Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD steunt Omgevingsvisie Zoetermeer 2040

De VVD steunt de nieuwe Omgevingsvisievisie Zoetermeer 2040 zoals die maandag 14 en 21 juni 2021 door de raad is besproken en vastgesteld. VVD-fractievoorzitter en portefeuillehouder stadsontwikkeling Rob Duiven: ‘De Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is hèt antwoord op hetgeen het rapport Louter vorig jaar op indringende en niet te ontkennen wijze zichtbaar heeft gemaakt. Ik heb toen gesteld dat zonder ingrijpen de trage maar gestage, bijna geniepige, erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad onverminderd doorgaat. Deze visie op de stad zet de lijnen uit om die trend te doorbreken’. VVD-wethouder Jan Iedema die de visie Zoetermeer 2040 in zijn portefeuille heeft, kon daarom ook met tevredenheid terugkijken op de raadsbehandeling van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 die onder zijn auspiciën tot stand is gekomen.

Rob Duiven: ‘Het doet de VVD deugd dat in de visie -terecht- nadrukkelijk wordt gestreefd naar het vergroten van de concurrerende woonaantrekkelijkheid door het creëren van een evenwichtiger en gevarieerder woningaanbod. Zodat daardoor ook een evenwichtige in- en uitstroom van doelgroepen wordt bevorderd zodat de stad sociaaleconomisch en sociaal-cultureel meer in balans komt. Maar naast toevoegen van variatie en kwaliteit blijft het toevoegen van meer woningen essentieel. Kwaliteit en kwantiteit zijn immers geen tegenstellingen. Meer kwaliteit betekent namelijk niet automatisch minder kwantiteit. En hoewel de uitdaging in het toevoegen van kwaliteit ligt, de acute nood zit in het toevoegen van volume’, zo was zijn waarschuwing aan het college.

Zeer positief was hij over het voornemen het fysieke eigenaarschap te vergroten: ‘De geeft naar mijn mening deze stadsvisie een duidelijk liberaal tintje Een evenwichtiger en gevarieerder woningaanbod zal ook het gedifferentieerder, inclusiever en evenwichtiger maken van de wijken ook bevorderen. Het streven naar meer fysieke eigenaarschap om de inwoners nog meer betrokken te laten zijn bij hùn stad, wordt door de VVD daarom van harte onderschreven’.

Het succes van de deze strategie wordt uiteindelijk vooral bepaald door de uitvoering daarvan. En de start van de uitvoering is niet alleen op korte termijn voorzien maar vraagt, mede vanwege nieuwe of vernieuwende concepten, ook om specifieke kennis en ervaring. ‘In bureaucratische zin staat de organisatie van de uitvoering goed in de grondverf’, aldus Rob Duiven: ‘Voor het strak aflakken zijn is voor de uitvoering is niet alleen voldoende capaciteit en maar zijn ook voldoende capaciteiten nodig’, zo was zijn vraag aan het college. Dat ziet weliswaar een enorme uitdaging maar acht een ambitieuze uitvoering haalbaar maar voor noodzakelijk.

Nu de nieuwe omgevingsvisie is vastgesteld komt het aan op de uitvoering. Rob Duiven: ‘De realisatie van een strategie voor 20 jaar vereist koersvastheid èn wendbaarheid, focus èn ruimdenkendheid, overtuiging èn twijfel. De realisatie van de visie is namelijk een veranderingsproces in een veranderende context. Die laatste kennen we niet. Maar wat we wel weten is dat de toekomst weliswaar onbekend is, maar niet leeg. Continu voeling houden met de veranderende context is dus essentieel om niet in de val van een maakbare samenleving te trappen’, zo hield hij het college en de raad voor om zijn pleidooi voor zicht- en meetbaar doelen en resultaten kracht bij te zetten.

In de eerste termijn van de raad gaven enkele fracties aan weliswaar niet gelezen te hebben maar wel zo te hebben 'gevoeld' dat de Omgevingsvisie niet zou verbinden, integendeel juist zou polariseren. Rob Duiven: 'En dat is opmerkelijk omdat in alle hoofdlijnen van het toekomstbeeld juist de nadruk steeds wordt gelegd het organiseren van verbinding, het benadrukken van inclusiviteit, het stimuleren van meedoen en meedenken, het bevorderen van ontmoeten etc. En dat is wat de VVD leest in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. Niet tussen de regels, maar in de regels. Deze Omgevingsvisie is niet het ultieme broddelwerk (SP) dat vol staat met vaagheden, elkaar tegensprekende plannen en wollige taal (PvdA), en is ook geen sprookjesboek (PDvZ) Maar de Omgevingsvisie is een realistisch, integraal, analytisch gefundeerd streefbeeld over hoe Zoetermeer er over zo’n 20 jaar uit zou kunnen zien. Een puik stuk werk dat daarom de steun van de VVD heeft gekregen'.