Log in op Mijn VVD

Financiële steun rijk voor huisvesting statushouders?

Op 2 december 2020 heeft het college de schriftelijke vragen beantwoord van de VVD-fractie naar aanleiding van berichten in de media over de verwachte enorme opgave in de huisvesting van statushouders in 2021. Over dezelfde berichten in de media stelde VVD-kamerlid Daniel Koerhuis kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar aanleiding van de antwoorden van de minister op deze vragen heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vervolgvragen aan het college gesteld over dit thema. Rob Duiven: ‘De minister van stelt onder meer dat het kabinet reeds 3 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor een tiental pilots waarbij wordt geëxperimenteerd met flexibele opvang- en huisvestingsoplossingen en dat in 2021 het kabinet nogmaals 50 miljoen euro zal vrijmaken voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Ik wil van het college weten of het van plan is zich volgend jaar aan te melden voor een bijdrage uit de extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de huisvesting van kwetsbare groepen, onder meer voor voorbeeldprojecten die voorzien in de flexibele huisvesting van vergunninghouders en andere doelgroepen’. 

Op haar antwoord op de eerdere schriftelijke vragen op 2 december jl. stelt het college dat ‘Het is op dit moment nog niet duidelijk of onze gemeente de extra taakstelling aankan’ en dat ‘Het college inzet op (regionale) samenwerking en dus ook een rol ziet voor het rijk en provincie om met oplossingen te komen. De portefeuillehouder (wethouder Robin paalvast) gaat hiertoe samen met de Bestuurlijke Tafel een signaal geven aan deze partijen’. Rob Duiven: ‘Een week later is het inmiddels als wel duidelijk. In het persbericht 10 december 2020 luiden de wethouders Wonen in Zuid-Holland de noodklok over stapeling huisvestingsopgaven omdat blijkt dat de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders voor de eerste helft van 2021 is verdubbeld ten opzichte van die voor de tweede helft 2020.

‘Nu ook de betrokken bestuurder de noodklok hebben geluid is een adequate aanpak noodzakelijk, zo mogelijk met support van het rijk’, aldus Rob Duiven: ‘Daarom wil ik van het college weten of het, naast het vragen van financiële ondersteuning, de opvatting van de minister van BZK deelt dat gemeenten om aan hun taakstelling voldoen, statushouders kunnen huisvesten in sobere, tijdelijke huisvesting, zoals verbouwde kantoren of zorgvastgoed, in verplaatsbare woningen of in gemengd wonen projecten en of het college bereid is gebruik te maken van de procedures om het plaatsen van tijdelijke woningen of flexwoningen te versnellen’.