Log in op Mijn VVD

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Wat de VVD betreft gaan we onze stad niet kapot bezuinigen'

 

Maandag 29 juni was de tweede sessie van het voorjaarsdebat. Een week eerder hadden alle fracties in de eerste termijn hun visie op de perspectiefnota gegeven. Met de eerste termijn van het college werd verder gedebatteerd over de richting die de raad aan het college wilde meegeven voor de begrotingsvoorbereiding. Tijdens het voorjaarsdebat werd vooral één ding pijnlijk duidelijk: de gemeente zit financieel in zwaar weer. De kosten voor met name de jeugdzorg lopen op. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven had oog voor de noden maar zag ook kansen: 'Het is een bijzondere tijd die we meemaken. Een tijd waarin veel inwoners Van Zoetermeer te maken hebben met onverwachte, en soms ingrijpende tegenslagen. Pessimisme ligt dan op de loer. Maar daar waar een pessimist in elke kans de moeilijkheden ziet, ziet een optimist in elke moeilijkheid de kansen. Laten we in het belang van Zoetermeer die kansen willen zien en benutten'.

De reactie van het college begon een pleidooi van VVD-wethouder Marc Rosier om druk te blijven zetten op het kabinet voor meer geld voor de gemeenten. Marc Rosier: 'Zoetermeer is teleurgesteld in het kabinet. Dat wil maar niet inzien hoe hoog de financiële nood van gemeenten is. Omdat het kabinet gemeenten niet voldoende geld wil geven, gaan gemeenten kapot’. Al anderhalf jaar lang strijdt het college van Zoetermeer voor extra rijksgeld. Via brandbrieven, maar ook via een motie op het VNG-congres die toen te weinig steun kreeg. De kaarten liggen nu anders. 'VNG, gemeenten, de provinciaal toezichthouders, iedereen zegt dat de financiële positie van gemeenten onhoudbaar is. Er is maar één spookrijder en dat is minister Ollongren’, aldus Marc Rosier

Rob Duiven sloot in zijn tweede termijn hierop aan: 'De vorige week ontvangen doorrekening over de kosten jeugdhulp zorg in natura laten een mogelijke extra overschrijding zien. Er moet dus meer gebeuren dan tot op heden wordt gedaan. Want wat de VVD betreft gaan we onze stad niet kapot bezuinigen. De VVD wil geen OZB-verhoging en andere lastenverzwaringen zoals door GroenLinks is geopperd. Natuurlijk, het rijk moet over de brug komen met structurele, extra middelen. Maar alleen lijdzaam wachten op eventueel extra geld uit Den Haag is niet genoeg'. Hij vroeg het college daarom na te denken over extra maatregelen, zoals het hanteren van een budgetplafond, effectiever maken van de diagnostiek, Zoetermeer aan het rijk aan te bieden als wettelijke pilotgemeente voor een drempel binnen de jeugdzorg door het instellen van een eigen bijdrage, versterken van het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de jeugdzorg en wmo. Hij herhaalde zijn waarschuwing uit het voorjaarsdebat in 2019: 'Om straks draconische maatregelen te voorkomen zijn nu drastische maatregelen noodzakelijk’.

Succes voor VVD-raadslid Jeffrey van Gils. Zijn vasthoudendheid leidde tot steun voor zijn amendement om het tarief van de OZB voor eigenaren en gebruikers voor bedrijven en winkels in stand te houden en de eventuele gemiste inkomsten als gevolg van leegstand te compenseren door een hoger tarief voor de eigenaren. Ook succes door het aannemen van de VVD-motie waardoor de inwoners de mogelijkheid krijgen de belastingaanslag voor OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting in 12 termijnen te betalen.

VVD-raadsleden Thera Hoekstra en Raymund Zinck zagen hun motie 'een leven lang leren' met algemene stemmen aangenomen worden. In deze motie wordt gepleit dat het onderwijs in Zoetermeer beter moet aansluiten op de huidige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Het college is daarom verzocht om, nog voor het najaarsdebat, enkele scenario’s te presenteren over de mogelijkheden en hier actief partijen bij te betrekken en te kijken naar vernieuwende onderwijsconcepten. VVD-fractievoorzitter zag steun van het college voor het pleidooi van de VVD voor het versterken van de lokale en regionale economie: 'Belangrijk, want alleen met een baan kan je op eigen benen staan en je eigen toekomst vormgeven. De sociaal-economische ontwikkelingen lieten voor Zoetermeer voor de corona-crisis al enkele zorgelijke trends op de arbeidsmarkt zien. Daarvoor moeten we het vestigings- en investeringsklimaat blijven versterken. Vooral in onze kansrijke, sterke sectoren'.     

Ook succes voor de VVD-fractie met de motie 'Samen doorbouwen aan Nederland!'. Het college wordt verzocht invulling te geven aan de landelijke gemeenschappelijke verklaring van projectontwikkelaars en bouwondernemingen: ‘Samen doorbouwen aan Nederland!', zoals bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam dat gedaan heeft met het ‘Doorbouw manifest Rotterdam’. De bedoeling van de motie is om de planvoorraad op de middellange en lange termijn op peil te houden, zodat een constante bouwstroom in Zoetermeer gegarandeerd kan worden.

De raad heeft ook een door de VVD mede ingediende motie aangenomen om BOA’s in Zoetermeer nog voor de jaarwisseling uit te rusten met een korte wapenstok en pepperspray en voor het gebruik van deze middelen een opleiding te geven. Net niet voldoende steun (19 voor, 20 tegen) helaas voor de VVD-motie 'Zoetermeer is de plek om je zomervakantie te vieren'. Geen extra picknickplaatsen in de Zoetermeerse parken zoals het Binnenpark, Burgemeester Hoekstrapark en het Floriadepark, voor Zoetermeerders die door de corona-crisis de vakantie in eigen stad willen of zelfs moeten doorbrengen