Log in op Mijn VVD

Ook VVD-Zuid-Holland pleit voor bouwen, bouwen en bouwen

Op 11 november 2020 vond de Algemene Beschouwing over de begroting 2021 van de Provincie Zuid-Holland plaats. Ook wat er in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gebeurt heeft impact op zaken die ook in Zoetermeer spelen. Denk aan de woningbouwopgave. Niet alleen in Zoetermeer willen we op termijn 16.000 nieuwe woningen realiseren, in de provincie Zuid-Holland ligt er een opgave: 230.000 nieuwe woningen tot en tussen 2030 en 2040 nog eens 60.000 woningen. Ook de VVD Zuid-Holland pleit, net als de Zoetermeerse VVD, voor bouwen, bouwen en bouwen. Denk ook aan de mobiliteit. Zorg voor goede verbindingen en knooppunten, nieuwe vormen van vervoer. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn essentiële thema’s voor een vitaal Zoetermeer. Denk aan de economie. Kansen voor actieve ondernemers, ruimte voor innovatieve startups, perspectief voor hardwerkende zelfstandigen, zorg voor het MKB. Stuk voor stuk zaken die ook voor de toekomst van Zoetermeer belangrijk zijn. Als landelijk opererende partij is de VVD in staat op zowel rijks-, provinciaal en lokaal niveau belangrijke thema’s op de politieke kaart te zetten. Voor de VVD en VVD'ers belangrijke voorstellen kunnen zo krachtig en eenduidig op alle niveaus worden bepleit en verdedigd.

Voor de VVD Zuid-Holland was het fractievoorzitter Erwin Hoogland die op 11 november de VVD-visie over de belangrijkste thema’s in de provincie Zuid-Holland toelichtte. Hieronder zijn inbreng.

Toen ik afgelopen maandag naar mijn werk fietste, was het een frisse en mooie ochtend. Een klein briesje tegen. Al fietsend gleed het veelzijdige Zuid-Hollandslandschap aan mij voorbij. Een pittoresk bruggetje over de Vliet, een rustieke oude binnenstad en de bedrijvigheid van een dynamische grote stad. Toen realiseerde ik mij… wat leven we toch op een mooi plekje op aarde, maar wat is dat plekje tegelijkertijd kwetsbaar. Niet alleen de pandemie heeft dat genadeloos blootgelegd. Ook discussies over de droogte en extreme regenval, over PFAS en stikstof; en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Je mag niet meer vliegen, vlees is slecht. Protesterende mensen op het Malieveld. Van geharde complottheorie-aanhangers tot demonstranten die staan voor reële problemen in de samenleving. Het beeld van boeren waarbij het leger zichtbaar werd ingezet om ze tegen te houden, staat op m’n netvlies gebrand. De onzekerheid door plotselinge veranderingen, door discussies over wat historisch correct is en wat niet.
 
Tegelijkertijd heeft dit ons gebracht waar we nu staan. Een land, een provincie om trots op te zijn. Waar we kunnen discussiëren, waar we van mening mogen verschillen, waar de meesten respect hebben voor elkaar; en waar we in vrijheid en veiligheid kunnen leven. We leven nu in een uitdagende periode.  Naast al het verdriet, verlies en pijn, zien we dat we als samenleving een nieuwe start kunnen maken met nieuwe regels. Van massa naar het individuele, van aanbod-gestuurd naar vraagafhankelijk, van confectie naar maatwerk, van starre toepassing van regels naar flexibel beleid en van een voornamelijk fysieke werkplek naar een digitale samenwerking met collega’s. Met deze ingrijpende veranderingen komen nieuwe vraagstukken met nieuwe oplossingen voor een nieuwe tijd. De VVD ziet deze uitdagingen met vertrouwen tegemoet.
 
Financiën
 
De begroting is goed leesbaar, waarvoor complimenten. We zien dat belangrijke stappen zijn gezet en zien de nadere uitwerking van punten die nog beter kunnen op korte termijn terug bij de financiële verordening. Er staat ons een financieel zeer onvoorspelbaar jaar te wachten, daarom heeft de VVD een punt gemaakt van de houdbaarheid van de begroting in het licht van deze nieuwe tijd. Meer dan anders zal GS moeten toezien op de realisatie van deze begroting en daar waar nodig PS tijdig betrekken bij eventueel bijsturing.
 
Wonen
 
De behoefte aan woningen is nog steeds erg groot en zal de komende periode groter worden. Nu al hebben we 230.000 nieuwe woningen tot 2030 in Zuid-Holland nodig. Maar dan zijn we er nog niet. Tussen 2030 en 2040 moeten nog eens 60.000 woningen aanvullend gebouwd worden. Dus bouwen, bouwen en bouwen. De VVD wil op korte termijn meer betaalbare huur- en koopwoningen. Vooral jongeren en mensen met een middeninkomen hebben de grootst mogelijke moeite een passende woning te vinden. Daarnaast is er een groeiend te kort van geschikte woningen voor onze senioren. En deze groep wordt de komende jaren alleen maar groter. Zij moeten kunnen doorstromen om nog meer betaalbare woningen voor de middeninkomens vrij te maken. GS heeft ambitieuze plannen voor het komende jaar. Zij zet in op maximaal binnenstedelijk verdichten. Maar daar komen we er niet mee. Ook te strak sturen op alleen de geplande kleine bouwlocaties helpt daar niet bij. Dat gemeenten zich vaak achter de provincie verschuilen helpt net zo min. De VVD is klaar met wijzen naar elkaar. De VVD roept dan ook GS op om met de gemeenten naast de binnenstedelijke inspanning samen kritisch te kijken naar extra woningbouwlocaties aan de randen van steden en dorpen; en de geplande kleine bouwlocaties te evalueren. Daarnaast vindt de VVD dat verloederde, verouderde of onrendabele recreatieparken omgebouwd moeten kunnen worden naar woonlocaties. 
 
Bewegen
 
Onlosmakelijk aan wonen is werken en bereikbaarheid gekoppeld. U kent het van ons, eerst bewegen dan bouwen. Het gaat hierbij de VVD niet alleen om de auto, maar ook om het openbaar vervoer en de fiets. Een van de belangrijkste redenen waarom Zuid-Holland al eeuwen zo succesvol is, is dat we ons continue hebben ingezet om onze bereikbaarheid te verbeteren. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Stil staan is achteruitgang. De VVD ziet dan ook in deze begroting terecht een stevig pakket aan maatregelen om ons klaar te stomen voor de nieuwe tijd. GS geeft aan dat zij voor mobiliteit de behoefte van de gebruiker centraal stelt. Dat juicht de VVD alleen maar toe. Maar zijn we echt bereid om uitdaging aan te gaan en te zoeken naar innovatieve oplossingen? Durven we echt naar de behoefte van de reiziger te kijken? Wat de VVD betreft dat laatste. We moeten alle vormen van vervoer tegen het licht houden. Het openbaar vervoer focust nu op massa en aanbod. Hoe kwetsbaar dat is zien we vandaag de dag. Ook is het denken over bezit aan het veranderen. Steeds populairder worden de deelconcepten, zoals “Felixs-scooters, City-bikes, Uber en Greenwheels”, zijn slechts de voorloper van steeds intelligenter wordende transportsystemen, zoals autonome voer- en vaartuigen. Kortom, het gaat om de bestemming en niet om het middel. Zorg voor goede verbindingen en knooppunten, nieuwe vormen van vervoer; en innoveer bereikbaarheid over weg, spoor en water. Kan GS toezeggen om op korte termijn met PS het vervoer voor de toekomst grondig te verkennen? Naast fysieke bereikbaarheid wordt digitale bereikbaarheid steeds belangrijker. Thuiswerken kan alleen als de verbinding dat aankan. Voor de VVD mag het allemaal wel een tandje sneller. 
 
Werken
 
Onze welvaart en welzijn hebben we te danken aan actieve ondernemers, innovatieve startups, hardwerkende zelfstandigen, familiebedrijven, het MKB en wereldwijd opererende bedrijven. Omdat het zo voor de hand ligt denken we er vaak niet aan, maar zij zijn de kurk waarop onze samenleving drijft. Zij scheppen banen en stimuleren voortuitgang. Corona heeft hen hard geraakt. Financieel staat al het Rijk aan de lat en komt regelmatig met steunpakketten. Wij moeten doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. VVD hoort graag van GS hoe zij onze ondernemers wil ondersteunen. In het Human Capital Agreement hoopt de VVD vooral op een versterkte afstemming tussen VMBO en Mbo-opleidingen; en de werkgevers in techniek, bouw, zorg, veiligheid en handhaving, naast de reeds bekende aansluitingen in en met de topsectoren. Breng opleidingen en werk bij elkaar op elk niveau. Vooral in deze tijd. De VVD heeft niet voor niets aan het begin van de corona-crisis extra aandacht gevraagd voor de schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Onze grootste economische motor, het havengebied van Rotterdam en de Drechtsteden is een dynamisch netwerk van wereldwijd opererende ondernemers, MKB en startups. Het is de bakermat van vele innovatieve ontwikkelingen. Juist deze sterke, bijzondere samenwerking tussen Industrieel complex, groot- en kleinbedrijf, maar ook tussen ondernemingen en kennisinstituten, geeft Zuid-Holland telkens weer de uitgelezen kans op voorsprong. Iets wat we moeten steunen en omarmen.
 
Energietransitie
 
Naast de gevolgen van Corona heeft Zuid-Holland nog een grote uitdaging, de energietransitie op de rol staan. Het afgesproken proces rond de Regionale Energie Strategie verloopt goed. Maar laten we ook realistisch zijn. We hebben 30 jaar de tijd voor de energietransitie. Laten we die tijd voor ons werken, innovaties omarmen en geen overhaaste beslissingen nemen zoals “volledig van het gas af”. Is GS het hier mee eens? De vraag naar energie zal ook de komende decennia toenemen, maar ook de besparingen. De VVD gelooft in een toekomstbestendige mix van energie; waaronder wind, zon, waterstof en kernenergie. De ruimte in Zuid-Holland is te schaars om deze op te offeren voor grootschalige zonneparken en windmolens op land. Daarentegen is er nog genoeg ruimte voor zonnepanelen op bestaande infrastructuur. Dit kunnen we alleen realiseren als GS actief met ondernemers, eigenaren, gemeenten en het Rijk om de tafel gaat zitten om deze uitdaging aan te pakken.
 
Landbouw
 
Voor de VVD hebben de boeren en vissers een belangrijke en bijzondere plek in onze Zuid-Hollandse economie. Naast dat ze ondernemer zijn, beheren ze ook een groot deel van de groene en blauwe ruimte. Ze investeren stevig in duurzame landbouw en visserij. Kan GS naast een toekomstbestendige landbouw ook onderzoeken of een toekomstbestendige visserij kan worden ondersteunt? De stikstofproblematiek lijkt bijna alleen op de schouders van onze boeren te rusten. Maar u kent onze mantra. We doen wat we moeten doen, niet meer en niet minder. We verdelen de lasten zoveel mogelijk en kan dat niet dan zullen we ruimhartig tegemoetkomen. Dat is en blijft de meetlat waarlangs de VVD de toekomstige plannen legt.
 
Water

Droogte was een van de thema’s vorig jaar. Hierin zit wel een paradox. De jaarlijkse neerslagsom in Zuid-Holland is in de afgelopen 100 jaar met ongeveer 30% toegenomen. Helaas valt, of gelukkig, valt de regen niet gelijkmatig over het jaar. De uitdaging is dan ook om het regenwater in natte tijden op te vangen en in droge tijden ter beschikking te hebben. De VVD heeft dan ook vertrouwen in het deltaprogramma Zoetwater.
 
Natuur
 
In het verlengde van goed zoetwaterbeheer hoort ook een goed natuurbeheer. Dat geïnvesteerd moet worden om de Natura 2000 doelen te halen is begrijpelijk, maar de VVD blijft kritisch kijken of we ons aan de Natura 2000 regels houden en geen extra regels toevoegen. Samenvoegen of herindelen van Natural 2000 gebieden zijn bespreekbaar. Verbeteren van de gebieden, uiteraard, maar we wijzen geen nieuwe gebieden aan.
 
Bestuur
 
Onze democratie moeten we koesteren. Om onze democratie te waarborgen hebben we een sterke overheid nodig en moeten al onze inwoners mee kunnen praten in de ontwikkeling van beleid. En met alle bedoelen we niet de mensen die de weg naar ons wel weten te vinden, maar juist die mensen die dat niet kunnen; of weten. De VVD hamert hier niet voor niets op. De Corona -maatregelen maakt het er niet makkelijker op. Toch vraagt de VVD aan GS haar uiterste inspanning om de inwoners van Zuid-Holland mee te laten denken. Juist in deze tijd moet ook hun stem gehoord worden; om de kloof tussen bestuur en burgers te verkleinen. We hebben sterke, doelmatige en efficiënte provinciale organisatie nodig. Sterk is geen synoniem voor groot. Sterk wil zeggen focus op wat je moet doen, verzand niet in bureaucratie, verschuil niet achter regels en voorschriften, schaal op en af wanneer noodzakelijk. 132 tijdelijke functies met een contractduur van langer dan 2 jaar past daar niet in. Daarom is de VVD blij met de eerder gedane toezegging van GS om nog eens kritisch naar de eigen organisatie te kijken.

Samenleving

De regenboogprovincie Zuid-Holland. Een vrije en open samenleving vergt onderhoud. Datzelfde geldt voor een vrije pers. We zijn content dat we met deze begroting een Zuid-Hollands mediafonds in het leven stellen. Dit jaar zou het songfestival in Zuid-Holland plaatsvinden. Helaas dwong COVID het songfestival uit te stellen tot 2021. Cultuur in de breedste zin van het woord is belangrijk voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van onze provincie. Het hebben van culturele voorzieningen maakt een provincie aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren.
 
Er is nog genoeg werk te doen. We moeten samen aan de slag.