Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD: Wie bepaalt, die betaalt!

Het Zoetermeerse amendement op het concept-verkiezingsprogramma van de VVD ‘Samen aan de slag’ over voldoende financiering voor gemeenten voor de uitvoering van landelijk beleid ‘Wie bepaalt, die betaalt!’, kreeg steun van maar liefst 83% van de VVD-leden uit Zuid-Holland en wordt dus doorgeleid naar de Algemene Ledenvergadering van de VVD op 12 december. Opstellers van het amendement VVD-raadsleden Jeffrey van Gils en Vivianne van Yperen: ‘Bij zaken waarbij de rijksoverheid de beleidsregels bepaalt, of aanvullende eisen stelt en waarbij gemeenten voornamelijk als uitvoeringsorganisatie wordt gebruikt, zoals is gebeurd bij de jeugdzorg en de wmo, dient de rijksoverheid ook voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen om deze taken uit te voeren. Waar dit in het verleden niet voldoende gebeurd is, dient dit alsnog te gebeuren!’

Zaterdagochtend 14 november vond de Algemene Ledenvergadering plaats van de VVD Zuid-Holland. De vergadering stond in het teken van de voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van de VVD op 12 december. Op de agenda stonden maar liefst 120 amendementen uit Zuid-Holland op het concept-verkiezingsprogramma van de VVD. De inzet was of de aanwezige Zuid-Hollandse VVD-leden van oordeel waren of een amendement doorgeleid kon worden naar de landelijke ledenvergadering. De digitale vergadering stond onder  leiding van voorzitter Christel Mourik die alle voorstellen op behendige, luchtige wijze in twee uur door de besluitvorming heen ‘danste’, in haar eigen woorden. Eén van de amendementen was ingediend door de Zoetermeerse VVD: Wie bepaalt, die betaalt!

Vivianne van Yperen: ‘Gemeenten zitten sinds de decentralisatie van de jeugdzorg en recenter, de invoering van de WMO-abonnementstarieven in grote financiële problemen. De gemeenten hebben echter geen enkel middel om zelfstandig de ontstane tekorten te dichten. De gemeenten kunnen bijvoorbeeld wettelijk niet besluiten om de kwaliteit of kwantiteit van de jeugdzorg te verminderen. Daarnaast beschikken ze ook niet over de mogelijkheden om op een eerlijke en rechtvaardige manier de inkomsten substantieel te verhogen.’. Vivianne zit namens de Zoetermeerse VVD-fractie in het door de gemeenteraad in het leven groepen actiecomité ‘Raden in verzet’. Dit actiecomité heeft onder meer met succes brede steun verworven op de ledenvergadering van de VNG voor de motie die de VNG oproept krachtig een signaal richting het rijk af te geven dat extra, structurele financiering voor de uitvoeringstaken noodzakelijk is.

‘Daarom is het nodig om stelling in te nemen op de vraag hoe we als partij omgaan met beleidskwesties, waarbij gemeenten voornamelijk als uitvoeringsorganisaties worden gebruikt’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Het mag niet zo zijn dat de Rijksoverheid een bezuinig realiseert door de financiële verantwoordelijkheid van complexe beleidskwesties op lagere overheden af te schuiven’.

Voor welke oplossing er bij specifieke beleidskwesties moet worden gekozen staat expliciet niet in dit amendement. Het gaat hier om het herstellen van een gezonde financiële verhouding tussen de Rijksoverheid en de lagere overheden. Tot slot is het belangrijk om de schade, die de afgelopen jaren door de tekorten bij gemeenten is ontstaan, te herstellen. Gemeenten hebben hun reserves zo goed als volledig moeten opeten waardoor ook het beleid op belangrijke VVD-thema’s zoals veiligheid, economie, wonen en de gemeentelijke lasten is uitgekleed.