Log in op Mijn VVD

Perspectiefnota 2022: financiële situatie niet gunstig, maar wel onzeker

Op maandag 28 juni heeft de Zoetermeerse gemeenteraad ingestemd met de Perspectiefnota 2022 waarin de doorgaans de nieuwe politieke lijnen staan vermeld voor het komende jaar en waarop de begroting voor dat volgende jaar zal worden gebaseerd. Doorgaans, want ook dit jaar presenteerde het college een beleidsarme nota. VVD-fractievoorzitter en -woordvoerder Rob Duiven verwoordde het zo: ‘Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2022 gaat het om het beteugelen van een meerjarig oplopend structureel financieel tekort. Een financiële reeks die als een steeds zwaarder wordende molensteen om de nek van de gemeente hangt. In de toelichting op de Perspectiefnota wordt dat met gevoel voor understatement genoemd dat de ‘financiële vertreksituatie niet gunstig is, maar wel onzeker’. Dit klinkt als ‘de remmen van de auto zijn is slechte conditie, maar we weten we op dit moment wel dat het onzeker is of ze het straks doen’. Dit onzekere financiële perspectief dient zich aan als een dilemma, zeker in het licht van een gewenste structureel en reëel sluitende begroting dit najaar, waar de VVD voorstander van is’.

Jeugdzorg

De onzekerheid over de compensatie van het rijk is groot vanwege de omvang van de mogelijke compensatie voor de tekorten in het sociaal domein, de herijking van het gemeentefonds en de ontwikkelingen rond de Wmo en jeugd. De VVD vindt het daarom terecht en verstandig dat het college in de Perspectiefnota een tussenstand presenteert om dit dilemma vooralsnog te omzeilen. ‘Want nog steeds vormen de hardnekkige tekorten op de wmo en jeugdzorg de hoofdmoot van dat structurele probleem. Om dat op te lossen is niet alleen meer geld nodig in de vorm van een structureel hogere compensatie van het rijk, waar ons Actiecomité ‘Raden in Verzet’ op succesvolle wijze voorgaat in de strijd’, aldus Rob Duiven: ‘Dit vereist ook een pro-actieve benadering om binnen onze eigen beleidskaders en regioverbanden naar oplossingen te kijken. Ook daarmee zou Zoetermeer moeten voorgaan in de aanpak’, zo was zijn pleidooi.

De VVD diende daarom de motie van Zó! Zoetermeer ‘Jeugdzorg afbakenen en normaliseren’ mede in. In het arbitrage-rapport over de jeugdzorg staan aanbevelingen die het waard zijn op hun toepasbaarheid te verkennen. Bijvoorbeeld ten aanzien van scope van de jeugdhulp.  Zoetermeer kan daar, in samenwerking met de samenwerkingspartners en het inkoopbureau, anticiperend op de inzichten uit de arbitrage, alvast ervaring mee op gaan doen. Deze motie kreeg, ondanks het advies tot ontraden van de GoenLinks wethouder Groeneveld, brede steun van de raad. Datzelfde gebeurde met de motie ‘Jeugdzorg kortingen wel of niet terecht’. Rob Duiven: ‘De arbitrage heeft laten zien dat theorie en praktijk elkaar uit het oog hebben verloren. Twee realiteiten voor wat betreft de uitvoering en haalbaarheid van beleid, twee realiteiten voor wat betreft de financiële consequenties. Dat mag niet weer gebeuren. Zaak is dat de gemeenten, en dus ook Zoetermeer, zelf zicht houden op wat wordt gevraagd, wat wordt betaald en wat daarvoor kan worden geleverd’. Ook steun voor het voorstel van de CU/SGP om te onderzoeken of een tweejarige proeftuin in Zoetermeer van buurtgezinnen haalbaar is. Rob Duiven: ‘Dit past in de door de VVD bepleite pro-actieve benadering’.

Aanpak zwerfafval

‘Schoon is gewoon’ luidt de oproep van de campagne om Zoetermeer zwerfafvalvrij te maken. Zwerfafval maakt immers een rommelige indruk, is slecht voor de gezondheid en voor het milieu. De VVD heeft hier in het verleden al diverse malen aandacht voor gevraagd. De moties die toezien op het makkelijker of aantrekkelijker maken voor het op een verantwoorde wijze weggooien van afval werden daarom door de VVD mede ingediend.

Vernieuwen omgeving randstadrailhaltes

Rob Duiven: ‘De aanlooproutes en directe omgeving van onze stations, bus- en tramhaltes horen, net als die stations en haltes zelf, veilig te zijn. Ook de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer als zodanig plukt daar de vruchten van. Bij met name de oudere haltes schort het daaraan en is er wat de VVD betreft ruimte voor verbetering’. De motie ‘Kwaliteitsimpuls randstadrailhaltes’ waarin het college wordt gevraagd om samen met de MRDH en HTM plannen te maken voor een kwaliteitsimpuls zoals voldoende parkeervoorzieningen, het groen, de wegen en de voet- en fietspaden, kreeg de steun van alle fracties in de gemeenteraad.

Veiligheid

Veel aandacht besteedde Rob Duiven aan het thema veiligheid. ‘Veiligheid in het openbaar gebied is helaas gelet op de actuele ontwikkelingen niet altijd vanzelfsprekend. In 2020 heeft het Team Handhaving van de gemeente Zoetermeer maar liefst 7157 meldingen afgehandeld. Handhavers constateren bij aanhoudingen steeds vaker steekwapens bij tieners, zo wordt gemeld. Ook worden slag- of steekwapens gevonden in bosjes bij locaties waar jeugdoverlast bestaat. Inleveracties van wapens is weliswaar succesvol maar de aanhoudende reeks incidenten met steekwapens in onze stad geeft toch te denken. Er is een forse aanpak aangekondigd'. Hij pleitte voor het overwegen van de in de Gemeentewet geboden mogelijkheid een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen om door middel van preventief fouilleren mogelijk wapenbezit en wapenmisbruik tegen te gaan. De Burgemeester heeft toegezegd dat hij zal nagaan wat de mogelijkheden zijn op het gebied van preventief fouilleren.

Het toezicht op de veiligheid in de openbare ruimte door politie en handhaving kan effectief ondersteund worden door het inzetten van cameratoezicht, met name met flexibel in te zetten units. De VDD was en is voorstander voor het optimaal benutten van deze mogelijkheid, uiteraard binnen de grenzen van het convenant Cameratoezicht Zoetermeer. Dit convenant wordt één keer in de vier jaar geëvalueerd. Op de vraag wanneer de volgende evaluatie gaat plaatsvinden en of is de burgemeester bereid is de raad over de uitkomsten daarvan te informeren, kreeg de VVD de toezegging dat dit in 2022 zal gebeuren.

Naast aandacht voor de veiligheid in het openbaar domein blijft ook aandacht voor ondermijnende criminaliteit noodzakelijk. Misdaden die in georganiseerd verband worden gepleegd hebben immers vaak een ontwrichtend effect op de samenleving. Die aanpak, die blijkens een recent memo van het college succesvol is, mag niet verslappen. ‘In 2022 valt de subsidie van het rijk hiervoor merkwaardigerwijze weg’, aldus Rob Duiven: ‘Merkwaardig omdat de aanpak van ondermijning ook een topprioriteit van de rijksoverheid is'. De motie ‘Ondermijning blijvend bestrijden’ kreeg brede steun van de raad.

Herstel Corona-crisis

Rob Duiven: ‘De Coronacrisis heeft er bij  velen diepe sporen achtergelaten. Inwoners zijn ziek geworden, hebben dierbaren verloren of hun baan of business in rook zien opgaan. Velen hebben van de overheid steun ontvangen om een plotseling wegvallen van omzet of voldoende inkomen op te vangen. Soms was dat genoeg, soms niet. De VVD heeft gedurende de Coronacrisis steeds een oog gehad voor de noden van degenen wiens inkomen van de ene op de andere dag voor onbepaalde of lange tijd wegviel, zoals bijvoorbeeld de ondernemers in de horeca- en evenementensector. De VVD gaat ervan uit dat in het Corona Herstel Plan dat het college binnenkort naar de raad stuurt hieraan ruim aandacht wordt geschonken’. De VVD diende daarom de motie van de LHN om ook in 2022 geen precariobelasting te heffen mede in. Ook deze motie werd door de raad gesteund.

Theorie-examen in Zoetermeer!

In zijn slotbetoog memoreerde Rob Duiven de recent door de raad vastgestelde Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. ‘Een actuele visie, een stevig fundament om Zoetermeer ook de komende decennia vitaal en welvarend te houden. Een stad in balans, dooraderd met een netwerk van groenzones, parken en water, met een aantrekkelijk palet van wijken en buurten met evenwichtig en gevarieerd woningaanbod. En met de mogelijkheid om in plaats van in Rijswijk, in de eigen stad het theorie-examen auto en bromfiets te kunnen afleggen'. De VVD-motie die dat bepleitte werd met 29 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.