Log in op Mijn VVD

Steun VVD voor geactualiseerd veiligheidsbeleid

Op 12 juli debatteerde de gemeenteraad over de actualisatie van het Zoetermeerse veiligheidsbeleid. Om de vier jaar stelt de raad de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer vast. Burgemeester Michel Bezuijen heeft tijdens zijn eerste raadsvergadering in Zoetermeer van 12 oktober 2020 de raad toegezegd de huidige, in 2018 door de raad vastgestelde kadernota tussentijds te actualiseren. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘De VVD is tevreden met de bijgestelde kadernota. Met deze actualisatie kan Zoetermeer beter inspelen op actuele veiligheidsontwikkelingen. Een must, want de recente incidenten met steekwapens in Zoetermeer laten de aandacht voor veiligheid niet mag verslappen’.

Ondanks het positieve oordeel over de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid, toch ook twee kritische kanttekeningen. Rob Duiven: ‘Ten eerste de effectiviteit van het beleid. Het is namelijk belangrijk om zicht te houden of dat we doen ook werkt’. Op zijn vraag of zo veel mogelijk data kunnen worden verzameld over de effectiviteit van het beleid zodat bij de volgende actualisatie ook gekeken kan worden naar bruikbare indicatoren, antwoordde de burgemeester met de toezegging dit te zullen gaan doen. Rob Duiven: ‘De VVD is blij met deze toezegging. Veiligheidsbeleid moet om doelmatig te zijn in de eerste plaats effectief. Anders gezegd: het beleid moet in de praktijk ook echt werken om daadwerkelijk voor meer veiligheid voor onze inwoners te zorgen!’

De tweede kanttekening betrof de financiën. Rob Duiven: ‘We zijn In Zoetermeer veel hardnekkige en structurele problemen aan het oplossen met tijdelijk geld'. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zeven boa’s die drie jaar geleden op initiatief van de VVD in het coalitie-onderhandelingen aan het team handhaving zijn toegevoegd. De contracten lopen echter eind 2022 af. ‘Zonder zekerheid over de toekomst in de organisatie kan onrust kan ontstaan waardoor ervaren en ingewerkt personeel zou kunnen vertrekken’, aldus Rob Duiven: ‘Het is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering belangrijk om ervaren en ingewerkt personeel zoveel mogelijk voor de stad te behouden. Bovendien is het goed werkgeverschap om de gemeentelijke ambtenaren zekerheid te bieden over hun toekomst bij de gemeente’.

De motie van de VVD, mede-ingediend door de PVV, LHN en Zoetermeer Vooruit, om het college te verzoeken om voor het najaarsdebat inzichtelijk te maken wat de risico’s en gevolgen zijn van het wachten met het verlengen van de tijdelijke budgetten in het veiligheidsdomein tot na de formatie in 2022 en bij het najaarsdebat een voorstel aan de raad voor te leggen om deze risico’s af te dekken, haalde net geen meerderheid in de raad. Rob Duiven: ‘De toezegging van het college om hetgeen in de motie wordt gevraagd te doen was voor de meerderheid van de raad voldoende. De door mij bepleitte ‘stok achter de deur’ in de vorm van een stevige uitspraak van de raad over zo’n belangrijk onderwerp, overtuigde de meerderheid van de raad helaas niet. Uiteraard zijn we wel tevreden met de gedane toezegging’. In het najaarsdebat, als over de begroting gesproken gaat worden in de raad, zal dit onderwerp weer terug op de agenda komen.