Log in op Mijn VVD

VVD over Cultuurvisie 2030: noodzaak voor meer focus

De nieuwe cultuurvisie 2030 heeft tot doel (in ambtelijke beleidstaal): het versterken van het culturele vermogen van de stadscultuur van Zoetermeer, het wonen in Zoetermeer aantrekkelijk te maken en de samenleving te versterken door culturele aanbod te bestendigen en vergroten. In thema’s en programmalijnen wordt in de uitwerking van dit doel voorzien. VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Thera Hoekstra: ‘Focus is nodig om dit doel te bereiken en focus is nu precies wat er enigszins mist in dit raadsvoorstel. De acht programmalijnen bedienen binnen Zoetermeer alles en iedereen, waardoor niemand er tegen kan zijn, maar waardoor ook niemand er echt baat bij heeft, ook de stad niet. Dit is de kool en de geit sparen’.

Tijdens de behandeling van de Cultuurvisie 2030 in de commissie Samenleving is de Zoetermeerse VVD behoorlijk kritisch geweest op meerdere punten. Met name over het gebrek aan focus in de visie en de financiële blokkades die dit raadsvoorstel opwerpt voor nieuwe, innovatieve makers, kleinere aanbieders en zzp’ers heeft de VVD kritische noten gekraakt. Thera Hoekstra: ‘Om meer focus aan te brengen hebben we het amendement ‘Prioriteiten stellen in ambities Cultuurvisie 2030’ ingediend. In ons amendement stellen we dat programmalijnen 1 (basisinstellingen op orde) , 4 (ruimte voor nieuwe maker en aanbieders) en 8 (Zoetermeer geeft kleur) voorwaardelijk zijn voor het behalen van de ambities uit alle programmalijnen. Het steunen van de basisinstellingen, gecombineerd met het vergroten van de aantrekkelijkheid voor nieuwe makers en Zoetermeer terecht op de kaart zetten als De Plek, zorgen voor het vergroten van succesvolle kansen in de andere programmalijnen’. Het amendement werd helaas met een kleine meerderheid verworpen. Over de motie met gelijke strekking wordt besloten in de briefstemming. De uitslag daarvan is nog niet bekend

 Veel tijd in het raadsdebat werd besteed aan bespreking van een amendement van de PvdA dat vraagt dat het bedrag dat per inwoner aan cultuur wordt besteed minimaal gelijk blijft. Dit voorstel oogt sympathiek maar leidt echter tot geleidelijke structurele verhoging van de financiële lasten voor Zoetermeer. In het amendement is niet voorzien in een dekking. En dat allemaal in het weinig rooskleurige financiële perspectief. De structurele meerjarige financiële situatie van de gemeentelijke begroting blijft namelijk zorgelijk: in 2022 bijvoorbeeld -in afwachting van eventuele compensatie van het rijk- een voorzien tekort van bijna € 7 miljoen, met name weer veroorzaakt door tekorten op de wmo en jeugdzorg. Gelukkig bleek de raad in meerderheid ontvankelijk voor de zorgen daarover van met name VVD en LHN en werd het amendement ingetrokken.