Log in op Mijn VVD

Afsluiting politiek seizoen 2019 - 2020

Maandagavond 20 juli sloot de fractie van de VVD met een barbecue het politiek seizoen 2019 - 2020 af. Naast alle leden van de fractie waren ook VVD-wethouders Marc Rosier en Jan Iedema aanwezig. Onder het genot van een drankje en een hapje werd gezamenlijk terug- en vooruitgekeken op de resultaten en uitdagingen. Dat Zoetermeer uitdagingen kent is genoegzaam bekend. De kosten voor de jeugdzorg en wmo blijven stijgen. In zijn tweede termijn van het voorjaarsdebat merkte VVD-fractievoorzitter Rob Duiven hierover op: 'De recent ontvangen doorrekening over de kosten jeugdhulp zorg in natura laten een mogelijke extra overschrijding zien. Er moet dus meer gebeuren dan tot op heden wordt gedaan. Want wat de VVD betreft gaan we onze stad niet kapot bezuinigen. De VVD wil geen OZB-verhoging en andere lastenverzwaringen zoals door GroenLinks is geopperd. Natuurlijk, het rijk moet over de brug komen met structurele, extra middelen. Maar alleen lijdzaam wachten op eventueel extra geld uit Den Haag is niet genoeg'. Hij vroeg dus het college om naast het blijven proberen extra financiële steun van het rijk te verkrijgen, na te denken over extra maatregelen, zoals het hanteren van een budgetplafond, effectiever maken van de diagnostiek, Zoetermeer aan het rijk aan te bieden als wettelijke pilotgemeente voor een drempel binnen de jeugdzorg door het instellen van een eigen bijdrage, versterken van het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de jeugdzorg en wmo. Hij herhaalde zijn waarschuwing uit het voorjaarsdebat in 2019: 'Om straks draconische maatregelen te voorkomen zijn nu drastische maatregelen noodzakelijk’.

Maar omdat het rijk tot op heden niet bereid lijkt te zijn voor de structurele tekorten met structurele middelen te willen compenseren is de raad in actie gekomen. De Zoetermeerse VVD heeft de motie ‘De raad wil niet gedwongen worden de stad kapot te bezuinigen’ mede ingediend. En VVD-raadslid Vivianne van Yperen maakt deel uit van het actiecomité dat tot taak heeft te verkennen op hoeveel steun bij andere raden bestaat om gezamenlijk een krachtig en niet mis te verstaan signaal richting Den Haag af te geven.

Het politiek seizoen 2020 – 2021 start met de behandeling van het rapport Zoetermeer 2040. Zoetermeer staat voor belangrijke keuzes. Het onderzoek naar de staat van Zoetermeer stelt de gemeente voor belangrijke keuzes over hoe we willen wonen, werken en samenleven. De afgelopen jaren is een trend ontstaan waarbij Zoetermeer ten opzichte van andere, met name omringende, gemeenten slechter scoort op gebieden als woonaantrekkelijkheid en sociaal economische positie. Ter voorbereiding op de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de Staat van Zoetermeer en haar positie in Nederland en binnen de regio. Het onderzoek richtte zich op zowel sociale, economische als fysieke aspecten. De resultaten laten onder andere op het gebied van woonaantrekkelijkheid en de sociaaleconomische positie een dalende trend zien ten opzichte van het nationaal gemiddelde en ten opzichte van de regio. Een belangrijk onderwerp dus, belangrijk voor de koers van de stad de komende jaren. Over het versterken van de concurrerende woonaantrekkelijkheid, de samenstelling van de samenleving, de ontwikkelingen van de beroepsbevolking en de werkgelegenheid, het omgaan met verschillen in de stad en het bevorderen van het adaptief vermogen. Allemaal ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden, mechanismen af die relevant zijn voor de toekomst van Zoetermeer.

Ook het komende politieke jaar beloofd weer bijzonder te worden. In ieder geval door de komst van Michel Bezuijen, vanaf 1 oktober burgemeester van Zoetermeer.

 

 

.