Log in op Mijn VVD

Investeren in elektriciteitsnet noodzakelijk om uitval te voorkomen

Op 4 oktober stelde de VVD vragen over een eventueel dreigende knelpunten in het elektriciteitsnet, dit naar aanleiding van een brandbrief van de gemeente Amsterdam aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat daarover. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat uit systeemstudies van Stedin blijkt dat continu investeringen in de elektriciteitsnetten noodzakelijk zijn om de groeiende vraag naar elektriciteitstransport te kunnen faciliteren. Mede daarom zijn de gemeente Zoetermeer en Stedin in gesprek over uitbreiding van diverse hoogspanningsstations. Die uitbreiding is nodig omdat uit scenarioanalyse blijkt dat er zonder uitbreiding knelpunten zouden ontstaan. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Altijd stroom uit het stopcontact is zo vanzelfsprekend in Nederland. Om dit ook in de nabije toekomst zo te laten zijn, zijn investeringen nodig. Goed te vernemen dat de gemeente Zoetermeer dit op het netvlies heeft staan en daarover in gesprek is met netbeheerder Stedin’.

Daarnaast hebben de netbeheerders (Stedin, Westland Infra, Liander en TenneT) bij het opstellen van de Regionale energiestrategie van de regio Rotterdam-Den Haag (RES) de impact op het net geanalyseerd, zo laat het college weten. Deze netimpactanalyse is een scenario-doorrekening van wind en zon voor hogere netvlakken (dus niet de 230V kabels in wijken). Hieruit bleek dat er geen knelpunten ontstaan die niet voor 2030 op te lossen zijn. Voorwaarde is wel dat plannen voor wind en zon tijdig worden geconcretiseerd, dat wil zeggen (conform Klimaatakkoord) uiterlijk in 2025 vergund. Het blijft daarom van belang Stedin zo vroeg mogelijk te informeren over waar welke ontwikkelingen wanneer plaats gaan vinden zodat eventuele aanpassingen van het net een zo kort mogelijke doorlooptijd houden.

Aangezien de lokale marktontwikkeling kan afwijken van de (regionale) prognoses, valt een tijdelijk een tekort aan netcapaciteit niet geheel uit te sluiten. Zowel Stedin als de gemeente doen er alles aan om dit te voorkomen.

Op de vraag of gemeenten en netbeheerders in staat zijn dit probleem zelf op te lossen of dat steun van het rijk onontbeerlijk is, antwoordt het college dat dit een vraagstuk met veel kanten is. De landelijke regulering vraagt van netbeheerders om zo laat en zo goedkoop mogelijk te investeren in het net. De netbeheerder krijgt voor die investeringen een gereguleerde vergoeding die moet zorgen dat de investering zich terugverdient in 40 jaar. Dat systeem werkt prima in een situatie waarbij investeringen jaar op jaar redelijk constant zijn, maar niet als investeringen exponentieel stijgen door de energietransitie. Want dan ontstaat een mismatch in de tijd tussen uitgaven en inkomsten van de netbeheerder. Een nieuwe manier van reguleren is daarom nodig. Dit financieringsvraagstuk is door Stedin en de andere netbeheerders en hun aandeelhouders nadrukkelijk onder de aandacht van het rijk gebracht en er vindt overleg over dit onderwerp tussen hen plaats.

Rob Duiven: ‘Zoetermeer wil de komende jaren meer woningen bouwen. Zaak is dus dat we ervoor zorgen dat een mogelijk achterblijvende uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur geen risico is voor onze stad en in het bijzonder voor de woningbouwdoelstellingen en -ambities in Zoetermeer gaat vormen’. Het college geeft daar in zijn reactie op aan dat Stedin investeringsplannen heeft voor uitbreidingen van diverse hoogspanningsstations in Zoetermeer. Hierover zijn de gemeente en Stedin al ruime tijd in overleg. De gemeente spant zich maximaal in om de uitbreidingen planologisch en qua grondeigendom mogelijk te maken.