Log in op Mijn VVD

Tijdelijke huisvesting voor statushouders

‘Het is gezien de recente verhoging noodzakelijk om statushouders tijdelijk te huisvesten’, aldus het Zoetermeers college op schriftelijke vragen van VVD-fractievoorzitter Rob Duiven. Die had op 18 december gevraagd of het college de opvatting van de minister van BZK deelt dat gemeenten om aan hun taakstelling voldoen statushouders te huisvesten in sobere, tijdelijke huisvesting, zoals verbouwde kantoren of zorgvastgoed, in verplaatsbare woningen of in gemengd wonen projecten. Op eerdere vragen van de Zoetermeerse VVD had het college nog geantwoord dat dat ‘het op dit moment nog niet duidelijk is of onze gemeente de extra taakstelling aankan’. Maar reeds in het persbericht 10 december 2020 luidden de wethouders Wonen in Zuid-Holland de noodklok over stapeling huisvestingsopgaven. De eerste helft van 2021 verdubbelt namelijk naar verwachting de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders ten opzichte van die voor de tweede helft 2020.

Het college vindt dat de taakstelling ook wordt volbracht wanneer statushouders in tijdelijke huisvesting worden gehuisvest. De taakstelling wordt echter op deze wijze van huisvesting ook tijdelijk vervuld. Een permanente oplossing heeft daarom de voorkeur. Rob Duiven: ‘Ik constateer dat het college nu de urgentie van de extra taakstelling inziet. In november leek dat nog anders. Toen stelde het college dat het is op dat moment nog niet duidelijk of onze gemeente de extra taakstelling aankan’.

Met de tijdelijke huisvesting zal ook verdere verdringing van andere woningzoekenden op de Zoetermeerse woningmarkt niet nog groter worden. ‘Die verdringing zal niet verdwijnen. Daarvoor is de woningschaarste in Zoetermeer te groot. De echte, structurele oplossing daarvoor is en blijft natuurlijk het bouwen van meer woningen', aldus Rob Duiven:Meer bouwen en sneller bouwen’ zoals collega-raadslid Robbert Morée dat in december in het debat over de het bod voor de nieuw te maken regionale woningmarktafspraken noemde’.

Op de vraag of het college voornemens is zich volgend jaar aan te melden voor een bijdrage uit de (extra) middelen die de minister van BZK ter beschikking stelt voor de huisvesting van kwetsbare groepen, onder meer voor voorbeeldprojecten die voorzien in de flexibele huisvesting van vergunninghouders en andere doelgroepen, luid het antwoord dat  wordt onderzocht alle bronnen van externe financiering onderzoekt voor projecten met flexwonen. Een aanvraag voor de middelen van de minister van BZK behoort tot de mogelijkheden, hoewel het nog onduidelijk is onder welke voorwaarden deze wordt verstrekt. ‘Ik neem aan dat niet alleen financiële ondersteuning voor het creëren van flexwoningen wordt onderzocht maar ook andere vormen van flexibele huisvesting van kwetsbare groepen’.