Log in op Mijn VVD

VVD in voorjaarsdebat: bouwen, bouwen, bouwen

'We beleven een periode die door sommigen al is benoemd als de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog', aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven in het voorjaarsdebat: 'De gevolgen van de crisis raken veel inwoners, ondernemers, winkeliers, personeel in de zorg en de verpleging, horecapersoneel, personeel van kunst- en cultuurinstellingen en uit de evenementenbranche, handhavers en nog vele anderen. Kortom, de hele Zoetermeerse samenleving voelt de impact van het virus en de maatregelen daartegen'. Hij bepleitte dat het college daarom bij de opstelling van de begroting en rekening houdt met de gevolgen van de corona-crisis en dus focust op de volgende thema's: het op peil houden van de realisatie van nieuwe woningen, het stimuleren van de (lokale) economie met als speerpunt het versterken van de onderwijs-arbeidsmarkt, aandacht voor de veiligheid in en het onderhoud van het openbaar gebied en robuuste gemeentefinanciën, waaronder het op peil brengen van het weerstandsvermogen en grip krijgen op de hardnekkige kostenoverschrijdingen op de jeugdzorg en de wmo. Rob Duiven: 'Zoetermeer is wat de VVD betreft dè plek goed te wonen, werken, studeren en recreëren. Om dat zo te houden moeten we blijven werken aan meer banen, goed onderwijs, het op orde krijgen van de gemeentefinanciën. En natuurlijk niet te vergeten bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen ìn Zoetermeer, bouwen vòòr Zoetermeer en vooral bouwen aan de toekomst vàn Zoetermeer'.

Besturen is vooruitzien, en dus is vooruitzien woningen kunnen blijven bouwen

'De conclusies uit het onderzoek Zoetermeer 2040 en het recente expertonderzoek zijn klip en klaar. Zoetermeer had en heeft namelijk een enorme woningnood, en als we niets doen blijft dit ook zo. De ambitie mag daarom op dit onderwerp niet verslappen. We hebben na de vorige crisis van 2008 kunnen zien dat de woningbouwsector instort als je de woningbouw op pauze zet. Dat moeten we nu ècht voorkomen', aldus Rob Duiven. Hij vroeg het college niet alleen om nu op de korte termijn zo veel mogelijk woningen te bouwen, maar ook om nu al te kijken waar woningen moeten gaan komen over 5, 10 of zelfs 20 jaar. Op landelijk niveau is een recent een gemeenschappelijke verklaring van projectontwikkelaars en bouwondernemers opgesteld. Deze verklaring, die voortkomt uit de gesprekken met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, moet ervoor zorgen dat de impact van de coronacrisis op de bouwsector en economie beperkt blijft. Rob Duiven: 'Rotterdam ging Zoetermeer twee weken geleden voor met een lokaal initiatief om hier met concrete plannen op aan te sluiten. Wij willen het college oproepen dit ook in Zoetermeer te doen. Op die manier kunnen we ook tijdens de crisis samen doorbouwen aan onze stad. En daarom onze motie 'Samen doorbouwen aan Zoetermeer'.

Zoetermeer is dè plek om vakantie te vieren

Bij de schaalsprong gaat het niet alleen om het bouwen van meer woningen, maar ook om het creëren van meer kwaliteit in de stad. Dit jaar zullen een hoop Zoetermeerders door de coronacrisis hun vakantie in eigen land en voor sommigen zelfs in de eigen stad moeten vieren. 'Niet iedereen heeft thuis genoeg ruimte om veilig de familie over de vloer te hebben en een hoop Zoetermeerders hebben helemaal geen tuin', aldus Duiven: 'Daarom, samen met de LHN, onze motie om nog voor de zomervakantie in een aantal stadsparken Barbecueplekken te realiseren'. 

Economie en banen

Rob Duiven: 'De VVD hecht veel waarde aan het op eigen benen staan van onze inwoners. De beste manier om dat te bereiken is nog altijd om ervoor te zorgen dat iedereen die kan werken, een baan kan vinden. De coronacrisis zet de arbeidsmarkt nu stevig onder druk. We moeten daarom er nog meer voor zorgen dat mensen aan het werk blijven of zo snel mogelijk weer aan het werk komen. Om- en bijscholing zijn daarbij essentieel. Om werkenden en werkzoekende mensen uitzicht op werk te bieden'. De VVD diende daarom de motie 'Een leven lang leren' in met de opdracht aan het college om voor het najaarsdebat scenario’s uit te werken om onderwijs in Zoetermeer beter aan te laten sluiten op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en daarbij nadrukkelijk te kijken naar vernieuwende onderwijsconcepten.

Veiligheid en toezicht in de openbare ruimte

Los van de corona crisis is er in Zoetermeer de afgelopen jaren nog te veel criminaliteit en overlast op straat. De aanpak hiervan moet, ondanks de corona-crisis, wat de VVD betreft niet verslappen. De handhaving van de Corona-maatregelen vraagt een extra inzet van onze BOA’s. Rob Duiven: 'Mijn complimenten voor het werk dat zij samen met hun collega’s van de politie, daarvoor verzetten. Helaas moet geconstateerd worden dat de middelen en uitrusting waarmee onze BOA’s moeten werken om zichzelf te beschermen, niet altijd voldoende zijn. De burgemeester heeft eerder al aangegeven de BOA’s een wapenstok en pepperspray te willen geven. Nu is het tijd om de daad bij het woord te voegen'. Zwerfafval is een hardnekkig probleem en een doorn in het oog. Samen moeten we Zoetermeer schoon houden. De VVD dient dus de moties van de PVV en LHN mede in om een eind te maken aan illegaal afval dumpen en overvolle prullenbakken.

Financiën op orde

Daar waar de Rijksoverheid de afgelopen jaren een flinke spaarpot heeft opgebouwd, is dat in Zoetermeer heel anders. De afgelopen jaren zijn door de gevolgen van decentralisaties in Zoetermeer de reserves verdampt. Zoetermeer mag dan ook in onze handen knijpen dat vlak voor de crisis de Eneco-aandelen zijn verkocht. Daardoor is er ruimte om op de korte termijn de gaten te dichten èn voor de lange termijn oplossingen te kunnen zoeken. De nodige zaken zijn echter nog niet bekend of moeten worden uitgezocht. Daarom is wat de VVD betreft dit voorjaarsdebat te vroeg is om deze spaarpot nu al uit te geven.

De stad niet kapot bezuinigen

Rob Duiven: Zoals ik al zei, die spaarpot is zo goed als leeg. De afgelopen jaren heeft de VVD daarom ook keer op keer gepleit voor het structureel op orde krijgen van de begroting. In het bijzonder hebben wij aangedrongen op meer grip krijgen op de uitgaven. De tekorten door de decentralisaties in het sociale domein zijn hardnekkig. Er lijkt maar geen einde aan te komen. En zoals ik reeds in het resultatendebat aangaf, die hardnekkige overschrijdingen maken straks nog, dat we onze stad noodgedwongen stuk moeten bezuinigen.  En dat mogen we niet laten gebeuren. We dienen samen met het CDA de motie 'Voor hetzelfde geld naar een beter resultaat' in. Een snelle invoering van resultaatgerichte inkoop in de jeugdzorg per 2022 zal tijdig en beter inzicht gaan bieden in de kosten. En dat is hard nodig'.

OZB op niet-woningen

Het thema financiën is breder dan het sociaal domein. Eind vorig jaar is in de raad gediscussieerd over de wijziging van de OZB op zogenaamde niet-woningen. Het voorliggende voorstel om de OZB alleen nog maar bij eigenaren te gaan heffen is naar de mening van de VVD niet stevig onderbouwd. De bezuiniging van 600.000 euro wordt nu op een andere vorm door de eigenaren gecompenseerd. Zij hebben aangegeven de huidige compensatie graag zo door te zetten. De VVD stelt voor dit ook zo te blijven doen. Met het amendement 'Geen boete op leegstand' stelt de VVD voor het raadsvoorstel in die zin te wijzigen.

Belasting betalen in 12 termijnen

Om bij het heffen van belastingen te blijven. In Zoetermeer hebben wij twee opties waarop mensen hun belastingen kunnen betalen. Namelijk of in één keer, of verspreid over zes maanden. Wat de VVD betreft is deze vorm achterhaald. Andere overheden zoals de provincie bij de wegenbelasting en uiteraard de rijksoverheid bij de loonbelasting, geven al veel langer de mogelijkheid om gewoon per maand te betalen. Wat de VVD betreft wordt dat ook in Zoetermeer mogelijk. Andere gemeenten zoals Den Haag en Tilburg gingen ons daarin al voor. Daarom dus de motie 'Belasting in 12 termijnen'.