Log in op Mijn VVD

VVD in begrotingsdebat: bouwen aan Zoetermeer!

‘Wat goed is, dat moet goed blijven. En wat niet goed is, dat moet beter worden. En gelukkig gaat veel goed in Zoetermeer. Zoetermeer is een fijne stad om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. Dat ook de aanhoudend positieve waardering die onze inwoners, jaar na jaar, aan hun stad geven’. Zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aan zijn eerste termijn van het begrotingsdebat op 1 november. De laatste begroting van dit college, en, zo bleek de dag erna, de allerlaatste begroting van VVD-wethouder financiën Marc Rosier. Rob Duiven hield de raad voor dat de VVD terugkijkt op een periode waarin de huidige coalitie, waarin de VVD met twee wethouders is vertegenwoordigd, voor de stad en de inwoners mooie en belangrijke zaken gedaan kregen. Zoals het vullen van de woningbouw-pijplijn met onder meer het Entreegebied, de binnenstad en de versnellingsagenda. Maar ook het nieuwe, fraai vormgegeven station lansingerland-Zoetermeert, het uitbouwen van het Dutch Innovation Park naar volwaardige campus en, de bouw van een mooi nieuw zwembad. ‘Zoetermeer is een vitale stad en wat de VVD betreft blijft Zoetermeer ook een vitale stad’', aldus Rob Duiven: ‘Echter, het rapport Louter heeft vorige jaar ons laten zien dat dit niet vanzelfsprekend is en vanzelf gaat’.

Omgevingsvisie Zoetermeer 2040

Dit jaar heeft de raad de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 vastgesteld, waarin de belangrijke conclusies van het rapport Louter zijn verwerkt en waarmee Zoetermeer ook in de toekomst een fijne stad kan blijven. De focus moet dan dus nu ook verschuiven naar de uitvoering van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 om Zoetermeer vitaal te houden. Voor de VVD zijn de belangrijkste pijlers het realiseren van meer woningen het versterken van de woonaantrekkelijkheid. Met een evenwichtiger en gevarieerder woningaanbod. Rob Duiven: ‘Hierdoor zal de stad en zullen onze wijken sociaaleconomisch en sociaal-cultureel meer in balans komen en blijven. En wat de VVD betreft mèt mooie kunst van Zoetermeerse kunstenaar in de openbare ruimte’. De door de VVD ingediende moties met dat doel kreeg aan het einde van de avond een meerderheid in de raad.

Financiën

Met Zoetermeer 2040 is het ontwikkelperspectief voor de stad positie, maar kijkend naar de begroting voor de komende jaren, ziet de VVD ook uitdagingen. ‘Financieel zijn het onzekere tijden’, zo stelt het college in de toelichting op de programmabegroting. Voor 2022 is het beeld nog positief, maar vanaf 2023 is de verwachting dat de jaarlijkse inkomsten van de gemeenten achter blijven bij de uitgaven. Er zal duidelijkheid moeten komen over structurele, hogere rijksbijdrage voor de jeugdzorg en wmo. Met Raden in Verzet zet de VVD zich dan ook in voor een veranderingen in de financiële verhouding tussen rijk en gemeente.

Kosten jeugdzorg

Met of zonder extra geld van het rijk blijft belangrijk dat de uitvoering van de jeugdzorg door gemeenten nog verder aan effectiviteit en doelmatigheid moet winnen. De reeks van actieplannen met totaal meer dan 40 getroffen maatregelen om te komen tot het beheersen van de kosten in het sociaal domein, hebben tot op de dag van vandaag niet geleid tot het gewenste effect. Dat is ook wat het college na zo’n vijf jaar ploeteren constateert als het eind vorige week aan de raad meldt: ‘de kosten blijven een te hoge mate van onvoorspelbaarheid en daarmee onbestuurbaarheid vertonen en vormen daarmee een onberekenbare factor binnen de begroting van de gemeente Zoetermeer’. ‘Het is dus nog steeds niet gelukt om echt ‘in control’ te komen op de kostenbeheersing van de jeugdzorg. En ook nog steeds geen goed inzicht in wat er gebeurt en hoe dat te duiden is’, aldus Rob Duiven: ‘De VVD heeft daar de afgelopen jaren bij herhaling om gevraagd, daar voorstellen voor gedaan, moties voor ingediend. Er lijkt echter pas gestart te zijn met het in samenhang in kaart brengen van alle resultaten van de reeds ingezette maatregelen alsmede de effecten van de nieuwe set knoppen-maatregelen. Dat geeft, en ik zou het graag anders willen zien, te denken!’.

Veiligheid

Zoetermeer moet ook een veilige stad zijn. Dat is geen vanzelfsprekendheid en is niet iets dat vanzelf gaat. De aanpak van de gestaag toenemende criminaliteit onder jongeren blijft onverminderd aandacht vragen. De lokroep van een lucratieve loopbaan in de criminaliteit vereist een strakke aanpak. Wat volgens de VVD moet gebeuren is dat je op straat, aan de jongeren laat zien dat criminaliteit, dat misdaad niet loont. Om die foute rolmodellen te bestrijden zou gedacht kunnen worden ook in Zoetermeer de zogenaamde ‘patseraanpak’ toe te passen zoals die onder meer in Rotterdam als onderdeel van de ondermijningsaanpak, succesvol wordt toegepast.

Eerder dit jaar is het veiligheidsbeleid geactualiseerd. ‘Een goed stuk op papier, maar hoe staat het met de praktijk’, wilde Rob Duiven van de burgemeester weten: ‘De ‘proof of the pudding is in the eating’ zo heet het in het Engels: de uitvoering van het beleid bepaalt namelijk pas echt het effect op de veiligheid’. Voor het goed meten van dat effect kijkt de VVD uit naar de analyse van de relevante data voor het opstellen van bruikbare indicatoren, zoals door de burgemeester in juni is toegezegd.

De VVD heeft met tevredenheid kennis genomen van het Raadsvoorstel Tijdelijke verlenging dekking zeven Boa's voor 2023. De VVD heeft hier eerder dit jaar voor gepleit. Het is voor de continuïteit belangrijk om onze BOA’s zoveel mogelijk voor de stad te behouden, zeker omdat ze wat de VVD betreft met nog veel meer collega’s vanaf 2023 structureel aan de slag gaan en blijven. De coronacrisis heeft ook nog maar eens laten zien hoe essentieel ze zijn.         

Mobiliteit

Een goed opgeruimde stad, met netjes onderhouden groen, geen zwerfafval en zonder enge plekken hoort draagt bij aan een prettige leefomgeving. Het zijn ook allemaal zaken waar beleid voor bestaat. Waar nog geen beleid voor is zijn de rondzwervende deelscooters. Rob Duiven: 'Ze zijn super handig en een echte toevoeging aan de Zoetermeerse mobiliteit infrastructuur, maar het is wel tijd voor een aantal regels en afspraken. Niet om ze weg te pesten, maar juist om te zorgen dat ze optimaal worden ingezet. Zo houden we de stad bereikbaar, toegankelijk en netjes'. Ook deze motie van de VVD mocht zich op een ruime steun van de raad verheugen.

Zoetermeer is dé plek met een ouderenvriendelijk sportklimaat 

Een vitale stad heeft ook vitale inwoners. En daar waar het aandeel ouderen in de bevolking toeneemt, wordt ook de aandacht voor het bewegen en sporten door ouderen meer en meer van belang. Daar gebeurt al veel aan, maar er is naar het oordeel van de VVD nog ruimte voor een extra impuls om de participatie nog een stap verder te brengen. Daarom diende de VVD de motie ‘Zoetermeer is dé stad met een ouderenvriendelijk sportklimaat’ is. Bij de stemming bleek dat de meerderheid van de raad het met de VVD eens was.

Onderwijs en bedrijfsleven

Goed onderwijs en een goede verbinding tussen dat onderwijs en het bedrijfsleven zijn belangrijke voorwaarden om jong en oud deel te laten nemen aan een vitale stad. Zoetermeer heeft daar de afgelopen periode al goede stappen in gezet, maar ook hier is nog ruimte voor verbetering. En daarbij is wat de VVD betreft het ‘lenen’ van goede ideeën van anderen toegestaan, zoals de Rotterdamse AanDeBak-Garantie-campagne, zoals in de gelijkluidende motie werd gevraagd. De meerderheid van de raad was het daarmee eens.

Rob Duiven sloot zijn inbreng in het najaarsdebat af met: 'Wat goed is, dat moet goed blijven. En wat niet goed is, dat moet beter worden. Veel gaat goed in Zoetermeer. En natuurlijk, niet alles gaat goed. Maar laten we dat dan de komende jaren beter maken. Laten we dus doorgaan met het bouwen aan Zoetermeer!'