Log in op Mijn VVD

VVD tegen uitroepen klimaatnoodsituatie in Zoetermeer

De VVD heeft in het begrotingsdebat tegen de motie van GroenLinks gestemd om de klimaatcrisis en ecologische crisis te erkennen en in Zoetermeer symbolisch de urgente klimaatnoodsituatie uit te roepen. VVD raadslid Jan Willem Schotel lichtte in de stemverklaring toe waarom: ‘De klimaatverandering is er. En blijft. Mondiaal is er nu geen grotere uitdaging dan deze. De motie heeft dan ook onze sympathie. De motie is wat de VVD wel iets te veel ‘bla, bla’, zoals Greta Thunberg dat recent aangaf en te weinig concreet. Het is een beetje voor de buhne. De VVD steunt concrete en haalbare lokale inspanningen van harte. Maar niet zaken die je op landelijk niveau moet vaststellen, zoals de noodtoestand rond de Corona pandemie. Adaptatie kan wel goed lokaal: hittestress voorkomen door bomen in de wijk, ruimte voor water retentie in de stad om in te spelen op steeds wisselender en heftige regenbuien, minder tegels in de tuin en het openbaar gebied. Dat zijn lokale zaken die kunnen en daar treft u de VVD aan uw zijde. Niet bij bla, bla. Dat lost niets op‘.

De VVD ondersteunt de richting van het recente beleidsprogramma Groen en Duurzaam dat Zoetermeer uiterlijk in 2040 energie neutraal moet zijn. Hiervoor zullen ook de bestaande wijken verduurzaamd moeten worden. Hierbij gaat het ook om individuele woningeigenaren. Om hen te stimuleren mee te werken moet de gemeente aanbieden de straten en parken in de omgeving te vernieuwen op het moment dat de meeste bewoners hun huizen ook vernieuwd worden: de eigenaren de huizen, de gemeente het openbare gebied. Zo kunnen straten, buurten en mogelijk hele wijken gezamenlijk verduurzaamd en zichtbaar vernieuwd worden. De VVD vindt dat de gemeente individuele en collectieve initiatieven voor ontwikkeling van alternatieve energiebronnen moet bevorderen, zoals zonne- en windenergie. Er wordt alleen meegewerkt het plaatsen en in standhouden van windturbines als die geen overlast veroorzaken in de omgeving.

De VVD vindt dat de gemeente het verminderen van het energiegebruik moet bevorderen via afspraken met woningcorporaties en particuliere verhuurders. Particuliere eigenaren kunnen ook en aanzienlijke bijdrage leveren, al dan niet via verenigingen van eigenaren. Energietransitie van aardgas naar andere energiebronnen is voor wat betreft bestaande aardgasaansluitingen vooral een opgave van de landelijke overheid en de energiebedrijven. De VVD vindt dat de gemeente wel een rol heeft in geval van nieuwbouw, renovatie en herstructurering. De gemeente creëert daarvoor zo nodig experimenteerruimte en toont daarmee haar voorbeeldfunctie bij nieuwbouw en renovatie van alle gemeentelijk of maatschappelijk vastgoed. De VVD vindt dat de gemeente in haar beleid flexibel genoeg moet zijn om nieuwe concepten zoals nul-op-de-meterwoningen snel in Zoetermeer mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium het welstandsbeleid en het vergunningenbeleid af te stemmen op nul-op-de-meterwoningen.