Log in op Mijn VVD

VVD: breng effectiviteit jeugdhulp in kaart!

De kosten voor de jeugdzorg rijzen al jaren de pan uit. De VVD heeft daarvoor al diverse maken de noodklok geluid. De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft samen met de rekenkamercommissies van de gemeente die gebruikmaken van de dienstverlening van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden onderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg en de vraag of de gemeenteraden voldoende inzicht hebben in de ontwikkeling van de kosten. VVD-raadslid Robbert Morée: ‘In de reactie van het college op het rapport staat niets over de effectiviteit van het instrumentarium en hoe het college er voor gaat zorgen dat de maatschappelijke inzet op jeugd leidt tot het doel: het verbeteren van de geestelijke gezondheid en weerbaarheid van de jeugd, zonder dat de financiering daarvan permanent ontspoort’. Een VVD-amendement om het college daarom op te dragen om per instrument of interventie gegevens te verzamelen, zodat integraal inzicht bestaat over de effectiviteit van de ingezette instrumenten en interventies, werd met grote meerderheid door de raad aangenomen. 

De rekenkamercommissie constateert over de gehele linie dat de informatie onvoldoende inzichtelijk is en bovendien versnipperd over verschillende informatiestromen. De raad heeft echter toch niet alle aanbevelingen van de rekenkamercommissie overgenomen. ‘De voorgestelde acties zouden extra inzet en capaciteit van het ambtelijk apparaat vergen’, aldus Robbert Morée: ‘En dat terwijl de toegevoegde waarde op voorhand al beperkt zou zijn. Veel is reeds naar aanleiding van eerdere besluitvorming in gang gezet of inmiddels bekend. Nog in het voorjaarsdebat zijn op basis van mede door de VVD ingediende moties daartoe de nodige opdrachten aan het college verstrekt’.

Voor extra onderzoeken naar onder meer de oorzaken van en verklaringen voor belangrijke componenten van de kostenstijging van de jeugdzorg en het ontwikkelen van kaders ten behoeve van de kosteneffectiviteit en afbakening van de verschillende vormen van geboden jeugdzorg, zag de raad daarom geen aanleiding. Naast de opdracht aan het college om gegevens te verzamelen ten behoeve van inzicht in de effectiviteit van maatregelen, vroeg het VVD-amendement, dat mede door D66, de LHN en het CDA is ingediend, om die reden ook af te zien van die extra werkzaamheden.

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is opgericht door tien gemeenten in de regio Haaglanden en regelt alle zaken rond inkoop en het contracteren van jeugdhulp. Gezamenlijk inkopen van jeugdhulp is efficiënter en zorgt ervoor dat alle jeugdigen in de regio Haaglanden, indien nodig, verzekerd zijn van hulp. Meer over het werk van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is hier te vinden.