Log in op Mijn VVD

VVD geeft steun aan Afwegingskader Investeringsfonds Eneco-middelen

Maandag 28 juni heeft de gemeenteraad in het voorjaarsdebat niet alleen de Perspectiefnota vastgesteld heeft ook ingestemd met het Afwegingskader Investeringsfonds Eneco-middelen. Het afwegingskader beschrijft wanneer, op basis van welke overwegingen en met welke doelen de Eneco-middelen ingezet kunnen worden. VVD-fractievoorzitter en –woordvoerder Rob Duiven: ‘Het Afwegingskader is een belangrijk instrument om tot een verstandige en evenwichtige besteding van de eenmalige Eneco-middelen te komen. Met de recent vastgestelde Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 beschikken we over een stevig, integraal, analytisch en inhoudelijk goed doorwrocht fundament. Met het Afwegingskader Investeringsfonds Eneco-middelen beschikt Zoetermeer over een robuust instrument om de beschikbare financiële middelen hier gericht en goed renderend voor in te zetten’.

De verkoop van de aandelen Eneco heeft begin 2020 geleid tot een eenmalige opbrengst van ruim € 95 miljoen. Een deel van dat geld is het afgelopen jaar gebruikt om onder andere de reserves op peil te brengen, tekorten te dekken en kosten die voortvloeien uit de coronacrisis te kunnen dragen. Resteert een bedrag van € 60 miljoen voor een krachtige impuls geven aan de lange termijn ontwikkeling van de stad door een investeringsfonds op te richten. Met dit fonds kunnen positieve vernieuwingen worden aangejaagd om name de inzichten uit de visie Zoetermeer 2040 vorm te geven.

Hoewel het eindresultaat er wat de VVD betreft goed uitziet, het oorspronkelijke voorstel vereiste wel aanpassingen. Rob Duiven: ‘Het is een omvangrijk stuk. Niet heel eenvoudig te doorgronden vanwege de vele thematische ordeningen, herhalingen en het door elkaar lopen van ‘echte’ criteria en toelichtingen daarop en voorbeelden. Het had wellicht compacter en toegankelijker gekund’, was zijn kritiek richting het college tijdens het raadsdebat. Zijn suggestie om het Afwegingskader na vaststelling in een strakkere, compactere en dan ook toegankelijkere vorm te gieten, werd door het college omarmd.

Het oorspronkelijk voorstel kende maar één hoofdvraag, die van de beoogde maatschappelijke impact. Bij het beantwoorden van die vraag zou dan alleen gekeken worden naar het maatschappelijk nut van de investeringen. Ondergeschikt was daarmee de vraag naar het financieel rendement daarvan, laat staan het streven naar een positief rendement. ‘Zonder positief rendement heb je binnen de kortste keren geen geld meer over’, aldus Rob Duiven: ‘Het kan en moet wat de VVD betreft ambitievoller en strakker worden verankerd in het Afwegingskader'. Het samen met Zó! Zoetermeer, CDA en PVV ingediende en door de raad van een meerderheid voorziene amendement ‘Investeringsfonds en Enecomiddelen Financiële Consequenties’ heeft dit manco hersteld.

Bij de bespreking van het rapport Louter en later het expertadvies heeft de VVD geconstateerd dat ook veiligheid een belangrijk thema is voor een positieve bijdrage aan de mechanismen die in Zoetermeer 2040 zijn geïdentificeerd. Rob Duiven: ‘In het raadsvoorstel  kwam het thema ‘veiligheid’ er bekaaid af. Veiligheid is slechts van belang om ‘de buurt interessanter te maken’. Het voorstel van de VVD om het aspect veiligheid een prominentere plaats te geven in het Afwegingskader werd door het college ondersteund en in een gewijzigd raadsvoorstel opgenomen.