Log in op Mijn VVD

VVD: geen permanent AZC in Zoetermeer

De kranten staan er vol mee: komen er meer asielzoekers naar Zoetermeer? Wat de Zoetermeerse VVD betreft komt er geen permanent Asielzoekerscentrum (AZC) naar Zoetermeer en krijgt de gemeente Zoetermeer geen grotere opdracht van het Rijk voor de huisvesting van statushouders. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: 'Noodopvang kan wat de VVD betreft alleen als aan strenge voorwaarden wordt voldaan omtrent de veiligheid, maximale duur, financiën en het draagvlak onder de inwoners van Zoetermeer. Mensen met een vluchtelingenstatus horen natuurlijk goed onderdak te krijgen. Maar tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor onder meer de Zoetermeerders die nu noodgedwongen de stad verlaten omdat ze hier geen huis kunnen vinden. De VVD blijft de komende jaren daarom werken aan de enige echte oplossing, en dat is door woningen bij te bouwen. Dan kan iedereen in de stad op een fatsoenlijke manier een huis huren of kopen'.
 
Begin september is door het college een memo aan de gemeenteraad verzonden over de opvang en huisvesting asielzoekers en vergunninghouders. In dit memo is aangegeven dat de gemeente een oproep vanuit het Rijk had ontvangen om per direct extra opvang en huisvesting te realiseren voor asielzoekers en vergunninghouders. Het college gaf aan gehoor te geven aan deze oproep door de mogelijkheden te gaan onderzoeken. Het college begrijpt de urgentie en noodzaak van de oproepen vanuit het Rijk en heeft het onderzoek naar de mogelijkheden voor noodopvang, opvang asielzoekers en versnelde huisvesting van vergunninghouders inmiddels opgestart. Naar aanleiding van dit memo heeft de VVD mondelinge vragen gesteld over onder meer de rol van de gemeenteraad hierbij. De burgemeester heeft naar aanleiding van deze vragen toegezegd dat besluitvorming in de raad zal plaatsvinden.
 
De verkenning door het college richt zich in eerste instantie op de vraag of er locaties of panden in Zoetermeer zijn die met spoed gereed gemaakt kunnen worden voor noodopvang. Over dit onderdeel heeft het college recent van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een concreet verzoek ontvangen om de leegstaande Penitentiaire Inrichting (PI) in Zoetermeer te mogen gebruiken als kansrijke locatie voor noodopvang. Het RVB en de COA zouden deze locatie zo snel mogelijk willen inrichten voor de noodopvang van maar liefst 750 mensen voor de opvang van vergunninghouders, 'evident kansrijke asielzoekers' en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Jeffrey van Gils: 'De VVD vindt dat dit niet kan. De PI is ingericht voor de huisvesting van ongeveer 400 mensen. Het onderbrengen van veel meer mensen is menselijkerwijs niet aanvaardbaar'.
 
Op maandag 11 oktober zal de Zoetermeerse gemeenteraad zich over het verzoek van het  Rijk buigen en zich daarover uitspreken.