Log in op Mijn VVD

Zoetermeer 2040: niets doen is geen optie

‘Wat de VVD betreft wordt dus nog in deze bestuursperiode de visie Zoetermeer 2040 vastgesteld. De Corona-crisis heeft zaken versneld en zichtbaarder gemaakt. Dat is geen reden voor doemdenken, maar wel voldoende reden om snel werk te maken van een visie op Zoetermeer in 2040!’, zo sloot VVD-fractievoorzitter Rob Duiven maandag 18 januari zijn betoog af over het Expertadvies Zoetermeer 2040. Dit expertadvies is ‘een “menukaart’ met handelingsperspectieven gericht op het keren van de neergaande lijn en een wenkend toekomstperspectief voor Zoetermeer’ vorm te geven. De volgende stap is het door het college op te stellen stadsvisie Zoetermeer 2040. Streven is deze visie nog voor het zomerreces van 2021 in de raad te bespreken en vast te stellen.

Rob Duiven was complimenteus over de kwaliteit van het Expertadvies: goed gestructureerd, analytisch goed gefundeerd en goed toegankelijk. Hij plaatste één kritische kanttekening: ‘Wat de VVD betreft is Zoetermeer in 2040 ook een veilige stad. Het aspect veiligheid een belangrijke plaats in de afwegingen en straks in de stadsvisie en plannen. Veiligheid is immers een essentiële voorwaarde voor een aantrekkelijke en vitale stad. Naast persoonlijke en digitale veiligheid, een veilige infrastructuur uiteraard ook gezondheidsveiligheid, waaronder de toegang tot de gezondheidszorg, eerste hulp en ziekenhuiszorg met bij voorkeur een ziekenhuis in de stad’.

Er is sprake van een trage maar gestage erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad. In het raadsdebat over het rapport De staat van Zoetermeer in september 2020 was dit zorgwekkende beeld reeds besproken. Rob Duiven: ‘De Corona-crisis heeft dit proces echter op een aantal punten versneld. De noodzaak tot ombuiging van de trend is daarmee urgenter geworden. De kernvraag is dan ook: welke ingrepen zijn het meest effectief om op korte termijn deze vicieuze cirkel te doorbreken en op lange termijn van Zoetermeer een vitalere stad te maken?’.

Wat de VVD betreft omvat een succesvolle interventie in ieder geval verder gaan met het creëren van een evenwichtiger en gevarieerder woningaanbod. Dus het bouwen en waar nodig verbouwen van meer kwalitatief hoogwaardige woningen. Dat is immers de enige echte manier om de woningen ook weer betaalbaar te maken. ‘Daarbij moeten we gebruik maken van de sterke punten van Zoetermeer zoals het vele groen, de uitstekende bereikbaarheid en de mogelijkheden voor sport en recreatie’, aldus Rob Duiven: ‘Dus woningen voor jonge mensen en studenten. Voor 40+ gezinnen met een voldoende en gevarieerd aanbod in het hogere segment van de sociale woningbouw, middenhuur of middenkoop. Voor ouderen met betaalbare aantrekkelijke huur- of koopwoningen, maar ook in het hogere segment van de markt, die plaats willen maken voor jonge gezinnen die aan het begin van hun wooncarrière staan’. Een evenwichtiger en gevarieerder woningaanbod zal ook het gedifferentieerder, inclusiever en evenwichtiger maken van de wijken bevorderen. Verschillen in en tussen de wijken worden daardoor kleiner, de sociale cohesie wordt versterkt, de zelfredzaamheid wordt vergroot en de veiligheid wordt verhoogd.

Rob Duiven: ‘Voor een succesvolle interventie is wat de VVD betreft ook een betere match tussen beroepsbevolking en arbeidsmarkt noodzakelijk. Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en nog meer mogelijkheden voor om- en bijscholing zijn ook voor het versterken van het investeringsklimaat essentieel’.

Een succesvolle interventie wordt niet alleen bepaald door de start of eerste fase ervan. Even zo belangrijk is de voorwaarde dat de politiek, bestuur en samenleving de koers naar de stip op de horizon vastgehouden. De VVD vindt het daarom terecht dat in het Expertadvies grote betekenis wordt gehecht aan een langdurig en hecht commitment van alle betrokken partijen.