Log in op Mijn VVD

VVD in najaarsdebat: een crisis vraagt om een sterke overheid

‘Begin 2020 was Corona voor velen van ons nog een Mexicaans biertje met een lichte kleur, gebotteld in een fles van blank glas, koel geserveerd met een partje citroen of limoen in de flessenhals’, zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven zijn inbreng namens de VVD-fractie in het najaarsdebat: ‘Inmiddels heeft Corona een andere, veel sinistere klank. Een mondiale  pandemie die op grote schaal mensen ziek maakt en waarvoor stevige ingrepen in de samenleving noodzakelijk zijn, met ook grote gevolgen voor Zoetermeer. Dit vraagt om een andere manier van werken’. De impact van de crisis raakt velen in Zoetermeer. Inwoners worden ziek, verliezen dierbaren of verliezen hun baan of business.  Rob Duiven: ‘Dan hoort er een sterke overheid te zijn. Want alleen samen kunnen we Corona verslaan. Dit vraagt dus om een overheid die mikt op resultaat en niet op regeltjes. Een overheid die snapt dat mensen en situaties eigenlijk nooit hetzelfde zijn. En een overheid die verschillen niet zo erg vindt als de uitkomst per persoon maar rechtvaardig is’.

Kansen creëren

De gemeente Zoetermeer is naar het oordeel van de VVD de afgelopen periode in de crisis zo’n sterke overheid geweest. Werkend voor haar inwoners. Denkend in oplossingen, focus op resultaat, aandacht voor individuele noden. De VVD steunt deze aanpak en blijft die steunen. Steun dus aan het college maar zeker ook steun en dank aan alle medewerkers van de gemeente voor hun inzet. Rob Duiven: ‘Het Chinese karakter voor crisis bestaat uit twee delen: het linkerdeel betekent gevaar, en het rechterdeel staat voor verandering. Bij de Corona-crisis is het gevaar evident. De uitdaging is de Corona-crisis ook proberen aan te grijpen om kansen voor verandering te creëren. En om kansrijk te zijn, moeten keuzes gemaakt worden. Keuzes die Zoetermeer aantrekkelijk maken èn houden voor onze inwoners om hier veilig en gelukkig te blijven wonen, werken, studeren en recreëren’.

Blijven bouwen

En dus pleit de VVD dus voor bouwen of verbouwen van meer, voor elke beurs betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woningen met zo laag mogelijke woonlasten. In het voorjaarsdebat heeft de VVD het college opgeroepen te voorkomen dat door de crisis het bouwtempo en daarmee volume aan nieuwe woningen verlaagd wordt. Het college is gevraagd een tussentijdse update te geven van de uitvoering van de VVD-motie ‘Samen doorbouwen aan Zoetermeer!’.

Veiligheid

Een sterke overheid zorgt voor veiligheid van haar inwoners. De VVD kijkt met tevredenheid terug op het recent gevoerde debat over veiligheid. In het bijzonder de toezegging van de burgemeester, bevestigd in een breed gesteunde motie, om aandacht te blijven vragen bij het rijk voor meer agenten in Zoetermeer. Want Zoetermeer heeft gewoon meer politiemensen en handhavers nodig. ‘Dat kan niet vaak genoeg worden herhaald!’, aldus Rob Duiven. Het recente incident in Zoetermeer waarbij twee handhavers gewond zijn geraakt bij de uitoefening van hun functie is een triestmakende illustratie van de toenemende agressie tegen publieke dienstverleners. Het onderwerp Veilige Publieke Taak is echter geen speerpunt en geen regionale prioriteit in het huidige Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer 2019-2022. Rob Duiven: ‘Wordt daarmee wel voldoende aandacht aan agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak besteed?’ was zijn vraag aan het college.

Onderwijs

Een sterke overheid hoort zich ook te richten op de duurzame aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het onderzoek van Louter en de trends die door Corona zijn versneld, vragen om een structurele investering in het beroepsonderwijs in Zoetermeer. Zoetermeer is afhankelijk van onderwijsinstellingen die niet hun basis in onze stad hebben. Wat de VVD betreft wordt er fundamenteel en substantieel extra ingezet op het versterken van het beroepsonderwijs, op om- en bijscholing, op onderwijs voor werkenden en op een sterke verbinding met het bedrijfsleven. Daarom diende de VVD de motie van D66 ‘Investering verhoging opleidingsniveau beroepsbevolking’ mede in.  Een sterke overheid moet alles op alles zetten om banen in stand te houden. Want met een baan kan iemand op eigen benen staan.

Jeugdzorg en wmo

Een helaas terugkerend onderwerp zijn de structurele tekorten in de jeugdzorg en wmo. Het door de raad unaniem gesteunde initiatief ‘Raden in Verzet’ heeft als doel onze gemeente financieel niet kopje onder te laten gaan en bij het rijk te hameren op een stevigere positie voor de lokale overheid. Rob Duiven: ‘De VVD maakt zich daar keihard voor, ook richting onze partijgenoten in de Tweede Kamer. We roepen dan ook graag alle landelijke partijen hier in de raad, hetzelfde te doen richting hùn landelijke partijgenoten. Want het uitvoeren van de jeugdzorg brengt ons al ruim 5 jaar in de knel. De Tweede Kamer moet nu een keuze maken: òf structureel meer geld òf noodgedwongen minder kwaliteit. Maar het is helder dan de huidige situatie volstrekt onhoudbaar is’. De gemeente zèlf moet zorgen voor de juiste hulp op maat, minder dure gespecialiseerde zorg, meer zorg voorkomen, uitgaan van de eigen kracht, de-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Rob Duiven: 'We moeten alles op alles zetten om weer binnen de budgetten te komen. De VVD diende een tweetal moties in om de transformatie naar betaalbare jeugdzorg te bevorderen en te bespoedigen'.

Integrale begroting sociaal domein

De eerste motie verzoekt het college om te gaan werken met een integrale begroting binnen het sociaal domein. Door de financiële krapte gaan discussies vaak over financiële verantwoordelijkheid en de tekorten en niet over de inhoud. Oplossingen voor de tekorten worden nog te vaak binnen het budgettaire vierkant van afzonderlijke wettelijke kaders gezocht. Partijen komen dan terecht in grensdiscussies over wie wat moet betalen, waarbij vooral gedacht en gehandeld wordt vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Dit leidt tot afschuifgedrag. Rob Duiven: ‘Bundeling van budgetten is weliswaar niet makkelijk, maar de oplossing ligt vaak in het benutten van ontschotte middelen. Kortom, laten we ook voor dit dossier inzetten op een sterke overheid’, was zijn pleidooi.

Gezondheid en welzijn jeugd

De tweede motie bepleit de gemeente meer in te zetten op een gezonde start voor kinderen en het tegengaan van obesitas. Ongezond leven leidt tot meer gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Dat kost dus ook steeds meer geld. Daarom wil de VVD een aanpak die inzet op voorkomen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat onze zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen. De motie vraagt aan het college onderzoek te doen welke impact het aanmelden van Zoetermeer als JOGG-gemeente heeft op de huidige aanpak rondom gezondheid en welzijn van jeugd en de raad daarover voor het voorjaarsdebat te informeren.

Rob Duiven sloot zijn bijdrage af met: ‘Zoetermeer verdient een kansrijke toekomst. Zoetermeerders verdienen een kansrijke toekomst. Zoetermeer verdient een sterke overheid. Zodat Zoetermeer en Zoetermeerders zich kunnen blijven ontplooien. Om als stad en inwoners zelf keuzes te kunnen blijven maken hoe we met elkaar Zoetermeer willen inrichten en met elkaar Zoetermeer willen zijn’.