Log in op Mijn VVD

VVD kritisch over financiering invoering Wet Inburgering 2022

Maandag 5 juli besprak de commissie Samenleving van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel over het in werking treden van de nieuwe Inburgeringswet. Vanaf 1 januari 2022 gaat een nieuwe Wet inburgering 2022 van kracht. Het huidige inburgeringsstelsel gaat met de nieuwe wet volledig op de schop. De regie komt bij de gemeente en de inburgering start op de dag dat de gemeente weet wie als inburgeraar naar Zoetermeer komt. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘Door deze regierol bij de gemeente te leggen kan deze ‘een betere en slimmere verbinding leggen tussen de inburgering en  de andere wettelijke taken in het sociaal domein’. En de uitvoeringslasten worden gedekt uit het gemeentefonds en doen geen beroep op de middelen van de gemeente, zo staat in de toelichting op het raadsbesluit. Waar hebben we dit eerder gehoord?’, was zijn kritische constatering refererend aan de perikelen rond de rijksbijdragen voor de jeugdzorg en wmo.

Zijn concrete vraag aan het college was op welke gronden deze financiële inschatting was gemaakt. De inschatting van de uitvoeringskosten is namelijk slechts gebaseerd op een extern onderzoek. En de financiering van de inburgeringsvoorzieningen wacht nog op een AMvB die nog gepubliceerd moet worden. ‘En er zijn nog meer losse eindjes. De impact van de inburgeringsplicht van nieuwkomers uit Turkije is nog niet bekend. De pilot ontzorgen is nog niet afgerond. De financiering van de Onderwijsroute is nog niet zeker. De Module Arbeidsmarkt en Participatie is nog niet ingericht. De sancties voor het niet meewerken of deelnemen aan de inburgering zijn nog niet bekend’, aldus Rob Duiven.

Op zijn vraag aan het college hoe robuust het fundament onder de financiële inschattingen is en of het durft te stellen dat het uitgesloten is en blijft dat voor de financiering van de inburgering een beroep op de middelen van de gemeente gedaan zal hoeven worden, antwoordde het college dat uitgangspunt is dat het beschikbare budget kaderstellend is en blijft. De van het rijk te ontvangen bijdragen zijn voldoende om de wet te kunnen uitvoeren. Rob Duiven: 'Dat klinkt geruststellend, maar over de financiering van de onderwijsroute loopt nog overleg met het ministerie van onderwijs. De uitkomst is dus nog steeds onzeker. We houden dus de vinger strak aan de pols'.  Maandag 12 juli staat het raadsvoorstel op de agenda van de gemeenteraad.