Log in op Mijn VVD

Steun VVD voor programmabegroting 2021 - 2024

Maandag 9 november vergaderde de gemeenteraad verder over de programmabegroting 2021 – 2024 (voor het eerste deel klik hier). Dit tweede deel begon met de reactie van het college op de punten die de raad op maandag 2 november had opgebracht, gevolgd door een tweede ronde in het debat tussen raad en college en raadsleden onderling. De lange sessie, die ook dit keer weer digitaal werd gehouden, werd afgesloten met de stemming, dit keer alleen over twee amendementen en het raadsbesluit, de begroting, zelf. De programmabegroting werd unaniem door de raad vastgesteld, een mooi resultaat voor VVD-wethouder Financiën Marc Rosier. Over de ingediende moties wordt door middel van de ‘briefprocedure’ gestemd. Raadsleden kunnen tot donderdagochtend 12 november 09.30 uur schriftelijk hun stem uitbrengen. De uitslag van de stemming volgt dan zo spoedig mogelijk.

Voor de VVD voerde opnieuw fractievoorzitter Rob Duiven het woord. In zijn tweede termijn vroeg hij als eerste aandacht voor een actueel onderwerp. Vorige week heeft een docent van het Rotterdamse Emmauscollege moeten onderduiken omdat hij wordt bedreigd vanwege het tonen van een spotprent in de klas. Ook vorige week is onrust ontstaan en voelde een docent maatschappijleer van het Pierson College in Den Bosch zich onveilig wegens een lesuur over vrijheid van meningsuiting waarin hij cartoon van Mohammed liet zien. Rob Duiven: ‘Radicalisering in het onderwijs en elders in de samenleving moeten we keihard bestrijden en daarvoor hebben we een effectieve radicaliseringsaanpak nodig. Begin juni in het laatste resultatendebat stelde ik hierover opnieuw vragen. De antwoorden waren binnen de toenmalige context geruststellend, maar binnen de huidige context geven ze aanleiding tot zorg. De incidenten van de afgelopen weken laten zien dat de huidige aanpak kritisch tegen het licht gehouden moet worden’. In zijn reactie hierop zegde de burgemeester toe hier nadrukkelijk aandacht aan te zullen besteden en de raad hier op een later tijdstip te informeren.

In zijn eerste termijn had de VVD aandacht gevraagd voor de moeilijke taak die Zoetermeerse handhavers uitvoeren. Deze staan dagelijks in de frontlinie als het aankomt op het handhaven van de coronamaatregelen. Daarbij leveren zij een prestatie die verder gaat dan hard werken, want de situatie op straat waar de BOA's moeten ingrijpen gaat vaak gepaard met intimiderend, agressief gedrag en zelfs geweld. Rob Duiven: ‘Afgelopen week werd bekend dat politiemensen voor hun werk tijdens de crisis een bonus van netto € 300 krijgen De minister van Justitie en Veiligheid heeft daarbij aangegeven dat een bonus voor BOA's vanuit de gemeenten moet komen. En wat de VVD betreft krijgen onze handhavers die bonus ook.’ Samen de LHN, CDA en PVV diende de VVD daarom de motie ‘Coronabonus voor BOA’s’ in. In de reactie van het college bleek dat de handhavers, naast andere medewerkers van de gemeente die in de ‘frontline’ staan reeds een bonus van € 200 hadden ontvangen. Voor de VVD aanleiding het oorspronkelijk voorstel aan te passen en voor te stellen de handhavers een aanvullende bonus te verstrekken van netto € 100. Rob Duiven: 'Dit doet natuurlijk niets af aan de prestaties die andere medewerkers van de gemeente leveren, ongeacht of die in de 'frontlinie' werken of thuis achter de computer. Zoals ik al in mijn eerste termijn heb gezegd, alle dank en steun aan alle gemeentemedewerkers voor het werk dat ze verrichten in coronatijd. Maar het door de minister gecreëerde verschil tussen politiemensen en handhavers is niet fair. Beiden handhaven de coronamaatregelen, onder dezelfde omstandigheden en met dezelfde risico's voor intimidatie of zelfs geweld'. Of de motie met dit voorstel wordt aangenomen is dus pas donderdag bekend.

Uiteraard ook in de tweede termijn aandacht voor de noodzaak in Zoetermeer aandacht te blijven besteden aan het realiseren van nieuwe woonruimte.'Ik herhaal wat ik reeds diverse malen het bepleit, dit jaar nog in het voorjaarsdebat en debat over Zoetermeer 2040. Zoetermeer had, heeft en houdt een enorme woningnood als we niets doen. De behoefte aan woonruimte is groot, in Nederland, in de regio en in Zoetermeer’ aldus Rob Duiven: ‘De ambitie mag daarom op dit onderwerp, juist ook niet ondanks de coronacrisis, ook niet afzwakken. We mogen niet laten gebeuren wat in de vorige crisis in 2008 is gebeurd als je de woningbouw op pauze zet. En dat moeten we ditmaal echt voorkomen. Het devies blijft ‘bouwen, bouwen, bouwen’.  Als reactie hierop gaf het college aan dat men druk doende is in het op te stellen Stadsbouwakkoord invulling te geven aan de VVD-motie 'Samen doorbouwen aan Zoetermeer' die in het voorjaarsdebat met brede steun van de raad is aangenomen.