Log in op Mijn VVD

Uitstel inburgeringswet leidt tot extra kosten

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe inburgeringswet van kracht. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Door de regierol bij de gemeente te leggen kan deze een betere en slimmere verbinding leggen tussen de inburgering en  de andere wettelijke taken in het sociaal domein: Jeugdwet, Participatiewet, Wmo 2015 en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  Veel nieuwkomers maken gebruik van een of meerdere voorzieningen op grond van deze wetten. De voorbereidingen op de invoering zijn gaande, zo laat de gemeente weten op vragen van de VVD: vooralsnog verloopt dit volgens het tijdsschema. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Belangrijk is dat de gemeenteraad op tijd wordt betrokken, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders. Een voorstel voor de raad zal daarom uiterlijk in het tweede kwartaal op de agenda staan. Hierbij wordt ook het advies van de Adviesraad Sociaal Domein mee genomen’.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 11 november 2020 aangekondigd dat de  invoering van de nieuwe Wet inburgering wordt verplaatst van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Vivianne van Yperen: ‘Op onze vraag of er door de gemeente Zoetermeer extra kosten worden voorzien vanwege de latere invoering van de nieuwe inburgeringswet is geantwoord dat er extra kosten worden verwacht. De omvang van de kosten zijn nog niet bekend, maar worden berekend door de VNG en meegenomen in de onderhandelingen met de minister over de financiële middelen. Tot op heden is als randvoorwaarde voor de decentralisatie van de wet inburgering gesteld dat de gemeente volledig gecompenseerd moet worden. Voor de uitgaven die gedaan worden voor de groep inburgeringsplichtigen zijn de beschikbare budgetten bepalend’.

Als gevolg van het uitstel worden alle nieuwkomers die een verblijfsvergunning krijgen tot en met 31 december 2021 inburgeringsplichtig onder het huidige stelsel. De VNG heeft aangegeven dat de eerder beschikbaar gestelde €25,5 mln. voor de begeleiding van inburgeraars onder de Wet inburgering 2013 (de zogenaamde ‘ondertussen-groep’) door het uitstel van de nieuwe wet niet meer in proportie is met de laatste ontwikkelingen. Vivianne van Yperen: ‘Ook in Zoetermeer neemt de ‘ondertussengroep’ toe door het uitstellen van de wet. Daarom goed te vernemen dat de raad een memo zal ontvangen met een extra toelichting op de ondersteuning voor deze groep’. Voorts wordt vanuit de gemeente ingezet op extra begeleiding van deze groep. Omdat de ondertussengroep beperkt in beeld is (inburgering loopt via het DUO) wordt dat de eerste opgave. De tweede stap is het vast stellen van de ondersteuningsbehoefte. Indien extra begeleiding nodig is, wordt gekeken naar de activiteiten die de gemeente al biedt voor het aanbieden van deze ondersteuning. De kosten die gepaard zijn met deze inzet blijven binnen het beschikbare budget voor de inburgering en de ‘ondertussengroep’.