Log in op Mijn VVD

Een beetje inburgeren bestaat niet

‘Een beetje inburgeren bestaat niet’, aldus Rob Duiven, VVD-fractievoorzitter en woordvoerder op het onderwerp invoering van de nieuwe inburgeringswet tijdens het debat in de gemeenteraad op 12 juli 2021: ‘Ingeval het beschikbare budget onverhoopt onvoldoende blijkt, dan mag dat niet te koste gaan van de kwaliteit van de inburgering’.  In de commissie Samenleving op 5 juli had hij al richting het college aangegeven dat de omvang van het van rijkswege beschikbare budget, kaderstellend moet zijn voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2022. Om beide punten -budget en kwaliteit- stevig in het raadsbesluit te verankeren heeft de VVD, met de fracties van Zó! Zoetermeer, LHN, Zoetermeer Vooruit en CU/SGP als mede-indieners, een amendement ingediend dat met een nipte meerderheid door de raad werd aangenomen.

Er zijn in Nederland heel veel migranten die hun eigen weg hebben gevonden en ingeburgerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen doorgaans voor het grootste deel zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. En dat is ook wat we mogen verwachten van nieuwkomers: dat ze meedoen, dat ze de taal leren, dat aan het werk gaan en dat ze de Nederlandse waarden en vrijheden respecteren en toepassen. De nieuwe Wet Inburgering 2022  gaat dat proces van integratie faciliteren. Rob Duiven: 'De geplande voorbereiding en uitwerking door het college zien er goed uit en heeft daarom ook de steun van de VVD'.

Het stevig verankeren dat niet meer geld aan inburgering wordt uitgegeven dan van de rijksoverheid wordt gecompenseerd is voor de VVD, gelet op de ervaringen met de jeugdzorg en wmo, heel belangrijk. Tegelijkertijd mag de kwaliteit van de integratie niet onder druk komen te staan. Daar is niemand bij gebaat. Rob Duiven: ‘Als we het doen, doen we dat goed. En als we het niet goed kunnen doen, dan doen we het niet’.

Voorkomen moet namelijk worden dat door gebrek aan budget de inburgering kwalitatief achter blijft, en mensen uiteindelijk niet tot hun recht komen en kunnen meedoen aan onze maatschappij. Alle mensen die inburgeren hebben er recht op dat zij voldoende begeleiding en ondersteuning krijgen. Alle mensen en organisaties die zich hiervoor professioneel inzetten hebben recht op een adequate vergoeding. Zodra dit niet mogelijk is laat de gemeente dit tijdig en goed onderbouwd weten aan de VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat zo snel mogelijk aanvullend budget beschikbaar gesteld kan worden.