Log in op Mijn VVD

VVD: verzoek rijk extra opvang vluchtelingen: eerst debat in de raad!

In de lokale media zijn vrijdag 3 september berichten verschenen die erop leken te wijzen dat het college besloten had dat, op verzoek van het rijk, in Zoetermeer noodopvang gerealiseerd zou worden ten behoeve van Afghaanse vluchtelingen. Naar aanleiding van de persberichten heeft de VVD gelijk mondelinge vragen aangekondigd. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De opvang van vluchtelingen, bouwen van een AZC of extra huisvesting van statushouders zijn gevoelige zaken waarover de inwoners zich heel terecht zorgen maken wat dit voor hen en de samenleving gaat betekenen. Dit soort onderwerpen moet in de gemeenteraad besproken kunnen worden. Waarom moest de raad daarom dit bericht uit de krant vernemen?’.

Maandag 6 september in de commissie plenair was er bij de rondvraag gelegenheid de vragen aan burgemeester Michel Bezuijen te stellen. Pas vlak voor de vergadering ontving de raad een memo met aanvullende informatie. Uit deze informatie blijkt dat het besluit van het college vooralsnog niet verder gaat dan te onderzoeken wat er mogelijkheden zijn om per direct extra opvang en huisvesting te realiseren voor asielzoekers en vergunninghouders. En aantal vragen die de VVD had willen stellen naar aanleiding van de berichten in de media waren daarmee beantwoord, een aantal echter nog niet.

Rob Duiven: ‘Belangrijk is dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld zich uit te spreken over de reactie op het verzoek van het rijk. Op mijn vraag of het college het met de VVD eens is dat als men voornemens is gehoor te geven aan de oproep van het ministerie, daar eerst een meerderheid voor moet zijn in de gemeenteraad en hier dan eerst een debat over gevoerd moet kunnen worden, antwoordde de burgemeester bevestigend’.

Het onderzoek strekt zich uit naar realisatie van noodopvang, AZC en huisvesting extra statushouders of beperkt het zich tot één of twee soorten opvang. Op de vraag wat daarom de scope, actuele stand van zaken en planning van het onderzoek is, kon de burgemeester nog geen antwoord geven omdat het onderzoek zich nog in de startfase bevindt. Op de vraag of ook aspecten zoals draagvlak onder de inwoners, gevolgen voor de lopende programma’s, financiering etc. worden meegenomen in het onderzoek, kon de burgemeester toezeggen dat dit zou gebeuren.

Rob Duiven: ‘Een breed onderzoek is essentieel voor een goed besluit. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat Zoetermeer dit jaar al huisvesting vinden voor 174 statushouders. Hiervan moeten er dit jaar nog 113 gehuisvest worden, nog los van de extra vraag om Afghaanse vluchtelingen op te nemen. Over dit knelpunt heeft de VVD al eerder dit jaar schriftelijke vragen gesteld’. Allemaal zaken die, naast de beschikbaarheid van locaties, relevant zijn om de vraag wat mogelijk is, goed en volledig te beantwoorden’.