Log in op Mijn VVD

College onderzoekt deelname aan Deltaplan Probleemwijken

Op 10 maart stelde de Zoetermeerse VVD vragen over deelname van Zoetermeer aan het voorgestelde 'deltaplan' om de sociale problematiek in kwetsbare wijken aan te pakken. Er zijn namelijk grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met armoede en achterstanden in deze wijken is aanleiding geweest voor burgemeester Jan Hamming van Zaanstad om namens vijftien burgemeesters de landelijke politiek op te roepen een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen. De Zoetermeerse VVD vindt dat de gemeente Zoetermeer zich actief moet opstellen als het gaat om het onderkennen en benutten van mogelijkheden tot extra financiële ondersteuning vanuit het rijk voor deze en vergelijkbare grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld in de oproep voor een deltaplan voor probleemwijken. In het antwoord op de vraag of het college bereid is te onderzoeken of Zoetermeer zich bij het initiatief en oproep kan aansluiten staat dat het college nader onderzoek hier naar gaat doen en de raad zo spoedig mogelijk zal informeren over de uitkomst. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Ik ben verheugd te kunnen constateren dat  het college de opvatting van de VVD deelt dat de gemeente zich actief moet opstellen als het gaat om het benutten van de mogelijkheden tot (extra) financiële ondersteuning vanuit het Rijk en dat het nu actief onderzoek gaat doen naar de kansen en mogelijkheden'.

De door de vijftien burgemeesters benoemde problematiek is voor Zoetermeer, net als in veel andere new towns, relevant. Ook de Expertonderzoek naar de impact van de coronacrisis uit juni 2020 laat bijvoorbeeld zien dat de kans reëel is dat in Zoetermeer de sociale problematiek toeneemt en kwetsbare wijken nog kwetsbaarder worden. De VVD wilde daarom van het college onder meer weten of het de inhoud en strekking van de oproep aan de landelijke politiek om een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen, deelt en bereid is onderzoek te doen of Zoetermeer zich bij dit initiatief kan aansluiten. Rob Duiven: ‘Het college stelt dat de problematiek die aan dit initiatief ten grondslag ligt is herkenbaar en dat het de impact van de coronacrisis continu volgt. Ik ben het eens met de insteek om op basis van de tot nu beschikbare informatie te focussen op de problematiek de wijkenaanpak en de nieuwe stadsvisie Zoetermeer 2040 waaraan nu de laatste hand wordt gelegd'.