efficiënt en zonder onnodige kosten te zijn ingericht en te functioneren. Over of dit ook in Zoetermeer het geval is heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen aan het college gesteld.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ook de Waarderingskamer heeft al op 28 juni 2019 de zorg uitgesproken dat de kosten die gemeenten moeten betalen aan bedrijven die op basis van ‘no cure no pay’ bezwaar maken, blijven stijgen. Deze kosten die gemeenten moeten vergoeden, komen naast de kosten die gemeenten zelf maken om deze bezwaren af te handelen’. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren.

VVD-minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft in oktober vorig jaar reeds een onderzoek gestart naar ‘no cure no pay’-bedrijven. In de loop van dit jaar worden de uitkomsten daarvan verwacht. Rob Duiven: 'Ik wil dus van het college weten of het college bereid is om te zijner tijd te bekijken welke bruikbare maatregelen uit dit onderzoek van Minister Dekker komen en waar nodig in te voeren?'

Andere vragen waar de VVD-fractie antwoord op wil hebben zijn of Zoetermeer ook te maken heeft met oplopende kosten door ‘no cure no pay’- bedrijven die namens inwoners bezwaar maken tegen de WOZ-waarde en hoe hoog die hogere kosten in 2019 waren in Zoetermeer ten opzichte van een eerder jaar. Voorts wordt gevraagd wat de gemeente Zoetermeer nu reeds doet om het maken van onnodige kosten, zoals oplopende proceskosten bij de vaststelling van de WOZ-waarde te voorkomen of te beperken?

Rob Duiven: ‘In 2019 heeft de Waarderingskamer de gemeente Zoetermeer geadviseerd te bezien of de bezwaarafhandeling van WOZ-bezwaren kan worden versneld, de leesbaarheid van de uitspraken kan worden verbeterd en te overwegen om meer te gaan bezoeken. Ik wil dus ook van het college weten welke acties de gemeente Zoetermeer inmiddels in gang heeft gezet om aan deze adviezen van de Waarderingskamer gevolg te geven'.