Log in op Mijn VVD

VVD tevreden met aandacht voor luchtkwaliteit op Zoetermeerse scholen

Op 23 augustus stelde de VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vragen over de luchtkwaliteit in de Zoetermeerse scholen. Uit artikelen in de landelijke media bleek namelijk dat de luchtkwaliteit van de ruim 9300 schoolgebouwen achterblijft bij de verwachtingen en op die plekken niet voldoet aan wettelijke eisen. Op zijn vraag of het college dit beeld herkent luidt het antwoord dat name bij de oudere scholen, die van voor 2000, waar men afhankelijk is van het oppervlak aan te open ramen,  de in het artikel genoemde problemen herkenbaar zijn. Bij nieuwere scholen waar sinds het toepassen van het Programma van Eisen ‘Frisse Scholen’ de ventilatie in de schoolgebouwen sterk is verbeterd, kunnen ventilatieproblemen optreden. Deze installaties zijn complex en vragen om vakkundig onderhoud en inregelen voor een goed binnenklimaat. Ook het aantal leerlingen in de klas is hierbij van belang. Het is aan de schoolbesturen hier goed op toe te zien, aldus het college. Rob Duiven: ‘Een eerlijk antwoord van het college, waaruit blijkt dat men, terecht, het belang van een goede luchtkwaliteit in de klas onderkent. Leerprestaties en gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel zijn immers gebaat bij een gezond binnenklimaat in de scholen. Een goede ventilatie voor een goede luchtkwaliteit is daarbij heel belangrijk’.

Op de vraag van de VVD of er bij het college klachten van onderwijspersoneel of schoolbesturen bekend zijn over een gebrekkige ventilatie en een slecht binnenklimaat, heeft het college geantwoord dat de schoolbesturen in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van de schoolgebouwen. In die rol zoeken zij naar oplossingen en de gemeente ondersteunt ze daarbij. Door de goede samenwerking die er in Zoetermeer met de schoolbesturen is, wordt bekend waar er problemen zijn en wordt besproken hoe die passend kunnen worden opgelost.

Er bestaat een mogelijkheid dat aansprak wordt gemaakt op door het rijk ter beschikking gestelde subsidies voor projecten om de luchtverversingscapaciteit te verbeteren, kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte aan te brengen en een energieregistratie- en bewakingssysteem voor het hele gebouw te installeren’, aldus Rob Duiven: ‘Vandaar ook mijn vraag of hier in Zoetermeer gebruik van wordt gemaakt’. Het college antwoordde dat dit in de eerste tranche heeft geleid tot van vier aanvragen: De Oranjerie, De Oostwijzer, OBS Florence Nightingale en OBS Da Vinci. Rob Duiven: ‘Voor de tweede tranche kunnen van 1 oktober 2021 t/m 31 januari 2022 ingediend worden. Het college heeft hierover contact met de schoolbesturen die van deze tranche gebruik willen maken, zo laat het weten in de antwoorden op onze schriftelijke vragen’.