Log in op Mijn VVD

Opvang statushouders in Zoetermeer groot knelpunt in 2021

Begin november stelde de VVD schriftelijke vragen aan het college wat de omvang en impact van huisvesting van statushouders in Zoetermeer in 2021 zijn op de beschikbaarheid van woonruimte in Zoetermeer, in het bijzonder gezien in het licht van de door het kabinet voorspelde 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'. Het college stelt in haar antwoord dat ‘Het [is] op dit moment nog niet duidelijk is of onze gemeente de extra taakstelling aankan’. Wel is het duidelijk voor het college dat corporaties de toename van de taakstelling in het eerste half jaar van 2021 niet volledig kunnen opvangen. Er is dus behoefte aan alternatieve huisvesting voor sociale huur maar op dit moment is die alternatieve huisvesting nog niet geregeld. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Een duidelijk maar tegelijkertijd ook alarmerend antwoord. De taakstelling is voor de eerste helft van 2021 vastgesteld op 96 statushouders, terwijl de taakstelling voor heel 2020 maar 85 statushouders betrof. Kortom, meer dan een verdubbeling al in de eerste helft van 2021. Ik ga er vanuit dat het college de ernst en urgentie nu goed onder ogen ziet en snel actie gaat ondernemen’.

‘Gemeenten willen deze mensen in nood opvangen’, aldus het college: ‘maar de taakstelling loopt nu zo snel op dat andere woningzoekenden in de knel dreigen te komen’. Voorts is de nieuwe wet Inburgering uitgesteld. De vergunninghouders die komend jaar geplaatst moeten worden, vallen nog onder het huidige inburgeringssysteem. Indien er extra ondersteuning nodig is voor de integratie van deze groep, zal het college dit bieden, mits deze extra kosten worden gedekt door middelen welke beschikbaar worden gesteld door het rijk. Hier lopen nog gesprekken over met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ondersteuning is gericht op een zo snel mogelijke volwaardige deelname aan de Nederlandse maatschappij. Rob Duiven: ‘Uiteraard goed dat er gesprekken lopen met het rijk, maar het risico bestaat wel degelijk dat de gemeenten, net als bij de wmo en jeugdzorg, weer te weinig geld krijgen om deze taak van het rijk goed uit te kunnen voeren. Hopelijk laten de gemeenten dat niet een tweede keer gebeuren.’

Het college heeft er begrip voor dat corporaties de toename van de taakstelling in het eerste half jaar van 2021 niet volledig kunnen opvangen. Er is behoefte aan alternatieve huisvesting voor sociale huur. Dat kan bijvoorbeeld met flexwonen of door afspraken te maken over arrangementen met het COA. Op dit moment is die alternatieve huisvesting echter nog niet geregeld. Het college laat in haar antwoord weten dat het inzet op regionale samenwerking en ziet dus ook een rol voor het rijk en provincie om met oplossingen te komen. Het doel is met de staatssecretaris en gedeputeerde in gesprek te komen, aangezien het college vindt dat zij ook aan zet zijn om tot oplossingen te komen voor de huisvesting van statushouders. Naar verwachting zal het tijd kosten om alternatieve huisvesting op te starten, dus is de verwachting dat de taakstelling in het eerste half jaar van 2021 niet wordt gehaald.