Log in op Mijn VVD

College betrekt raad bij Smart City-toepassingen

Zoetermeer is in 2040 een ‘slimme stad’, zo luidt de ambitie in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. De Zoetermeerse VVD onderschrijft uiteraard deze ambitie mits ook de privacy van de Zoetermeerse inwoners daarbij in het oog wordt gehouden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli jl. concrete aanbevelingen gepubliceerd voor de ontwikkeling van zogenoemde Smart City-toepassingen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Op de vraag of visie, beleid en uitvoering in Zoetermeer voldoen aan de aandachtspunten en aanbevelingen in het AP-rapport, heeft het college op schriftelijke vragen van de VVD geantwoord dat de basisbeginselen voor Smart City-toepassingen op orde zijn’ Een geruststellend antwoord. Wel blijft het zaak als raad de vinger goed aan de pols te houden. Een goede zaak dat het college aangeeft de raad te betrekken bij Smart City-toepassingen'.

Op de vraag waar ziet het college ruimte voor aanpassingen en verbeteringen in visie, beleid en uitvoering, mede in het licht van de ambitie in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040, luidt het antwoord dat vanuit de ambitie in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040, de aspecten communicatie, participatie en innovatie meer aandacht krijgen. ‘Het is een goede zaak dat het college ruimte voor verdere verbetering ziet en bereid is de handschoen daarvoor op te pakken', aldus Rob Duiven: ‘Het college zal ook de raad betrekken bij digitalisering en de inzet van Smart City-toepassingen. De raad zal hierover in het eerste kwartaal 2022 een voorstel aan de raad ontvangen. Ook zal de raad in het vierde kwartaal 2021 een actueel overzicht ontvangen van de gerealiseerde, in ontwikkeling en uitvoering zijn en gestaakte Smart City-initiatieven'.

Nieuwe Smart City-projecten binnen de gemeente moeten worden getoetst of een DPIA (Data Protection Impact Assessment) noodzakelijk is. Voorts is iedere afdeling binnen de organisatie in de eerste lijn verantwoordelijk voor het treffen van de juiste maatregelen bij privacygevoelige vraagstukken en projecten. Daarnaast is er een Privacy Officer aangesteld die als tweedelijns-adviseur optreedt en tijdig  betrokken dient te worden bij privacyvraagstukken. De derde lijn bestaat uit de Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op de naleving van de AVG.

Aanbestedingen worden In Zoetermeer standaard beoordeeld welke maatregelen nodig zijn ten aanzien van privacy, waaronder de beoordeling van de vraag of er een verwerkersovereenkomst nodig is. Veelal vanuit meer efficiënt beheer en onderhoud van de stad, wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe inwintechnieken van benodigde gegevens, zo laat het college verder weten. Grotendeels zijn deze niet privacy gerelateerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan sensoren om het grondwaterpeil te monitoren of sensoren voor de waterhuishouding in Zoetermeer.