Log in op Mijn VVD

VVD steunt burgemeester in aanpak 'undercoveronderzoek'

Maandag 25 oktober debatteerde de gemeenteraad over het op 16 oktober 2021 verschenen NRC-artikel met de titel ‘Undercover naar de moskee’. Hierin wordt melding gemaakt dat meerdere gemeenten in Nederland, waaronder Zoetermeer, undercoveronderzoek zouden hebben laten verrichten naar lokale moslimgemeenschappen. Vooruitlopend op de beantwoording van de eigen gestelde schriftelijke vragen hadden vier fracties (PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA) een interpellatiedebat aangevraagd. Burgemeester Bezuijen had via een memo de raad als geïnformeerd over het voornemen een extern begeleid feitenonderzoek te houden. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid en woordvoerder op dit dossier Jeffrey van Gils: ‘Dat er in 2017 onderzoek is gedaan naar de islamitische krachtenvelden in Zoetermeer is niet vreemd. Het voorkomen, opsporen en aanpakken van radicalisering en extremisme is en blijft namelijk prioriteit om de veiligheid in Zoetermeer en Nederland te garanderen. De VVD-fractie vindt het dan op zich ook begrijpelijk dat het college opdracht heeft gegeven om te onderzoeken of het beeld binnen de gemeente en politie klopt bij de werkelijkheid. Dat enkele fracties niet eerst de antwoorden op de gestelde vragen willen afwachten en nu al de burgemeester de maat willen nemen vindt de VVD niet chique'.

Eén van de kritische kanttekeningen in het NRC-artikel betreft de gehanteerde werkwijze van het ingehuurde adviesbureau. ‘Het is belangrijk dat bij onderzoek binnen de wetgevende kaders wordt uitgevoerd’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Daarover is nu nog veel onduidelijk. In Rotterdam ontkent het college inmiddels dat er ‘undercover’-onderzoek is gedaan. De VVD wacht daarom ook graag af wat de uitkomst is van het onderzoek om te weten dat wat het NRC schrijft ook wel echt zo is in Zoetermeer. Eerst de feiten, dan pas het politiek oordeel. We zijn dan ook blij dat de burgemeester, die hier natuurlijk ook nog niet was toen opdracht tot het NTA-onderzoek werd gegeven, dit feitenonderzoek heeft aangekondigd’.

De berichten in de media hebben ook tot onrust geleid in de islamitische gemeenschappen in Zoetermeer. Jeffrey van Gils: ‘Goed dat het college naar aanleiding van de berichtgeving direct contact met de betrokken organisaties heeft opgezocht, want bij de aanpak van radicalisering blijft samenwerking belangrijk. Wij hopen dat hun zorgen naar aanleiding van het onderzoek ook weggenomen kunnen worden’.

In het debat betwijfelden enkele fracties of de onafhankelijkheid en daarmee geloofwaardigheid van het onderzoek wel was geborgd als de burgemeester de opdrachtgever van dit onderzoek zou zijn. Wat de VVD betreft is het voorgestelde onderzoek een goede weg. Jeffrey van Gils: 'Er is geen enkele reden om op voorhand te wantrouwen dat deze burgemeester en dit college niet naar eer en geweten de gestelde vragen naar waarheid zullen beantwoorden. Laat er geen enkele twijfel over bestaan dat de VVD-fractie dat vertrouwen in de burgemeester en dit college heeft'.